Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 3, 2009

Т. В. Березянко

к.е.н., доцент, головний консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України

АКТУАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА КЕРІВНИЦТВА В КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ

В. М. Бесчастний

к.ю.н., проф., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ПОЗИТИВНИЙ ЧИННИК ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНОЮ ОСВІТОЮ

Р. Ю. Биков

здобувач, Академія муніципального управління

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА В УКРАЇНІ

Т. В. Бова

к.е.н., докторант, Донецький державний університет управління

ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ

Г. І. Груба

к.держ.упр., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, заступник голови Головного контрольно-ревізійного управління України

ДО ПРОБЛЕМИ «ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ» БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

О. О. Кахович

здобувач, Академія муніципального управління, м.Київ

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ПРИ РОЗРОБЦІ СТРУКТУРНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ

О. С. Качний

Перший заступник Голови Київської обласної ради

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

О. А. Ковтун

викладач, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СЕРЕДНЬОГО ТА МАЛОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

В. Т. Плакіда

к.е.н., докторант Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

М. Ю. Порвін

аспірант, Академія муніципального управління

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

І. В. Рудкевич

к.філолог.н., доцент, докторант, Донецький державний університет управління

ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ОСНОВНА ФУНКЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

О. В. Сахаров

аспірант,  Академія муніципального управління

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

В. В. Сиченко

к.е.н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ АДАПТАЦІЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

А. В. Терент´єва

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, Український центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (УНПЦ ЕМД та МК), м. Київ

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПРИ ПОДОЛАННІ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Р. І. Темиргалієв

к.держ.упр., Мелітопольський інститут державного та муніципального управління КПУ

ЕНДОГЕННА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНІ

М. Ю. Дітковська

к.держ.упр., Чернігівський державний технологічний університет

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Д. О. Микитенко

здобувач, Національний фармацевтичний універистет

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ТА ПРОВАДЖЕННЯ МОНІТОРИНГУ ВАГІТНИХ ГРУПИ РИЗИКУ

А. П. Рачинський

кандидат наук з державного управління, доцент, докторант, кафедра державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

О. І. Васильєва

к.н.держ.упр., доц., докторант,  кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Л. М. Єфіменко

аспірант, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

О. М. Клименко

здобувач, Академія муніципального управління

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВОЮ ПОЛІТИКОЮ В РЕГІОНІ

О. М. Кравченко

аспірант, кафедра економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»

С. В. Істомін

Державне підприємство «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України» (м.Київ)

Н. П. Кризина

Державне підприємство «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України» (м.Київ)

МЕДИЧНЕ ПРАВО ЯК НАУКА ТА ПРЕДМЕТ ВИКЛАДАННЯ

В. Л. Федоренко

старший науковий співробітник Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України, директор Департаменту конституційного та адміністративного права Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук, доцент

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ:НОРМОПРОЕКТНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

І. І. Мусієнко

к.війск.н., доц., Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДІ З УРАХУВАННЯМ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ФУНКЦІЙ ОСВІТИ

Д. А. Міщенко

к.е.н., доцент кафедри фінансів та державного управління Дніпропетровської державної фінансової академії

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ЩОДО АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України