Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 2, 2020

DOI: 10.32702/2307-2156.2020.2

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.1

М. І. Сьомич

д. е. н., доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування,Полтавська державна аграрна академія

МИРГОРОДСЬКИЙ СУБРЕГІОН ЯК ОБ’ЄКТ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

M. Semich

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Public Management and Administration of Poltava State Agrarian Academy

MIRGOROD SUBREGION AS A LOCAL GOVERNMENT ENTITY

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.2

С. М. Приліпко

д. держ. упр., професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ НА ОСНОВІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

S. Prylipko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Public Administration and Management of Innovative Activities, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

PUBLIC ADMINISTRATION OF TERRITORIES DEVELOPMENT FOUNDED ON THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS BASED ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.3

А. О. Касич

д. е .н., проф.,завідувач кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну

O. O. Підкуйко

к.н. з держ. упр., доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну

А. В. Терещенко

студентка кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну

В. О. Тимошенко

студент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

А. Kasych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management Department,Kyiv National University of Technology and Design

O. Pidkuyko

PhD in Public Administration, Associate Professor of Management Department,Kyiv National University of Technology and Design

A. Tereshchenko

student of Management Department,Kyiv National University of Technology and Design

V. Tymoshenko

student of Management Department,Kyiv National University of Technology and Design

CURRENT PROBLEMS OF STATE REGULATION OF THE LAND MARKET IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.4

М. М. Стадник

д. філос. н., професор,професор кафедри публічної політики та політичної аналітики,Національна академія державного управління при Президентові України

А. Г. Панченко

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри управління,Київський університет імені Бориса Грінченка

АКТУАЛІТЕТИ МИРОТВОРЧОЇ ОСВІТИ

M. Stadnyk

Doctor of Sciences in Philosophy, Professor,Professor of the Public Policy and Political Analytics Department,National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

A. Panchenko

PhD in Public Administration,Associate Professor of Management Department, Borys Grinchenko Kyiv University

RELEVANCE OF PEACEMAKING EDUCATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.5

І. Й. Малий

д. е. н., професор кафедринаціональної економіки та публічного управління,ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

К. В. Загребельна

аспірант кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЖИТЛА В УКРАЇНІ

I. Maliy

Doctor of Economic Sciences, Professor of the department of National Economy and Public Administration, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

K. Zahrebelna

postgraduate student at the Department of National Economy and Public Administration, SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv

SOCIO-ECONOMIC DIMENSION OF STATE REGULATION OF THE HOUSING MARKET IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.6

Н. Ю. Подольчак

д. е. н., професор, Національний університет «Львівська політехніка»

У. Т. Лукашевська

аспірант кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,Національний університет «Львівська політехніка»

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПУБЛІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ FINTECH-ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

N. Podolchak

Doctor of Economics, professor, Lviv Polytechnic National University

U. Lukashevska

postgraduate student of the Department of Administrative and Financial Management,Lviv Polytechnic National University

AREAS OF IMPROVEMENT OF TECHNOLOGICAL INFRASTRUCTURE OF PUBLIC MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF FINTECH PRODUCTS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.30

О. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів,банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

O. V. Martsenyuk

PhD in Economics, associate professor of department of finances, banking and insurance,Vinnytsia national agrarian University

INTEGRATION PROCESSES AS A FACTOR OF UKRAINIAN INSURANCE MARKET DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.31

В. Ф. Загурська-Антонюк

к. політ. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

ПОЛІТИЧНО- ІНФОРМАЦІЙНІ БЕЗПЕКОВІ МЕХАНІЗМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ СИСТЕМІ У КОНТЕКСТІ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ЗМІН

V. F. Zagurska-Antoniuk

PhD in Political Sciences, associate professor, associate professor of the chair of economic security, public administration and administration, State University «Zhytomyr Polytechnic»

POLITICAL-INFORMATION SECURITY MECHANISMS IN THE UKRAINIAN STATE SYSTEM IN THE CONTEXT OF GEOPOLITICAL CHANGES

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.32

В. Я. Карковська

к. е. н., доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,Національний університет «Львівська політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОЇ СТРУКТУРИ

V. Karkovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Administrative and Financial Management,Lviv Polytechnic National University

PECULIARITIES OF STATE STRUCTURE MECHANISM OF PERSONNEL SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.33

Н. О. Держак

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного адміністрування, менеджменту та маркетингу,Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ У СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

N. Derzhak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration, Management and Marketing of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University (Severodonetsk)

IMPLEMENTATION OF THE SOFTWARETARGET METHOD IN THE REGIONAL STRATEGIC PLANNING: APPLIED ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.34

О. О. Акімов

к. держ. упр., доцент, Заслужений економіст України, начальник відділу правового забезпечення, Національна служба посередництва і примирення

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ЯК ПАРАДИГМИ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. Akimov

PhD in Public Administration, Associate professor, Honored Economist of Ukraine, Head of the legal department, National Mediation and Conciliation Service

SOCIO-PSYCHOLOGICAL BACKGROUND OF SYSTEMOGENESIS AS A PARADIGM OF GOVERNMENTAL MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.35

І. В. Чукіна

к. е. н., викладач кафедри публічного управління та адмініструванняУманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська область

М. І. Дяченко

к.с.-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська область

ЗАЛУЧЕННЯ ЖИТЕЛІВ ГРОМАДИ ДО ПРОЦЕСІВ ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

I. Chukina

PhD in Economics, Lecturer in the Department of Public Administration and Administration and Administration,Uman National University of Horticulture,Uman National University of Horticulture, Uman, Cherkasy region

M. Dyachenko

PhD in Agricultural Sciences, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman, Cherkasy region

INVOLVEMENT OF COMMUNITY RESIDENTS TO PROCESSES LOCAL DEVELOPMENT PLANNING

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.36

А. Б. Войтенко

к. держ. упр., Заслужений юрист України, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

Н. С. Пугачова

асистент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління,Житомирський національний агроекологічний університет

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

A. Voytenko

PhD in Public Administration, Honored Lawyer of UkraineZhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration,Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

N. Puhachova

assistant of the Department of the Chair of economics theory and intellectual property, Zhytomyr National Agroecological University

PROFESSIONAL ETHICS OF A PUBLIC SERVANT IN THE CONTEXT OF EFFECTIVE PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.37

Т. М. Дерун

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВИ

T. M. Derun

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Regional Governance, Local Self-Government and Urban Management, The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, city of Kyiv

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE PROCESS OF BUILDING A SERVICE-ORIENTED STATE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.38

Р. В. Палагусинець

к. е. н., заступник керівника відділу Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної ради України

РОЛЬ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ В ФОРМУВАННІ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЮ ПОЛІТИКОЮ ДЕРЖАВИ

Rostyslav Palagusynets

PhD in Economics, Deputy Head of Division, Inter-Parliamentary Relations Directorate of the Parliament of Ukraine

THE ROLE OF THE DIPLOMATIC SERVICE IN THE FORMATION OF EFFECTIVE STATE GOVERNANCE OF THE COUNTRY'S FOREIGN POLICY

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.39

Т. Л. Шестаковська

к. е. н., старший викладач, Чернігівський національний технологічний університет

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ АЕРОКОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

T. Shestakovskа

PhD in Economics, Senior Lecturer, Chernihiv National University of Technology

REGULATORY AND LEGAL MECHANISM OF REGULATION OF THE AEROSPACE INDUSTRY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.40

Л. Р. Криничко

к. м. н., здобувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

Г. І. Ляхович

к. держ. упр., доцент, директор, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університет М. Івано-Франківськ

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО МЕТОДОЛОГІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

L. Krynychko

PhD in Medical Sciences, Сandidate for a degree of the Department of Economic Security, Public Administration and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

H. Liakhovych

PhD in Public Administration, Associate Professor, Director of the Ivano-Frankivsk Educational and Scientific Management Institute of Ternopil National Economic University

SYSTEMIC APPROACH TO THE METHODOLOGY OF PUBLIC HEALTH SYSTEM MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.99

Л. В. Брич

аспірант кафедри педагогіки та інноваційної освіти, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

М. Ф. Криштанович

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти, Інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», Україна

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

L. Brych

PhD student of the Department of Pedagogy and Innovative Education, Lviv Polytechnic National University

M. Kryshtanovych

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Pedagogy and Innovative Education, Institute of Law, Psychology and Innovative Education, National University "Lviv Polytechnic", Ukraine

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL POTENTIAL OF THE PERSONALITY IN THE STATE GOVERNANCE SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.100

С. С. Гута

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою,Національна академія державного управління при Президентові України

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ, ЗУМОВЛЕНИХ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНИМИ ЧИННИКАМИ

S. Guta

Postgraduate student at the Department of Global Studies, European Integration and National Security Management, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODEL OF PUBLIC GOVERNANCE SYSTEM IN CONDITIONS OF CRISIS SITUATIONS CONDITIONED BY MILITARY POLITICAL FACTORS

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.101

П. В. Лілікович

здобувач, Чернігівський національний технологічний університет

АКТУАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ У СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

P. Lilikovich

applicant of Chernihiv National Technological University

CURRENT MECHANISMS IN THE FIELD OF PROVISION OF ADMINISTRATIVE SERVICES IN UKRAINE


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України