Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 11, 2015

К. В. Мануілова

к. і. н., докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Одеського регіонального інституту державного управління національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса

ПРЯМА ДЕМОКРАТІЯ ЯК СКЛАДОВИЙ ЧИННИК ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

C. V. Manuilova

PhD in history, doctoral candidate in public administration and local self-governance Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Odessa

DIRECT DEMOCRACY AS AN INTEGRAL FACTOR OF DECENTRALIZED PUBLIC POWER

Н. П. Рябоконь

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та державного управління, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ: СОЦІАЛЬНИЙ ТА КОМЕРЦІЙНИЙ АСПЕКТ

N. P. Riabokon

Assistant professor of economics and public administration Cherkasy State Technological University

CONCEPTUAL BASES OF THE COST OF PROJECT FORMATION: SOCIAL AND COMMERCIAL ASPECTS

О. О. Скорик

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та державного управління, Черкаський державний технологічний університет

СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ НАУКОВО – ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ

A. A. Skorik

PhD, Associate Professor of economics and public administration Cherkasy State Technological University

NATURE AND COMPONENTS OF SCIENTIFIC - TECHNOLOGICAL POTENTIAL OF THE STATE

Т. В. Зaпорожець

кaндидaт філоcофcьких нaук, доцент кaфедри cуcпільних нaук, Універcитет економіки тa прaвa „КРОК”

ЕКОНОМІЧНА ЕЛІТА У ПОЛІТИЧНОМУ ПОЛІ УКРАЇНИ. ПРОБЛЕМИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Tetiana Zaporozhets

PhD in Philisophy, Docent at Social Science Department, University of Economic and Law“KROK”

THE ECONOMIC ELITE IN THE POLITICAL SPHERE OF UKRAINE. THE PROBLEMS AND THE FINDINGS

О. Ю. Лебідь

к. фіз.-мат. н., доцент кафедри вищої математики та інформатики, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

О. U. Lebid'

Ph.D., Associate Professor, Department of Mathematics and Computer Science, University of Customs and Finance

SOME ASPECTS OF COGNITIVE MODELING IN PUBLIC ADMINISTRATION

М. В. Андріуца

головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики, аспірант кафедри державної політики та суспільного розвитку НАДУ, м. Київ

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИРОБЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

M. V. Andriutsa

senior consultant SVRU Ukraine, postgraduate student of the Department of State Policy and Social Development of the NAPA

APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF PUBLIC POLICY IN UKRAINE AND ITS INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT

Т. М. Барановська

магістр державного управління, здобувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ при Президентові України, перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Харківській області, м. Харків

ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

T. M. Baranovska

Master of Public Administration, Competitor for scientific degree of Regional Administration and Local self-government Department of KRI NAPA, First deputy chief of Main territorial department of justice in Kharkiv region, the city of Kharkiv

THE FUNCTIONS OF A MODERN STATE IN THE SPHERE OF LOCAL GOVERNMENT

Л. В. Бондарчук

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

L. V. Bondarchuk

PhD, assistant professor of management and administration, Vinnitsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics

STUDY OF MECHANISMS ECONOMIC SECURITY ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF INTEGRATION PROCESSES IN PUBLIC ADMINISTRATION

А. П. Миколаєць

здобувач Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ

Anatoly Petrovich Mykolayets

applicant Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

FEATURES AND MECHANISM OF CONTROL OF CUSTOMS IN UKRAINE FINANCIAL CONTROL

М. І. Баюк

магістр державного управління, директор Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький

РУХ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ НА ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

M. I. Bayuk

master of Public Administration, Director of Khmelnytsky Center for Retraining and Upgrading of Workers' Bodies State authorities, local self-government bodies, State enterprises, institutions and organizations, Khmelnytsky University of Management and Law, Khmelnytsky city

PUBLIC MOVEMENT AND ACTIVITY OF INTELLIGENCE FOR PROTECTION OF NATIONAL INTERESTS IN THE PERIOD OF UKRAINIAN STATE


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України