EnglishНа русском

Зміст журналу № 3, 2010

О. М. Василенко

аспірант, кафедра державної політики та управління політичними процесами, НАДУ при Президентові України

АКТИВІЗАЦІЯ ДІЄВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Стаття присвячена вивченню системи соціального партнерства в умовах розбудови демократичного урядування в Україні. У статті розглядаються механізми становлення та розвитку соціального партнерства державних інституцій з громадськими організаціями.
 
The article is devoted the study of the system of social partnership in the conditions of re-erecting of democratic management in Ukraine. In the article the mechanisms of becoming and development of social partnership of state institutions are examined with public organizations.

І. А. Медведєв

к. держ. упр., Харківський регіональний інститут державного управління, Національна Академія державного управління при Президентові України, докторант, кафедра державного управління тa менеджменту, м. Харків

ІДЕЯ УНІВЕРСИТЕТУ В УКРАЇНІ: НАПРЯМИ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВПЛИВІВ

 В статті розглядається проблема ідеї університету в Україні. Автор робить спробу аналізу проблем відносин держави і університету в сучасному суспільстві. Розглядаються напрями державно-управлінських впливів для позитивних змін .
 
 In article touches the problem to ideas of the university in Ukraine. The Author proposes the attempt of the analysis of the problem of the relations state and society in modern world. State-management influence are Considered for positive changes to high education.

Б. В. Слупський

аспірант, кафедра європейської інтеграції, Національна Академії державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ Й ПРИЧИНИ ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ: ОБГРУНТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАНЯ В СФЕРІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

В статті проводиться дослідження Електроенергетичних систем, причини їх формування, особливості електроенергії як товару, відмінності ринків електроенергії від ринків інших галузей, обґрунтовано необхідність державного регулювання природних монополій, якими є певні галузі електроенергетики.
 
The paper conducted a study of electric power systems, the reasons for their formation, particularity of electricity as a product, differences of markets electricity from markets in other industries, the necessity of state regulation of natural monopolies, which are certain electricity industries has been justified.

В. І. Гурковський

кандидат наук з державного управління, науковий консультант, Науково-дослідний центр правової інформатики, Академія правових наук України

СУТНІСТЬ І ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

У даній статті досліджуються теоретико-методологічні підходи до вивчення глобалізації, розкривається стан наукової розробленості глобалізації, як наукової проблеми. Визначається поняття, зміст і сутність феномена глобалізації, виділено ключові риси глобалізації та їх вплив на правову та політичну систему державого управління.
 
The paper suggests the theoretical and methodological approaches to the study of globalization, reveals the state of scientific globalization as a scientific problem. Defined the concept, content and nature of the phenomenon of globalization, highlighted the key features of globalization and their impact on the legal and political system of public administration.

О. М. Кондрашов

д. держ. упр., Академія муніципального управління

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В ПРОМИСЛОВОСТІ

Удосконалено методи організації виробництва в промисловості. Досліджено напрями поглиблення спеціалізації і підвищення рівня концентрації виробництва в промисловості.

The methods of organization of production are improved in industry. Directions of deepening of specialization and increase of level of concentration of production are explored in industry.

Ю. Г. Королюк

доцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант, кафедра державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ЯК СКЛАДОВА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

У роботі здійснено аналіз кластерного підходу як інструменту цільового управління економічними складовими регіональної соціально-економічної системи. Аналіз здійснено проектуванням по „горизонталі” з позицій ланцюгової моделі механізму державного управління та по „вертикалі” з позицій рівнів (місцевого, регіонального, загальнодержавного) суб’єктів регіональної політики.
 
In this paper we have applied the cluster approach analysis as the economic by constituents purpose-oriented administration instrument of the regional social economic system. The analysis is conducted with the help of "horizontal" projection from the positions of the state administration mechanism chain model and of the "vertical" projection from the positions of the levels (local, regional, state) of the regional policy subjects.

Ю. М. Хвесик

к.е.н., Міністерство економіки України

ДЕРЖАВНЕ РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ

Визначено роль роздержавлення у становленні ринку землі в регіонах. Обґрунтовано складові елементи повноцінного функціонування земельного ринку в державі.
 
The role of privatization is certain in becoming of market of earth in regions. The component elements of the valuable functioning of the landed market are grounded in the state.

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., Заступник проректора Національної академії державного управління при Президентові України

ОЦІНКА ЯКОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ В СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Оцінено якість нормативно-правової бази системи регіонального й територіального управління. Визначено державний стратегічний підхід до регіонального соціально-економічного розвитку.
 
Quality of normatively-legal base of the regional and territorial control system is appraised. State strategic approach is certain to regional socio-economic development.

І. О. Макаренко

здобувач, Чернігівський державний технологічний університет

СУЧАСНІ СКЛАДОВІ ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Визначено етапи державної промислової політики. Узагальнено принципи, на яких повинна будуватися державна політика. Досліджено сучасні складові державної промислової політики України.
 
The stages of state industrial policy are certain. Principles are generalized, which a state policy must be built on. The modern constituents of state industrial policy of Ukraine are explored.

А. А. Халецька

к.н.держ.упр., доцент, докторант НАДУ

НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

У статті проаналізовано можливості підвищення ролі неприбуткових, зокрема профспілкових, організацій в реалізації соціальної програми держави. Досліджено напрями вдосконалення форм неприбуткових організацій, принципів взаємодії з органами державної влади, особливостей оподаткування, посилення ролі профспілок в системі соціального захисту.
 
In the article the possibilities of increasing of the role of unprofitable organizations, trade unions in particular, in realization of social program of a state have been analysed. It has been investigated the ways of improving the forms of unprofitable organizations, principles of their intercommunication with the public authorities, specific of the taxation; strengthening the role of trade unions in a system of social protection.

С. О. Шевченко

доцент, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат педагогічних наук

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ВИМІРІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ: ЗДОБУТКИ ТА ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ ПРОБЛЕМИ (2005-2010 РР.)

Досліджується динаміка розвитку процесів забезпечення якості вищої освіти, ефективність вжитих відповідних заходів органами державного управління вищою освітою в Україні, участь у них освітянської спільноти та громадськості. Обґрунтовується необхідність формування та приведення в дію державно-громадського механізму управління якістю вищої освіти.
 
The development dynamic of the process guaranteeing the higher educational quality is investigated and also the effectiveness of appropriate measures taken by administrative bodies of the higher education in Ukraine, the participation of the educational community and the public in them. The necessity of formation and putting in action the state-public mechanism of the management of the higher educational quality is proved.

А. І. Буханевич

здобувач кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ПРИ НАЛАГОДЖЕННЯ ДІАЛОГУ МІЖ ВЛАДОЮ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

Увагу приділено створенню відповідної моделі громадської культури, що передбачає активне включення громадськості у функціонування державно-управлінських інституцій. Першочерговим питанням постає пошук норм регулювання відкритості та прозорості процедур прийняття державно-управлінських рішень, можливість найбільш повної громадської участі щодо контролю за їх реалізацією.
 
The attention paid to creating appropriate models of public culture, which includes active involvement in community functioning and management of public institutions. The immediate question is to search control rules of openness and transparency of public decision-making and management, possibility of the most complete public participation on the control of their implementation.

Н. М. Карпенко

здобувач, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ В УКРАЇНІ

У статті представлено аналіз державного антимонопольного регулювання концентрації в Україні і визначено основні напрями його розвитку.

In the article the analysis of the antimonopoly adjusting of concentration is presented in Ukraine and basic directions of his development are certain.

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету