EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 3, 2015

С. Ж. Лазаренко

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри університетської та професійної освіти, Вищий державний навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України

СУБ’ЄКТИВНІ ПРИЧИНИ ПОШИРЕНОСТІ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

S. J. Lazarenko

Doctor of Laws, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Head of Department of University and Professional Education, "University of Educational Management" of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

SUBJECTIVE REASONS OF CORRUPTION IN THE CIVIL SERVICE IN UKRAINE

П. Б. Волянський

д. держ. упр., доцент, в. о. начальника, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПОТРЕБИ В МЕДИЧНОМУ ЗАХИСТІ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

P. B. Volyanskiy

doctor of sciences in public administration, docent, acting head Institute of public administration in the sphere of civil protection, Kyiv

COMPLEX ANALYSIS OF THE NEED OF MEDICAL PROTECTION TO THE POPULATION FROM EMERGENCIES

Л. В. Гонюкова

д. держ. упр., доцент, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку Національної академії державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ ВЛАДИ ТА ГРОМАДИ І НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЦЬОГО УМОВИ

L. V. Goniukova

doctor of public admin., docent, Professor of public policy and social development National academy of public administration of the President of Ukraine

THE MAIN AREAS OF COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT AND THE COMMUNITY AND THE NECESSARY CONDITIONS FOR THIS PROCESS

Т. А. Крушельницька

д. держ. упр., доц., професор кафедри економіки та регіональної економічної політики Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Дніпропетровськ

ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ І ПРАКТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ ПОДАТКОВОГО ПОТОКУ ЯК ОБ’ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

T. A. Krushelnitskaya

Doctor of Science in Public Administration, associate professor, professor of economy and regional economic policy Dnipropetrovsk regional institute of public administration National academy of public administration of the President Ukraine, Dniprjpenrjvsk

THEORETICAL ESSENCE AND PRACTICAL CONTENT OF TAX FLOW AS A OF OBJECT OF PUBLIC ADMINISTRATION

К. В. Дубич

к. пед. н., доцент, докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України м. Київ

СУЧАСНА СИСТЕМА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

K. V. Dubych

Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor, Post-Doctoral Student of the Social and Humanitarian Policy Faculty, the National Academy of Public Administration, Office the President of Ukraine, Kyiv

THE MODERN SYSTEM OF SOCIAL SERVICES IN UKRAINE

С. В. Бєлай

к. військ. н., с. н. с., докторант, Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

ДЕРЖАВНИЙ ПРЕВЕНТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ВРЕГУЛЮВАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ

S. V. Belay

PhD in Military Science, Senior Researcher, doctoral candidate, National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv

PUBLIC PREVENTIVE MECHANISM OF SOCIOECONOMIC CRISIS ADJUSTMENT

А. Л. Помаза-Пономаренко

к. держ. упр., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України, м. Харків

ПІДХОДИ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ

A. L. Pomaza-Ponomarenko

PhD in Public Administration, Scientific in the Scientific and Research Laboratory of Management in the Sphere of Civil Protection of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

APPROACHES TO FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF THE REGIONAL SECURITY

І. А. Чухно

к. держ. упр., доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Національний фармацевтичний університет, м. Харків

ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ ЯК ОСНОВА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

I. A. Chukhno

PhD in Public Administration, Associate Professor of department of Management and Administration, National University of Pharmacy, Kharkiv

THE ECONOMIC SITUATION AS A BASIS FOR GOVERNANCE OF SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

Л. П. Оленковська

к. н. з державного управління, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету

МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНІВ МІСТ

Larysa Olenkovska

Ph.D., associate professor, the Department of Public Administration and Local Self-Government Kherson National Technical University

PERFORMANCE MONITORING AND EVALUATING IMPLEMENTATION STRATEGIC PLANS OF CITIES

А. Ю. Кожевников

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РИЗИКИ СУБ`ЄКТІВ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Andriy Kozhevnykov

рostgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

RISKS SUBJECTS OF ELECTRICITY MARKET IN TERMS OF REFORMING THE ENERGY SYSTEM OF UKRAINE

С. О. Більченко

аспірант кафедри політичної аналітики та прогнозування, Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

РОЛЬ ІНСТИТУТУ СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ САМОСВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН

S. O. Bilchenko

Postgraduate Student, Department of Political Analysis and Prediction, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE ROLE OF PUBLIC BROADCASTING INSTITUTION IN THE NATIONAL CONSCIOUSNESS OF CITIZENS

С. П. Тимофєєв

к. держ. упр., доцент кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ

S. P. Tymofeev

PhD in public administration, associate professor of the Department of local government, regional development and policy analysis Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

GENERAL PRINCIPLES OF ACCESS TO INFORMATION ABOUT GOVERNMENT ACTIVITIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету