EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 3, 2009

Т. В. Березянко

к.е.н., доцент, головний консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України

АКТУАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА КЕРІВНИЦТВА В КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ

В. М. Бесчастний

к.ю.н., проф., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ПОЗИТИВНИЙ ЧИННИК ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНОЮ ОСВІТОЮ

Р. Ю. Биков

здобувач, Академія муніципального управління

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА В УКРАЇНІ

Т. В. Бова

к.е.н., докторант, Донецький державний університет управління

ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ

Array

Г. І. Груба

к.держ.упр., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, заступник голови Головного контрольно-ревізійного управління України

ДО ПРОБЛЕМИ «ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ» БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

О. О. Кахович

здобувач, Академія муніципального управління, м.Київ

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ПРИ РОЗРОБЦІ СТРУКТУРНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ

О. С. Качний

Перший заступник Голови Київської обласної ради

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

О. А. Ковтун

викладач, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СЕРЕДНЬОГО ТА МАЛОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

В. Т. Плакіда

к.е.н., докторант Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

М. Ю. Порвін

аспірант, Академія муніципального управління

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

І. В. Рудкевич

к.філолог.н., доцент, докторант, Донецький державний університет управління

ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ОСНОВНА ФУНКЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

О. В. Сахаров

аспірант,  Академія муніципального управління

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

В. В. Сиченко

к.е.н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ АДАПТАЦІЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

А. В. Терент´єва

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, Український центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (УНПЦ ЕМД та МК), м. Київ

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПРИ ПОДОЛАННІ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Р. І. Темиргалієв

к.держ.упр., Мелітопольський інститут державного та муніципального управління КПУ

ЕНДОГЕННА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНІ

М. Ю. Дітковська

к.держ.упр., Чернігівський державний технологічний університет

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Д. О. Микитенко

здобувач, Національний фармацевтичний універистет

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ТА ПРОВАДЖЕННЯ МОНІТОРИНГУ ВАГІТНИХ ГРУПИ РИЗИКУ

А. П. Рачинський

кандидат наук з державного управління, доцент, докторант, кафедра державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

О. І. Васильєва

к.н.держ.упр., доц., докторант,  кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Л. М. Єфіменко

аспірант, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

О. М. Клименко

здобувач, Академія муніципального управління

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВОЮ ПОЛІТИКОЮ В РЕГІОНІ

О. М. Кравченко

аспірант, кафедра економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»

С. В. Істомін

Державне підприємство «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України» (м.Київ)

Н. П. Кризина

Державне підприємство «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України» (м.Київ)

МЕДИЧНЕ ПРАВО ЯК НАУКА ТА ПРЕДМЕТ ВИКЛАДАННЯ

В. Л. Федоренко

старший науковий співробітник Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України, директор Департаменту конституційного та адміністративного права Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук, доцент

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ:НОРМОПРОЕКТНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

І. І. Мусієнко

к.війск.н., доц., Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДІ З УРАХУВАННЯМ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ФУНКЦІЙ ОСВІТИ

Д. А. Міщенко

к.е.н., доцент кафедри фінансів та державного управління Дніпропетровської державної фінансової академії

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ЩОДО АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету