Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 3, 2014

І. О. Драган

завідувач кафедри адміністративного менеджменту Академії муніципального управління, д. держ. упр., проф.

ОЦІНКА ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ З ГРОМАДОЮ

I. O. Dragan

Head of chair administrative management, The Academy of municipal administration, doctor of sciences of public administration, associate professor

ASSESSMENT OF QUALITY OF SERVICES PROVIDED IN THE CONTEXT OF IMPROVEMENT MECHANISM OF RELATIONSHIP GOVERNMENT AND COMMUNITY

В. М. Черба

здобувач Академії муніципального управління

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

V. N. Cherba

Researcher Academy of Municipal Management

FORMING OF STRATEGIC MECHANISMS OF STATE ADMINISTRATION BY CULTURE’S SPHERE IN UKRAINE

В. І. Андріяш

кандидат політичних наук, доцент, Інститут державного управління, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ВЕРХОВНА РАДА ЯК НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

V. I. Andriyash

PhD in Political Science, Associate Professor, Institute of Public Administration at the Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

PARLIAMENT AS A NATIONAL INSTITUTE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

О. В. Делія

к. і. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СРСР (1917– 1930 РР.)

O. V. Deliya

PhD, Lecturer of the Poltava university of economics and trade, Poltava

CERTAIN ASPECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION STAFFING OF LOCAL GOVERNMENT IN USSR (1917–1930)

Н. Г. Клименко

к. держ. упр., доцент кафедри національної безпеки Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ: ВІД ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ ДО ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (1991 – 2012 РОКИ)

N. Klimenko

candidate of sciences from public administration, associate professor of department of national safety National academy of public administration the President of Ukraine

PUBLIC ADMINISTRATION IS IN THE CONDITIONS OF EXTRAORDINARY SITUATIONS IN UKRAINE: FROM A CIVIL DEFENSIVE TO CIVIL DEFENCE (1991 – 2012 YEARS)

Р. В. Лавров

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАКРОФІНАНСОВОЇ РІВНОВАГИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

R. V. Lavrov

cand. econ. sci., associate professor, associate professor of the Banking Department, Chernihiv State Institute of Economics and Management, Chernihiv

ENSURING OF MACROFINANCIAL BALANCE IN THE CONTEXT OF FINANCIAL AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES DEVELOPMENT

О. М. Долінченко

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ)

Н. П. Кризина

д. н. держ. упр., професор, кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ)

ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ЩОДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ

O. M. Dolinchenko

N. P. Kryzyna

EXPERIENCE OF THE EUROPEAN COUNTRIES IS IN RELATION TO GOVERNMENT DEMOGRAPHIC PROCESS IN CITIES

А. М. Гаврилюк

к. н. держ. упр., доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університеткультури і мистецтв

МАРКЕТИНГОВА ПАРАДИГМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ

A. M. Нavryliuk

Candidate of science in public administration, docent, Department of International Tourism, Kiev National University of Culture and Arts, Kiev

A MARKETING PARADIGM OF THE PUBLIC REGULATIONS OF TOURIST INDUSTRY IS IN UKRAINE

М. В. Кирику

асистент кафедри маркетингу, ДВНЗ «Криворізький національний університет», аспірант, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ

M. V. Kyryku

Teaching Assistant Marketing Department, SHEE “Kryvyi Rih National University”, Post-graduate student, SHEE “Kryvyi Rih National University”

STATE REGULATION OF ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF OLD INDUSTRIAL REGIONS

Т. В. Якименко

аспірант кафедри управління суспільним розвитком Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ПОНЯТТЯ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ ТА ЇХ РОЛЬ У ДЕРЖАВОТВОРЕННІ

T. V. Yakymenko

graduate student of management community development department of the National academy of public administration, the President of Ukraine, Kyiv

CONCEPTS OF PARLIAMENTARY ELECTIONS AND THEIR ROLE ARE IN CREATION OF THE STATE

О. Ф. Сальнікова

к. т. н., доцент кафедри національної безпеки Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ СРСР В 1920 - 1950 РОКИ

O. F. Salnikova

candidate of engineering sciences, associate professor of department of national security, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

STATE ADMINISTRATION OF THE USSR MILITARY INDUSTRIAL COMPLEX IN 1920 - 1950

О. Б. Дзюнь

начальник відділу стратегії розвитку ринків фінансових послуг, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

СВІТОВИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ МЕГАРЕГУЛЯТОРА НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

O. Dzyun

Head of Strategy of Financial Services Development Unit, National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets

WORLD EXPERIENCE OF CREATING A MEGA-REGULATOR FOR THE FINANCIAL SERVICES MARKET

Д. В. Кіслов

кандидат політичних наук, доцент, докторант Національної академії державного управлінняпри Президентові України, доцент кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету м. Київ

ПРЯМА КОМУНІКАЦІЯ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ІЗ СУСПІЛЬСТВОМ

Denis Kislov

PhD in Political Science, associated professor, student of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, assistant professor of marketing and advertising Kyiv National Trade and Economic University

DIRECT COMMUNICATION EXECUTIVE WITH SOCIETY

Л. О. Комісарова

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та практики психолого-педагогічних дисциплін, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЕФЕКТИВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

L. О. Komissarova

Ph.D., assistant professor of theory and practice of psycho-pedagogical disciplines Mykolayiv State Agrarian University, Mykolayiv

DEVELOPMENT MANAGEMENT TECHNOLOGICAL CULTURE IN THE EFFECTIVE TRAINING OF FUTURE ENGINEERS-TEACHERS

А. В. Соколов

к. держ. упр., завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці, Запорізький національної технічний університет

ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ ЯК ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

A. V. Sokolov

candidate of sciences in public administration, head of the Department of personnel management and labor Economics, Zaporizhzhya National Technical University

FUNCTIONS OF EXECUTIVE POWER AND FEATURES AS AVAILABLE PUBLIC SERVICES


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України