EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 12, 2014

С. Ж. Лазаренко

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри університетської та професійної освіти, Вищий державний навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В КОНТЕКСТІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

S. J. Lazarenko

Doctor of Laws, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Head of Department of University and Professional Education, "University of Educational Management" of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

DIRECTIONS FOR IMPROVEMENTS IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING OF PUBLIC SERVANTS IN CONTEXT OF PREVENTING AND COMBATING CORRUPTION IN UKRAINE

Є. В. Манокін

старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту Державної прикордонної служби України

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

E. Manokin

Senior Researcher, Research Institute of State Border Guard Service of Ukraine

THEORETICAL GROUNDS FOR IMPLEMENTING THE STRATEGIC DOCUMENTS IN THE FIELD OF INFORMATION SECURITY

Є. В. Манокін

старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту Державної прикордонної служби України

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

E. Manokin

Senior Researcher, Research Institute of State Border Guard Service of Ukraine

THEORETICAL GROUNDS FOR IMPLEMENTING THE STRATEGIC DOCUMENTS IN THE FIELD OF INFORMATION SECURITY

С. М. Пасічник

викладач кафедри ІМ та ВП, Академія сухопутних військ, м. Львів

СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ГЕТЬМАНЩИНИ

S. M. Pasichnyk

lecturer of the FL and MT department, Lviv Army Academy

FORMATION OF THE CENTRAL ADMINISTRATION OF THE HETMANSHCHYNA

С. М. Пасичник

преподаватель кафедры ИМ и ИП, Академия сухопутных войск, г. Львов

СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕТМАНЩИНЫ

О. В. Михайловська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

Н. В. Філіпова

к. е. н., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

Р. Ю. Коваль

магістр, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

O. Mykhailovska

c.e.s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological university, Chernihiv

N. Filippova

c.e.s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological university, Chernihiv

R. Koval

Master, Chernihiv state technological university, Chernihiv

THE TERM OF DEVELOPMENT LOGISTICS` ENSURING SYSTEMS OF ROAD ECONOMY IN CHERNIHIV REGION

К. В. Дубич

к. пед. н., доцент, докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

K. V. Dubych

Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor, Post-Doctoral Student of the Social and Humanitarian Policy Faculty, the National Academy of Public Administration, Office the President of Ukraine, Kyiv

THE CURRENT STATE, CHALLENGES AND THE WAYS TO IMPROVE SOCIAL SERVICES STAFFING IN UKRAINE

Е. В. Дробко

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Національного університету водного господарства та природокористування

Т. М. Іващук

магістр державної служби

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ЦЕРКВИ В СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ СВОБОДИ СОВІСТІ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ В УКРАЇНІ

E. V. Drobko

PhD in Public Administration, Associate Professor of Public Administration and Local Government, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

T. Ivashchuk

Master of State Service

IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL MECHANISMS OF THE GOVERNMENT AND THE CHURCH’S INTERACTION IN THE FREEDOM OF CONSCIENCE AND RELIGION’S AREA IN ТНЕ UKRAINE

Т. І. Гладка

к. н. держ. упр., викладач кафедри філософії та суспільних наук, ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

КРИМСЬКОТАТАРСЬКЕ ПИТАННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

T. I. Gladka

Ph.D in Public Administration, Lecturer of Chair of Philosophy and Social Sciences, State Higher Education Institution of Ukraine “Ukrainian Medical Stomatological Academy”, city of Poltava

CRIMEAN TATAR ISSUE IN THE CONTEXT OF THE STATE POLICY

C. В. Ліщук

аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування Національного університету водного господарства та природокористування

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В УКРАЇНІ

C. V. Lishchuk

A graduate student of Public Administration and Local Government, National University of Water Management and Nature

THE SYSTEM OF STATE REGULATION IN THE SPHERE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN UKRAINE

О. М. Тіщенко

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ

ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІСТ В ПРОЦЕСІ ПЛАНУВАННЯ ТА РОЗРОБКИ ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ, ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

A. N. Tischenko

A graduate student of the Department of Regional Administration, Local Government and management of cities NAPA

IDENTIFICATION OF PRIORITY ECONOMIC ACTIVITIES OF CITIES IN THE PLANNING AND DEVELOPMENT OF MASTER PLANS, EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF SETTLEMENTS

Ю. В. Щедрін

аспірант кафедри політичної аналітики та прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕКСИКАНСЬКА ЕКОНОМІЧНА КРИЗА 1994 РОКУ: ПЕРЕДУМОВИ, ЗНАЧЕННЯ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ ТЕОРІЇ АНТИКРИЗОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Y. V. Schedryn

Postgraduate Student, Department of Political Analysis and Prediction, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

MEXICAN ECONOMIC CRISIS OF 1994: BACKGROUND, SIGNIFICANCE AND CONSEQUENCES FOR THEORY OF CRISIS MANAGEMENT

Мамедов Сахіб Алі огли

аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування Національного університету водного господарства та природокористування

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ДЕРЖАВИ

Мамедов Сахиб Али оглы

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ СТРАТЕГИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СТРАНЫ

Sahib Ali oglu Mammadov

FOREIGN EXPERIENCE BUILDING STRATEGIES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE

О. В. Євсюкова

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри історії, теорії держави і права та конституційного права Академії муніципального управління

УКРАЇНСЬКИЙ ПОГЛЯД НА ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДНИХ ВІДНОСИН ТА ВІДНОВЛЕННЯ САМОВРЯДНИХ ТРАДИЦІЙ

O. V. Yevsiukova

candidate of science with public administration, associate professor of history, theory of state and law and constitutional law The Academy of municipal administration

UKRAINIAN VIEW ON THE POLISH EXPERIENCE OF DECENTRALIZATION OF POWER RELATIONS AND RESTORE SELF-GOVERNING TRADITIONS

О. Л. Петрик

здобувач кафедри соціальної економіки та ринкових відносин Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів

СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: СУТНІСТЬ І ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

O. L. Petryk

candidate of the Department of Social Economics and Market Relations Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

THE SYSTEM OF STATE GUARANTEES SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL STAFF: THE CONTEXT AND WAYS OF IMPROVEMENT

О. М. Відлер

аспірант Академії муніципального управління

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ

Olha Wydler

PhD student of Academy of Municipal Management

THE CONCEPT AND ESSENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF MIGRATION PROCESS IN THE SPHERE OF COUNTERING ILLEGAL MIGRATION

В. С. Нікіфоренко

здобувач Науково-дослідного інституту Державної прикордонної служби України

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V. Nikiforenko

Applicant for PhD, Scientific-Research Institute of the State Border Guard Service of Ukraine

THE CONCEPT AND ESSENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF BORDER SECURITY OF UKRAINE

О. О. Константинов

здобувач Академії муніципального управління

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ В УКРАЇНІ

Alexander Konstantinov

Postgraduate Academy of Municipal Management

BASIC APPROACHES TO THE IMPLEMENTATION OF MODERN GOVERNANCE MECHANISMS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION IN UKRAINE

А. В. Кожина

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Академія муніципального управління, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТА НАСЛІДКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ЯПОНІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Alla Kozhyna

PhD in Public Administration, Associate Professor of the department of Public Administration and Local Self-Government of the Academy of Municipal Administration, Kyiv

FEATURES OF CONDUCTION AND IMPLICATIONS OF DECENTRALIZATION IN JAPAN EXPERIENCE FOR UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету