EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 11, 2018

DOI: 10.32702/2307-2156.2018.11

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.1

Т. В. Пуліна

доктор економічних наук, професор,Запорізький національний технічний університет

І. М. Тесленок

доцент, доктор економічних наук,Запорізький національний технічний університет

А. Г. Нестеренко

магістр, Запорізький національний технічний університет

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

T. V. Pulina

Doctor of Economics, Professor, Academician of AEN of UkraineZaporizhzhya National Technical University

I. N. Teslenok

Associate Professor, Doctor of Economics

A. G. Nesterenko

master, Zaporizhzhya National Technical University

DEVELOPMENT OF THE ENERGY EFFICIENCY STRATEGY OF THE ZAPOROZHSK REGION

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.2

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування м. Рівне

І. Я. Зима

к. мед. наук, Головний лікар комунального закладу«Рівненська обласна клінічна лікарня», м. Рівне

МІЖНАРОДНЕ ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я

I. Sazonets

Doctors of EconomicsHead of the Department of Public Administration, Documentation and Information ActivitiesNational University of Water and Environmental Engineering, city of Rivne

I. Zyma

PhD in Medical scienceChief Physician of the Municipal Institution "Rivne Regional Clinical Hospital", city of Rivne

INTERNATIONAL INSTITUTIONAL AND LEGAL FRAMEWORK FOR THE FORMATION OF A HEALTH CARE MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.3

Н. В. Попрозман

д. е. н., професор кафедри інформаційних і дистанційних технологій,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

А. О. Коробська

здобувач кафедри інформаційних і дистанційних технологій,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

N. Poprozman

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Information and Distance Technologies of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

A. Korobska

Postgraduate student of the Department of Information and DistanceTechnologiesof the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

STATE AND TRENDS OF USE OF LAND RESOURCES OF AGRICULTURAL PURPOSES IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY OF THE STATE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.20

А. О. Надежденко

к. держ. упр, доцент кафедри права та публічного адміністрування,Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

Т. В. Папуш

магістр, Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

ОКРЕМІ ПИТАННЯ СТАТУСНОСТІ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ

A. A. Nadezhdenko

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor Department of Public management and Administration, Mariupol State University, Mariupol

T. V. Papush

master, Mariupol State University, Mariupol

SPECIFIC QUESTIONS OF STATUS AND AUTHORITIES OF THE CITY COUNCIL'S DEPUTY

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.21

М. П. Баран

канд. наук з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ВРАХУВАННЯ МЕНТАЛЬНОСТІ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ

M. P. Baran

PhD in Public Administration, Associate Professor, Department of Public Management and Administration,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

INCORPORATION OF MENTALITY OF HUMAN RESOURCES IN THE PROCESS OF IMPLEMENTATION THE NATIONAL EDUCATION POLICY

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.22

Л. А. Мельник

к. держ. упр, головний консультант відділу з питань функціонування мистецького фонду Управління культурно-мистецького фонду, Державне управління справами

СУЧАСНИЙ КЕРІВНИК МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗДОРОВООХОРОННОЇ ГАЛУЗІ

L. A. Melnuk

the candidate of sciences in public administration, chief consultant of the department for the management of the artistic fund of the Department of Cultural and Arts Foundation, State Administration of Affairs

THE MODERN HEAD OF THE MEDICAL INSTITUTION IN THE CONDITIONS REFORMING THE HEALTHCARE INDUSTRY

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.23

І. І. Самойлова

кандидат наук з державного управління, завідувач навчально-методичного відділуНавчально-наукового центру організації освітнього процесу,Університет державної фіскальної служби України

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ В УКРАЇНІ

I. Samoilova

PhD (Public Administration), head of the educational-methodical departmentEducation and research center for education management,University of the State Fiscal Service of Ukraine

DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF PUBLIC ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.24

Н. А. Сіцінський

к. держ. упр., головний науковий співробітник Інституту підготовки кадрівДержавної служби зайнятості України, м. Київ

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Nazariy Sitsinskiy

Candidate of sciences in public administration, Ph.D.,Chief Scientist Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

EXPERT ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL SECURITY POLICY OF UKRAINE IN FOREIGN POLICY IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL SECURITY STRATEGY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.25

І. А. Гриджук

кандидат наук з державного управління, доцент,Національний університет «Києво-Могилянська академія»

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

Iryna Hrydzhuk

Philosophiæ doctor, Associate Professor,National University of “Kyiv-Mohyla Academy”

IMPROVING THE MECHANISM FOR THE IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY ON THE IMPLEMENTATION OF TAX CONTROL

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.99

О. В. Яремчук

викладач кафедри терапевтичних дисциплін,Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. А. Крупинського

КРАЩІ ЗАРУБІЖНІ ПРАКТИКИ В СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

O. V. Yaremchuk

lecturer of the department of therapeutic disciplines,A. Krupinsky Institute of Nursing and Health laboratory medicine of Lviv

BEST FOREIGN PRACTICES IN FAMILY MEDICINE: EXPERIENCE FOR UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.100

К. О. Петрова

студентка, кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин, Запорізький національній університет

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПРИКЛАДІ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ

K. O. Petrova

Student, Department of World History and International Relations,Zaporizhzhya National University

FEATURES OF TRANSFORMATIONAL CHANGES IN PUBLIC ADMINISTRATION ON THE EXAMPLE OF SOUTH KOREA

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету