Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 12, 2021

DOI: 10.32702/2307-2156.2021.12

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.12.1

Л. Х. Тихончук

д. держ. упр., доцент кафедри державного управління, документознавста та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

С. П. Цецик

к. пед. н., доцент кафедри вищої математики, Національний університет водного господарства та природокористування

Я. П. Цецик

к. і. н., доцент кафедри державного управління, документознавста та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

РОЛЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

L. Tykhonchuk

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration, Documentation and Information Activity, National University of Water Management and Nature Management

S. Tsetsyk

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Higher (Further) Mathematics, National University of Water Management and Nature Management

Ya. Tsetsyk

PhD in Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Public Administration, Documentation and Information Activity, National University of Water Management and Nature Management

THE ROLE OF AUTHORITIES AND LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL EDUCATION IN VOLYN IN THE EARLY XX CENTURY

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.12.30

О. І. Ханіна

к. мед. н., докторант кафедри публічного управління та землеустрою,Класичний приватний університет

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ РОЗВИТКОМ МЕДИЧНОЇ СФЕРИ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ «КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

O. Hanina

PhD in Medical Sciences,Doctoral candidate of the Department of Public Administration and Land Management, Classical private university

STATE DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT OF THE MEDICAL SPHERE IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF THE CONTEXT OF THE «CONCEPT OF DEVELOPMENT OF ELECTRONIC HEALTHCARE»

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.12.31

А. М. Волківська

к. е. н., доцент, заступник директора з науково-методичної роботи, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

Т. В. Семенюк

д. соц. н., професор, директор, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

О. В. Аксьонова

к. е. н., доцент кафедри управління і адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

М. С. Руденко

магістрант кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНУ

А. Volkivska

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director for Scientific and Methodological Work, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP ", Zhytomyr

G. Osovska

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP ", Zhytomyr

T. Semenyuk

Doctor of Sociology, Professor, Director, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

O. Aksonova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

M. Rudenko

Master's student of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS AS A COMPONENT OF ECONOMIC GROWTH OF THE REGION

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.12.33

О. М. Піхоцька

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»

І. С. Хомякова

студентка 3 курсу Інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ

O. Pikhotska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, National University "Lviv Polytechnic"

I. Khomiakova

3rd year student of the Institute of Economics and Management,National University "Lviv Polytechnic"

FINANCING OF THE HEALTHCARE SYSTEM IN THE CONTEXT OF ITS REFORMATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.12.70

Т. М. Чисневич

аспірант кафедри економічної теорії та публічних фінансів,Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ В БЮДЖЕТНОМУ ФІНАНСУВАННІ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ

T. Chysnevych

Postgraduate student of the Department of Economic Theory and Public Finance,The Education and Research Institute «Institute of Public Administration», V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE APPLICATION OF THE PROGRAM-TARGET METHOD IN THE BUDGET FINANCING OF THE EDUCATION SECTOR

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.12.71

І. О. Усенко

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМИ НЕЗАКОННОГО, НЕПІДЗВІТНОГО І НЕРЕГУЛЬОВАНОГО РИБАЛЬСТВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ЯК ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ

І. Usenko

Postgraduate student of the Department of Global Studies, European Integration and National Security Management, Odessa Regional Institute for Public Administration

WAYS TO OVERCOME THE PROBLEM OF ILLEGAL, UNRECAUTABLE AND UNREGULATED FISHERIES IN THE EUROPEAN UNION: AS AN EXAMPLE FOR UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.12.72

Г. В. Старикова

аспірант 4 курсу навчання кафедри регіональної політики,Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету ім. Т Шевченка

ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДЕМОКРАТИЗАЦІЮ

G. Starykova

Postgraduate student of the 4th year of study of the Department of Regional Policy,Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

ACTIVITIES OF POLITICAL PARTIES AT THE LOCAL LEVEL AND THEIR INFLUENCE ON DEMOCRATIZATION


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України