Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 3, 2016

Н. В. Рощина

к. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»

Н. О. Черненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»

Л. М. Солодовник

д. т. н., професор, професор кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»

ЩОДО ПИТАННЯ ПІДТРИМКИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

N. V. Roshina

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

N. O. Chernenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor of International Economics, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

L. M. Solodovnyk

Doctor of Sciences, Professor of Economics` Enterprise Department, State Higher Education Institution “National Mining University”, Dnipropetrovsk

TO THE QUESTION OF STATE SUPPORTING A SOCIAL RESPONSIBILITY

О. О. Бутник

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління і права, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

O. O. Butnyk

PhD of Science in Public Administration, Associate Professor of department of Public Administration and Law, Kyiv National University of Culture and Arts

THE DEVELOPMENT OF THE STATE PERFORMANCE AUDIT OF PUBLIC FUNDS

М. В. Банчук

к. політ. н., головний науковий співробітник лабораторіъ безпекових стратегій в охороні здоров’я, ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України», м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

M. Banchuk

PhD, chief researcher, SI “O.M. Marzeyev Institute for Public Health of the National academy of medical sciences of Ukraine”

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF STATE ADMINISTRATION OF HEALTH PROTECTION

Т. М. Брус

к. держ. упр., доцент, учений секретар Університету митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

В. Г. Ковальов

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри державного управління та митної служби Університету митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

T. M. Brus

Ph.D. in public administration, Associate Prof., Secretary of scientific council, University of customs and finance

V. G. Kovalyov

Ph.D. in public administration, Associate Prof., Department of Public Administration and the Customs Service, University of customs and finance

PROBLEMS OF ANTI-CORRUPTION POLICY IN UKRAINE

І. М. Грищенко

к. держ. упр., докторант Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ПОШУК НОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЛІДЕРСТВА В СИСТЕМУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

I. M. Gryshchenko

PhD., doctoral of the National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine, city Kyiv

THE SEARCH FOR NEW APPROACHES TO THE IMPLEMENTATION OF LEADERSHIP IN LOCAL GOVERNMENT

А. В. Шмагун

аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління МОН України, м. Київ

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЗНАННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАСОБУ ПРИРОСТУ ЗНАНЬ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

A. Shmahun

Postgraduate student Municipal Academy Management Education of Ukraine, Kyiv

MODELS, APPROACHES, PRINCIPLES AND METHODS KNOWLEDGE COMMUNICATION IN PUBLIC ADMINISTRATION

А. В. Шмагун

аспирант кафедры государственного управления и местного самоуправления Академии муниципального управления МОН Украины, г. Киев

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РАВИТИЯ ЗНАНИЕВОГО ОБЩЕНИЯ КАК СРЕДСТВА ПРИРОСТА ЗНАНИЙ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

К. С. Глущенко

аспірант кафедри Державного менеджменту, Національної академії державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

K. Glushchenko

postgraduate in department of public management, National academy for public administration under the President of Ukraine

PROBLEMS IN FORMATION OF GOVERMENTAL POLITICAL IMAGE: SYSTEM ANALISYS

Г. В. Ортіна

докторант Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

G. V. Ortina

doctoral student Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

FOREIGN EXPERIENCE OF GOVERNMENT STRATEGIES ECONOMICS DEVELOPMENT


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України