EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 2, 2010

Ю. М. Хвесик

к.е.н., Міністерство економіки України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

М. А. Гирик

старший інспектор УКЗ ГУМВС України в Київській області, здобувач кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

ПОЛІТИЗАЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ ЯК МАГІСТРАЛЬНИЙ ТРЕНД СУЧАСНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Н. В. Васильєва

к.е.н., доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

І. В. Рудкевич

к.філолог.н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

ВИБІР НАЙБІЛЬШ ПРИЙНЯТНИХ СПОСОБІВ ТА ОПТИМАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ВТРУЧАННЯ ДЕРЖАВИ В ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

О. В. Алейнікова

к.е.н., доц., докторант, Класичний приватний університет

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

О. М. Ганєва

здобувач, Академія муніципального управління

МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Д. О. Ветвицький

здобувач, Академія муніципального управління

УРАXУВАННЯ EКОЛОГІЧНОГО ФАКТОРУ В ПРОЦEСІ ФОРМУВАННЯ СТРАТEГІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

В. І. Любімов

к.е.н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ПОЗИТИВНІ ВАЖЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ТА ОРІЄНТИРИ ДЛЯ ПОБУДОВИ ДІЄВОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Т. В. Бова

к.е.н., доц., докторант Донецький державний університет управління

КАТЕГОРІЙНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ НАУКИ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»

Н. О. Васюк

аспірант, НАДУ при Президентові України

РОЗВИТОК ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

В. Р. Григорович

магістр державного управління

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

І. В. Застрожнікова

здобувач, Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ

Т. А. Новицька

здобувач, Академія муніципального управління

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Л. М. Пісьмаченко

д.н.держ.упр, доц., Академія митної служби України

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Р. І. Темиргалієв

к.держ.упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

МОНІТОРИНГ І ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОЇ ДЕПРЕСИВНОСТІ

А. В. Терент´єва

кандидат наук з державного управління,старший науковий співробітник,  Український центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф(УНПЦ ЕМД та МК), м. Київ

ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

А. А. Халецька

к.н.держ.упр., доцент, докторант НАДУ

КОНТУРИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ: СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА

С. Г. Дрига

к.е.н, Генеральний директор Українського фонду підтримки підприємництва

СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ІНСТИТУТУ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

М. Чечель

докторант Національної академії державного управління при Президентові України, к.е.н., кафедра економічної політики

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Н. О. Шевченко

к.е.н., докторант, Донецький державний університет управління

УЧАСТЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ В РЕГУЛЮВАННІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, Заступник Голови Головного контрольно-ревізійного управління України

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ, В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРИКЛАДНІ НАУКОВІ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ ( НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ )

Р. Ю. Сорока

ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА ТА КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету