Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 11, 2019

DOI: 10.32702/2307-2156.2019.11

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.1

Н. В. Винниченко

д-р. екон. наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету

ПУБЛІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

N. V. Vynnychenko

Doctor of Science (Economics), Ass. Prof. Department of Accounting and Taxation, Education and Research Institute For Business Technologies «UAB» Sumy State University

PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT: PROBLEM OF DEFINITION AND SCOPE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.2

В. В. Кононенко

доктор історичних наук, доцент кафедри правових наук та філософії Вінницького державного університету імені Михайла Коцюбинського

В. Г. Дроненко

кандидат медичних наук, доцент кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ДОБУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917-1920 РР.)

V. V. Kononenko

Doctor of Historical Sciences (Dr. Hab. in History),Associate Professor at the Department of Legal Sciences and Philosophy,Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University

V. G. Dronenko

PhD, Associate Professor Department of Oncology,National Pirogov Memorial Medical University

GOVERNMENT CONTROL OF RELATIONS IN THE FIELD OF HEALTH PROTECTION IN TIME OF UKRAINIAN REVOLUTION (1917-1920)

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.3

О. А. Панченко

директор ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України»,Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор,президент Всеукраїнської професійної психіатричної ліги (м. Київ)

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ

O. A. Panchenko

Director of the State Institution “Scientific – Practical MedicalRehabilitating – Diagnostic Center of the Ukrainian Ministry of Health”,Honored Doctor of Ukraine, Doctor of Medicine, Professor,President of the All-Ukrainian Professional Psychiatric League, Kyiv

PROBLEMS OF LEGAL SUPPORT OF THE PUBLIC ADMINISTRATION OF THE INFORMATION SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.30

С. Х. Барегамян

кандидат юридичних наук, доцент кафедри права та публічного адміністрування Маріупольського державного університету, м. Маріуполь

Ю. В. Карпі

студентка ОС «Магістр» спеціальності «Публічне управління та адміністрування» Маріупольського державного університету, м. Маріуполь

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

S. Barehamian

Ph.D. (Law), associate professor of the law and public administration department of Mariupol State University, Mariupol

Yu. Karpi

student of Master’s Degree in speciality “Public management and administration” of Mariupol State University, Mariupol

ELECTRONIC GOVERNANCE AT THE STATE, REGIONAL AND LOCAL LEVELS: THE CURRENT STATE AND THE PROSPECTS OF IMPLEMENTATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.31

О. В. Пурцхванідзе

кандидат філософських наук, доцент кафедри менеджменту і логістики,Одеська національна академія харчових технологій

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

O. Purtskhvanidze

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Logistics

THE SPECIFICITY OF PLANNING THE ACTIVITIES IN THE LOCAL COMMUNITY LIFE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.32

А. С. Коломієць

к. е. н, асистент кафедри технологій управління,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

С. В. Коломієць

к. т. н, доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності,Національний транспортний університет, м. Київ

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ

A. S. Kolomiiets

PhD, Teaching assistant of technology management department,Taras Shevchenko National University of Kyiv

S. V. Kolomiiets

PhD, Associate professor of ecology and life safety department,National University of Transport, Kyiv

DEVELOPMENT OF THE PROJECT MANAGEMENT STRATEGY

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.33

А. О. Надежденко

к. н. держ. упр, доцент кафедри права та публічного адмініструванняМаріупольського державного університету

Д. В. Оробченко

магістрантка спеціальності «Публічне управління та адміністрування»,Маріупольського державного університету

В. С. Надежденко

здобувач вищої освіти спеціальності «Право. Право»,Маріупольського державного університету

СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

A. A. Nadezhdenko

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor Department of Public management and Administration, Mariupol State University

D. V. Orobchenko

Master's Degree in Public management and administration, Mariupol State University

V. S. Nadezhdenko

Applicant for higher education in Law, Mariupol State University

ESSENCE OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF CIVIL SERVANTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.34

Т. П. Юрочко

кандидат наук з державного управління, завідувачка кафедри «Школа охорони здоров’я»,Національний університет «Києво-Могилянська академія»

С. М. Заремба

магістр з менеджменту в охороні здоров’я

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ПАЦІЄНТІВ ЯКІСТЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЯК ІНДИКАТОР ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

T. Yurochko

PhD in Public Administration, Head of the School of Public Health, National University of Kyiv-Mohyla Academy

S. Zaremba

Master in Health Care Management

PATIENT SATISFACTION OF MEDICAL ASSISTANCE QUALITY AS AN INDICATOR OF THE EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF CHANGES IN HEALTH CARE SYSTEM: LITERATURE OVERVIEW

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.35

О. В. Чорна

к. філол. н., доцент, доцент кафедри журналістики, української словесності та культури,Навчально-наукового інституту гуманітарних наук,здобувачка ІІ (магістерського) рівня вищої освіти,Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи,Університет державної фіскальної служби України

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РІВНІ РЕГІОНУ

O. Chorna

PhD, Associate Professor, Department of Journalism, UkrainianLiterature and Culture, Educational and Scientific Institute of Humanities,the applicant of the second (master's) level higher education,Educational Research Institute of Finance, Banking,University of the State Fiscal Service of Ukraine

ESSENCE AND FEATURES OF FORMATION OF STATE ENVIRONMENTAL POLICY AT REGIONAL LEVEL

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.36

С. Є. Антонова

к. е. н., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльностіНаціонального університету водного господарства та природокористування

Г. Ф. Мартинюк

к. п. н., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльностіНаціонального університету водного господарства та природокористування

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

S. Е. Antonova

Associate Professor of Public Administration and Local Government,National University of Water Management and Nature Resources Use,Candidate of Economic Sciences

G. F. Martyniuk

Associate Professor of Public Administration and Local Government,National University of Water Management and Nature Resources Use,Сandidate of Pedagogical Sciences

INFORMATIONAL SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.37

С. В. Касьянюк

к. т. н., доцент, доцент кафедри Економіки підприємства,Донбаська державна машинобудівна академія

М. С. Каракай

к. н. з держ. упр., доцент,доцент кафедри Обліку оподаткування та економічної безпеки,Донбаська державна машинобудівна академія

ОЦІНКА РІВНЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА СТАНУ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

S. Kasianiuk

PhD of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of economy of enterprises,Donbas state machine-building academy

M. Karakai

PhD of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Taxation and Economic SecurityDonbas state machine-building academy

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF INFORMATION OF PUBLIC ADMINISTRATION AND THE STATE OF IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC GOVERNANCE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.38

І. С. Міхно

к. е. н., Міжнародний європейський університет

В. В. Коваль

д. е. н., професор, Одеський торговельно-економічний інститутКиївського національного торговельно-економічного університету

К. С. Колеснікова

к. е. н., доцент, Одеський торговельно-економічний інститутКиївського національного торговельно-економічного університету

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

I. Mikhno

Ph.D. in Economics, International European University, Kiev, Ukraine

V. Koval

Doctor of Economics, Professor, Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Odessa, Ukraine

K. Kolesnikova

Ph.D. in Economics, Associate Professor Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Odessa, Ukraine

STATE REGULATION OF SOCIAL CAPITAL IN THE CONTEXT OF SOCIAL SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.39

Т. М. Дерун

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри регіонального управління. місцевого самоврядування та управління містом; Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

T. M. Derun

Candidate of Science in Public Administration, Ph.D. in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Regional Governance, Local Self-Government and Urban Management, The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, city of Kyiv

INSTITUTIONAL SUPPORT OF THE PROCESS OF DECENTRALIZATION AND FORMATION OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.40

В. О. Торічний

кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології та морально-психологічного забезпечення, факультет іноземних мов та гуманітарних дисциплін, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V. Torichniy

PhD in Psychological Sciences, Senior Lecturer of the Department of Psychology and Moral and Psychological Support, Faculty of Foreign Languages and Humanities, National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine Named after Bogdan Khmelnitskyi

THE STRATEGIC REFERENCE POINTS OF INFORMATION SUPPORT OF STATE SECURITY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.100

В. В. Камінецький

аспірант кафедри публічного адмініструванняМіжрегіональної Академії управління персоналом

ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ АКТИВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНІЙ СФЕРІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Vitalii Kaminetskyi

The Postgraduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

THE MAIN DETERMINANTS OF ACTIVATION FOR STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE RESORT AND RECREATIONAL SPHERE OF ZHYTOMYR OBLAST


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України