EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 12, 2017

О. М. Непомнящий

доктор наук з державного управління, доцент, академік Академії будівництва України, професор кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

С. М. Шостак

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ЗА ПІДТРИМКИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

O. M. Nepomnyashchyy

O. M. Nepomnyashchyy, Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Academician of the Academy of Construction of Ukraine, Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

S. M. Shostak

Post-graduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

PUBLIC ADMINISTRATION OF INVESTMENT DEVELOPMENT PROJECTS, IMPLEMENTED WITH THE SUPPORT OF INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANIZATIONS

Н. М. Ткачова

доктор наук з державного управління,професор, професор кафедри правознавства, Київський Національний університет культури і мистецтв

Р. А. Мартьянова

аспірант Хмельницького університету  управління і права

НЕОБХІДНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЩОДО ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ, ЯК ПОТЕНЦІЙНІЙ ЗАГРОЗІ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

N. Tkachova

Doktor of public administration,  Professor of departament of of jurisprudence Kyiv National University of Culture and Arts

R. Martyanova

A postgraduate student, Khmelnytsky university of management and law

NECESSITY OF PUBLIC AUTHORITIES INTERACTION IN COUNTERACTING ILLEGAL MIGRATION AS A POTENTIAL THREAT TO NATIONAL SECURITY

Ю. В. Шпак

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирський державний технологічний університет

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ДЕЛЕГОВАНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Yu. V. Shpak

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Economic Security, Public Administration and Administration, Zhytomyr State Technological University

FOREIGN EXPERIENCE IN REGULATING DELEGATED POWERS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION OF POWER

  В. І. Юрченко

к. н. з держ. упр., доцент каф. економічної теорії та підприємництва, Запорізький національний технічний університет

СУЧАСНІ СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

V. I. Iurchenko

candidate of State administration Sciences, reader Dept. of economic theory and enterprise, Zaporizhzhya national technical university

MODERN STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PROCESSES IN THE AGRICULTURE IN THE REGIONS OF UKRAINE

О. С. Качний

к. держ.упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

РЕГІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЯК ЗАСІБ СПРЯМОВАНОСТІ (ВИЗНАЧЕННЯ МОДЕЛЕЙ) РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

O. S. Kachniy

Ph.D., Assistant Professor, Interregional Academy of Personnel Management

REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGY AS A SUBJECT OF DIVERSITY (DEFINITION OF MODELS) OF REGIONAL SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT

Л. Б. Круп’як

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

І. Й. Круп’як

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів ім. С.І.Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ТРУДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СЕКТОРНОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ

L. B. Krupyak

Ph.D., associate professor, assistant professor of state and municipal government, Ternopil National Economic University, Ternopil

I. Y. Krupyak

PhD, Senior Lecturer, Department of International Finance and the Global Economy named after S.I.Yuriy, Ternopil National Economic University, Ternopil

IMPROVEMENT OF THE LABOUR SUPPLY MECHANISMS IN THE CONTEXT OF THE REGIONAL ECONOMY SECTORAL STRUCTURE TRANSFORMATION

І. В. Шевчук

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Хмельницького університету управління та права

КОРУПЦІЙНА СКЛАДОВА ЯК ЧИННИК ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ТА ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Inna Volodymyrivna Shevchuk

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration and Administration Khmelnytsky University of Management and Law

CORRUPTION COMPONENT AS A FACTOR OF DESTABILIZATION AND A THREAT TO UKRAINE'S ECONOMIC SECURITY

Т. С. Яровой

к. держ. управ., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУТУ ЛОБІЗМУ В НІМЕЧЧИНІ

T. S. Yarovoi

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor in the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE FEATURES OF THE INSTITUTE OF LOBBYISM IN GERMANY

О. А. Марушева

канд. юридичних, докторант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМОМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У БУДІВНИЦТВІ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

А. А. Marusheva

PhD in Law, Doctoral research scholar of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

PUBLIC ADMINISTRATION OF THE MECHANISM OF LEGAL REGULATION OF SOCIAL AND ECONOMIC RELATIONS IN CONSTRUCTION: THEORETICAL FOUNDATIONS

М. К. Хім

асистент кафедри Адміністративного і фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

О. І. Білик

кандидат економічних наук, доцент кафедри Адміністративного і фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В КРАЇНАХ ЄС

M. Khim

Assistant of the Administrative and Financial Management Department, Lviv Polytechnic National University, Lviv

O. Bilyk

Ph.D. in Economy, Associate Professor, Associate Professor of the Administrative and Financial Management Department, Lviv Polytechnic National University, Lviv

PUBLIC MANAGEMENT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PUBLIC SERVANTS IN THE EU COUNTRIES

Я. С. Галанюк

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

МІСЦЕ ПРИКОРДОННИХ СЛУЖБ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Ya. S. Halaniuk

THE PLACE OF BORDER SERVICES WITHIN THE SYSTEM OF PUBLIC AUTHORITIES OF EUROPEAN COUNTRIES

С. О. Радчич

аспірант кафедри публічної політики і  політичного прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

АНТИКРИЗОВІ МЕХАНІЗМИ В ЄВРОЗОНІ: ПАРАЛЕЛІЗМ НЕКОНВЕНЦІОНАЛЬНОЇ МОНЕТАРНОЇ ТА ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Severyn Olegovich Radchych

the department of Public policy and political forecasting, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ANTI-CRISIS MECHANISMS IN THE EUROZONE: THE PARALLELISM OF NON-CONVENTIONAL MONETARY AND FISCAL POLICIES

І. М. Власенко

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ЗМЕНШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ У БУДІВНИЦТВІ - ШЛЯХ ДО ПОКРАЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО КЛІМАТУ В КРАЇНІ

I. M. Vlasenko

postgraduate of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

REDUCING OF THE INVESTMENT RISKS IN CONSTRUCTION IS THE PATH TO IMPROVING THE ECONOMIC CLIMATE IN THE COUNTRY

В. М. Андреєв

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ СЕЛЕКЦІЇ КАДРІВ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ ТА США

В. М. Andreev

postgraduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SELECTION SYSTEM OF THE PUBLIC SERVICE SYSTEM IN UKRAINE AND THE UNITED STATES

Н. І. Ільчанінова

аспірант кафедри місцевого самоврядування та регіонального розвитку Чорноморського національного університету імені Петра Могили

МЕХАНІЗМ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Н. І. Ilchaninova

post-graduate student of the Department of Local Self-Government and Regional Development, Petro Mohyla Black Sea National University

MECHANISM FOR PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION OF POWER IN UKRAINE

О. І. Юзькова

аспірант, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Київ

ІННОВАЦІЙНЕ ЛІДЕРСТВО В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Olena Yuzkova

Postgraduate Student, V. I. Vernadsky Taurida National University

INNOVATION LEADERSHIP IN PUBLIC ADMINISTRATION

Р. В. Замковий

аспірант Інституту законодавства Верховної Ради України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

R. N. Zamkovyj

Postgraduate studentLegislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISMS REALIZATION THE STATE POLICY IN THE FIELD OF STANDARDIZATION IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету