EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 3, 2016

Н. В. Рощина

к. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»

Н. О. Черненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»

Л. М. Солодовник

д. т. н., професор, професор кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»

ЩОДО ПИТАННЯ ПІДТРИМКИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

N. V. Roshina

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

N. O. Chernenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor of International Economics, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

L. M. Solodovnyk

Doctor of Sciences, Professor of Economics` Enterprise Department, State Higher Education Institution “National Mining University”, Dnipropetrovsk

TO THE QUESTION OF STATE SUPPORTING A SOCIAL RESPONSIBILITY

О. О. Бутник

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління і права, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

O. O. Butnyk

PhD of Science in Public Administration, Associate Professor of department of Public Administration and Law, Kyiv National University of Culture and Arts

THE DEVELOPMENT OF THE STATE PERFORMANCE AUDIT OF PUBLIC FUNDS

М. В. Банчук

к. політ. н., головний науковий співробітник лабораторіъ безпекових стратегій в охороні здоров’я, ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України», м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

M. Banchuk

PhD, chief researcher, SI “O.M. Marzeyev Institute for Public Health of the National academy of medical sciences of Ukraine”

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF STATE ADMINISTRATION OF HEALTH PROTECTION

Т. М. Брус

к. держ. упр., доцент, учений секретар Університету митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

В. Г. Ковальов

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри державного управління та митної служби Університету митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

T. M. Brus

Ph.D. in public administration, Associate Prof., Secretary of scientific council, University of customs and finance

V. G. Kovalyov

Ph.D. in public administration, Associate Prof., Department of Public Administration and the Customs Service, University of customs and finance

PROBLEMS OF ANTI-CORRUPTION POLICY IN UKRAINE

І. М. Грищенко

к. держ. упр., докторант Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ПОШУК НОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЛІДЕРСТВА В СИСТЕМУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

I. M. Gryshchenko

PhD., doctoral of the National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine, city Kyiv

THE SEARCH FOR NEW APPROACHES TO THE IMPLEMENTATION OF LEADERSHIP IN LOCAL GOVERNMENT

А. В. Шмагун

аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління МОН України, м. Київ

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЗНАННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАСОБУ ПРИРОСТУ ЗНАНЬ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

A. Shmahun

Postgraduate student Municipal Academy Management Education of Ukraine, Kyiv

MODELS, APPROACHES, PRINCIPLES AND METHODS KNOWLEDGE COMMUNICATION IN PUBLIC ADMINISTRATION

А. В. Шмагун

аспирант кафедры государственного управления и местного самоуправления Академии муниципального управления МОН Украины, г. Киев

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РАВИТИЯ ЗНАНИЕВОГО ОБЩЕНИЯ КАК СРЕДСТВА ПРИРОСТА ЗНАНИЙ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

К. С. Глущенко

аспірант кафедри Державного менеджменту, Національної академії державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

K. Glushchenko

postgraduate in department of public management, National academy for public administration under the President of Ukraine

PROBLEMS IN FORMATION OF GOVERMENTAL POLITICAL IMAGE: SYSTEM ANALISYS

Г. В. Ортіна

докторант Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

G. V. Ortina

doctoral student Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

FOREIGN EXPERIENCE OF GOVERNMENT STRATEGIES ECONOMICS DEVELOPMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету