EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 2, 2009

О. О. Акімов

магістр державного управління, аспірант, кафедра управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПЕРСОНАЛ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

В. М. Бесчастний

к.ю.н., професор, докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

О. О. Григор

к. держ. упр., Черкаський державний технологічний університет

ЗАСАДИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Г. І. Груба

к.держ.упр., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ДЕРЖАВНИЙ ВПЛИВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Я. Ф. Жовнірчик

к.держ.упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ

І. В. Клименко

кандидат фізико-математичних наук, доцент, докторант, кафедра державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРІТЕТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ

Т.  А.  Комашенко

аспірант, кафедра економічної політики,  Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СФЕРІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ІНФРАСТРУКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Б. В. Лисенко

аспірант, кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна Академія державного управління при Президентові України

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ТА ОКРЕМИХ ТЕРИТОРІЙ

Р. А. Небожук

магістр державного управління, аспірант, кафедра соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ СОВІСТІ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН У КОНСТИТУЦІЯХ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ

І. М. Олійченко

к.т.н.. доцент, Чернігівський державний технологічний університет

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Л. В. Пельтек

к.е.н.

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ІНДИКАТОРИ  В СИСТЕМІ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. Т. Плакіда

к.е.н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ЧИННИКІВ УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЯМИ З ДЕРЖАВНОЮ (МУНІЦИПАЛЬНОЮ) ЧАСТКОЮ ВЛАСНОСТІ

С. А. Сергеев

к.т.н., с.н.с., ООО "Институт системных исследований в энергетике"

А. А. Воронков

Харьковская национальная академия городского хозяйства

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО НА БАЗЕ КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

А. А. Халецька

к.н.держ.упр., доцент, докторант, НАДУ

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ БАЗИ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ: НАПРЯМИ, ФУНКЦІЇ І ІНСТРУМЕНТИ

О. В. Черв`якова

аспірант, кафедра управління персоналом та економіки праці, ХарРІНАДУ

МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

О. М. Чечель

к.е.н., докторант, кафедра економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗМІСТ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

І. І. Шкуратова

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Ю. В. Шпак

кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра економічної теорії та історії економіки, НАДУ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

А. М. Балашов

 кандидат наук з державного управління, докторант, кафедра управління суспільним розвитком,  НАДУ при Президентові України

МІЖНАРОДНІ ЧИННИКИ ТА ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Array

О. І. Васильєва

к. н .держ. упр., доц., докторант, кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ У СИСТЕМІ ОРГАНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

О. А. Федько

докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я НАДУ при Президентові України, кандидат медичних наук

МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ПОПЕРЕДЖЕННЯ РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ЗАСОБАМИ ВПЛИВУ НА СПОЖИВЧІ ЦІННОСТІ

І. І. Мусієнко

к.війск.н., доц., Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ЯК ОРІЄНТИР ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Д. А. Міщенко

к.е.н., доцент кафедри фінансів та державного управління Дніпропетровської державної фінансової академії

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ І ЗАВДАНЬ СТРУКТУРНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету