EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 3, 2019

DOI: 10.32702/2307-2156.2019.3

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.20

В. І. Юрченко

к. н. з держ. упр., доцент каф. економічної теорії та підприємництва,Запорізький національний технічний університет

ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

V. I. Iurchenko

candidate of State administration Sciences,reader Dept. of economic theory and enterprise, Zaporizhzhya national technical university

BASES OF INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.21

О. В. Кравчук

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесуХмельницького університету управління та права, м. Хмельницький

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

O. Kravchuk

PhD in Law Sciences, Associate Professor of Criminal Law and Process Department,Khmelnytsky University of Management and Law, Khmelnytsk

THE WAYS OF IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL SUPPORT OF EXPERT AND CRIMINALIST ACTIVITY IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF STATE SECURITY ENSURING

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.22

Н. Л. Шпортюк

к. держ. упр. доцент кафедри менеджмента і праваДніпровський державний аграрно-економічний університет

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

N. Shportyuk

Dneprovsk State Agrarian-Economic University

EUROPEAN EXPERIENCE OF STATE REGULATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.23

А. О. Науменко

Кандидат економічних наук, доцент, докторант Навчально-науково-виробничого центру,Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

A. Naumenko

PhD in Economic Sciences, Associate Professor,doctoral candidate of the Educational-scientific and production Centre,National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

THE NEED OF DEVELOPMENT AND DEPLOYMENT OF THE STATE PROGRAM OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.24

М. Г. Орел

кандидат наук з державного управління, докторанткафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

ТЕХНОЛОГІЇ Й ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

M. G. Orel

PhD (Public administration), doctoral candidate of the Department of Globalistics, European integration аnd the National security, National academy for public administration under the president of Ukraine

TECHNOLOGIES, FEATURES AND IMPLANTATION OF DEVELOPMENT OF MANAGERIAL DECISIONS ON ISSUES OF ENSURING OF POLITICAL SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.25

Н. О. Брюшкова

доцент кафедри менеджменту та логістикиОдеської національної академії харчових технологій, м. Одеса, Україна

О. Ф. Удовиця

доцент, к. пед. н., доцент кафедри менеджменту та логістики,Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РІВНІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

N. O. Bryushkova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management and LogisticsOdessa National Academy of Food Technologies

O. F. Udovytsya

Candidate of Pedagogical Sciences,Associate Professor of the Department of Management and LogisticsOdessa National Academy of Food Technologies

REALIZATION OF STATE ECOLOGICAL POLICY AT THE LEVEL OF TERRITORIAL COMMUNITIES

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.26

О. Г. Бондаренко

кандидат наук з державного управління, доцент, докторант Національної академії Національної гвардії України

МОДЕЛЬ СИНТЕЗУ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СПІЛЬНИХ ДІЙ СИЛ БЕЗПЕКИ ПРИ РЕАГУВАННІ НА КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРАКТИЦІ

O. G. Bondarenko

PhD, Associate Professor, Colonel, Doctoral Student,National Academy of the National Guard of Ukraine

MODEL OF RATIONAL ORGANIZATIONAL STRUCTURE SYNTHESIS OF LOGISTIC SUPPORT STATE MANAGEMENT BODIES OF SECURITY FORCES’ JOINT ACTIONS IN RESPONSE TO CRISIS SITUATIONS AND ITS APPLICATION IN PRACTICE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.27

В. В. Михальська

кандидат наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВИХ ОСНОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОРУ СПРИЯННЯ СУСПІЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

V. V. Myhalska

Doctor of Philosophy in Public Administration Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Public Administration, State University of Telecommunications, Kyiv

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF SCIENTIFIC FUNDAMENTALS FOR THE FORMATION OF UKRAINE'S EDUCATIONAL POLICY AS A FACTOR FOR PROMOTING SOCIAL DEVELOPMENT AND THE ECONOMY OF THE COUNTRY

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.100

Т. П. Мельничук

аспірант кафедри парламентаризму та політичного менеджментуНаціональної академії державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ПОСАД ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ЗАРУБІЖНА ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

Taras Melnychuk

PhD student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

PROBLEMS OF CLASSIFICATION OF POSITION OF PUBLIC OFFICIALS: FOREIGN AND NATIONAL PRACTICE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.101

В. М. Мухін

аспірант кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів та природокористування України, м. Київ

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛЮБИТЕЛЬСЬКОГО РИБАЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Volodymyr Mykhin

Post-graduate student of the Department of Public Administration and Innovation Management of the Institute of Postgraduate Education of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, city Kyiv

THE REASONING OF THE NECESSITY OF EFFECTIVE STATE REGULATION OF AMATEUR FISHING IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету