Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 2, 2021

DOI: 10.32702/2307-2156.2021.2

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.1

М. І. Cьомич

д. е. н., доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Полтавська державна аграрна академія

АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛТАВСЬКОЮ ОБЛАСНОЮ РАДОЮ

M. Somych

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Public Management and Administration of Poltava State Agrarian Academy

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF STATE SOCIAL POLICY BY THE POLTAVA REGIONAL COUNCIL

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.2

О. В. Євсюкова

д. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

О. Evsyukova

Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Governance and Public Service, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

FEATURES OF TRAINING OF SPECIALISTS IN THE FIELD OF CYBER SECURITY: CURRENT CHALLENGES AND PROSPECTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.3

З. В. Гбур

д. держ. упр., доцент, професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров’я імені П. Л. Шупика

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОНЯТТЯ “МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ”

Z. Hbur

Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Health Care Management and Public Administration of the National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyka

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF THE CONCEPT OF "INTERNATIONAL TERRORISM"

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.4

Д. І. Дзвінчук

д. філос. н., професор, директор, Інститут гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна

М. С. Орлів

доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ, Україна

В. П. Петренко

д. е. н., професор, в.о. завідувача кафедри публічного управління та адміністрування, ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ, Україна

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ВЕРИФІКАЦІЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТУ ВУДКОКА-ФРЕНСІСА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ КОГНІТИВНИХ УПЕРЕДЖЕНЬ У ПРЕТЕНДЕНТІВ НА КЕРІВНІ ПОСАДИ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

D. Dzvinchuk

Doctor of Sciences in Philosophy, Professor, Director of the Institute of Humanities and Public Administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine

M. Orliv

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Public Administration and Management, IFNTUOG, Ivano-Frankivsk, Ukraine

V. Petrenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Public Administration and Management, IFNTUOG, Ivano-Frankivsk, Ukraine

EXPERIMENTAL VERIFICATION OF THE POSSIBILITY OF USING THE WOODCOCK–FRANCIS TEST TO DETECT COGNITIVE BIAS OF APPLICANTS FOR EXECUTIVE POSITIONS IN PUBLIC AUTHORITIES

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.5

О. П. Євсюков

д. держ. упр., доцент, професор кафедри державного управління у сфері цивільного захисту, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, м. Київ

В. О. Шведун

д. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та бізнесу, Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»,м. Харків

ВЗАЄМОДІЯ ПУБЛІЧНИХ ІНСТИТУЦІЙ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

O. Yevsuykov

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Public Administration in the Sphere of Civil Protection, Institute of Public Administration and Research in Civil Protection, Kyiv

V. Shvedun

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Public Administration and Business, National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”, Kharkiv

INTERACTION OF PUBLIC INSTITUTIONS TO ENSURE THE SOCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.6

Д. А. Міщенко

д. держ. упр., професор, професор кафедри маркетингу,Університет митної справи та фінансів

Л. О. Міщенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

D. Mishchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor,Professor of the Department of Marketing, University of Customs and Finance

L. Mishchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship and Enterprise Management,Oles Honchar Dnipro National University

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF THE MECHANISM OF STATE REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.7

В. Є. Данкевич

д. е. н., доцент, декан факультету права, публічного управління та національної безпеки, Поліський національний університет, Житомир

О. В. Захаріна

к. е. н., доцент, Поліський національний університет, Житомир

В. М. Походенко

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281«Публічне управління та адміністрування»,Поліський національний університет, Житомир

ГЕНЕЗИС ІДЕЇ БРЕНДИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

V. Dankevych

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Dean of the Department of Law, Public Administration and National Security, Polissia National University, Zhytomyr

O. Zakharina

PhD in Economics, Associate Professor, Polissia National University, Zhytomyr

V. Pokhodenko

Master’s student of Specialty 281 «Public Administration», Polissia National University, Zhytomyr

THE GENESIS OF THE IDEA OF BRANDING AS A TOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.8

А. О. Касич

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

І. В. Пономаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну, Київський національний університет технологій та дизайну

С. В. Бреус

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

Б. В. Десятник

аспірант кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ ЯК ОСНОВА РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

А. Kasych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technology and Design

І. Ponomarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Communication Design, Kyiv National University of Technology and Design

S. Breus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technology and Design

B. Desiatnyk

Postgraduate student of the Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technology and Design

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF ELECTRONIC GOVERNANCE AS A BASIS FOR REFORMING THE PUBLIC GOVERNANCE SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.9

К. В. Мануілова

д. держ. упр., доцент, Одеська національна академія харчових технологій

B. Д. Мужайло

к. е. н., доцент, Одеська національна академія харчових технологій

В. А Бондар

к. е. н., доцент, Одеська національна академяч харчових технологій

ОПТИМІЗАЦІЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

К. Manuilova

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa, Ukraine

V. Muzhaylo

PhD in Economics, Associate Professor, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa, Ukraine

V. Bondar

PhD in Economics, Associate Professor, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa, Ukraine

OPTIMIZATION OF INTERBUDGETARY RELATIONS AS A FACTOR OF SUSTAINABLE COMMUNITY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION OF THE GOVERNMENT OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.10

N. Datsii

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Economic theory, intellectual property and public administration, Polissya National University

A. Dubovik

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Economic theory, intellectual property and public administration, Polissya National University

COMMUNICATION AS A FUNCTION OF MANAGEMENT IN THE MODERN SYSTEM OF PUBLIC GOVERNANCE

Н. В. Дацій

д. держ. упр., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

А. В. Дубовик

к.держ.упр., доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

КОМУНІКАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.30

І. В. Антипенко

к. ю. н., докторант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ ТА СУСПІЛЬНІ ФАКТОРИ ПОЛІТИЧНОГО РИЗИКОГЕНЕЗУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

I. Antypenko

PhD in Law, Doctoral candidate of the Department of Public Policy and Political Analysis, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

PUBLIC-ADMINISTRATIVE AND SOCIAL FACTORS OF POLITICAL RISK-TAKING: THEORETICAL ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.31

В. С. Гнатенко

к. е. н., науковий співробітник, ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

V. Hnatenko

PhD in Economics, Researcher , State Institution “Scientific and Practical Medical Rehabilitation and Diagnostic Center of the Ministry of Health of Ukraine”

REGULATORY AND LEGAL SUPPORT OF THE STATE POLICY IN THE FIELD OF ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.32

С. Є. Антонова

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності,Національний університет водного господарства та природокористування

М. Є. Журик

магістр за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування,Національний університет водного господарства та природокористування

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ І ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

S. Antonova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Local Government, National University of Water Management and Nature Resources Use

M. Zhuryk

Master's degree of Public Administration, National University of Water Management and Nature Resources Use

STATE CONTROL OF LAND USE AND PROTECTION: A REGIONAL ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.33

Т. В. Голобородько

к. е. н., старший викладач кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

А. Б. Ярова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОЗОРОСТІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ

T. Holoborodko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Accounting, Taxation, Public Administration and Administration, Kryvyi Rih National University

A. Iarova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation, Public Administration and Administration, SHEE Kryvyi Rih National University

DEVELOPMENT OF E-GOVERNMENT IN ENSURING THE INCREASE OF TRANSPARENCY LEVEL OF PUBLIC FINANCE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.34

Л. П. Івашина

к. держ. упр., старший викладач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту, КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Суми

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ДОСВІДУ ПУБЛІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

L. Ivashyna

PhD in Public Administration, Senior Lecturer of the Department of of Pedagogy, Special education and Management, Public Institution Sumy Regional institute of postgraduate pedagogical education

COMPARATIVE ANALYSIS OF FOREIGN AND UKRAINIAN EXPERIENCE OF PUBLIC REGULATION OF RURAL GREEN TOURISM DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.35

N. Hrabovenko

PhD in Pedagogical Sciences, docent, Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management (IAPM)

MECHANISMS OF IMPLEMENTATION OF THE STATE-PUBLIC MODEL OF EDUCATION MANAGEMENT IN THE ACTIVITIES OF LOCAL GOVERNMENT BODIES

Н. В. Грабовенко

к. пед. н., доцент, професор кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.36

Л. В. Литвинова

к. психол. н., доцент

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

L. Lytvynova

PhD in Psychological Sciences, Associate Professor

INTERDISCIPLINARY APPROACH IN THE STUDY OF COMMUNICATIVE CULTURE IN PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.37

Р. І. Сторожев

к. держ. упр., докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

АНАЛІЗ ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ ЩОДО РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

R. Storozhev

PhD in Public Administration, Doctoral candidate of the Department of Parliamentary and Political Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ANALYSIS OF EDUCATIONAL GLOBAL TRENDS ON THE DEVELOPMENT OF LEADERSHIP IN PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.38

А. Б. Войтенко

к. держ. упр., професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

М. Ф. Плотнікова

к. е. н., доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет, м. Житомир

О. Г. Булуй

к. е. н., доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет, м. Житомир

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У КОМУНІКАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ, СУСПІЛЬСТВА І БІЗНЕСУ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ, МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

A. Voytenko

PhD in Public Administration, Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property And Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

M. Plotnikova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship and Investment Activities, Polissia National University, Zhytomyr

O. Buluy

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship and Investment Activities, Polissia National University, Zhytomyr

INFORMATION TECHNOLOGIES IN COMMUNICATION AND INTERACTION OF GOVERNMENT, SOCIETY AND BUSINESS IN PUBLIC ADMINISTRATION, LOCAL SELF-GOVERNMENT AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.39

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

Л. І. Симоненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

І. В. Кравець

к. е. н, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

ТЕОРІЯ ЕКОНОМІКИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property And Public Administration, Polissia National University, Zhitomir

L. Simonenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University, Zhitomir

I. Kravets

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University, Zhitomir

THEORY OF ECONOMICS IN TRAINING SPECIALISTS IN PUBLIC ADMINISTRATION: FOREIGN EXPERIENCE AND DOMESTIC PRACTICE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.40

С. М. Бондаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

Н. В. Бугас

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

S. Bondarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technologies and Design

N. Buhas

PhD in Economics, Associate Professor, of the Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technologies and Design

SOCIAL POLICY OF THE STATE AS A BASIS FOR ENSURING SOCIAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.100

А. А. Клочко

здобувач кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

А. Klochko

Сandidate for a degree of the Department of Public Policy and Political Analytics, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

DEVELOPMENT OF THE MECHANISM OF INTERACTION BETWEEN THE POLITICAL-ADMINISTRATIVE ELITE AND CIVIL SOCIETY IN THE MODERNIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.101

Т. М. Козак

аспірант кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України

СКЛАДОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО ВВЕДЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО НАКОПИЧУВАЛЬНОГО РІВНЯ

T. Kozak

Postgraduate student of the Department of Economic Policy and Governance Department, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

COMPONENTS OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF PENSION SYSTEM REFORM FOR IMPLEMENTATION OF THE MANDATORY ACCUMULATION LEVEL


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України