Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 2, 2022

DOI: 10.32702/2307-2156.2022.2

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.2.1

О. П. Тищенко

д. е. н., професор кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ АГЕНЦІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

O. Tyshchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of National Economy and Public Administration, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

DIRECTIONS FOR INCREASING THE INSTITUTIONAL CAPACITY OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.2.2

Л. М. Мельничук

д. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Національний авіаційний університет, м. Київ

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

L. Melnychuk

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration and Governance, National Aviation University, Kyiv

PROBLEMS OF CREATING A COMPREHENSIVE SYSTEM OF PLANNING PUBLIC FAMILY POLICY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.2.3

І. Й. Малий

д. е. н., професор, професор кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

М. Г. Цедік

к. держ. упр., доцент кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

І. Malyi

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of National Economy and Public Administration, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

M. Tsedik

PhD in Public Administration,Associate Professor of the Department of National Economy and Public Administration,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

INSTITUTIONAL DIMENSION OF DIGITALIZATION IN PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.2.30

Н. П. Рибальченко

к. держ. упр., старший викладач кафедри публічного управління, адміністрування та права Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного м. Мелітополь Україна

Н. В. Намлієва

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і обліку, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління «Класичного приватного університету» м. Мелітополь Україна

Г. А. Гарбар

д. філос. н., професор кафедри музичного мистецтва факультету мистецтв ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» м. Миколаїв Україна

РОЗВИТОК СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЇ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

N. Rybalchenko

PhD in Public Administration, Senior Lecturer of the Department of Public Administration, Administrative Law, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Melitopol, Ukraine

N. Namliieva

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Accounting, Melitopol Institute of Public and Municipal Administration of Classic Private University Melitopol, Ukraine

G. Garbar

Doctor of Sciences in Philosophy, Professor of the Department of Musical Arts, Faculty of Arts, Separate Subdivision Mykolaiv Branch of the Kyiv National University of Culture and Arts", Mykolaiv, Ukraine

DEVELOPMENT OF MODERN TECHNOLOGIES OF THE HOSPITALITY INDUSTRY IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.2.31

Т. В. Терещенко

к. е. н., доцент, декан факультету управління та економіки,Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

А. А. Мощанець

здобувач вищої освіти на магістерському рівні факультету управління та економіки,Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

T. Tereshchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Department of Economics and Management, Khmelnitsky university of management and law named after Leonid Yuzkov

A. Moshchanets

Master’s student, Khmelnitsky university of management and law named after Leonid Yuzkov

PRACTICAL ASPECTS OF FORMATION OF MARKETING ORIENTATION IN THE ACTIVITIES OF LOCAL GOVERNMENT BODIES

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.2.32

О. В. Аксьонова

к. е. н., доцент кафедри управління і адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

А. М. Волківська

к. е. н., доцент, заступник директора з науково-методичної роботи, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

О. М. Яценко

д. е. н, професор, професор кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

А. А. Завгородній

магістрант кафедри управління і адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

O. Aksonova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

А. Volkivska

PhD in Economics, Assistant Professor, Deputy Director for Scientific and Methodological Work, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP ", Zhytomyr

O. Yatsenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Kyiv National Economic University Named After Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissya National University

А. Zavhorodni

Master's student of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF PERSONNEL POLICY IN PUBLIC AUTHORITIES AND LOCAL SELF-GOVERNMENT


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України