Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 12, 2016

С. А. Чукут

доктор наук з державного управління, професор, в.о. завідувача кафедри теорії та практики управління Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м.Київ

В. Л. Полярна

студентка 6 курсу факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ПРІОРИТЕТИ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: НА ПРИКЛАДІ ДАНІЇ

Svitlana А. Chukut

Acting Head, Department of Theory and Practice of Management, National technical university of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute»

V. L. Polyarna

student of faculty sociology and law, National technical university of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute»

THE MAIN DIRECTIONS AND PRIORITIES FOR THE PROVISION OF ELECTRONIC SERVICES IN THE EUROPEAN UNION: THE CASE OF DENMARK

Ю. Л. Мохова

к. держ. упр., доцент кафедри економічної теорії, державного управління та публічного адміністрування, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІНЯ НАФТОПЕРЕРОБНОЮ ГАЛУЗЗЮ В УКРАЇНІ

J. L. Mokhova

PhD in Public Administration., Associate Professor of Economics and Public Administration, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

FEATURES OF GOVERNMENT OIL PROCESSING INDUSTRY IN UKRAINE

В. В. Нонік

к. ю. н., проректор з навчально-педагогічної роботи, соціальних та юридичних питань, Житомирський державний технологічний університет

В. В. Савіцький

аспірант кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

КОРУПЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СТАРОДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЯХ

Valery Viktorovych Nonik

Ph.D., a projector for teaching and pedagogical, social and legal issues, Zhytomyr State Technological University Vladislav Valentynovych Savitskyy, Postgraduate Department of Accounting and Auditing, Zhytomyr State Technological University

Vladislav Valentynovych Savitskyy

Postgraduate Department of Accounting and Auditing, Zhytomyr State Technological University

CORRUPTION AS AN ELEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION ANCIENT CIVILIZATION

Н. В. Щербак

к. держ. упр.

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ)

N. Shcherbak

PhD in Public Administration

FUNCTIONAL ASSESSMENT AS AN EFFECTIVE TOOL FOR REFORMING STATE BODIES AND INCREASING EFFECTIVENESS OF THEIR ACTIVITY (EXAMPLE OF VERKHOVNA RADA OF UKRAINE SECRETARIAT)

А. П. Лелеченко

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом; Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

A. Lelechenko

Candidate of Science in Public Administration, Ph.D. in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Regional Governance, Local Self-Government and Urban Management, The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, city of Kyiv

THE MAIN DETERMINANTS OF DETERMINING THE ESSENCE OF REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICY

Т. С. Яровой

к. держ. управ., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ҐЕНЕЗА ТА СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ СТОСОВНО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЛОБІЗМУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

T. S. Yarovoi

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor in the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

GENESIS AND CONTEMPORARY VIEWS ON THE DEFINITION OF LOBBYING IN PUBLIC ADMINISTRATION

Н. А. Гнидюк

кандидат наук з державного управління

ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

N. Gnydiuk

Ph.D. in Public Administration

IMPLEMENTATION POLICY EUROPEAN INTEGRATION INSTITUTIONAL ASPECTS OF STATE INTERACTION

Н. А. Гнидюк

кандидат наук по государственному управлению

ВНЕДРЕНИЕ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

І. В. Шевчук

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Хмельницького університету управління та права

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК ЗАГРОЗА БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

I. V. Shevchuk

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration and Administration Khmelnytsky University of Management and Law

SHADOW ECONOMY AS THREAT TO SECURITY OF UKRAINE IN THE ECONOMIC SECTOR

К. М. Гунченко

Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗШИРЕННЯ АВТОНОМІЇ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

K. Gunchenko

National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

GREATER AUTONOMY HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE TODAY

Е. Н. Гунченко

Национальная академия государственного управления при Президенте Украины

РАСШИРЕНИЕ АВТОНОМИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ УКРАИНЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В. В. Сусаєв

слухач Донецького національного технічного Університету, м. Покровськ

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ

V. Susayev

the listener of Donetsk National Technical University, Pokrovsk

THE IMPROVMENT OF GOVERNMENT POLICY OF CRIME PREVENTION AMONG MINORS

Р. Р. Тосько

асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ З МЕТОЮ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ РЕСУРСІВ

R. Tosko

assistant of department of administrative and financial management, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

METHODOLOGY ASSESSMENT OF CORRUPTION RISKS PUBLIC PROCUREMENT IN ORDER TO RATIONAL USE OF STATE RESOURCES

Л. В. Сергієнко

аспірант кафедри обліку і аудиту, асистент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирський державний технологічний університет

СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Larysa Vasylivna Sergiienko

Postgraduate Student at the Department of Accounting and Auditing Assistant at the Department of Economic Security, Public Management and Administration Zhytomyr State Technological University

THE STATE OF SCIENTIFIC RESEARCH ON CIRCULAR ECONOMY

І. Р. Будько

здобувач кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

I. R. Budko

Dnepropetrovsk State Agrarian and Economic University

CLUSTERING AS A MECHANISM OF INNOVATION DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

А. П. Миколаєць

здобувач Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Anatoly Petrovich Mykolayets

applicant Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

TAX CONTROL: THEORETICAL PRINCIPLES AND PRACTICE OF ECONOMIC REFORM UNDER UKRAINE

В. В. Камінецький

аспірант кафедри публічного адмініструванняМіжрегіональної академії управління персоналом м. Київ

МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЮ СФЕРОЮ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ТЕРИТОРІЇ ПОСТРАЖДАЛОЇ ВІД АВАРІЇ НА ЧАЕС

V. Kaminetskiy

The Postgraduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

MECHANISMS OF MANAGEMENT OF THE RESORT AND RECREATION AREA OF THE ZHITOMIR REGION AS A TERRITORY AFFECTED CHERNOBYL ACCIDENT

А. П. Кріпак

аспірант кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом

МІЖНАРОДНІ ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИМ МЕХАНІЗМОМ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Andriy Kripak

The Postgraduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

INTERNATIONAL PRACTICES TO MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMICAL MECHANISM FOR STIMULATING THE DEVELOPMENT OF UNITED TERRITORIAL HROMADES: EXPERIENCE FOR UKRAINE


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України