Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 3, 2019

DOI: 10.32702/2307-2156.2019.3

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.1

М. В. Андрієнко

доктор наук з державного управління, доцент, начальник центру заходів цивільного захисту,Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

А. В. Борисов

начальник науково-інформаційного відділу,Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

О. О. Черкасов

молодший науковий співробітник науково-інформаційного відділу,Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

ОРГАНІЗАЦІЙНО- ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ ОБ’ЄКТА

M. V. Andriyenko

doctor of sciences in public administration,associate professor, head of research center of civil protection measures,Ukrainian scientific research institute of civil protection

A. V. Borisov

chief of the informational department, Ukrainian research institute for civil protection

O. O. Cherkasov

junior research fellow, research and information department,Ukrainian research institute of civil protection

ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF FIRE SAFETY OF OBJECTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.2

О. І. Дацій

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи,Міжрегіональна академія управління персоналом

І. І. Туболець

к. е. н., доцент, доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів,Університет митної справи та фінансів

Н. І. Шевченко

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного управління та митного адміністрування, Університет митної справи та фінансів

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ

Oleksandr Datsii

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Interregional Academy of Personnel Management

Iryna Tubolets

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of State, Local and Corporate Finance, University of Customs and Finance

Nataliia Shevchenko

Candidate of public management, Associate Professor, Associate Professor, Department of Public Administration and Custom Administration, University of Customs and Finance

INSTITUTIONAL MECHANISM FOR DEVELOPMENT OF STATE TAX POLICY AT THE TERRITORIAL LEVEL

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.3

О. І. Шапоренко

д. держ. упр., професор, професор кафедри управлінських технологій,Університет «КРОК», м. Київ, Україна

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО У ВИРІШЕННІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ

O. I. Shaporenko

Professor, Professor, Department of Management Technologies,KROK University, Kyiv, Ukraine

SOCIAL PARTNERSHIP IN SOLVING SOCIAL-LABOR CONFLICTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.20

В. І. Юрченко

к. н. з держ. упр., доцент каф. економічної теорії та підприємництва,Запорізький національний технічний університет

ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

V. I. Iurchenko

candidate of State administration Sciences,reader Dept. of economic theory and enterprise, Zaporizhzhya national technical university

BASES OF INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.21

О. В. Кравчук

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесуХмельницького університету управління та права, м. Хмельницький

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

O. Kravchuk

PhD in Law Sciences, Associate Professor of Criminal Law and Process Department,Khmelnytsky University of Management and Law, Khmelnytsk

THE WAYS OF IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL SUPPORT OF EXPERT AND CRIMINALIST ACTIVITY IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF STATE SECURITY ENSURING

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.22

Н. Л. Шпортюк

к. держ. упр. доцент кафедри менеджмента і праваДніпровський державний аграрно-економічний університет

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

N. Shportyuk

Dneprovsk State Agrarian-Economic University

EUROPEAN EXPERIENCE OF STATE REGULATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.23

А. О. Науменко

Кандидат економічних наук, доцент, докторант Навчально-науково-виробничого центру,Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

A. Naumenko

PhD in Economic Sciences, Associate Professor,doctoral candidate of the Educational-scientific and production Centre,National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

THE NEED OF DEVELOPMENT AND DEPLOYMENT OF THE STATE PROGRAM OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.24

М. Г. Орел

кандидат наук з державного управління, докторанткафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

ТЕХНОЛОГІЇ Й ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

M. G. Orel

PhD (Public administration), doctoral candidate of the Department of Globalistics, European integration аnd the National security, National academy for public administration under the president of Ukraine

TECHNOLOGIES, FEATURES AND IMPLANTATION OF DEVELOPMENT OF MANAGERIAL DECISIONS ON ISSUES OF ENSURING OF POLITICAL SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.25

Н. О. Брюшкова

доцент кафедри менеджменту та логістикиОдеської національної академії харчових технологій, м. Одеса, Україна

О. Ф. Удовиця

доцент, к. пед. н., доцент кафедри менеджменту та логістики,Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РІВНІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

N. O. Bryushkova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management and LogisticsOdessa National Academy of Food Technologies

O. F. Udovytsya

Candidate of Pedagogical Sciences,Associate Professor of the Department of Management and LogisticsOdessa National Academy of Food Technologies

REALIZATION OF STATE ECOLOGICAL POLICY AT THE LEVEL OF TERRITORIAL COMMUNITIES

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.26

О. Г. Бондаренко

кандидат наук з державного управління, доцент, докторант Національної академії Національної гвардії України

МОДЕЛЬ СИНТЕЗУ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СПІЛЬНИХ ДІЙ СИЛ БЕЗПЕКИ ПРИ РЕАГУВАННІ НА КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРАКТИЦІ

O. G. Bondarenko

PhD, Associate Professor, Colonel, Doctoral Student,National Academy of the National Guard of Ukraine

MODEL OF RATIONAL ORGANIZATIONAL STRUCTURE SYNTHESIS OF LOGISTIC SUPPORT STATE MANAGEMENT BODIES OF SECURITY FORCES’ JOINT ACTIONS IN RESPONSE TO CRISIS SITUATIONS AND ITS APPLICATION IN PRACTICE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.27

В. В. Михальська

кандидат наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВИХ ОСНОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОРУ СПРИЯННЯ СУСПІЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

V. V. Myhalska

Doctor of Philosophy in Public Administration Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Public Administration, State University of Telecommunications, Kyiv

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF SCIENTIFIC FUNDAMENTALS FOR THE FORMATION OF UKRAINE'S EDUCATIONAL POLICY AS A FACTOR FOR PROMOTING SOCIAL DEVELOPMENT AND THE ECONOMY OF THE COUNTRY

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.28

Р. В. Палагусинець

к. е. н., заступник Посла України в Республіці Північна Македонія

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ

Rostyslav Palagusynets

PhD in Economics, Deputy Head of Mission, Embassy of Ukraine in the Republic of North Macedonia

THEORETICAL AND METODOLOGICAL PRINCIPLES OF CREATION OF INTELLECTUAL CAPITAL OF THE DIPLOMATIC SERVICE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.29

Т. С. Яровой

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного адміністрування, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», м. Київ

О. В. Шаповал

аспірант, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», м. Київ

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ

T. Yarovoi

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor Interregional Academy of Personnel Management (Kyiv), Department of Public Administration, Ukraine

O. Shapoval

Postgraduate student in Interregional Academy of Personnel Management, (Kyiv)

PROBLEMS ISSUES OF PUBLIC ADMINISTRATION OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.100

Т. П. Мельничук

аспірант кафедри парламентаризму та політичного менеджментуНаціональної академії державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ПОСАД ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ЗАРУБІЖНА ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

Taras Melnychuk

PhD student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

PROBLEMS OF CLASSIFICATION OF POSITION OF PUBLIC OFFICIALS: FOREIGN AND NATIONAL PRACTICE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.101

В. М. Мухін

аспірант кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів та природокористування України, м. Київ

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛЮБИТЕЛЬСЬКОГО РИБАЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Volodymyr Mykhin

Post-graduate student of the Department of Public Administration and Innovation Management of the Institute of Postgraduate Education of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, city Kyiv

THE REASONING OF THE NECESSITY OF EFFECTIVE STATE REGULATION OF AMATEUR FISHING IN UKRAINE


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України