Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 12, 2018

DOI: 10.32702/2307-2156.2018.12

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.1

В. О. Шведун

доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник,завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру,Національний університет цивільного захисту України

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ Й ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

V. Shvedun

Head of the Management department of the Education, Scientific and Production Center,National University of Civil Defence of Ukraine

DEVELOPMENT AND DEPLOYMENT OF STATE POLICY OF UKRAINE ON ENERGY SAVING AND ENERGY EFFICIENCY

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.2

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри державного управління,документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування м. Рівне

І. Я. Зима

к. мед. наук, Головний лікар комунального закладу «Рівненська обласна клінічна лікарня», м. Рівне

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

I. Sazonets

Doctors of EconomicsHead of the Department of Public Administration,Documentation and Information ActivitiesNational University of Water and Environmental Engineering, city of Rivne

I. Zyma

PhD in Medical science, Chief Physician of the Municipal Institution"Rivne Regional Clinical Hospital", city of Rivne

IDENTIFICATION OF PROBLEMS AND MAIN DIRECTIONS OF REFORM HEALTH CARE SYSTEM OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.3

І. О. Драган

доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник,Житомирський державний технологічний університет

А. В. Дубовик

Міжрегіональна академія управління персоналом

СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ

I. О. Dragan

doctor of science in public administrationZhytomyr State Technological University

A. V. Dubovik

Interregional Academy of Personnel Management

STRUCTURE OF STATE REGULATION OF THE REAL ESTATE MARKET IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.4

І. Л. Литвинчук

доктор економічних наук, керівник навчально-наукового центру інтелектуальної власності, інноватики та управління проектами,Житомирський національний агроекологічний університет

РАМКОВА ПІДТРИМКА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

I. L. Lytvynchuk

Dr. habil., Head of the Centre for Intellectual Property, Innovation & Project Management,Zhytomyr National Agroecological University

FRAMEWORK FOR THE INTELLECTUALIZATION OF THE UKRAINIAN AGRICULTURAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.5

Л. В. Антонова

доктор наук з державного управління, професор,професор кафедри обліку і аудитуЧорноморського національного університету ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

А. В. Антонов

доктор наук з державного управління, доцент,професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адмініструванняЖитомирського державного технологічного університету, м. Житомир, Україна

Я. Ю. Орленко

доктор наук з державного управління

О. П. Плеханова

доктор наук з державного управління,професор кафедри конституційного та адміністративного права і процесуЧорноморського національного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНИХ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Liudmyla Volodymyrivna Antonova

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor,Professor of the Department of Accounting and Auditing of the Petro Mohyla Black Sea National University

Andrii Vyacheslavovich Antonov

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor,Professor of Department of Economic Security, Public Administration and Management of the Zhytomyr State Technological University

Yana Yuriyivna Orlenko

Doctor of Sciences in Public Administration

Oksana Plekhanova

Doctor of Sciences in Public Administration,Associate Professor of Department of constitutional and administrative law and process of the Petro Mohyla Black Sea National University

IMPROVEMENT TOOLS TO SUPPORT INNOVATIVE ENERGY SAVING TECHNOLOGY IN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.6

В. В. Нонік

Житомирський державний технологічний університет,проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ДОСВІД КИТАЮ: ВІД ІМПЕРСЬКИХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Valery Viktorovich Nonik

Zhytomyr State Technological UniversityVice-Rector for Scientific and Pedagogical Work legal and social issues

ANTI-CORRUPTION EXPERIENCE OF CHINA, FROM IMPERIAL TIMES TO THE PRESENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.7

О. І. Шапоренко

д. держ. упр., професор, професор кафедри управлінських технологій,Університет «КРОК», м. Київ, Україна

РОЛЬ ПРОФСПІЛОК У РЕГУЛЮВАННІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. I. Shaporenko

Professor, Professor, Department of Management Technologies,KROK University, Kyiv, Ukraine

THE ROLE OF TRADE UNIONS IN THE REGULATION OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS AT ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.20

А. С. Близнюк

к. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

РЕКРЕАЦІЙНИЙ КЛАСТЕР У КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

Andrii Bliznyuk

Ph.D., Ph.D. student of the Interregional Academy of Personnel Management

RECREATION CLUSTER IN THE CONTEXT OF THE STRUCTURAL EXAMINATION OF THE ECONOMY OF THE COUNTRY

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.21

О. І. Платонов

к. е. н., докторант ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА УЧАСТЮ АВТОТРАНСПОРТУ

О. I. Platonov

Сandidate of Economic Sciences., Doctoral studentof the private joint-stock company “Higher Educational Institution"Interregional Academy of Personnel Management"

IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE DECISIONS OF THE STATE REGULATION OF MULTIMODAL TRANSPORT BY THE PARTICIPATION OF AUTOMOTIVE TRANSPORT

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.22

А. О. Надежденко

к. держ. упр, доцент кафедри права та публічного адміністрування,Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

C. А. Швець

магістр, Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-АКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ М. МАРІУПОЛЬ)

A. A. Nadezhdenko

Candidate of Science in Public Administration,Associate Professor Department of Public management and Administration,Mariupol State University, Mariupol

S. A. Shvets

master, Mariupol State University, Mariupol

IMPLEMENTATION OF SOCIAL-ACTIVE STRATEGY OF LOCAL GOVERNMENT AUTHORITIES (BY THE EXAMPLE OF CITY MARIUPOL)

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.23

Д. С. Мартишин

к. н. з богосл., завідувач кафедри українознавства, православ’я та теології,Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

СОЦІАЛЬНЕ СЛУЖІННЯ ЦЕРКВИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

D. S. Martyshyn

candidate sciences in theology, head of the Department of Ukrainian Studies,Orthodoxy and Theology, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

SOCIAL SERVICE OF THE CHURCH IN THE CONTEXT OF STATE FORMATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.24

О. А. Марушева

канд. юридичних наук, здобувач наукового ступеня доктора наук з державного управління,Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СИСТЕМ МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ВІДНОСИНАМИ У БУДІВНИЦТВІ

O. А. Marusheva

PhD in Law, Doctoral research scholar of the Department of Public Administration;Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

SOME ASPECTS OF THE MARKETING SYSTEMS IN THE ADMINISTRATION OF SOCIO-ECONOMIC RELATIONS IN CONSTRUCTION

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.25

Ю. Л. Мохова

к. наук з держ. упр., доцент магістратури державного управління,Центр післядипломної освіти Донецького національного технічного університету, м. Покровськ

А. І. Луцька

студент магістратури державного управління Центру післядипломної освітиДонецького національного технічного університету, м. Покровськ

СУТНІСТЬ ТА ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Yu. L. Mokhova

PhD (Public Administration), Associate Professor of Master's Degree of Public Administration, Center for Postgraduate Education of Donetsk National Technical University, Pokrovsk

A. I. Lutska

student of the Master of Public Administration of the Postgraduate Education Center of Donetsk National Technical University, Pokrovsk

THE ESSENCE AND MAIN DIRECTIONS OF THE GOVERNMENT INFORMATION POLICY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.26

О. О. Скорик

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва,Черкаський державний технологічний університет

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СИСТЕМИ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ

A. A. Skorik

PhD, Associate Professor of economics and entrepreneurshipCherkasy State Technological University

INFORMATIONAL TECHNOLOGIES OF TREASURY SERVICE: THE MODERN STATE AND THE PROSPECTS FOR THEIR IMPROVEMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.27

С. А. Дяченко

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економічної політики та врядуванняНаціональної академії державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ В УМОВАХ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

S. Diachenko

PhD, Associate Professor of economic policy and governance department of the National academy for public administration under the President of Ukraine

DEVELOPMENT OF LOCAL FINANCIAL MANAGEMENT METHODS IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION REFORM

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.28

І. І. Самойлова

кандидат наук з державного управління, завідувач навчально-методичного відділуНавчально-наукового центру організації освітнього процесу,Університет державної фіскальної служби України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

I. Samoilova

PhD (Public Administration), head of the educational-methodical departmentEducation and research center for education management,University of the State Fiscal Service of Ukraine

STATE POLICY ON REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF TREATMENT AND WELFARE TOURISM IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.29

В. В. Іванюта

кандидат наук з державного управління,Житомирський державний технологічний університет

СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Viktoriia Ivaniuta

Philosophiae doctor, Zhytomyr State Technological University

STRUCTURE OF STATE PROPERTY AS A PUBLIC ADMINISTRATIONS OBJECT IN CONTEXT OF MODERN ECONOMIC CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.30

О. О. Усаченко

кандидат наук з державного управління,докторант Інституту законодавства Верховної Ради України

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ОБОРОННОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Oleksandr Usachenko

Candidate of Sciences in Public Administration,Doctoral student of the Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

FORMATION OF THE STATE POLICY OF THE DEFENSE INDUSTRY WITH REGARD TO THE DEFENSE INDUSTRY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.31

І. Ю. Родченко

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного адмініструванняМіжрегіональної академії управління персоналом

ПРАКТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ САМОВПОРЯДКУВАННЯ В СИСТЕМІ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Igor Rodchenko

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Public Administration Department in the Interregional Academy of Personnel Management

PRACTICAL INSTRUMENTS OF SELF-ORGANIZATION IN THE PUBLIC ADMINISTRATION MECHANISMS SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.32

П. В. Присяжнюк

викладач Східно-європейського слов'янського університету

ЯК ПІДВИЩИТИ В УКРАЇНІ ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМУНІКАЦІЇ ГРОМАДЯН З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

P. V. Prysyazhnyuk

Lecturer at Eastern European Slavic University

HOW TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF COMMUNICATION BETWEEN CITIZENS AND STATE AND LOCAL GOVERNMENT IN UKRAINE: PRACTICAL RECOMMENDATIONS

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.33

О. О. Акімов

к. держ. упр., доцент, Заслужений економіст України, начальник відділу правового забезпечення, Національна служба посередництва і примирення

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СИСТЕМОГЕНЕЗІ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

O. Akimov

PhD in Public Administration, Associate professor, Honored Economist of Ukraine, Head of the legal department, National Mediation and Conciliation Service

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF PERSONNEL POTENTIAL OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SYSTEMOGENESIS OF PUBLIC ADMINISTRATION: EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.100

В. М. Ліснича

аспірант кафедри публічного управління та адмініструванняІнституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

СТРУКТУРНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПОСТМОДЕРНІЙ ДЕРЖАВІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

V. M. Lisnycha

рostgraduate student of the Department of Public Governance and Administration of the Institute of Staff Training of the State Employment Service of Ukraine

STRUCTURAL MEASURES FOR IMPLEMENTATION OF THE STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN A POST MODERN STATE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.101

Д. М. Костенко

аспірантка кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекоюНаціональної академії державного управління при Президентові України

ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Diana Kostenko

post-graduate student of the Chair of Globalistics, European Integration and National Security Management at National Academy for Public Administrationunder the President of Ukraine

USING OF NEW TECHNOLOGIES IN THE PROVIDING OF NATIONAL SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.102

В. В. Литвин

аспірант Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

V. V. Litvin

Postgraduate student of Taurida National University named after V.I. Vernadsky

THEORETICAL BASES AND IMPROVEMENT OF THE MECHANISMS OF REALIZATION OF THE STATE TAX POLICY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.103

М. Ю. Березін

здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН У СФЕРІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Maxim Berezin

postgraduate of the Interregional Academy of Personnel Management

BASES OF FORMATION OF FUNCTIONS OF EXECUTIVE AUTHORITIES AT THE ORGANIZATION OF PUBLIC ORDER PROTECTION


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України