Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 2, 2019

DOI: 10.32702/2307-2156.2019.2

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.1

О. А. Рачинська

завідувач сектору координації ТАІЕХ відділу управління проектами, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

СУЧАСНІ ПІДХОДИ В ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Olena Rachynska

Head of the TAIEX Coordination Sector, Project Management Department, Center for Adaptation of the Civil Service to the Standards of the European Union

MODERN APPROACHES IN ORGANIZING OF COMMUNICATIVE INTERACTION IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SPHERE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.2

С. Г. Бугайцов

доктор наук з державного управління, професор, головний науковий співробітник, Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

S. G. Bugaytsov

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Chief Researcher, State Institution "National Scientific Center for Radiation Medicine of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY IN UKRAINE: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.3

Г. Д. Джумагельдієва

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,Житомирський державний технологічний університет

Я. Ю. Орленко

доктор наук з державного управління, доцент,Житомирський державний технологічний університет

І. Г. Сергієнко

магістр, Житомирський державний технологічний університет

МЕХАНІЗМ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

H. D. Dzhumaheldіieva

Doctor of Law, senior science specialist,Zhytomyr State Technological University

Ya. Yu. Orlenko

Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor,Zhytomyr State Technological University

I. H. Serhіienko

Master's Degree, Zhytomyr State Technological University

MECHANISM OF ADJUSTMENT OF THE CONFLICT OF INTERESTS IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.4

М. В. Андрієнко

доктор наук з державного управління, доцент, начальник центру заходів цивільного захисту,Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

А. В. Борисов

начальник науково-інформаційного відділу,Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

О. О. Черкасов

молодший науковий співробітник науково-інформаційного відділу,Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

СИСТЕМНІСТЬ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК МЕТОД УХВАЛЕННЯ І ОБҐРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

M. V. Andriyenko

doctor of sciences in public administration,associate professor, head of research center of civil protection measures,Ukrainian scientific research institute of civil protection

A. V. Borisov

chief of the informational department, Ukrainian research institute for civil protection

O. O. Cherkasov

junior research fellow, research and information department,Ukrainian research institute of civil protection

SYSTEM AND INSTITUTIONALISM OF PUBLIC ADMINISTRATION AS A METHOD OF IMPLEMENTATION AND GROUNDS OF SOLVENCY IN THE FIELD OF CIVIL PROTECTION

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.5

В. В. Шпачук

доктор наук з державного управління,Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ КІБЕРБЕЗПЕКОЮ КРАЇНИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

V. V. Shpachuk

Doctor of Science in Public Administration,Taurida National University named after V.I. Vernadsky

PUBLIC ADMINISTRATION MANAGERS CYBER SECURITY OF THE COUNTRY: FOREIGN EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.6

О. І. Шапоренко

доктор наук з державного управління, професор кафедри управлінських технологій,Вищий навчальний заклад «Університет «КРОК», м. Київ, Україна

ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ЗАПОРУКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ: КОНЦЕПЦІЇ, СТРАТЕГІЯ, РИНОК

O. Shaporenko

Doctor of Science in Public Administration, Professor of the Department of Management TechnologiesHigher educational institution “University“ KROK ”Kiev, Ukraine

ECOLOGICAL MARKETING AS A PLEDGE OF QUALITY OF LIFE: CONCEPT, STRATEGY, MARKET

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.7

Н. М. Левченко

д. держ. упр., професор, професор кафедрипідприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Запорізький національний технічний університет

Л. В. Антонова

доктор наук з державного управління, професор,професор кафедри обліку і аудитуЧорноморського національного університету ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

А. В. Антонов

доктор наук з державного управління, доцент,професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адмініструванняЖитомирського державного технологічного університету, м. Житомир, Україна

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК ДІЄВИЙ СЕРВІСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК РЕГІОНІВ

Natalia Mikhailovna Levchenko

Doctor of Science in Public Administration, Professor,Professor of the Department of Business, Trade and Stock ExchangesZaporizhzhya National Technical University

Liudmyla Volodymyrivna Antonova

Liudmyla Volodymyrivna AntonovaDoctor of Sciences in Public Administration, Professor,Professor of the Department of Accounting and Auditing of the Petro Mohyla Black Sea National University

Andrii Vyacheslavovich Antonov

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor,Professor of Department of Economic Security, Public Administration and Management of the Zhytomyr State Technological University

DECENTRALIZATION OF EDUCATION AS AN EFFECTIVE SERVICE INSTRUMENT INFLUENCE ON REGIONAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.20

В. П. Залізнюк

к. е. н., докторант Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

ДОРОЖНЯ КАРТА ЗАХОДІВ ЩОД О ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Viktoriia Zalizniuk

Candidate of Economic Sciences, Ph.D. student of Taurian National University named after V.I. Vernadsky

THE ROADMAP OF MEASURES ON THE FORMATION OF THE STATE REGULATION OF THE PROTECTION OF FOOD SAFETY

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.21

К. П. Чорна

господарського, трудового права та цивільно-правових дисциплін, Міжрегіональна Академія управління персоналом, Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ УРЯДУВАННЯ У ЗУНР: ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОКРАТІЇ ТА ДИКТАТУРИ

K. Chorna

PhD. of Law, Associated Professor, Professor of the Department of Business law, labour rights and civil-law disciplines, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

ORGANIZATION OF THE GOVERNMENT IN THE WUPR: FEATURES OF DEMOCRACY AND DICTATORS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.22

М. В. Скиба

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджментуКиївського національного університету технологій і дизайну

В. Я. Шелудько

студентка БПУА-17 Київського національного університету технологій і дизайну

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

M. V. Skyba

PhD, assistant professor of the department of managementKyiv National University of Technology and Design

V. Sheludko

student of BPA-17 of Kyiv National University of Technology and Design

THEORETICAL ASPECTS OF THE STUDY OF CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.23

А. С. Близнюк

к. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

ЗБАЛАНСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН УКРАЇНИ

Andrii Bliznyuk

Ph.D., Ph.D. student of the Interregional Academy of Personnel Management

BALANCING THE INSTRUMENT OF THE STATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF THE RECREATIONAL SECTOR IN THE TRANSFORMATION CHANGE OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.24

В. Ф. Загурська-Антонюк

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирський державний технологічний університет

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ

Viktoriia Zahurska-Antoniuk

PhD in Political Sciences, associate professor, Zhytomyr State Technological University

CURRENT TENDENCES IN DECENTRALIZATION OF THE STATE AUTHORITY AND THEIR REALIZATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.25

N. N. Yakimenko

doctoral student, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

IMPROVEMENT OF STATE CONTROL IN THE FIELD OF MEDIATION IN EMPLOYMENT ABROAD

Н. М. Якименко

докторант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ПОСЕРЕДНИЦТВА У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ЗА КОРДОНОМ

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.26

М. А. Ажажа

Кандидат наук з державного управління, доцент,заступник завідуючого кафедри менеджменту організацій та управління проектами Запорізької державної інженерної академії

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ

M. A. Azhazha

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate ProfessorDeputy Head of the Department of Management of Organizations and project management Zaporizhzhya State Engineering Academy

THE STATE POLICY OF UKRAINE ON INCLUSIVE EDUCATION IN PROFESSIONAL PREPARATION FOR YOUTH

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.27

І. Я. Зима

к. мед. наук, Головний лікар комунального закладу,«Рівненська обласна клінічна лікарня», м. Рівне

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

I. Zyma

PhD in Medical science, Chief Physician of the Municipal Institution"Rivne Regional Clinical Hospital", city of Rivne

INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF STATE MANAGEMENT OF MEDICAL EDUCATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.28

Л. А. Мельник

к. держ. упр, головний консультант відділу з питань функціонування мистецького фонду Управління культурно-мистецького фонду, Державне управління справами

ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ

L. A. Melnuk

the candidate of sciences in public administration, chief consultant of the department for the management of the artistic fund of the Department of Cultural and Arts Foundation, State Administration of Affairs

INTERACTION OF THE STATE AND CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS: MAIN CONCEPTS, PROBLEMS AND STRATEGIC DIRECTIONS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.29

О. О. Усаченко

кандидат наук з державного управління,докторант Інституту законодавства Верховної Ради України

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА СТРУКТУРНОГО РЕФОРМУВАННЯ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Oleksandr Usachenko

Candidate of Sciences in Public Administration,Doctoral student of the Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

STATE TARGET PROGRAM OF STRUCTURAL REFORM OF THE DEFENSE INDUSTRY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.30

І. Ю. Родченко

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного адмініструванняМіжрегіональної академії управління персоналом

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЯ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ

Igor Rodchenko

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Public Administration Department in the Interregional Academy of Personnel Management

PRIORITY AREAS FOR IMPROVING THE PUBLIC ADMINISTRATION: SCIENTIFIC AND PRACTICAL RECOMMENDATIONS IN THE CONTEXT OF REFORM

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.100

О. В. Осауленко

головний державний аудитор відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Східного офісу Держаудитслужби,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,Центр післядипломної освіти

ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я М. ДНІПРА

O. V. Osaulenko

Chief State Auditor of the Department of Control in Industry, Energy, Transport and Financial Services of the Eastern Office of the State Public Service, Dnipro National University named after Oles Honchar, Center for postgraduate education

WAYS OF EFFECTIVE USE OF BUDGET FUNDS IN THE FIELD OF DNIPRA HEALTH PROTECTION

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.101

М. І. Балан

здобувач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

СУСПІЛЬСТВО РИЗИКУ: ДЕСТАБІЛІЗАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ

Mykola Balan

applicant of the Department of Globalistics, European Integration аnd National Security, National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

RISK SOCIETY: DESTABILIZATION OPPORTUNITIES

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.102

Ю. М. Семенова

аспірант Національного Університету водного господарства та природокористування

СТВОРЕННЯ ТА АДАПТАЦІЯ СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ СПЕКТРУ ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Y. M. Semenova

National University of Water and Environmental Engineering, Post-Graduated Student

CREATION AND ADAPTATION OF INSURANCE PRODUCTS OF THE ENVIRONMENTAL INSURANCE SPECTRUM IN UKRAINE


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України