EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 11, 2013

І. В. Матюрін

кандидат наук з державного управління, начальник підрозділу Управління СБУ в Донецькій області, м. Донецьк

ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

I. V. Matyurin

PhD in Public Administration, Head of Division of Security Service Department of Ukraine in Donetsk region, city Donetsk

FEATURES OF REFORMS IN THE HEALTH CARE SYSTEM FOR MILITARY PERSONNEL OF UKRAINE

О. В. Заїка

к. держ. упр., доцент, завідувач кафедри адміністративного менеджменту і бізнес-адміністрування, Інститут управління Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

O. V. Zayka

PhD in Public Administration, Associate Professor, Head of Department of administrative management and business-administration, Institute of Management, Classic Private University

PROBLEMS AND PROSPECTS OF REFORMING HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF UKRAINE

Н. В. Васильєва

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ДОСВІД ЕСТОНІЇ У НАДАННІ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ

N. V. Vasylieva

PhD in Economics, Master of Finance, Associate professor Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Faculty The National Academy of Public Administration of the President of Ukraine

ESTONIA'S EXPERIENCE IN THE PROVISION OF PUBLIC ELECTRONIC SERVICES

Т. М. Дерун

к. держ. упр., доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ МАЛИХ МІСТ УКРАЇНИ

T. M. Derun

assistant professor of regional management, local government and city management National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

TOOLS FORMULATION AND IMPLEMENTATION POLICY OF SMALL CITIES IN UKRAINE

В. І. Андріяш

кандидат політичних наук, доцент, докторант кафедри державної служби, Інститут державного управління Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА ГЛОБАЛЬНОМУ РІВНЯХ

V. I. Andriyash

PhD in Political Science, Associate Professor, postdoctoral student at the Department of civil service at the Institute of Public Administration at the Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

FEATURES OF UKRAINE ON NATIONAL STATE AND GLOBALLY

О. А. Зубчик

кандидат філософських наук, доцент кафедри державного управління, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВІРТУАЛЬНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ЧАС І ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ

О. Zubchyk

Ph.D., assistant professor of public administration, Kyiv National Taras Shevchenko University

VIRTUAL POLITICAL TIME, AND PUBLIC POLICY OF NATIONAL REMEMBRANCE

О. П. Євсюков

кандидат психологічних наук, доцент кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інституту державного управління у сфері цивільного захисту

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

О. P. Evsukov

candidate of psychological sciences, associate professor of government, service, management and learning, under international projects department, Institute of the state administration in sphere of civil protection

WAYS OF UPGRADING EDUCATION

Г. В. Бобрижна

аспірант, Академія митної служби України

ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ

G. V. Bobryzhna

postgraduate student, Ukrainian Academy of Customs

APPROACHES TO IMPROVING TARIFF REGULATION IN THE CONTEXT OF STATE CUSTOMS POLICY

Л. В. Рудюк-Хопкінс

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ОЕСР- ПІДХОДИ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

L. V. Rudyuk-Hopkins

postgraduate, The National academy of public administration, the President of Ukraine

OECD-APPROACHES TO GOVERNMENT REGULATION AND FORECASTING OF NATIONAL ECONOMIES

Е. Я. Вайсман

Здобувач Національного університету водного господарства та природокористування

СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ

E. Y. Weisman

Competitor National University of Water Management and Nature

THE ESSENCE AND PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF INVESTMENT POTENTIAL OF THE REGION

О. Г. Кулик

Здобувач Академії муніципального управління

РЕАЛІЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

O. G. Kulic

Competitor Academy of Municipal Management

REALIZATION OF APPROACHES TO FORMING OF MECHANISMS OF GOVERNMENT CONTROL OF DEVELOPMENT OF AGRARIAN TOURISM IN UKRAINE

О. В. Деркач

старший офіцер управління міжнародного співробітництва Адміністрації Державної прикордонної служби України

АНАЛІЗ МІЖДЕРЖАВНОЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ З ПИТАНЬ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Olha Derkach

senior officer of International Cooperation Department, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine

ANALYSIS OF INTERSTATE LEGAL FRAMEWORK ON ISSUES OF CONTRACTUAL-LEGAL REGISTRATION OF UKRAINIAN-RUSSIAN STATE BORDER

І. В. Вичалківський

здобувач Науково-дослідного інституту Державної прикордонної служби України

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ РОЗВІДУВАЛЬНИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ

I. Vuchalkivskiy

Applicant for PhD, Scientific-Research Institute of the State Border Guard Service of Ukraine

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE IMPLEMENTATION OF PARLIAMENTARY CONTROL OVER THE ACTIVITIES OF THE INTELLIGENCE AND SPECIAL SERVICES

А. М. Пугач

к. т. н., доцент кафедри сільськогосподарських машин Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

A. M. Pugach

Candidate of Technical Sciences, reader, reader Dept. of agricultural machinery, Dnepropetrovsk State Agrarian University of Economics

CURRENT STATE OF SCIENTIFICSTATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURALRESOURCE POTENTIALOF UKRAINE

Л. В. Майорова

здобувач Академії муніципального управління

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

L. V. Mayorova

applicant Academy of Municipal Management

FEATURES DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF LABOR POTENTIAL IN THE CONTEXT OF SOCIAL POLICIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету