Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 11, 2018

DOI: 10.32702/2307-2156.2018.11

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.1

Т. В. Пуліна

доктор економічних наук, професор,Запорізький національний технічний університет

І. М. Тесленок

доцент, доктор економічних наук,Запорізький національний технічний університет

А. Г. Нестеренко

магістр, Запорізький національний технічний університет

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

T. V. Pulina

Doctor of Economics, Professor, Academician of AEN of UkraineZaporizhzhya National Technical University

I. N. Teslenok

Associate Professor, Doctor of Economics

A. G. Nesterenko

master, Zaporizhzhya National Technical University

DEVELOPMENT OF THE ENERGY EFFICIENCY STRATEGY OF THE ZAPOROZHSK REGION

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.2

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування м. Рівне

І. Я. Зима

к. мед. наук, Головний лікар комунального закладу«Рівненська обласна клінічна лікарня», м. Рівне

МІЖНАРОДНЕ ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я

I. Sazonets

Doctors of EconomicsHead of the Department of Public Administration, Documentation and Information ActivitiesNational University of Water and Environmental Engineering, city of Rivne

I. Zyma

PhD in Medical scienceChief Physician of the Municipal Institution "Rivne Regional Clinical Hospital", city of Rivne

INTERNATIONAL INSTITUTIONAL AND LEGAL FRAMEWORK FOR THE FORMATION OF A HEALTH CARE MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.3

Н. В. Попрозман

д. е. н., професор кафедри інформаційних і дистанційних технологій,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

А. О. Коробська

здобувач кафедри інформаційних і дистанційних технологій,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

N. Poprozman

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Information and Distance Technologies of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

A. Korobska

Postgraduate student of the Department of Information and DistanceTechnologiesof the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

STATE AND TRENDS OF USE OF LAND RESOURCES OF AGRICULTURAL PURPOSES IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY OF THE STATE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.4

В. В. Шпачук

доктор наук з державного управління,Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ КІБЕРБЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

V. V. Shpachuk

Doctor of Science in Public Administration,Taurida National University named after V.I. Vernadsky

STATE CYBERSECURITY MANAGEMENT OF UKRAINE: LEGAL ASPECTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.20

А. О. Надежденко

к. держ. упр, доцент кафедри права та публічного адміністрування,Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

Т. В. Папуш

магістр, Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

ОКРЕМІ ПИТАННЯ СТАТУСНОСТІ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ

A. A. Nadezhdenko

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor Department of Public management and Administration, Mariupol State University, Mariupol

T. V. Papush

master, Mariupol State University, Mariupol

SPECIFIC QUESTIONS OF STATUS AND AUTHORITIES OF THE CITY COUNCIL'S DEPUTY

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.21

М. П. Баран

канд. наук з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ВРАХУВАННЯ МЕНТАЛЬНОСТІ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ

M. P. Baran

PhD in Public Administration, Associate Professor, Department of Public Management and Administration,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

INCORPORATION OF MENTALITY OF HUMAN RESOURCES IN THE PROCESS OF IMPLEMENTATION THE NATIONAL EDUCATION POLICY

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.22

Л. А. Мельник

к. держ. упр, головний консультант відділу з питань функціонування мистецького фонду Управління культурно-мистецького фонду, Державне управління справами

СУЧАСНИЙ КЕРІВНИК МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗДОРОВООХОРОННОЇ ГАЛУЗІ

L. A. Melnuk

the candidate of sciences in public administration, chief consultant of the department for the management of the artistic fund of the Department of Cultural and Arts Foundation, State Administration of Affairs

THE MODERN HEAD OF THE MEDICAL INSTITUTION IN THE CONDITIONS REFORMING THE HEALTHCARE INDUSTRY

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.23

І. І. Самойлова

кандидат наук з державного управління, завідувач навчально-методичного відділуНавчально-наукового центру організації освітнього процесу,Університет державної фіскальної служби України

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ В УКРАЇНІ

I. Samoilova

PhD (Public Administration), head of the educational-methodical departmentEducation and research center for education management,University of the State Fiscal Service of Ukraine

DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF PUBLIC ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.24

Н. А. Сіцінський

к. держ. упр., головний науковий співробітник Інституту підготовки кадрівДержавної служби зайнятості України, м. Київ

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Nazariy Sitsinskiy

Candidate of sciences in public administration, Ph.D.,Chief Scientist Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

EXPERT ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL SECURITY POLICY OF UKRAINE IN FOREIGN POLICY IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL SECURITY STRATEGY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.25

І. А. Гриджук

кандидат наук з державного управління, доцент,Національний університет «Києво-Могилянська академія»

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

Iryna Hrydzhuk

Philosophiæ doctor, Associate Professor,National University of “Kyiv-Mohyla Academy”

IMPROVING THE MECHANISM FOR THE IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY ON THE IMPLEMENTATION OF TAX CONTROL

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.26

О. О. Усаченко

кандидат наук з державного управління,докторант Інституту законодавства Верховної Ради України

СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ В ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ

Oleksandr Usachenko

Candidate of Sciences in Public Administration,Doctoral student of the Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

WORLD EXPERIENCE OF STATE DEFENSE INDUSTRY POLICY IN COUNTRIES IN THE TRANSFORMATION PERIOD

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.27

І. Ю. Родченко

кандидат наук з державного управління,доцент кафедри публічного адмініструванняМіжрегіональної академії управління персоналом

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ РОЗВИТКУ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Igor Rodchenko

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Public Administration Department in the Interregional Academy of Personnel Management

ANALYSIS OF PROBLEMATIC ISSUES THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.28

Ю. Г. Прав

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри публічного адмініструванняНавчально-наукового інституту міжнародних відносин та соціальних наук ПАТ, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ, Україна

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У БУДІВНИЦТВІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГАЛУЗЕВИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Yu. G. Prav

PhD in Economics, Associate Professor,doctoral student in the department of public administrationEducational Scientific Institute PAO International Relations and Social Sciences, Interregional Academy of Personnel Management, Kiev, Ukraine

INFRASTRUCTURE SUPPORT IN CONSTRUCTION: ORGANIZATIONAL-INDUSTRIAL AND FUNCTIONAL ASPECTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.29

В. О. Копанчук

к. ю. н., доцент, Національний університет цивільного захисту України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ З АКЦЕНТОМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

V. Kopanchuk

PhD in Law, Associate Professor,National University of Civil Protection of Ukraine

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF UKRAINE NATIONAL SECURITY IN THE GLOBALIZATION CONDITIONS WITH THE WORLD EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.30

А. П. Лелеченко

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ЗАСАДНИЧІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА БАЗОВІ ДОКУМЕНТИ

A. Lelechenko

Candidate of Science in Public Administration, Ph.D. in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Regional Governance, Local Self-Government and Urban Management, The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, city of Kyiv

FUNDAMENTAL FOUNDATIONS OF BALANCED DEVELOPMENT REGIONAL POLICY: BACKGROUND HISTORY AND BASIC DOCUMENTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.99

О. В. Яремчук

викладач кафедри терапевтичних дисциплін,Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. А. Крупинського

КРАЩІ ЗАРУБІЖНІ ПРАКТИКИ В СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

O. V. Yaremchuk

lecturer of the department of therapeutic disciplines,A. Krupinsky Institute of Nursing and Health laboratory medicine of Lviv

BEST FOREIGN PRACTICES IN FAMILY MEDICINE: EXPERIENCE FOR UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.100

К. О. Петрова

студентка, кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин, Запорізький національній університет

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПРИКЛАДІ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ

K. O. Petrova

Student, Department of World History and International Relations,Zaporizhzhya National University

FEATURES OF TRANSFORMATIONAL CHANGES IN PUBLIC ADMINISTRATION ON THE EXAMPLE OF SOUTH KOREA


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України