Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 11, 2021

DOI: 10.32702/2307-2156.2021.11

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.1

Н. Ю. Подольчак

д. е. н., професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,Національний університет «Львівська політехніка»

Н. В. Цигилик

к. т. н., асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет «Львівська Політехніка»

М. К. Хім

старший викладач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет «Львівська Політехніка»

РОЗРОБКА ФАКТОРНОЇ СИСТЕМИ ВПЛИВУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ

N. Podolchak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University

N. Tsygylyk

PhD in Technical Sciences, Assistant of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University

M. Khim

Senior Lecturer of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University

DEVELOPMENT OF THE PUBLIC GOVERNANCE INFLUENCE FACTOR SYSTEM ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE STATE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.2

О. В. Карпенко

д. держ. упр., доцент, в. о. завідувача кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Ю. В. Карпенко

начальник відділу з питань інформаційних технологій Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я,Міністерство охорони здоров’я України

Є. А. Кульгінський

д. держ. упр., доцент, професор кафедри стоматології, Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет»

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У РЕФОРМУВАННІ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

O. Karpenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Chairman of the Department of National Economy and Public Administration, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Y. Karpenko

Head of the Department of Information Technology of the Directorate for the Development of Digital Transformations in Health Care

Ye. Kulhinskyi

Doctor of Science in Public Administration,Associate Professor, Professor of the Department of Dentistry,Private Higher Education Institution «Kyiv International University»

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN HEALTHCARE REFORM

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.3

Л. М. Івашова

д. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та митного адміністрування, Університет митної справи та фінансів

Л. І. Бондаренко

аспірант кафедри публічного управління та митного адміністрування,Університет митної справи та фінансів

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: СТАН І НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

L. Ivashovа

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Рublic Management and Custom Administration, University of Customs and Finance

L. Bondarenko

Postgraduate student of the Department of of Рublic Management and Custom Administration, University of Customs and Finance

TRANSFORMATION OF THE SYSTEM OF ACTIVITY OF PUBLIC ADMINISTRATION BODIES IN UKRAINE: STATE AND DIRECTIONS OF FURTHER IMPROVEMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.4

М. В. Поляков

д. е. н., професор кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу, Національний університет водного господарства та природокористування

О. І. Ханіна

к. мед. н., докторант кафедри публічного управління та землеустрою,Класичний приватний університет

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу туристичної діяльності ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПРІОРИТЕТНИХ СФЕР НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ: КОСМІЧНА ГАЛУЗЬ, ІТ- СФЕРА ТА МЕДИЦИНА

M. Polyakov

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Enterprise Economics and International Business, National University of Water and Environmental Engineering, Ukraine

O. Hanina

PhD in Medical Sciences, Doctoral candidate of the Department of Public Administration and Land Management, Classical Private University

І. Sazonets

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Tourist and Hotel-Restaurant Business, Dnieper Humanities University

STATE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGIES IN THE SPACE INDUSTRY, IT SPHERE AND MEDICINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.5

В. В. Гришко

д. е. н., професор, заслужений економіст України, посадова особа місцевого самоврядування 1 рангу, 1 категорії, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

В. П. Задорожний

д. держ. упр., професор, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

І. О. Кульчій

к. держ. упр., доцент, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТ-ОРІЄНТОВАНОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА РІВНІ РОЗВИТКУ

V. Grishko

Doctor of Economic Sciences, Professor, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Honored Economist of Ukraine, official of local self-government 1 rank 1 category

V. Zadorozhnyi

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

I. Kulchii

PhD in Public Administration, Associate Professor, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

PROSPECTS OF IMPLEMENTATION OF EUROPEAN EXPERIENCE IN THE PROCESS OF IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT-ORIENTED PUBLIC GOVERNANCE AT LEVEL

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.30

О. Б. Аніщенко

начальник науково-дослідного відділу супроводження заходів інформаційно- пропагандистського забезпечення та контрпропаганди, Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОТИДІЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ПІД ЧАС МІЖНАРОДНОЇ ОПЕРАЦІЇ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ І БЕЗПЕКИ В ІРАКУ (2003-2005 РР.): ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ

О. Anishchenko

Head of the Research Department of the Information and Рropaganda Аctions and Counter-Propaganda, Research Center for Humanitarian Problems of the Armed Forces of Ukraine

INFORMATION-PSYCHOLOGICAL COUNTERFEIT OF DIVISIONS OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE DURING THE INTERNATIONAL PEACEKEEPING AND SECURITY OPERATIONS IN IRAQ (2003-2005): ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT ASPECT OF ANALYSIS

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.31

Yu. Opanasiuk

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Lecturer of the Department of Management, Sumy State University

Yu. Мatvieieva

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Lecturer of the Department of Management, Sumy State University

V. Samodai

PhD in Economics, Associate Professor,Sumy State A.S. Makarenko Pedagogical University

L. Lopatetska

Lecturer, KZ SOR “Shostka Professional Medical College"

STATE POLICY OF PHARMACEUTICAL WORKERS TRAINING

Ю. А. Опанасюк

к. е. н., доцент, старший викладач кафедри управління імені О. Балацького, Сумський державний університет

Ю. Т. Матвєєва

к. е. н., доцент, старший викладач кафедри управління імені О. Балацького, Сумський державний університет

В. П. Самодай

к. е. н., доцент, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Л. М. Лопатецька

викладач, КЗ СОР «Шостинський фаховий медичний коледж

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПІДГОТОВКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.32

Д. О. Самофалов

к. мед. н., докторант кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України, Директор Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров’я України

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МЕДИЧНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ПОКРИТТЯ МЕДИЧНОЮ ПОСЛУГОЮ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

D. Samofalov

PhD in Medical Sciences, Doctoral Candidate of the Department of Humanitarian and Socio-Political Studies, Odessa Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Director of the Southern Trans-regional Department of the National Health Service of Ukraine

CURRENT ISSUES OF PUBLIC MANAGEMENT OF THE IMPLEMENTATION OF MEDICAL TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES TO ACHIEVE UNIVERSAL HEALTH COVERAGE IN THE UKRAINIAN HEALTH CARE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.33

К. І. Ровинська

к. держ. упр., доцент кафедри державознавства і права, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

І. Е. Лиховідова

аспірант кафедри державознавства і права, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ

K. Rovynska

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of State Studies and Law, Odessa Regional Institute for Public Administration

I. Lykhovidova

Postgraduate student of the Department of State Science and Law, Odessa Regional Institute for Public Administration

DEVELOPMENT OF STATE GUARANTEES OF CORPORATE GOVERNANCE IN THE CONDITIONS OF FUNCTIONING OF THE VIRTUAL ASSETS MARKET IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.34

А. Р. Дуб

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Н. Є. Дуб

к. держ. упр., декан, ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

НАПРЯМИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ І ПЕРСПЕКТИВНИХ ВИКЛИКІВ РИНКУ ПРАЦІ

A. Dub

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Researcher, State Institution «Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

N. Dub

PhD in Public Administration, Dean of the Department, Andrey Krupynsky Lviv Medical Academy

AREAS OF SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF VOCATIONAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF CURRENT AND FUTURE CHALLENGES OF THE LABOUR MARKET

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.35

Р. І. Пашов

к. філос. н., старший викладач кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

Д. О. Кохан

слухач магістратури кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ У ПРАКТИКУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

R. Pashov

PhD in Philosophy, Senior Lecturer of the Department of Management Theory and Practice, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

D. Kokhan

Master's student of the Department of Theory and Practice of Management, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

INTRODUCTION OF E-GOVERNMENT IN THE PRACTICE OF FUNCTIONING OF ADMINISTRATIVE SERVICE CENTERS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.36

А. Ю. Геворкян

к. е. н., доцент, в.о. директора, Український державний науково-дослідний інституту "Ресурс"

ІНТЕГРАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РЕГІОНІВ В КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

А. Gevorkyan

PhD in Economics, Associate Professor, Acting Director, Ukrainian State Research Institute «Resource»

INTEGRAL ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE REGIONS IN THE CONTEXT OF ENSURING THE INFORMATION SECURITY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.37

В. В. Корольков

к. е. н., доцент, декан факультету економіки та управління,Національний університет “Запорізька політехніка”

О. Ю. Ткачук

к.с.-г.н., доцент кафедри менеджменту,Національний університет “Запорізька політехніка”

В. В. Татоян

магістрант, Національний університет “Запорізька політехніка”

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

V. Korolkov

PhD in Economics, Associate Professor,Dean of the Department of Economics and Management,National University “Zaporizhzhia Polytechnic”

O. Tkachuk

PhD in Agricultural Sciences,Associate Professor of the Department of Management, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”

V. Tatoian

Master's student, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”

ORGANIZATION OF THE PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT SYSTEM IN THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.38

О. А. Менська

к. ю. н., головний консультант відділу організаційного забезпечення діяльності Першого заступника Голови Верховної Ради України Апарату Верховної Ради України

ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

O. Menska

PhD in Law, Chief Consultant of the Department for Organizational Support of the First Deputy Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine, Staff of the Verkhovna Rada of Ukraine

INSTITUTE OF PUBLIC INSPECTORS IN THE FIELD OF CULTURAL HERITAGE PROTECTION AS AN TOOL OF PUBLIC CONTROL IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.39

А. В. Лесь

к. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, Поліський національний університет

А. В. Ращенко

к. е. н., доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування,Поліський національний університет, Житомир, Україна

Ю. М. Тарасенко

магістр, Поліський національний університет

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ КАРДІОЛОГІЧНОЇ ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

A. Les

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Environmental Safety and Natural Resources Management, Polissya National University, Zhytomyr, Ukraine

A. Rashchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Ecological Safety and Natural Resources Management, Polissya National University, Zhytomyr, Ukraine

Iu. Tarasenko

Master's student, Polissya National University, Zhytomyr, Ukraine

STATE POLICY OF QUALITY ASSURANCE OF CARDIOLOGICAL HIGHLY SPECIALIZED MEDICAL CARE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.70

Ю. А. Дзюба

студентка 2-го курсу магістратури, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ УКРАЇНА-ЄС НА ПАРЛАМЕНТСЬКОМУ РІВНІ: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Yu. Dziuba

2nd year master’s student, Educational and Scientific Institute of Public Management and Public Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

UKRAINE-EU POLICY DIALOGUE AT THE PARLIAMENTARY LEVEL: FEATURES OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL SUPPORT

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.73

К. С. Голєусова

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

В. В. Коцур

д. і. н., доцент, в.о. ректора, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

О. Г. Завада

завідувач навчальним кабінетом кафедри ракетних військ факультету ракетних військ і артилерії,Національна академія сухопутних військ імені Петра

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

K. Holieusova

Master's student of the Department of Management health care and public administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

V. Kotsur

Doctor of Historical Sciences, Associate Professor,Acting Rector, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

O. Zavada

Mаstеr's dеgrее of Public Administration,Chief of theDepartment of Rocket Forces of the Department of Forces andArtillery of Petro Sahaidachny, National Academy of Ground Forces

MECHANISMS OF STATE REGULATION OF CIVIL SERVICE PROFESSIONALIZATION


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України