EnglishНа русском

Зміст журналу № 12, 2017

О. М. Непомнящий

доктор наук з державного управління, доцент, академік Академії будівництва України, професор кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

С. М. Шостак

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ЗА ПІДТРИМКИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

O. M. Nepomnyashchyy

O. M. Nepomnyashchyy, Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Academician of the Academy of Construction of Ukraine, Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

S. M. Shostak

Post-graduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

PUBLIC ADMINISTRATION OF INVESTMENT DEVELOPMENT PROJECTS, IMPLEMENTED WITH THE SUPPORT OF INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANIZATIONS

У статті досліджено процес державного управління інвестиційними проектами розвитку, що реалізуються за підтримки міжнародних фінансових організацій. Виділено основні проблеми формування процесу державного управління інвестиційними проектами розвитку та доведено, що більшість із них пов’язані з нерівномірним економічним розвитком світової економіки, незбалансованістю поточних платіжних балансів країн, гострою нестачею, в більшості країн, власних ресурсів для внутрішніх інвестицій та ін. Розглянуто основні напрямки підвищення ефективності формування інвестиційних проектів міжнародних фінансових організацій в Україні. Надано практичні рекомендації щодо створення єдиного відкритого (публічного) електронного каталогу державних інвестиційних проектів.
 
The article deals with the process of public management of investment development projects implemented with the support of international financial organizations. The main problems of forming the state management process of investment development projects are highlighted, and it is proved that most of them are connected with uneven economic development of the world economy, imbalance of current balance of payments of countries, acute shortage, in most countries, own resources for internal investments, etc. The main directions of increase of efficiency of formation of investment projects of international financial organizations in Ukraine are considered. Practical recommendations for creation of a single open (public) electronic catalog of state investment projects are given.

Н. М. Ткачова

доктор наук з державного управління,професор, професор кафедри правознавства, Київський Національний університет культури і мистецтв

Р. А. Мартьянова

аспірант Хмельницького університету  управління і права

НЕОБХІДНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЩОДО ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ, ЯК ПОТЕНЦІЙНІЙ ЗАГРОЗІ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

N. Tkachova

Doktor of public administration,  Professor of departament of of jurisprudence Kyiv National University of Culture and Arts

R. Martyanova

A postgraduate student, Khmelnytsky university of management and law

NECESSITY OF PUBLIC AUTHORITIES INTERACTION IN COUNTERACTING ILLEGAL MIGRATION AS A POTENTIAL THREAT TO NATIONAL SECURITY

Процес формування і реалізація державної політики національної безпеки сьогодні є чи не найголовнішою проблемою в Україні. Однією з основних реальних та потенційних загроз національній безпеці України, стабільності в суспільстві є нелегальна міграція. Cьогодні країна зіткнулася з інтенсифікацією процесів нерегульованої (нелегальної) міграції тв відсутністю ефективної системи державного регулювання міграційних процесів, які становлять пряму загрозу національній безпеці країни, сприяють зростанню криміналізації та утворенню організованих злочинних груп, сприяють загостренню соціальної напруги в суспільстві. Тому, перед органами державної міграційної служби України постала гостра необхідність більш глибокого осмислення міграції як соціально-економічного феномену, пошуку якісно нових підходів до формування міграційної політики та контролю за територіальним переміщенням населення.
В статті розглянуто сучасні підходи до визначення понять «нелегальна міграція» та зроблено наголос на необхідність удосконалення процесів взаємодії органів влади з метою зниження негативного впливу нелегальних міграційних процесів на суспільно-політичне та економічне життя країни та забезпечення Національної безпеки.
 
The process of formation and implementation of the state policy of national security today is almost the most important problem in Ukraine. Illegal migration is one of the main real and potential threats to the national security of Ukraine, stability in society. Today, the country faces intensification of the processes of unregulated (illegal) migration and the lack of an effective system of state regulation of migration processes, which constitute a direct threat to the national security of the country, promote the growth of criminalization and the formation of organized criminal groups, contribute to the exacerbation of social tension in society. So the State Migration Service of Ukraine faces with an urgent need for a deeper understanding of migration as a socio-economic phenomenon, the search for qualitatively new approaches to the formation of migration policy and control over the territorial movement of the population.
The article considers modern approaches to the concept definition of "illegal migration" and accents the need to improve the processes of interaction between authorities in order to reduce the negative impact of illegal migration processes on the socio-political and economic life of the country.

Ю. В. Шпак

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирський державний технологічний університет

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ДЕЛЕГОВАНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Yu. V. Shpak

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Economic Security, Public Administration and Administration, Zhytomyr State Technological University

FOREIGN EXPERIENCE IN REGULATING DELEGATED POWERS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION OF POWER

Вивчення і рецепція світового досвіду реалізації муніципалітетами державних делегованих повноважень є значною частиною концепції реформування конституційно-правових засад взаємодії держави та місцевого самоврядування в Україні. У зв’язку з цим необхідно активно виявляти і поширювати кращі досягнення зарубіжної теорії та практики.
В статті розглянуто сучасні підходи до визначення понять делеговані повноваження, проаналізовано міжнародний досвід регулювання делегованих повноважень органів місцевого самоврядування, розглянуто процес впровадження децентралізації в Україні.
 
The study and reception of world experience in the implementation by the municipalities of state delegated authorities is a significant part of the concept of reforming the constitutional and legal principles of interaction between the state and local self-government in Ukraine. In this regard, it is necessary to actively identify and disseminate the best achievements of foreign theory and practice.
The article considers modern approaches to the definition of delegated powers, analyzes the international experience of regulation of delegated powers of local self-government bodies, reviews the process of decentralization implementation in Ukraine.
After analyzing the international experience of regulating delegated powers of local self-government bodies, for the successful implementation of the decentralization process in Ukraine it is necessary: to introduce mandatory (legislative) and voluntary (contractual) delegation of authority, voluntary delegation should be carried out with the consent and interest of the representative body of local self-government of the relevant community, give the right to a representative body of local self-government in case of non-fulfillment or improper execution of the states their obligations regarding the material and financial provision of them, as well as in the event that it is impossible to effectively exercise their own (self-governing) powers to decide on the termination of the exercise of powers delegated by the state; use the experience of foreign states in carrying out public consultations with local government associations, representative bodies of local self-government of relevant communities in resolving issues of mandatory delegation of authority; to strengthen state guarantees for the implementation of delegated powers; to introduce the principle of freedom of adjustment of powers delegated by the state to local conditions; to establish additional guarantees of material and financial provision of delegated authority.
Realizing the above-mentioned measures, Ukraine will be able to build a strong, financially stable civil society.

  В. І. Юрченко

к. н. з держ. упр., доцент каф. економічної теорії та підприємництва, Запорізький національний технічний університет

СУЧАСНІ СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

V. I. Iurchenko

candidate of State administration Sciences, reader Dept. of economic theory and enterprise, Zaporizhzhya national technical university

MODERN STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PROCESSES IN THE AGRICULTURE IN THE REGIONS OF UKRAINE

Надано характеристику інноваційному розвитку сільського господарства. Визначено основні чинники, які сприяють інноваційному розвитку сільського господарства. Розглянуто основні засади зростання ефективності сільського господарства та активізації інноваційних процесів. Встановлено напрями розвитку міжрегіональних продовольчих зв’язків. Обгрунтовано напрями підвищення конкурентоспроможності сільського господарства та в цілому АПК. Визначено сучасні стратегічні напрями розвитку інноваційних процесів в сільському господарстві регіонів України.
 
Characterized the innovative development of agriculture. The main factors contributing to the innovative development of agriculture are identified. The main principles of increasing the efficiency of agriculture and the activation of innovative processes are considered. The directions of development of inter-regional food relations have been established. The directions of increasing the competitiveness of agriculture and the agro-industrial complex as a whole are justified. The modern strategic directions of development of innovative processes in agriculture of the regions of Ukraine are determined.

О. С. Качний

к. держ.упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

РЕГІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЯК ЗАСІБ СПРЯМОВАНОСТІ (ВИЗНАЧЕННЯ МОДЕЛЕЙ) РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

O. S. Kachniy

Ph.D., Assistant Professor, Interregional Academy of Personnel Management

REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGY AS A SUBJECT OF DIVERSITY (DEFINITION OF MODELS) OF REGIONAL SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT

Розглянуто дефініцію «стратегія розвитку регіону». Проаналізовано досвід впровадження в Україні регіональних стратегій соціально-економічного розвитку та окреслено їх проблемні питання. Запропоновано шляхи удосконалення механізмів реалізації регіональних стратегій розвитку.
 
The definition of "strategy for the development of the region" is considered. The experience of implementation of regional socio-economic development strategies in Ukraine is analyzed and their problematic issues are outlined. The ways of improvement of mechanisms of realization of regional development strategies are offered.

Л. Б. Круп’як

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

І. Й. Круп’як

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів ім. С.І.Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ТРУДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СЕКТОРНОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ

L. B. Krupyak

Ph.D., associate professor, assistant professor of state and municipal government, Ternopil National Economic University, Ternopil

I. Y. Krupyak

PhD, Senior Lecturer, Department of International Finance and the Global Economy named after S.I.Yuriy, Ternopil National Economic University, Ternopil

IMPROVEMENT OF THE LABOUR SUPPLY MECHANISMS IN THE CONTEXT OF THE REGIONAL ECONOMY SECTORAL STRUCTURE TRANSFORMATION

Виокремлено проблеми трудозабезпечення секторної структури економіки регіонів. Окреслено особливості трансформації секторної структури економіки регіонів, яка зумовлює потребу у вдосконаленні механізмів трудозабезпечення галузей економіки. Обґрунтовано необхідність у зміні підходів до прогнозування і планування потреб трудових ресурсів у регіональному масштабі, що дозволить подолати існуючий дисбаланс між попитом і пропозицією на регіональному ринку кваліфікованої праці. Досліджено рівень зайнятості економічно активного населення в масштабах окремого регіону. Обґрунтовано необхідність проведення моніторингу поточних та перспективних потреб у фахівцях у розрізі окремих спеціальностей, робочих місць, які в найближчій перспективі будуть ліквідовані або створені. Виокремлено напрями щодо трансформації зайнятості населення. Акцентовано увагу на необхідності застосування механізмів стимулювання зайнятості населення в секторах економіки регіонів для формування оптимальної структури трудозабезпеченості на регіональному рівні. Визначено специфіку трансформації секторної структури економіки регіонів, яка зумовила потребу у трудозабезпеченні галузей промисловості та АПК. Запропоновано заходи щодо вирішення проблем трансформації форм і видів зайнятості, а також змісту та характеру праці, що передбачає: розвиток нетрадиційних форм зайнятості та організації праці, зміну загальної структури зайнятості, зрушення у професійній структурі.
 
It has been emphasized problems of labour supply of the regional economy sectoral structure. It has been described peculiarities of regional economy sectoral structure transformation which dictates the need for improvement of the branches of economy labour supply mechanisms. It has been substantiated the need for changing in attitudes to needs of human resources forecasting and planning on a regional scale, and that with make opportunity to overcome the existing imbalance between supply and demand on the regional market for skilled labour. It has been investigated the economically active population employment level on the scale of a particular region. It has been substantiated the need for monitoring of current and future needs of specialists in the context of separate specialties, work places. It has been separated directions on the employment of the population transformation. Special attention is paid to the need to apply the stimulating employment of population mechanisms in the sectors of regional economy for the formation of the labour supply optimal structure at the regional level.
It has been determined specificity of the regional economy sectoral structure transformation which dictates the need for labour supplying of the industry branches and agroindustrial complex. It has been proposed measures to address problems relating to transformation of forms and types of employment, as well as content and nature of work, which involves: the non-traditional forms of employment development and labour organization, changing of the general structure of employment, changes in the professional structure.

І. В. Шевчук

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Хмельницького університету управління та права

КОРУПЦІЙНА СКЛАДОВА ЯК ЧИННИК ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ТА ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Inna Volodymyrivna Shevchuk

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration and Administration Khmelnytsky University of Management and Law

CORRUPTION COMPONENT AS A FACTOR OF DESTABILIZATION AND A THREAT TO UKRAINE'S ECONOMIC SECURITY

В статті розглянуто сутність категорії «корупція» та проаналізовано ряд визначень цього поняття, що дало змогу узагальнити основні ознаки цього явища. Визначено основні передумови виникнення корупції у всіх сферах суспільства, зокрема закцентовано увагу на недосконалості чинної нормативно-правової бази, декларативності реформ та поширенні в суспільстві думки про корумпованість всіх органів влади. Виокремлено три основні види корупції, а саме велика політична корупція; адміністративна корупція та дрібна (побутова) корупція. Відзначено, що до видів корупції окремі науковці відносять непотизм та «лобіювання». Окреслено основні шляхи попередження та протидії корупції, зокрема забезпечення роботи незалежних антикорупційних органів, зростання громадської антикорупційної активності й посилення громадського контролю за діяльністю органів влади.
 
The article considers the essence of the category "corruption" and analyzes a number of definitions of this concept, which made it possible to generalize the main features of this phenomenon. The basic preconditions of occurrence of corruption in all spheres of society are determined, in particular, the attention is focused on the imperfection of the current normative-legal base, the declarative nature of reforms and the dissemination in the society of the idea of corrupting all the authorities. There are three main types of corruption, namely, major political corruption; administrative corruption and petty (domestic) corruption. It is noted that certain types of corruption include non-poetry and "lobbying". The main ways of prevention and counteraction to corruption are outlined, in particular, to ensure the work of independent anti-corruption bodies, to increase public anticorruption activity and to increase public control over the activities of the authorities.

М. К. Хім

асистент кафедри Адміністративного і фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

О. І. Білик

кандидат економічних наук, доцент кафедри Адміністративного і фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В КРАЇНАХ ЄС

M. Khim

Assistant of the Administrative and Financial Management Department, Lviv Polytechnic National University, Lviv

O. Bilyk

Ph.D. in Economy, Associate Professor, Associate Professor of the Administrative and Financial Management Department, Lviv Polytechnic National University, Lviv

PUBLIC MANAGEMENT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PUBLIC SERVANTS IN THE EU COUNTRIES

У даній статті проаналізовано ключові напрями реформи державної служби та управління людськими ресурсами, методи забезпечення її організації та функціонування в країнах ЄС, включаючи деполітизацію, набір та просування на основі заслуг, навчання та професіоналізацію. Запропоновано шляхи вдосконалення публічного управління професійним розвитком державних службовців в Україні на засадах впровадження європейських стандартів.
 
This article analyzes key areas of civil service reform and human resources management, methods for ensuring its organization and functioning in EU countries, including depoliticization, recruitment and career advancement, training and professionalization. The ways of improvement of public management of professional development of civil servants in Ukraine on the basis of the implementation of European standards are proposed.

Я. С. Галанюк

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

МІСЦЕ ПРИКОРДОННИХ СЛУЖБ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Ya. S. Halaniuk

THE PLACE OF BORDER SERVICES WITHIN THE SYSTEM OF PUBLIC AUTHORITIES OF EUROPEAN COUNTRIES

У статті викладені тенденції формування прикордонних служб в системі органів публічної влади на прикладі Федеральної прикордонної охорони, Федерального міністерства внутрішніх справ, Федеральної Республіки Німеччина та прикордонної служби Міністерства внутрішніх справ Республіки Польща, вплив на цей процес змін в суспільно – політичній обстановці, створення наднаціонального органу з охорони кордонів ЄС, впровадження прикордонного менеджменту.
 
The article highlights the trends of forming border services within the system of public authorities bodies, using the example of the Federal Border Guard, the Federal Ministry of Internal Affairs of the Federal Republic of Germany and the Border Service of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Poland, the process being influenced by social and political changes, foundation of the supranational body to protect the EU borders, implementation of the border management.

С. О. Радчич

аспірант кафедри публічної політики і  політичного прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

АНТИКРИЗОВІ МЕХАНІЗМИ В ЄВРОЗОНІ: ПАРАЛЕЛІЗМ НЕКОНВЕНЦІОНАЛЬНОЇ МОНЕТАРНОЇ ТА ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Severyn Olegovich Radchych

the department of Public policy and political forecasting, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ANTI-CRISIS MECHANISMS IN THE EUROZONE: THE PARALLELISM OF NON-CONVENTIONAL MONETARY AND FISCAL POLICIES

Стаття присвячена дослідженню монетарних та фіскальних інструментів, що застосовувалися в Єврозоні під час Великої Рецесії. В ній коротко розглядається сутність фіскальної та монетарної політики, специфіка їхніх експансіоністських і рестрикційних форм та робиться наголос на відмінностях між конвенціональними та неконвенціональними інструментами. На основі аналізу досвіду країн Європейського Союзу робиться висновок про наявність великої кількості спільних трендів, що роблять монетарну та фіскальну політику частинами єдиної антикризової стратегії. За такої ситуації наголошується на недоцільності дослідження сто окремих антикризових монетарних або фіскальних заходів, тому що такий підхід не дозволяє оцінити загальний вплив антикризової політики на фінансову систему та різні сфери економіки.
 
The article is dedicated to the investigation of monetary and fiscal instruments that were used in the Eurozone during the Great Recession. It provides a brief overview of the nature of fiscal and monetary policies, explores their expansionary and contractionary forms, and emphasizes on the differences between conventional and unconventional instruments. On the basis of an analysis of the experience of European Union’s states members, it makes a conclusion about the existence of a substantial amount of similar trends, which make monetary and fiscal policies parts of the single anti-crisis strategy. In this situation, the paper highlights that it is not justified to investigate separate anti-crisis monetary and fiscal mechanisms because such an approach does not allow evaluating the influence of the anti-crisis strategy on the financial system and various economic sectors.
 
Статья посвящена исследованию монетарных и фискальных инструментов, которые использовались в Еврозоне во время Великой Рецессии. В ней делается краткий обзор сущности фискальной и монетарной политики, рассматривается специфика их экспансионистских и рестрикционных форм и делается акцент на отличиях между конвенциональными и неконвенциональными инструментами. На основе анализа опыта стан Европейского Союза делается вывод о наличии большого количества общих трендов, что делает монетарную и фискальную политику частями единой антикризисной стратегии. В такой ситуации подчеркивается нецелесообразность исследования только отдельных антикризисных монетарных и фискальных механизмов, потому что подобный подход не позволяет оценить общее влияние антикризисной политики на финансовую систему и различные сферы экономики.

І. М. Власенко

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ЗМЕНШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ У БУДІВНИЦТВІ - ШЛЯХ ДО ПОКРАЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО КЛІМАТУ В КРАЇНІ

I. M. Vlasenko

postgraduate of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

REDUCING OF THE INVESTMENT RISKS IN CONSTRUCTION IS THE PATH TO IMPROVING THE ECONOMIC CLIMATE IN THE COUNTRY

У статті проаналізовано теоретичні засади та практичні аспекти процесу державного управлінням інвестиційними ризиками у будівництві. Результати аналізу показили, що одним із засобів державного регулювання інвестиційних ризиків незалежна експертиза проекту будівництва. Авторські рекомендації, за результатами дослідження, включають подальші спостереження та впровадження ефективних навчальних та передових практик в будівельній галузі, що впливатимуть на подальше зменшення ризиків інвестиційного процесу. Показано, що державне регулювання інвестиційних ризиків у будівництві повинно сприяти вирішенню таких питань: зростання інвестиційної підтримки економічної структурної реформи; збільшення ресурсів всіх джерел та інвестицій за рахунок їх ефективного використання; забезпечення визначення пільгового напряму та ефективне використання інвестицій.
 
The article analyzes the theoretical principles and practical aspects of the process of public management of investment risks in construction. The results of the analysis showed that one of the means of state regulation of investment risks is a national examination of the construction of an investment project. The author's recommendations, based on the results of the study, include further observations and the introduction of effective training and best practices in the construction industry, which will further reduce the risks of the investment process. It is shown that state regulation of investment risks in construction should contribute to solving the following issues: investment support for economic structural reform; to increase resources of all sources and investments due to their effective use; to provide a definition of preferential direction and effective use of investments.

В. М. Андреєв

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ СЕЛЕКЦІЇ КАДРІВ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ ТА США

В. М. Andreev

postgraduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SELECTION SYSTEM OF THE PUBLIC SERVICE SYSTEM IN UKRAINE AND THE UNITED STATES

У статті аналізуються проблеми селекції кадрів публічної служби в США, визначаються основні етапи відбору кадрів в України та США. Автором ґрунтовно проаналізовано американське законодавство щодо селекції публічних службовців, визначені етапи формування та розвитку кадрів на публічній службі. У дослідженні запропоновані шляхи удосконалення кадрового потенціалу публічних службовців в Україні.
 
The article analyzed the problems of selection of public service personnel in the USA, defines the main stages of selection of personnel in Ukraine and the USA. The author thoroughly analyzed the American legislation on the selection of public servants, defined the stages of formation and development of personnel in the public service. The study suggests ways to improve the staffing potential of public servants in Ukraine.

Н. І. Ільчанінова

аспірант кафедри місцевого самоврядування та регіонального розвитку Чорноморського національного університету імені Петра Могили

МЕХАНІЗМ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Н. І. Ilchaninova

post-graduate student of the Department of Local Self-Government and Regional Development, Petro Mohyla Black Sea National University

MECHANISM FOR PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION OF POWER IN UKRAINE

У статті розглядається механізм надання адміністративних послуг та умови його вдосконалення. Встановлюються основні завдання, що постають перед Україною під час децентралізації адміністративних послуг. Результатом реалізації встановлених завдань має стати створення більш дієвої організації влади, виконання управлінських функцій на високому якісному рівні, в тому числі й покращення процесу надання адміністративних послуг. Визначаються можливості перерозподілу влади між органами державного управління та місцевого самоврядування й впровадження принципу субсидіарності. На основі аналізу причин, що заважають ефективному процесу надання адміністративних послуг робляться пропозиції щодо створення умов для ефективної децентралізації.
 
The article deals with the mechanism of providing administrative services and the conditions for its improvement. The main tasks facing Ukraine during the decentralization of administrative services are set. The result of the implementation of the set tasks should be the creation of a more effective organization of power, the performance of managerial functions at a high quality level, including the improvement of the process of providing administrative services. Possibilities of redistribution of power between public administration and local self-governance bodies and introduction of the principle of subsidiarity are determined. On the basis of an analysis of the reasons that impede the efficient process of providing administrative services, proposals are made to create conditions for effective decentralization.

О. І. Юзькова

аспірант, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Київ

ІННОВАЦІЙНЕ ЛІДЕРСТВО В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Olena Yuzkova

Postgraduate Student, V. I. Vernadsky Taurida National University

INNOVATION LEADERSHIP IN PUBLIC ADMINISTRATION

У статті досліджено, визначено основні принципи та перешкоди на шляху до впровадження інноваційного лідерства у системі державного управління. Обґрунтовано, що у зв’язку з реформою державного управління в Україні та, відповідно, змінами, що відбуваються в структурі державного управління, необхідним є розроблення та впровадження цілісної вітчизняної концепції інноваційного лідерства.
 
The article examines the concept of innovation leadership in public administration, the role and characteristics of innovation leadership, the basic principles and barriers of implementing innovation leadership in public administration.
Established that extremely important in the modern environment, in which changes in technologies and processes occur very quickly, is the introduction of the concept of innovative leadership in public administration.
Under innovative leadership in public administration is usually understood as the process of internal socio-psychological organization, management of the team, influence on employees, which is accompanied by a change in representations and values of the latter, the activation of higher needs in innovation, achievement, creativity, self-actualization.
In connection with the reform of public administration in Ukraine and, accordingly, the changes taking place in the structure of public administration, it would be important and necessary to develop and implement a holistic domestic concept of innovation leadership, which requires an analysis of the foreign experience of applying this approach to the development of public service, find out the essential features of innovation leadership, outline its place and role in the process of public administration.
It is established that in the conditions of innovation activity the role of the public manager as a leader of innovation changes substantially increases, and his personality, abilities, qualification and professional skills actually determine the fate of public administration reform. It is shown that the basis of the concept of such leadership should be the ability to internal social and psychological organization, the formation and management of the team through the influence on the representation and value of civil servants (subordinates) in their self-actualization. It is shown that the innovation process is directed and depends on the civil servant as a person, on his ability to change the type of behavior, thinking, world outlook, from his aspirations to new knowledge and learning.

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету