EnglishНа русском

Зміст журналу № 11, 2017

Л. Х. Тихончук

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

МІЖДЕРЖАВНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТОРГІВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

L. Kh. Tikhonchuk

L. Kh. Tikhonchuk, PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

INTERSTATE INTEGRATION ASSOCIATIONS AS A TOOL FOR REGULATING INTERNATIONAL TRADE RELATIONS

Метою статті є генералізація змісту та інструментів реалізації торгівельної політики та торгівельних відносин на рівні міждержавних інтеграційних утворень. Актуальність теми дослідження полягає в тому, що активізація міждержавних інтеграційних об’єднань створює нові сфери регулювання і можливості, а також ставить нові завдання перед світовим товариством з точки зору їх оцінки та регулювання. В даному дослідженні розглянуто найбільш ефективно діючі міждержавних інтеграційних об’єднання. Досліджено найбільш потужне світове міждержавне інтеграційне об’єднання – систему інституцій Європейського союзу. Проаналізовано інструменти регулювання міжнародних торгівельних відносин в країнах ЄС. Наведено основні напрямки розвитку міждержавних торгівельних відносин в ЄС. Розглянуто інструменти регулювання торгівельних відносин у інтеграційному утворенні МЕРКОСУР (Розвиток торгівельної політики у формі спільних ринків). Обґрунтовано, що діяльність міждержавних інтеграційних об’єднань в першу чергу спрямована на укладення торгівельних угод, які забезпечують доступ для товаровиробників на ринки інших країн та створюють рівні умови конкуренції для вітчизняних компаній з іноземними.
 
The purpose of the article is to generalize the content and tools of implementing trade policy and trade relations at the level of interstate integrational entities. The urgency of the research topic is that the activation of interstate integration associations creates new areas of regulation and opportunities, and also puts new challenges to the world community in terms of their assessment and regulation. In this study, the most effective intergovernmental integration associations are considered. The most powerful international intergovernmental integration association - the system of institutions of the European Union - has been investigated. The tools of regulation of international trade relations in EU countries are analyzed. The main directions of development of interstate trade relations in the EU are presented. The tools of regulation of trade relations in the integration formation of MERCOSUR (Development of trade policy in the form of common markets) are considered. It is substantiated that the activity of interstate integration associations is aimed, first of all, at concluding trade agreements that provide access for commodity producers to the markets of other countries and create equal conditions of competition for domestic companies with foreign ones.

О. С. Качний

к. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

СУЧАСНИЙ СТАН ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

O. S. Kachniy

Ph.D., Assistant Professor, Interregional Academy of Personnel Management

CURRENT STATE OF INSTITUTIONAL MECHANISM OF STATE MANAGEMENT BY SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS OF UKRAINE

Систематизовано та конкретизовано теоретичні засади у дослідженні інституційного забезпечення регіонального соціально-економічного розвитку. Здійснено аналіз функціонального призначення основних інституційних акторів у сфері державної регіональної політики. Визначено напрями оптимізації інституційного механізму державного управління соціально-економічним розвитком регіонів.
 
The theoretical foundations in the research of institutional support of regional socio-economic development are systematized and specified. The analysis of the functional purpose of the main institutional actors in the field of state regional policy is carried out. The directions of optimization of the institutional mechanism of public administration for socio-economic development of regions are determined.

А. Ю. Лебедєва

аспірант кафедри Публічного управління та митного адміністрування, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСКОРДОННИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ

A. Lebedeva

graduate student, University of Customs and Finance

PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE ESTABLISHMENT AND FUNCTIONING OF CROSS-BORDER CLUSTERS IN UKRAINE

В статті проаналізовано значення транскордонних кластерів в підвищенні конкурентоспроможості підприємств, регіону та економіки країни в цілому. Досліджено нормативно – правову базу транскордонної кластеризації в Україні. В статті розглянуто сучасні транскордонні кластери, які функціонують в межах українсько – польського транскордонного регіону, а також зазначено перспективні галузі, які можуть буди залучені до транскордонної кластеризації. До того ж висвітлено основні проблеми кластерного механізму в України та запропоновано щляхи їх вирішення.
 
The article analyzes the importance of cross – border clusters in increasing the competitiveness of enterprises, the region and the economy of the country as a whole. The regulatory – legal base of cross – border clusterization in Ukraine is explored. The article deals with modern transborder clusters operating within the Ukrainian – Polish cross – border region, as well as promising areas that may be involved in cross – border clustering. In addition, the main problems of the cluster mechanism in Ukraine are highlighted and the scales of their solution are proposed.

Л. Ю. Книжник

аспірант кафедри економічної політики та врядування Національної академії державного управління при Президентові України

ЯКІСТЬ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

L. Y. Knyzhnyk

post-graduate student of the Department of Economic Policy and Governance of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

QUALITY OF AUDIT SERVICES IN UKRAINE: REALITIES AND PROSPECTS

У статті проведено аналіз основних проблем, що перешкоджають наданню якісних аудиторських послуг, та визначено перспективні напрями формування ефективної системи контролю за якістю аудиторських послуг в Україні. Здійснено огляд законодавчого регулювання Аудиторською палатою України, а саме стандартів та положень, за якими оцінюється політика і процедури контролю якості аудиторської діяльності. Зроблено висновок, що для налагодження ефективної системи контролю за якістю аудиторських послуг необхідним постає широке використання європейського досвіду з урахуванням діючої практики аудиту в Україні.
 
The article analyzes the main problems hindering the provision of quality audit services and outlines directions for the creation of an effective system for monitoring the quality of audit services in Ukraine. A review of the legislative regulation by the Audit Chamber of Ukraine was conducted, namely, the standards and provisions on which the policy and procedures for quality control of the audit activity are evaluated. It is concluded that in order to establish an effective system of control over the quality of audit services, a widespread use of advanced foreign experience is required, taking into account the current practice of audit in Ukraine.

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О.І.

д.е.н., професор, в.о.ректора Академії муніципального управління

Драган І.О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н.В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету