EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 2, 2019

DOI: 10.32702/2307-2156.2019.2

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.1

О. А. Рачинська

завідувач сектору координації ТАІЕХ відділу управління проектами, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

СУЧАСНІ ПІДХОДИ В ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Olena Rachynska

Head of the TAIEX Coordination Sector, Project Management Department, Center for Adaptation of the Civil Service to the Standards of the European Union

MODERN APPROACHES IN ORGANIZING OF COMMUNICATIVE INTERACTION IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SPHERE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.2

С. Г. Бугайцов

доктор наук з державного управління, професор, головний науковий співробітник, Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

S. G. Bugaytsov

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Chief Researcher, State Institution "National Scientific Center for Radiation Medicine of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY IN UKRAINE: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.3

Г. Д. Джумагельдієва

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,Житомирський державний технологічний університет

Я. Ю. Орленко

доктор наук з державного управління, доцент,Житомирський державний технологічний університет

І. Г. Сергієнко

магістр, Житомирський державний технологічний університет

МЕХАНІЗМ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

H. D. Dzhumaheldіieva

Doctor of Law, senior science specialist,Zhytomyr State Technological University

Ya. Yu. Orlenko

Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor,Zhytomyr State Technological University

I. H. Serhіienko

Master's Degree, Zhytomyr State Technological University

MECHANISM OF ADJUSTMENT OF THE CONFLICT OF INTERESTS IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.20

В. П. Залізнюк

к. е. н., докторант Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

ДОРОЖНЯ КАРТА ЗАХОДІВ ЩОД О ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Viktoriia Zalizniuk

Candidate of Economic Sciences, Ph.D. student of Taurian National University named after V.I. Vernadsky

THE ROADMAP OF MEASURES ON THE FORMATION OF THE STATE REGULATION OF THE PROTECTION OF FOOD SAFETY

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.21

К. П. Чорна

господарського, трудового права та цивільно-правових дисциплін, Міжрегіональна Академія управління персоналом, Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ УРЯДУВАННЯ У ЗУНР: ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОКРАТІЇ ТА ДИКТАТУРИ

K. Chorna

PhD. of Law, Associated Professor, Professor of the Department of Business law, labour rights and civil-law disciplines, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

ORGANIZATION OF THE GOVERNMENT IN THE WUPR: FEATURES OF DEMOCRACY AND DICTATORS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.22

М. В. Скиба

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджментуКиївського національного університету технологій і дизайну

В. Я. Шелудько

студентка БПУА-17 Київського національного університету технологій і дизайну

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

M. V. Skyba

PhD, assistant professor of the department of managementKyiv National University of Technology and Design

V. Sheludko

student of BPA-17 of Kyiv National University of Technology and Design

THEORETICAL ASPECTS OF THE STUDY OF CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.23

А. С. Близнюк

к. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

ЗБАЛАНСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН УКРАЇНИ

Andrii Bliznyuk

Ph.D., Ph.D. student of the Interregional Academy of Personnel Management

BALANCING THE INSTRUMENT OF THE STATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF THE RECREATIONAL SECTOR IN THE TRANSFORMATION CHANGE OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.24

В. Ф. Загурська-Антонюк

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирський державний технологічний університет

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ

Viktoriia Zahurska-Antoniuk

PhD in Political Sciences, associate professor, Zhytomyr State Technological University

CURRENT TENDENCES IN DECENTRALIZATION OF THE STATE AUTHORITY AND THEIR REALIZATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.25

N. N. Yakimenko

doctoral student, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

IMPROVEMENT OF STATE CONTROL IN THE FIELD OF MEDIATION IN EMPLOYMENT ABROAD

Н. М. Якименко

докторант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ПОСЕРЕДНИЦТВА У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ЗА КОРДОНОМ

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.26

М. А. Ажажа

Кандидат наук з державного управління, доцент,заступник завідуючого кафедри менеджменту організацій та управління проектами Запорізької державної інженерної академії

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ

M. A. Azhazha

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate ProfessorDeputy Head of the Department of Management of Organizations and project management Zaporizhzhya State Engineering Academy

THE STATE POLICY OF UKRAINE ON INCLUSIVE EDUCATION IN PROFESSIONAL PREPARATION FOR YOUTH

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.27

І. Я. Зима

к. мед. наук, Головний лікар комунального закладу,«Рівненська обласна клінічна лікарня», м. Рівне

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

I. Zyma

PhD in Medical science, Chief Physician of the Municipal Institution"Rivne Regional Clinical Hospital", city of Rivne

INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF STATE MANAGEMENT OF MEDICAL EDUCATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.28

Л. А. Мельник

к. держ. упр, головний консультант відділу з питань функціонування мистецького фонду Управління культурно-мистецького фонду, Державне управління справами

ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ

L. A. Melnuk

the candidate of sciences in public administration, chief consultant of the department for the management of the artistic fund of the Department of Cultural and Arts Foundation, State Administration of Affairs

INTERACTION OF THE STATE AND CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS: MAIN CONCEPTS, PROBLEMS AND STRATEGIC DIRECTIONS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.100

О. В. Осауленко

головний державний аудитор відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Східного офісу Держаудитслужби,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,Центр післядипломної освіти

ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я М. ДНІПРА

O. V. Osaulenko

Chief State Auditor of the Department of Control in Industry, Energy, Transport and Financial Services of the Eastern Office of the State Public Service, Dnipro National University named after Oles Honchar, Center for postgraduate education

WAYS OF EFFECTIVE USE OF BUDGET FUNDS IN THE FIELD OF DNIPRA HEALTH PROTECTION

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.101

М. І. Балан

здобувач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

СУСПІЛЬСТВО РИЗИКУ: ДЕСТАБІЛІЗАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ

Mykola Balan

applicant of the Department of Globalistics, European Integration аnd National Security, National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

RISK SOCIETY: DESTABILIZATION OPPORTUNITIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету