Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 12, 2015

О. О. Романовський

доктор економічних і педагогічних наук, професор, ректор, Українсько-американський гуманітарний інститут ”Вісконсинський Міжнародний Університет (США) в Україні” (м. Київ)

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА США І ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ЩОДО ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

O. O. Romanovskyi

Doctor of economic and pedagogical sciences, professor, rector of the Ukrainian-American Humanitarian (Liberal Arts) Institute “Wisconsin International University (USA) Ukraine” (Kiev)

THE US AND UK STATE POLICY FOR SUPPORT OF HIGHER EDUCATION

О. В. Балуєва

д. е. н., доцент, проректор з наукової роботи, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

І. О. Аракелова

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, декан факультету економіки, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

O. V. Balueva

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Vice-Rector, Donetsk State University of Management, Mariupol

I. A.Arakelova

Candidate of  Economic Sciences, Associate Professor of Marketing, Dean of the Faculty of Economy, Donetsk State University of Management

PROBLEM SOLVING INTERNALLY DISPLACED PERSONS: FOREIGN EXPERIENCE

В. Ф. Грищенко

к. е. н., доцент, заступник завідувача кафедри управління, Сумський державний університет, м. Суми

І. В. Грищенко

к. е. н., асистент кафедри управління, Сумський державний університет, м. Суми

О. А. Самофалова

студентка групи М-31/1у факультету економіки та менеджменту, Сумський державний університет, м. Суми

БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

V. F. Gryshchenko

Ph.D., Associate Prof., Deputy Chief of Department of Management, Sumy State University, Sumy

I. V. Gryshchenko

Ph.D. Lecturer of Department of Management, Sumy State University, Sumy

O. A. Samofalova

Student, group M-31/1y, Faculty of Economics and Management, Sumy State University, Sumy

SECURITY OF ENTREPRENEURSHIP AS A COMPONENT OF THE NATIONAL SECURITY OF A STATE

П. Б. Волянський

д. держ. упр., доцент, в. о. начальника Інституту, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

А. М. Макаренко

старший викладач кафедри домедичної підготовки та організації психофізіологічної діяльності, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

P. B. Volyanskiy

Doctor of Public Administration, Associate Professor, Acting Head of the Institute,  Institute of Public Administration for Civil Protection

A. M. Makarenko

Senior lecturer of department of prehospital help and psychophysiological activity, Institute of Public Administration for Civil Protection

PREMEDICAL AID AS PART OF A MODERN SYSTEM OF EMERGENCY RESPONSE

Н. В. Шамрай

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України, Директор Департаменту (центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЦЕНТРІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У МІСТІ КИЄВІ

N. V. Shamray

post-graduate department of the regional government, local government and city management of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine , Director of the (center) providing administrative services of the Kyiv City Council (Kyiv City State Administration)

THE CONCEPT OF DEVELOPMENT OF CENTERS OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES

В. Я. Місюра

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України

СЕРВІСНА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

V. Ya. Misiura

Ph.D. in public administration, Doctoral candidate of the Chair of Public Policy and Social Development, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

SERVICE ESSENCE OF PUBLIC POLICY AS MODERNIZATION BASIS OF PUBLIC ADMINISTRATION

А. С. Кумачова

здобувач, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ» ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

A. Kumachyova

applicant, Donetsk State University of Management, Mariupol

POLICY FORMATION AND DEVELOPMENT OF "GREEN ECONOMY" AS A SPECIFIC OBJECT OF PUBLIC REGULATION

Т. І. Гладка

к. н. держ . упр., викладач кафедри філософії та суспільних наук, ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ЯК ЗАСІБ ПОСИЛЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ СТАБІЛЬНОСТІ

T. I. Gladka

Ph.D in Public Administration, Lecturer of Chair of Philosophy and Social Sciences, State Higher Education Institution of Ukraine “Ukrainian Medical Stomatological Academy”, city of Poltava

DECENTRALIZATION OF POWER IN UKRAINE AS MEANS OF STRENGTHENING DEMOCRACY AND INCREASING ITS STABILITY

В. С. Папуша

здобувач, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВИКОНАВЧА ВЛАДА: МІСЦЕ ТА РОЛЬ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

V. S. Papusha

Applicant, Taras Shevchenko National University of Kyiv

EXECUTIVE POWER: ROLE AND PLACE IN THE SYSTEM OF STATE POWER

В. С. Папуша

соискатель, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ: МЕСТО И РОЛЬ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

О. П. Ігнатенко

к. е. н., докторант Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

O. P. Ignatenko

PhD in economic science, Doctorant of National Economy, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

TECHNICAL REGULATION OF IN THE AREA OF BEAUTIFICATION OF HUMAN SETTLEMENTS

В. Т. Колесник

здобувач Науково-дослідного інституту Державної прикордонної служби України

РОЗВИТОК ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V. T. Kolesnik

the applicant of the research Institute of the State border service of Ukraine

DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISMS OF STATE CONTROL IN THE SPHERE OF ENSURING NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

В. В. Черкаска

к. держ. упр.

НАПРЯМИ ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА  РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ

V. Cherkaska

PhD Public Administration

AREAS OF INFLUENCE OF THE STATE ON THE DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR

О. О. Константинов

аспірант Академії муніципального управління

ОЦІНКА РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

Alexander Konstantinov

Postgraduate Academy of Municipal Management

ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC ADMINISTRATION MECHANISMS SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України