EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 3, 2018

О. І. Котикова

д. е. н., професор, завідуюча кафедрою економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

М. М. Бабич

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

В. О. Наконечна

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

МОНІТОРИНГ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВА ПРОГРАМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

O. I. Kotykova

doctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv

М. М. Babych

PhD, assistant professor, the doctoral student of department of business of economy, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

V. O. Nakonechna

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

MONITORING OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AS A COMPONENT OF PROGRAMMING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION

А. П. Миколаєць

к. держ. упр., викладач, Міжрегіональна академія управління персоналом

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

A. Mikolaets

Ph.D., lecturer, Interregional Academy of Personnel Management

PECULIARITIES OF RELATIONSHIPS BETWEEN THE STATE AND PUBLICITY IN THE CONDITIONS OF CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT IN UKRAINE

О. Є. Денисов

докторант, Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

O. E. Denysov

doctoral, “KROK” University, Kiev

MAIN DEVELOPMENTS OF COMPETITION OF THE FIELD UNDER GLOBALIZATION

М. С. Орлів

кандидат економічних наук, докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ ОРГАНІВ ВЛАДИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

M. S. Orliv

Ph.D. in Economics, Doctoral Student of Parliamentarism and Political Management Department, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

IN-SERVICE TRAINING FOR SENIOR EXECUTIVES OF PUBLIC AUTHORITIES IN THE CONTEXT OF FORMATION OF HUMAN CAPITAL ADDED VALUE

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, в.о. завідувача кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

С. В. Тищенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

О. В. Захаріна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

V. Yakobchuk

PhD, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

S. Tyshchenko

PhD, docent, Associate Professor Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

O. Zakharina

PhD, docent, Associate Professor Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

MANAGEMENT OF THE TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE CONDITIONS OF INTELLECTUALIZATION OF THE ECONOMY

Л. С. Мосора

к. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ПОЛЬЩІ: ОРІЄНТИРИ ДЛЯ УКРАЇНИ

L. S. Mosora

PhD of Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

EXPERIENCE OF THE CIVIL SERVICE ORGANIZATION IN POLAND: ORIENTERS FOR UKRAINE

М. І. Дяченко

к.с.-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманського національного університету садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

Г. О. Коваленко

к.с.-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманського національного університету садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДКІСТЮ РЕГІОНУ

M. I. Diachenko

Candidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Hosticulture, Uman Cherkassy region

H. A. Kovalenko

Candidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Hosticulture, Uman Cherkassy region

INTERACTION OF LOCAL GOVERNMENTS AND PUBLIC AUTHORITIES WITH THE PUBLIC IN THE REGION

З. М. Бурик

к. держ. упр., ст. викл. кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування, ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, м. Львів

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Z. М. Buryk

Candidate of Sciences in Public Administration, Senior Lecturer of the Department of Regional Administration and Local Self-Government of the Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Lviv

THE STATE OF SCIENTIFIC DEVELOPMENT OF THE PROBLEM OF STATE REGULATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

О. П. Дяченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРОТИДІЇ РОЗВИТКУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В 2015-2016 РОКАХ

О. P. Diachenko

Ph. D. in Economics, associate professor of department of accounting and taxation, Odessa State Agrarian University

DEVELOPMENT OF MECHANISMS OF STATE REGULATION OF PROCESSES OF COUNTERACTION TO THE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S SHADOW ECONOMY IN 2015-2016

О. С. Качний

к. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

O. S. Kachniy

Ph.D., Assistant Professor, Interregional Academy of Personnel Management

STATE MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS OF UKRAINE: THE STATE AND PROSPECTS OF CHANGES IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHALLENGES AND EUROPEAN STANDARDS

О. І. Сердюк

к. е. н, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

О. В. Мирна

к. е. н, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

І. М. Шупта

к. пед. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

МІСЦЕ ДОБРОЧЕСНОСТІ В МОДЕЛІ КОМПЕТЕНЦІЙ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ПРИ ЗАПОБІГАННІ КОРУПЦІЇ

O. I. Serdiuk

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Рrofessor of Public Management and Аdministration Department, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

O. V. Myrna

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Рrofessor of Public Management and Аdministration Department, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

I. M. Shupta

Ph.D. in Pedagogical Sciences, Associate Рrofessor, Associate Рrofessor of Public Management and Аdministration Department, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

THE PLACE OF INTEGRITY IN THE MODEL OF CIVIL SERVANTS’ COMPETENCES AND THE SYSTEM OF PERSONALITY VALUES IN THE PROCESS OF PREVENTING CORRUPTION

М. Г. Орел

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, Київ

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЯКІ ЗУМОВЛЮЮТЬ ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

M. G. Orel

PhD (Public administration), doctoral candidate of the Department of globalistics, European integration and the national security, National Academy of Public Administration, Under the President of Ukraine, Kyiv

SYSTEM ANALYSIS OF FACTORS THAT DETERMINE TASKS OF SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF POLITICAL SECURITY

М. В. Гордон

к. е. н., доцент, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ, Донецька обл.

Н. В. Оленцевич

к. е. н., доцент, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ, Донецька обл.

І. О. Колісник

студент магістратури, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ, Донецька обл.

МОДЕЛІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

M. V. Gordon

Candidate of Economical Sciences, Donetsk National Technical University, Pokrovsk, Donetsk region

N. V. Olentsevych

Candidate of Economical Sciences, Donetsk National Technical University, Pokrovsk, Donetsk region

I. O. Kolisnyk

Student of Magistrates, Donetsk National Technical University, Pokrovsk, Donetsk region

MODELS OF PUBLIC ADMINISTRATION: COMPARATIVE ANALYSIS AND PROPOSALS FOR UKRAINE

О. В. Євсюкова

к. н. д. у., доцент, докторант кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

О. V. Evsyukova

Ph. D. P. A., Docent, Doctoral Candidate of Public Administration and Public Service Department of the National Academy of public administration under the President of Ukraine

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF REALIZATION OF SERVICE-ORIENTED ACTIVITIES OF PUBLIC AUTHORITIES IN UKRAINE

О. Р. Антонова

к. н. держ. упр., докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

СУБ’ЄКТИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ СІМЕЙ В УКРАЇНІ

О. R. Antonova

Candidate of Sciences in Public Administration (PhD),doctoral student of Parliamentarism and Political Management DepartmentNational Academy for Public Administration under the President of Ukraine

SUBJECTS FOR EXERCISING CONTROL OVER THE IMPLEMENTATION OF FAMILY POLICY AND PROTECTING THE INTERESTS OF FAMILIES IN UKRAINE

Ю. В. Збираник

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Y. V. Zbyranyk

Postgraduate student of department of Public Management and Public Service, NAPA, Kyiv

PROSPECTS FOR THE COMMUNICATION POLICY DEVELOPMENT IN PUBLIC MANAGEMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету