EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 2, 2018

Д. А. Міщенко

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

D. A. Mishchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Finance, University of Customs and Finance

IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF STATE SUPPORT FOR ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION

О. М. Непомнящий

доктор наук з державного управління, доцент, академік Академії будівництва України, професор кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

І. В. Хараїм

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРА-КОНСУЛЬТАНТА В УКРАЇНІ

O. M. Nepomnyashchyy

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Academician of the Academy of Construction of Ukraine, Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

I. V. Kharaim

Post-graduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

STATUS AND PROSPECTS OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL SUPPORT OF THE THE ACTIVITY OF CONSULTING ENGINEER IN UKRAINE

Н. М. Ткачова

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри правознавства, Київський Національний університет культури і мистецтв , м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

N. Tkachova

Doktor of public administration, Professor of departament of of jurisprudence Kyiv National University of Culture and Arts

STATE POLICY FEATURES OF NATIONAL SECURITY PROVIDING IN HEALTH CARE

Є. А. Вилгін

к. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом

ГРОМАДСЬКІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ОБ'ЄДНАННЯ ЯК ІНСТИТУТИ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Evgen Vilgin

Ph.D., Associate Professor of the Department of Public Administration Interregional Academy of Personnel Management

PUBLIC AND PROFESSIONAL ASSOCIATIONS AS INSTITUTE FOR REGULATION OF REGIONAL INVESTMENT AND BUILDING COMPLEX

О. С. Качний

к. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ НАЙСУЧАСНІШИХ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ

O. S. Kachniy

Ph.D., Assistant Professor, Interregional Academy of Personnel Management

STRATEGIC PLANNING AS ONE OF THE EXISTING METHODS OF PUBLIC ADMINISTRATION BY REGIONAL SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT

М. І. Дяченко

к.с-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

О. П. Василенко

к.с-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

M. I. Diachenko

Candidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Hosticulture, Uman, Cherkassy region

O. P. Vasylenko

Candidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Hosticulture, Uman, Cherkassy region

STATE MANAGEMENT OF EMPLOYMENT IN THE REGION

А. П. Миколаєць

к. держ. упр., викладач, Міжрегіональна академія управління персоналом

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ

A. Mikolaets

Ph.D., lecturer, Interregional Academy of Personnel Management

FORMATION OF THE CONCEPT OF CIVIC SOCIETY IN THE CONDITIONS OF DEMOCRACY

В. В. Черкаска

к. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ

V. Cherkaska

PhD Public Administration, specialty, PhD of the Interregional academy of management a personnel

FORMATION OF THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF AGRO-INDUSTRIAL PRODUCTION IN THE REGION

О. П. Дяченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЯК МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПРОТИДІЇ РОЗВИТКУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНІ

О. P. Diachenko

Ph. D. in Economics, associate professor of department of accounting and taxation, Odessa State Agrarian University

EFFICIENCY OF INFORMATION TECHNOLOGIES OF THE SYSTEM OF STATE FINANCIAL MONITORING AS A MECHANISM OF STATE COUNTERACTION TO THE DEVELOPMENT OF THE SHADOW ECONOMY OF UKRAINE

О. А. Гарасюк

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ “Криворізький національний університет”

Є. В. Міщук

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ “Криворізький національний університет”

О. І. Рицко

магістрант спеціальності «Публічне управління та адміністрування», ДВНЗ “Криворізький національний університет”, м. Кривий Ріг

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД

O. A. Garasiuk

candidate of economic science, associate professor of the accounting, taxation, public management and administration department, National University of Krivoy Rog

E. V. Mishcuk

candidate of economic science, associate professor of the accounting, taxation, public management and administration department, National University of Krivoy Rog

O. I. Ritsko

Master of specialty "Public Administration and Administration", National University of Krivoy Rog

DEFINITION OF PROBLEMS AND MANAGEMENT STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORIES OF THE UNITED COMMUNITIES

Н. Г. Клименко

к. держ. упр., доцент, докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ В ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

N. Klimеnko

PhD (Рublic Аdministration), associate professor, doctoral student of the Department of globalistics, European integration and national security administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE ROLE OF STATE REGISTRATION OF NON-STATE INSTITUTIONS IN THE STATE REGULATION OF THEIR ACTIVITIES IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY

Л. А. Мельник

к. держ. упр, заступник начальника відділу конкурсного відбору здобувачів вищої освіти, Національна академія державного управління при Президентові України

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

L. A. Melnuk

the candidate of sciences in public administration, Deputy Head of the Department of Competitive Selection of Higher Education Institutes, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

EUROPEAN DEVELOPMENT MANAGEMENT EXPERIENCE CROSS-BORDER COOPERATION

З. М. Бурик

кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Z. M. Buryk

Candidate of Sciences in Public Administration, senior lecturer Department of Regional Management and Local Self-Government The Lviv Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration, the Office of the President of Ukraine

THE MECHANISM OF GOVERNMENT REGULATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

О. В. Захаріна

к. е. н., доцент, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

Л. І. Симоненко

к. е. н., доцент, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

М. І. Сайкевич

к. е. н., доцент, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

O. V. Zakharina

Ph.D., Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

L. I. Simonenko

Ph.D, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

M. I. Sikevich

Ph.D, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A MECHANISM OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF THE REGION

Д. Б. Зайцев

аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування,начальник Державної фіскальної служби в Рівненській області, м. Рівне

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА БІОДИЗЕЛЮ ЯК ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

D. B. Zaitsev

post-graduate student National University of Water and Environmental Engineering,the Chief of State Fiskal Service of Ukraine in Rivne Region

PUBLIC ADMINISTRATION OF PRODUCTION OF BIODIESEL AS A PROSPECT OF DEVELOPMENT OF «GREEN» ENERGY OF UKRAINE

К. В. Данилюк

здобувачка Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, Київ, Україна

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ І ПРИНЦИПИ ЇЇ НАДАННЯ В УКРАЇНІ

K. V. Daniluk

a student of the Institute of Personnel Training State Employment Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine

UTILIZED CHARACTERISTICS OF PALIATIVE AND HOSPITAL AID AND THEIR PRINCIPLES OF ITS DELIVERY IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету