Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 12, 2020

DOI: 10.32702/2307-2156.2020.12

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.1

А. А. Олешко

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

С. В. Бреус

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Н. В. Бугас

к. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ОСНОВІ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

А. Oleshko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design

S. Breus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design

N. Buhas

PhD in Economics, Associate Professor, Kyiv National University of Technologies and Design

FOREIGN EXPERIENCE OF ENTREPRENEURSHIP PROTECTION ON THE BASIS ANTITRUST POLICY

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.2

Л. В. Антонова

д. держ. упр., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

А. В. Антонов

д. держ. упр., доцент, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

УДОСКОНАЛЕННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

L. Antonova

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Accounting and Auditing of the Petro Mohyla Black Sea National University

A. Antonov

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Economic Security, Public Administration and Management of the State University «Zhytomyr Polytechnic»

IMPROVING THE ELECTORAL PROCESS IN UKRAINE: ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.3

Н. В. Васильєва

д. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

С. М. Приліпко

в.о. завідувача кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

В. М. Мухін

аспірант кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Н. О. Шевченко

к. е. н., доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності, Уманський національний університет садівництва

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЛЮБИТЕЛЬСЬКОГО РИБАЛЬСТВА ЯК ОБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ

N. Vasylieva

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management,National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

S. Prylipko

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Acting Head of the Department of Public Administration and Innovation Management, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

V. Mukhin

Postgraduate student of the Department of Public Administration and Innovation Management, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

N. Shevchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Ecology and Life Safety, Uman National University of Horticulture

PUBLIC ADMINISTRATION OF FORESTRY AND FISHERIES DEVELOPMENT AS OBJECTS OF THE TOURIST AND RECREATIONAL SPHERE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.4

В. В. Євдокимов

д. е. н., професор, Заслужений економіст України, ректор,Державний університет «Житомирська політехніка»

С. В. Свірко

д. е. н., професор, здобувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування,Державний університет "Житомирська політехніка"

І. В. Супрунова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки,Державний університет "Житомирська політехніка"

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СКЛАДОВИХ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

V. Yevdokymov

Doctor of Economics, Professor, Honored Economist of Ukraine, Rector of Zhytomyr Polytechnic State University

S. Svirko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

I. Suprunova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Security, Public Administration and Management, Zhytomyr Polytechnic State University

IDENTIFICATION OF COMPONENTS OF STATE SECURITY AS OBJECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.29

В. Д. Тогобицька

докторант, Навчально-науково-виробничий центрНаціонального університету цивільного захисту України

КЛЮЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕПОХУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУСПІЛЬСТВА

V. Tohobytska

Doctoral candidate, Training Research and Production Centerof the National University of Civil Protection of Ukraine

KEY TECHNOLOGIES IN THE ERA OF DIGITAL SOCIETY TRANSFORMATIONS

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.30

Є. О. Архипова

к. філос. н., доцент, доцент кафедри теорії та практики управління, КПІ ім. Ігоря Сікорського

В. В. Дроздов

к. і. н., доцент, доцент кафедри історії та методики її навчання, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, магістрант спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедри теорії та практики управління, КПІ ім. Ігоря Сікорського

ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ОБ’ЄКТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Ye. Arkhypova

PhD in Philosophy, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of Management, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

V. Drozdov

PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of History and Methods of Teaching, Izmail State Humanitarian University, Master's student of specialty "Public management and administration" of the Department of Theory and Practice Management, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

QUALITY OF HIGHER EDUCATION AS THE OBJECT OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.31

С. О. Козуліна

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри державознавства і права, Одеський регіональний інститут державного управління

К. І. Ровинська

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри державознавства і права, Одеський регіональний інститут державного управління

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

S. Kozulina

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of State Studies and Law, Odessa Regional Institute for Public Administration

K. Rovynska

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of State Studies and Law, Odessa Regional Institute for Public Administration

CURRENT PROBLEMS OF LIABILITY FOR VIOLATION OF ANTI-CORRUPTION LEGISLATION IN HEALTHCARE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.32

С. Є. Антонова

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності,Національний університет водного господарства та природокористування

Т. В. Микосянчик

магістр за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, Національний університет водного господарства та природокористування

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ М. САРНИ РІВНЕНСЬКОГО ОБЛАСТІ

S. Antonova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Local Government, National University of Water Management and Nature Resources Use

T. Mykosyanchyk

Master's degree of Public Administration, National University of Water Management and Nature Resources Use

ACTIVITY OF LOCAL GOVERNMENT BODIES IN THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION IN SARNA, RIVNE REGION

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.33

В. А. Довженко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

А. Б. Войтенко

к. держ. упр., професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

М. Ф. Плотнікова

к. е. н., доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет, м. Житомир

ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ПАРТИСИПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

V. Dovzhenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

A. Voytenko

PhD in Public Administration, Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property And Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

M. Plotnikova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship And Investment Activities, Polissia National University, Zhytomyr

THE USE OF EUROPEAN EXPERIENCE OF PARTICIPATORY MANAGEMENT IN STRATEGIC PLANNING OF TERRITORIAL COMMUNITIES DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.34

М. Р. Ковальський

к. держ. упр., Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), заступник начальника, м. Житомир

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

M. Kovalskyi

PhD in Public Administration,Central-Western Interregional Department of the Ministry of Justice (Khmelnytskyi),Deputy Head, Zhytomyr

FOREIGN EXPERIENCE OF PUBLIC MANAGEMENT OF TERRITORIAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.35

О. В. Мотайло

к. мед. н., асистент кафедри оториноларингології,Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕТИ, ФУНКЦІЙ, ЗАВДАНЬ ТА ПРИНЦИПІВ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

O. Motaylo

PhD in Medical Sciences, Assistant of the Department of Otorhinolaryngology, National Medical University named after O.O. Bogomolets

TRANSFORMATION OF THE PURPOSE, FUNCTIONS, TASKS AND PRINCIPLES OF THE MONITORING SYSTEM ON THE HEALTH OF THE POPULATION OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.99

В. В. Капустін

здобувач, Міжрегіональна Академія управління персоналом

THEORETICAL APPROACHES TO JUSTIFYING THE ESSENCE OF THE DEFINITION "SOCIAL PARTNERSHIP"

V. Kapustin

Сandidate for a degree, Interregional Academy of Personnel Management

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ДЕФІНІЦІЇ «СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО»

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.100

А. А. Клочко

здобувач кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

А. Klochko

Сandidate for a degree of the Department of Public Policy and Political Analytics, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE FEATURES OF MODERN POLITICAL AND ADMINISTRATIVE ELITE FORMATION IN THE CONTEXT OF THE MODERNIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.101

І. Ю. Книшова

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики,Національна академія державного управління при Президентові України

ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНИМ КОНФЛІКТОМ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ

I. Knyshova

Postgraduate student of the Department of Public Policy and Political Analytics, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

INFORMATIONAL ASPECT OF POLITICAL CONFLICT MANAGEMENT IN THE PUBLIC SPHERE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.102

О. В. Гомоляко

здобувач кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

О. Homoliako

Сandidate for a degree of the Department of Public Policy and Political Analytics, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISMS OF PUBLIC POLICY IMPLEMENTATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.103

Ю. О. Костюніна

здобувач, Міжрегіональна Академія управління персоналом

ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЇ

Yu. Kostyuninа

Сandidate for a degree, Interregional Academy of Personnel Management

TOOLS TO INCREASE THE TRANSPARENCY OF PUBLIC GOVERNANCE OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TERRITORY


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України