Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 12, 2013

С. І. Крушановський

голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, здобувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом  Національної академії державного управління при Президентові України

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА МІСІЯ АСОЦІАЦІЙ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

S. I. Krushanovskyy

chairman of the Podolsk district of Kyiv City State Administration, aspirant of cathedra of regional administration and local government and city management. – National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

INSTITUTIONAL MISSION OF LOCAL GOVERNMENTS ASSOCIATIONS

В. В. Федчишина

к. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії організації науково-дослідних робіт та координації діяльності підвідомчих підрозділів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз

ІСТОРИЧНІ ВІХИ РОЗВИТКУ І СТАНОВЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

V. V. Fedchyshyna

head of laboratory of organization of scientific research works and of coordination of activities of subordinate divisions of Kyiv Research Institute of Forensic Science

HISTORICAL MILESTONES IN THE DEVELOPMENT AND FORMATION OF THE KIEV RESEARCH INSTITUTE OF JUDICIAL EXAMINATIONS OF THE MINISTRY OF JUSTICE OF UKRAINE

Н. В. Васильєва

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

N. V. Vasylieva

PhD in Economics, Master of Finance, Associate professor Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Faculty The National Academy of Public Administration of the President of Ukraine

APPLICATION OF PROJECT MANAGEMENT IN THE PROVISION OF ADMINISTRATIVE SERVICES

О. Р. Титаренко

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

Ю. П. Саух

кандидат філософських наук, доцент кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

O. R. Titarenko

Ph.D, Associate Professor, Associate Professor of the Deperment of Political Analysis and Forecasting of the National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

Y. P. Saukh

Ph.D, Associate Professor of the Deperment of Political Analysis and Forecasting of the National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

INFORMATION, ANALYTICS AND EXPERT ADVISORY SUPPORT ACTIVITIES OF GOVERNMENT IN MODERN CONDITIONS

А. Ю. Якимчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ЕКОЛОГІЧНА МЕРЕЖА УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФОРМУВАННЯ ТА АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ

A. Y. Yakymchuk

PhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration and Local management, NUWMNRU, Rivne

ECOLOGICAL NETWORK OF UKRAINE: THE ANALYSIS OF DEVELOPMENT INDICATORS AND MANAGEMENT ASPECTS

М. Д. Петрик

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ВІДТВОРЕННЯ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ОСНОВНА МЕТА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

M. D. Petryk

postgraduate National Academy of Public Administration of the President of Ukraine

RECREATION OF GREEN ECONOMY AS PRIME AIM STATE PRIVATE PARTNERSHIPS

П. А. Журавель

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО ПРОЦЕСУ

P. A. Zhuravel

graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

MEANS OF MASS COMMUNICATION AS A SUBJECT OF PUBLIC PROCESS

А. В. Пунда

асистент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Хмельницького університету управління та права

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ

A. V. Punda

аssistant of department of state administration and local self-government of the Khmel'nickogo university of management and law

THE MAIN REASONS OF TRAFFICKING IN UKRAINE

І. М. Мажак

к. соц. н., докторантка кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ, ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

I. M. Mazhak

PhD in Sociology, post-doctoral student of Public Health Administration Department, The National Academy of Public Administration, Kyiv

CATEGORIAL-CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE STUDY OF HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE OF ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION OF UKRAINE

О. В. Балуєва

к. держ. упр., доцент, докторант, Донецький державний університет управління, м. Донецьк

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ КАДРІВ

В. І. Андріяш

кандидат політичних наук, доцент, докторант кафедри державної служби, Інститут державного управління, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИКУ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

V. I. Andriyash

PhD in Political Science, Associate Professor, postdoctoral student at the Department of civil service at the Institute of Public Administration at the  Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

FUTURE DEVELOPMENT ETHNOPOLITICAL PROCESSES UNDER THE IMPACT OF GLOBALIZATION

А. М. Гаврилюк

к. н. держ.упр., доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, Київ

ДЕРЖАВНИЙ МАРКЕТИНГ СТВОРЕННЯ ТА ПРОМОЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДА УКРАЇНИ

A. M. Нavryliuk

Candidate of science in public administration, docent, Department of International Tourism, Kiev National University of Culture and Arts, Kiev

GOVERNMENT MARKETING OF CREATION AND PROMOTION OF THE TOURISM BRAND OF UKRAINE

І. В. Шевчук

помічник ректора Хмельницького університету управління та права

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ: ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ

I. V. Shevchuk

assistant of rector of Khmelnitsky university of management and law

PUBLIC ORGANIZATIONS AND STATE AUTHORITIES IN THE SPHERE OF PHYSICAL CULTURE: THE LEGAL MECHANISM OF INTERACTION

К. Г. Бричук

Здобувач Академії муніципального управління

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ У СФЕРІ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

C. G. Brychuk

Competitor Academy of Municipal Management

PRINCIPLES INFORMATION MANAGEMENT IN THE PROVISION OF E-GOVERNMENT SERVICES

А. М. Пугач

к. т. н., доцент кафедри сільськогосподарських машин Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

ОЦІНКА УМОВ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СФЕРІ АГРАРНОЇ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ВИРОБНИЦТВА

A. M. Pugach

Candidate of Technical Sciences, reader, reader Dept. of agricultural machinery, Dnepropetrovsk State Agrarian University of Economics

ASSESSMENT THE EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF INTEGRATION PROCESSES IN THE FIELD OF AGRICULTURAL EDUCATION, SCIENCE AND INDUSTRY

Р. В. Овчаренко

к. держ. упр., доцент кафедри екологічного менеджменту, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ЗАКОНОМІРНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАСНОСТІ, ПРАЦІ І КАПІТАЛУ

R. V. Ovcharenko

Ph.D., Associate Professor, Department of ecological management, Donetsk state university of management, Mariupol

LAWS OF INTERACTION OF THE PROPERTY, WORK AND THE CAPITAL WITHIN THE FRAMEWORK OF STATE MECHANISM OF SOCIAL JUSTICE ESTABLISHMENT: RESULTS OF RESEARCH

П. П. Лисак

здобувач Науково-дослідного інституту Державної прикордонної служби України

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКО–РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Pavel Lysak

Applicant for PhD, Scientific-Research Institute of the State Border Guard Service of Ukraine

LEGAL SECURITY OF THE UKRAINIAN-RUSSIAN STATE BORDER

В. В. Федоров

здобувач Академії муніципального управління

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВОЮ СИСТЕМОЮ

V. V. Fedorov

applicant Academy of Municipal Management

THEORETICAL PRINCIPLES OF MECHANISMS OF STATE ADMINISTRATION BY TAX SYSTEM


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України