Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 12, 2019

DOI: 10.32702/2307-2156.2019.12

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.1

О. А. Федірко

д. е. н., доц., завідувач кафедри європейської економіки і бізнесу,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Н. В. Федірко

к. е. н., доцент кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ЄС

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.2

С. М. Приліпко

доктор наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИМИ ПРОЕКТАМИ НА ДЕРЖАВНОМУ І МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ НА ОСНОВІ УКЛАДЕННЯ КОНЦЕСІЙНИХ ДОГОВОРІВ

S. Prylipko

Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration and Management of Innovative Activities, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF INFRASTRUCTURE PROJECTS AT THE STATE AND LOCAL LEVELS ON THE BASIS OF CONCESSION AGREEMENTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.3

М. І. Іщенко

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування, публічного управління та адміністрування Криворізького національного університету

Є. В. Міщук

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку іоподаткування, публічного управління та адміністрування Криворізького національного університету

В. В. Радько

магістрант кафедри обліку і оподаткування, публічного управління та адміністрування Криворізького національного університету

ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ ДЕФІНІЦІЇ «ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ» У КОНТЕКСТІ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА»

M. I. Ishchenko

Doctor of Economics, Professor, Professor Department of Accounting and Taxation, Public Administration and Administration of Kryvyi Rih National University

Ie. V. Mishchuk

Candidate of Economic sciences, Associate professor, Associate professor of Accounting and Taxation, Public Administration and Administration of Kryvyi Rih National University

V. V. Radko

Master's Degree in Accounting and Taxation, Public Administration and Administration of Kryvyi Rih National University

APPROACHES TO THE DISCLOSURE OF THE DEFINITION OF "PUBLIC SERVICE" IN THE CONTEXT OF THE CONCEPT OF "PUBLIC SERVICE"

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.4

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор,Завідуючий кафедрою державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

Л. І. Обуховська

Медичний директор комунального підприємства«Рівненська обласна клінічна лікарня», м. Рівне

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ФОРМИ

I. Sazonets

Doctors of EconomicsHead of the Department of Public Administration,Documentation and Information ActivitiesNational University of Water and Environmental Engineeringcity of Rivne

L. Obukhovska

Medical director of the Municipal Enterprise«Rivne Regional Clinical Hospital», Rivne

STATE REGULATION OF THE COMMUNAL PROPERTY INSTITUTE: FEATURES AND PROSPECTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.49

О. О. Акімов

к. держ. упр., доцент, Заслужений економіст України, начальник відділу правового забезпечення, Національна служба посередництва і примирення

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СИСТЕМОГЕНЕЗНІЙ ДИНАМІЦІ

O. O. Akimov

PhD in Public Administration, Associate professor, Honored Economist of Ukraine, Head of the legal department,National Mediation and Conciliation Service

THE MAIN PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SYSTEMOGENESIS DYNAMICS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.50

Ю. А. Опанасюк

к. е. н., ст. викладач кафедри управління,Сумський державний університет

Ю. Т. Матвєєва

к. е. н., ст. викладач кафедри управління,Сумський державний університет

УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ РЕКРЕАЦІЇ В МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЯХ

Yu. A. Opanasiuk

Phd (Economics), Senior Lecturer of Department of ManagementSumy State University

Yu. T. Matvieieva

Phd (Economics), Senior Lecturer of Department of ManagementSumy State University

MANAGEMENT OF RECREATION IN URBAN AGGLOMERATIONS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.51

І. І. Самойлова

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри менеджментуНавчально-наукового інституту фінансів, банківської справи,Університет державної фіскальної служби України

О. О. Самойлов

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ

I. Samoilova

PhD (Public Administration), Associate Professor of ManagementEducational Research Institute of Finance, Banking,University of the State Fiscal Service of Ukraine

O. Samoilov

рostgraduate student,Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF STATE REGULATION OF THE HOME REAL ESTATE MARKET IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.52

Я. О. Божко

провідний фахівець відділу супроводження освітнього процесу Iнституту публічного управління та адміністрування Національної академії державного управління при Президентові України

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ ТА СТВОРЕННЯ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ia. O. Bozhko

a leading specialist of the Department of Educational Process Support of the Institute of Public Management and Administration of the National Academy of Public Administration of the President of Ukraine

THE PERFECTION OF THE MECHANISMS AIMED AT SAVING EXISTING WORKPLACES AND CREATING NEW ONES FOR PERSONS WITH DISABILITIES

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.53

Н. Г. Клименко

кандидат наук з державного управління, доцент, начальник відділу організації фундаментальних та прикладних досліджень Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії державного управління при Президентові України

НАУКОВЕ ТА ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

N. G. Klymenko

Ph.D. in Public Administration, Associate Professor, Head of the Department for the Organization of Fundamental and Applied Research of the Institute of Expert-Analytical and Scientific Research of the National Academy for of Public Administration under the President of Ukraine

SCIENTIFIC AND EXPERT-ANALYTICAL SUPPORT IN STATE REGULATION OF ACTIVITY OF NON-STATE INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF ENSURING NATIONAL SECURITY OF UKRAINE: STATE, PROBLEMS, PROSPECTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.54

Г. Т. Терешкевич

кандидат наук державного управління, доцент,доцент кафедри філософії та економіки,Львівський національний медичний університет імені Данила Галицькогодокторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ГІДНІСТЬ ТА НЕДОТОРКАНІСТЬ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЦІННОСТІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

H. Tereshkevych

Ph.D in Public Administration,Associate Professor of the Department of Philosophy and Economy,Danylo Halytsky Lviv National Medical UniversityDoctorate in the Department of Parliamentarism and Political Management,National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

DIGNITY AND INVIOLABILITY OF HUMAN LIFE AS FUNDAMENTAL VALUES OF UKRAINIAN STATE-MAKING CONCEPT

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.55

С. В. Коломієць

к. т. н, доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності,Національний транспортний університет, м. Київ

В. Ю. Бельський

магістрант спеціальності «Екологія»,Національний транспортний університет, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ ВИДАЧІ ПРИРОДООХОРОННИХ ДОЗВОЛІВ НА ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

S. V. Kolomiiets

PhD, Associate professor of ecology and life safety department,National University of Transport, Kyiv

V. Yu. Belskyi

Master's Degree in specialty EcologyNational University of Transport, Kyiv

PECULIARITIES OF PROCEDURES FOR GRANTING ENVIRONMENTAL LICENSES FOR THE PERFORMANCE OF ECONOMIC ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.56

В. В. Ксендзук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

К. М. Войціцька

аспірант кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування,Державний університет «Житомирська політехніка»

В. Р. Орел

студентка, Державний університет «Житомирська політехніка»

І. Г. Сергієнко

аспірант, Державний університет «Житомирська політехніка»

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ МІСТОМ В КОНТЕКСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ

V. Ksendzuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

K. Voitsitska

Postgraduate Student of the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

V. Orel

Student, Zhytomyr Polytechnic State University

I. Serhiienko

Postgraduate Student, Zhytomyr Polytechnic State University

PUBLIC MANAGEMENT OF THE CITY IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.57

В. О. Ковач

к. т. н., заступник директораНавчально - наукового інституту неперервної освіти Національного авіаційного університету, м. Київ, Україна

ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ ТА ЙОГО АКТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

V. Kovach

PhD in Technical Sciences, Deputy Director for Research and International Affairs, Educational and Scientific Institute of Continuing Education of the National Aviation University, Kyiv Ukraine

PECULIARITIES OF THE UKRAINIAN LABOR MARKET AND ITS ACTIVE REGULATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.12.58

А. П. Лелеченко

к. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

A. Lelechenko

PhD in Public Administration, associate professor, National Academy of Public Administration, the Office of the President of Ukraine, Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Faculty

APPROACHES FOR THE FORMATION OF A REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICY IN THE EUROPEAN UNION


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України