Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 11, 2020

DOI: 10.32702/2307-2156.2020.11

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.1

Ю. В. Орловська

д. е. н., професор, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури України

О. О. Кахович

к. держ. упр., доцент, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури України

НЕОБХІДНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ СВІТОВОЇ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Iu. Orlovska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture

O. Kakhovych

PhD in Public Administration, Associate Professor, Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture

DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL DIGITAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.2

Ю. С. Цаль-Цалко

д. е. н., професор, професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет, Житомир

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, Житомир

С. Г. Косянчук

студент ОС «Магістр» спеціальності «Публічне управління та адміністрування» Поліський національний університет, Житомир

АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Y. Tsal-Tsalko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Accounting, Taxation and Audit, Polissya National University, Zhitomir

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor, Leader of the Department of Economic Theory, Intellectual Property And Public Administration, Polissia National University, Zhitomir

S. Kosyanchuk

Master student of specialty «Public management and аdministration», Polissya National University, Zhitomir

ANTI-CORRUPTION POLICY IN THE FIELD OF PUBLIC GOVERNANCE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.3

І. В. Ксьонжик

д. е. н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування, Миколаївський національний аграрний університет

Л. О. Потравка

д. е. н., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

В. М. Замковий

магістрант другого року навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

І. Ksonzhyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Mykolayiv National Agrarian University

L. Potravka

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Public Management and Administration, SHEI «Kherson State Agrarian University»

V. Zamkovyi

Master student of the second year of study of the specialty 281 «Public Management and Administration», SHEI «Kherson State Agrarian University»

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.4

Т. В. Пуліна

д. е. н., професор, завідувач та професор кафедри менеджменту, Національний Університет «Запорізька політехніка»

Л. В. Шитікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний Університет «Запорізька політехніка»

О. М. Риженко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний Університет «Запорізька політехніка»

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ – КЛЮЧОВА ЗАДАЧА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

T. V. Pulina

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department and Professor of the Department of Management, National University ”Zaporizhzhia Polytechnic”

L. V. Shytikova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, National University ”Zaporizhzhia Polytechnic”

O. M. Ryzhenkо

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management National University ”Zaporizhzhia Polytechnic”

IMPROVING THE SYSTEM OF PROVIDING ELECTRONIC SERVICES IS A KEY TASK OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.5

I. Litvinchuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property And Public Administration, Polissia National University

Ye. Khodakovsky

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University

O. Ivaniuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property And Public Administration, Polissia National University

COMMUNICATION MANAGEMENT IN COMMUNITY PROJECT ACTIVITIES

І. Л. Литвинчук

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

Є. І. Ходаківський

д. е. н., професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

О. В. Іванюк

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності і публічного управління, Поліський національний університет

УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАД

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.6

Н. В. Васильєва

д. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

С. М. Приліпко

д. держ. упр., доцент, в.о. завідувача кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДОСТУПНІСТЬ ІНФРАСТРУКТУРИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

N. Vasylieva

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

S. Prylipko

Doctor of Sciences in Public Administration, AssociateProfessor, Acting Head of the Department of Public Administration and Innovation Management, National University of Lifeand Environmental Sciences of Ukraine

AVAILABILITY OF PUBLIC TRANSPORT INFRASTRUCTURE FOR LOW MOBILE GROUPS: ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.7

В. М. Ємельянов

д. держ. упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету ім. П. Могили

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ НА КЕРІВНІ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ЛІДЕРСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

V. Yemelyanov

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Public Management and Administration, Director of the Institute of Public Administration of the Petro Mohyla Black Sea National University

IMPROVEMENT OF MECHANISMS FOR SELECTION OF CANDIDATES FOR MANAGEMENT POSITIONS OF THE CIVIL SERVICE OF UKRAINE TAKING INTO ACCOUNT LEADER COMPETENCES

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.30

Р. В. Палагусинець

к. е. н., заступник керівника відділу Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків, Апарат Верховної ради України

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ, ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

R. Palahusynets

PhD in Economics, Deputy Head of Division Inter-Parliamentary Relations Directorate, Verkhovna Rada (Parliament) of Ukraine

MANAGEMENT OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT OF THE DIPLOMATIC SERVICE, AS A COMPONENT OF FORMATION OF INTELLECTUAL CAPITAL

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.31

Ю. Л. Мохова

к. держ. упр., доцент магістратури державного управління Центру післядипломної освіти, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

Д. В. Щербак

студент гр. ДС-22-19А магістратури державного управління Центру післядипломної освіти Донецького національного технічного університету, м. Покровськ

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

I. Mokhova

PhD in Public Administration, Аssociate Professor of the Center for Postgraduate Education, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

D. Scherbak

student gr. DS-22-19A master's degree in public administration, Center for Postgraduate Education, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

FEATURES OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF ENERGY EFFICIENCY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.32

І. М. Тесленок

к. е. н. доцент кафедри менеджменту, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

О. О. Соріна

Старший викладач кафедри менеджменту, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

В. О. Мишакова

магістрант кафедри менеджменту, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

I. Teslenok

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of management, Zaporizhzhia Polytechnic National University, Zaporizhzhia

O. Sorina

Senior Lecturer of the Department of management, Zaporizhzhia Polytechnic National University, Zaporizhzhia

V. Mishakova

Master student of the the Department of management, Zaporizhzhia Polytechnic National University, Zaporizhzhia

PUBLIC RELATIONS AS THE MAIN TOOL FOR FORMING THE IMAGE OF THE STATE TAX SERVICE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.33

І. І. Дороніна

к. е. н., докторант кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

Н. С. Криштоф

к. держ. упр., доцент кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ «ЗЕЛЕНОГО КУРСУ» ЯК ІНСТРУМЕНТУ СИСТЕМНИХ ЗМІН ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

I. Doronina

PhD in Economics, Doctoral Student of the Department of Economic policy and governance, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

N. Kryshtof

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of management economic policy and governance, National academy of public administration under President of Ukraine, Kyiv

INTRODUCTION OF THE "GREEN COURSE" AS A TOOL FOR SYSTEMIC CHANGE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.34

В. О. Кушнір

к. держ. упр., докторант кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ ВНУТРІШНІХ КОМУНІКАЦІЙ В МІНІСТЕРСТВІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

V. Kushnir

PhD in Public Administration, Doctoral candidate of the Department of strategic communications of the educational and research center of strategic communications in the sphere of security and defense, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

PROPOSALS FOR THE DEVELOPMENT OF THE STATE MECHANISM OF INTERNAL COMMUNICATIONS IN THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE AND THE ARMED FORCES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.35

Д. С. Насипайко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин,Центральноукраїнського національного технічного університету, Кропивницький, Україна

В. В. Подплєтній

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Центральноукраїнського національного технічного університету, Кропивницький, Україна

ОСНОВНІ РИЗИКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

D. S. Nasypaiko

Associate Professor, PhD in Economics (Candidate of Economic Sciences), Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, Ukraine

V. V. Podpletniy

Associate Professor, PhD in Economics (Candidate of Economic Sciences), Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, Ukraine

THE MAIN RISKS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF GLOBALIZATION PROCESSES

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.100

Н. І. Ковда

завідувач Відділення економіки, Ірпінський державний коледж економіки та права, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти, Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи, Університет державної фіскальної служби України

Н. Р. Забарна

завідувач Відділення права, Ірпінський державний коледж економіки та права

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

N. Kovda

Head of the Department of Economics,Irpin State College of Economics and Law,the applicant of the second (master's) level higher education,Educational Research Institute of Finance, Banking, University of the State Fiscal Service of Ukraine

N. Zabarna

Head of the Department of Law,Irpin State College of Economics and Law

PROBLEMS AND PROSPECTS OF LAND REFORM IMPLEMENTATION IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.101

С. С. Маулік

аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ

S. Maulik

Postgraduate student, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

PUBLIC ADMINISTRATION APPROACHES TO THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL INNOVATIONS

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.102

С. Г. Овчар

здобувач Національний університет цивільного захисту України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИ ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

S. Ovchar

postgraduate student of the National university of civil defence of Ukraine

STATE REGULATION IN SOLVING PROBLEMS OF TAXATION AND STATE TAX POLICY


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України