Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 2, 2017

О. В. Кухленко

Доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, факультет економіки та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну

Р. М. Федоряк

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, факультет економіки та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну

С. М. Невмержицька

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, факультет економіки та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну

ПРОБЛЕМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ У МЕЖАХ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

O. Kuhlenko

Doctor of Economics, Professor of Management, Faculty of Economics and Business Kyiv National University of Technology and Design

R. Fedoryak

Ph.D., Associate Professor of Management, Faculty of Economics and Business Kyiv National University of Technology and Design

S. Nevmerzhitska

Ph.D., Associate Professor of Management, Faculty of Economics and Business Kyiv National University of Technology and Design

PROBLEMS OF DECENTRALIZATION OF POWER IN THE FRAMEWORK OF REGIONAL POLICY OF UKRAINE

С. М. Бондаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

А. О. Касич

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ (TQM) В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Svitlana Bondarenko

Candidate of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of department of management, Kiev National University of Technology and Design, Kyiv

Alla Kasich

Doctor of Economic Sciences, Professor, head of the of Department Of Management Kiev National University of Technology and Design, Kyiv

USING THE CONCEPT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) IN LOCAL SELF-GOVERNMENT AGENCIES

Т. О. Костюк

к. політ. наук, доцент, доцент кафедри філософії та політології, ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ ТА КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Tetiana Kostiuk

PhD in political science, associate professor, senior lecturer of the Chair of Philosophy and political science, JSC “Higher education institution “Interregional Academy for personnel management”, Kyiv

INTERNALISATION OF HIGHER EDUCATION IN DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES: EXPERIENCE FOR UKRAINE

Є. В. Козловський

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв

Н. В. Булгакова

викладач кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕСВІТНЬОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ УСТАНОВИ ООН

Yevhen Kozlovsky

PhD in Public Administration, Associate Professor,Assistant Professor of the Dept. of International Tourism, Kyiv National University of Culture and Arts

Nataliya Bulgakova

Assistant of the Dept. of International Tourism, Kyiv National University of Culture and Arts

THE MAIN ACTIVITIES OF THE WORLD TOURISM ORGANIZATION AS A SPECIALIZED AGENCY OF THE UNITED NATIONS

О. О. Волошенко

к. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ

O. O. Voloshenko

Candidate of Economic Sciences, Associated Profess, Kyiv National University Technologies and Design, Kyiv

Ye. O. Didenko

Candidate of Economic Sciences, Associated Profess, Kyiv National University Technologies and Design, Kyiv

IMPROVING THE EFFICIENCY OF MUNICIPAL PROPERTY MANAGEMENT

С. В. Архипенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

В. Я. Полякова

к. пед. н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

В. В. Орлов

к. н. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ РОЗВИТКУ ПОДІЄВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

S. V. Arkhipenko

Ph. D. in economics, associate professor, department of management and administration, Kryvyj Rih institute of economics State higher educational establishment «Kyiv national economic university named after Vadym Hetman»

V. Y. Poliakova

Ph. D. in pedagogic, associate professor, department of management and administration, Kryvyj Rih institute of economics State higher educational establishment «Kyiv national economic university named after Vadym Hetman»

V. V. Orlov

Ph. D. in public administration, associate professor, department of management and administration, Kryvyj Rih institute of economics State higher educational establishment «Kyiv national economic university named after Vadym Hetman»

ANALYSIS OF THE SOCIAL-ECONOMIC DETERMINANTS OF DEVELOPMENT OF EVENT MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION

О. М. Титаренко

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління змістом, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ДУХОВНО-ЦІННІСНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Tytarenko Oleksandr

Ph.D in Public Administration, associate professor, bread-winner of scientific degree of doctor of sciences, National academy of state administration at President of Ukraine, city of Kyiv

METHODOLOGIES FOR ASSESSING THE PERFORMANCE MANAGEMENT SOFTWARE VALUE OF SPIRITUAL AND TERRITORIAL RURAL COMMUNITIES IN UKRAINE

А. М. Титаренко

к. н. гос. управления, докторант кафедры регионального управления, местного самоуправления та управления содержанием, Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, г. Киев

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДУХОВНО-ЦЕННОСТНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН В УКРАИНЕ

С. П. Кучин

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки Національного університету цивільного захисту України, м. Харків

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

S. P. Kuchyn

PhD in economics, associate professor, Senior scientific employee of Scientific department of the State Security problems of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

MODERN PECULIARITIES OF PUBLIC REPRODUCTION AS AN OBJECT OF STATE REGULATION

Н. В. Бугас

к. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Г. В. Костюк

к. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

N. Buhas

Ph.D., associate professor, assistant professor of Department of Kyiv National University of Technologies and Design

G. Kostiyuk

Ph.D., associate professor, assistant professor of Department of Kyiv National University of Technologies and Design

ANALYSIS AND ASSESSMENT OF BUSINESS ACTIVITY

Г. І. Мар’яненко

к. н. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м. Київ

МАЙБУТНЄ БЕЗ ПОЛІТИКІВ - ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ( ЦИФРОВОЇ ) ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ

G. I. Maryanenko

PhD governance, Associate Professor of public management and administration, Ukrainian State Employment Service Training Institute (USESTI), Kyiv

TOMORROW WITHOUT POLITICIANS - INTRODUCING A MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION BY ELECTRONIC GOVERNMENT AND ELECTRONIC (DIGITAL) DIRECT DEMOCRACY

Н. А. Гнидюк

кандидат наук з державного управління

АНАЛІЗ МІЖДЕРЖАВНИХ ТА ВНУТРІДЕРЖАВНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН КООРДИНАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄС

N. Gnydiuk

Ph.D. in Public Administration

ANALYSIS OF INTERSTATE AND INTERNAL COOPERATION RELATIONS OF COORDINATION POLICY IN THE EU MEMBER COUNTRIES

Н. А. Гнидюк

кандидат наук по государственному управлению

АНАЛИЗ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КООРДИНАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ ЕС

А. М. Валюх

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ: ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

A. M. Valyukh

PhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration, Documentation and Informational Activity Department, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

NATURAL CAPITAL РRESERVATION OF UKRAINE: THE STATE ENVIRONMENTAL MONITORING SYSTEM

Т. С. Яровой

к. держ. управ., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ГЕНЕЗИС РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНУ ЛОБІЗМУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ: ВІД ПОШУКУ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО КРИТИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ

T. S. Yarovoi

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor in the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE GENESIS OF UNDERSTANDING THE PHENOMEN OF LOBBYISM IN THE DOMESTIC SCIENTIFIC THOUGHT: FROM THE SEARCH FOR CONCEPTUAL APPROACHES TO CRITICAL REFLECTION

Д. С. Мартишин

кандидат наук з богослов’я, завідувач кафедри українського православ’я та теології,Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА В ІСТОРІОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

D. S. Martyshyn

candidate sciences in theology, head of the Department of Ukrainian Orthodoxy and Theology,Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

STATE-MANAGEMENT ISSUES IN THE HISTORIOSOPHICAL THOUGHT OF THE ORTHODOX CHURCH

Н. В. Щербак

к. держ. упр.

ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В АПАРАТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ (В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ)

N. Shcherbak

PhD in Public Administration

SOME ASPECTS OF MODERNIZATION OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN VERKHOVNA RADA OF UKRAINE SECRETARIAT (IN THE FRAMEWORK OF THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC ADMINISTRATION REFORM)

Д. Б. Зайцев

начальник Державної фіскальної служби в Рівненській області, аспірант,Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗЕЛЕНИХ» ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

D. B. Zaitsev

the Chief of State Fiskal Service of Ukraine in Rivne Region,post-graduate student National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

FOREIGN EXPERIENCE OF STATE REGULATION OF THE IMPLEMENTATION OF "GREEN" ENERGY SOURCES

О. П. Кайда

аспріант, НАДУ при Президентові України, м. Київ

КОНЦЕПТ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

O. Kaida

graduate student at the NAPA President of Ukraine, Kyiv

CONCEPT OF RESOURCE SUPPORT OF PUBLIC ADMINISTRATION OF SOCIAL DEVELOPMENT ІN REGIONS

О. К. Задувайло

аспірантка, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬ ДЕРЖАВНІ СЕКРЕТИ В СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ

O. Zaduvailo

PhD student, The National Institute for Strategic Studies, Kyiv

REALIZATION THE RIGHT OF ACCESS TO INFORMATION CONTAINING OF STATE SECRETS IN THE WORLD PRACTICE

О. О. Дорошенко

аспірантка, Національна академія державного управління при Президентові України

СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ВТОРИННОМУ РІВНІ

O. O. Doroshenko

Graduate student, National academy of state administrationat President of Ukraine

THE MODERN STATE OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC PROVIDING OFMEDICARE IS AT SECONDARY LEVEL


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України