Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 11, 2011

Н. Г. Синицина

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

НОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В УПРАВЛІННІ ОСВІТОЮ

П. І. Гаман

д. держ. упр., доц., Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

МОТИВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ БАР’ЄРІВ

М. П. Сорока

к.е.н., докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Я. Ф. Жовнірчик

доктор державного управління, Національна академії державного управління при Президентові України

ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУСПІЛЬСТВА НА ОСНОВІ УСВІДОМЛЕНОЇ І ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Л. М. Бєлкін

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, директор ТОВ «Газета», Донецька область

СУМНІВНІ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ ЯК РЕЗУЛЬТАТ НЕНАЛЕЖНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (НА ПРИКЛАДІ ВАТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»)

А. В. Поспелов

к.е.н., Харківська національна академія міського господарства

Т. А. Пушкар

к.е.н., Харківська національна академія міського господарства

МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ СУЧАСНОГО МІСТА В ФОРМУВАННІ ГОСПОДАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ РЕГІОНІВ

В. В. Мещеряков

слухач заочної форми навчання, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

О. В. Сидоренко

доцент, кандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ФОРМУВАННЯ ДІЄВОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО БІРЖОВОГО РИНКУ

І. О. Драган

д.держ.упр., с.н.с., ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку»

КOНЦЕПТУАЛЬНI ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕPЖАВНOГO УПPАВЛIННЯ ЖИТЛOВO-КOМУНАЛЬНИМ ГOСПOДАPСТВOМ

О. Ю. Корчміт

аспірант кафедри управління національним господарством Національної академії державного управління При Президентові України

ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІЛІТАРИЗОВАНОГО РЕГІОНУ

І. С. Герасименко

ДЕРЖАВНІ ПРІОРИТЕТИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В КОМПЛЕКСНОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ

І. І. Беца

здобувач, Академія муніципаліьного управління

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У РЕКЛАМНІЙ СФЕРІ

С. С. Добрунов

здобувач, Академія муніципального управління

МЕХАНІЗМИ СПРИЯННЯ ДЕРЖАВОЮ ФОРМУВАННЮ МІЖГАЛУЗЕВИХ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР У СФЕРІ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

А. М. Федорук

аспірант кафедри фінансів Донецького державного університету управління

ДИСПРОПОРЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ЄС

С. М. Двигун

аспірант Академії муніципального управління

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

А. В. Клименко

аспірант Академії муніципального управління

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У ЖИТЛОВІЙ СФЕРІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Р. В. Поворозник

аспірант Академії муніципального управління

РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

Ю. М. Сірий

аспірант Академії муніципального управління

ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ НАДАНЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ ЯК НАПРЯМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

В. В. Федорченко

аспірант Академії муніципального управління

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Г. Л. Рябцев

канд. техн. наук, доцент, докторант Національної академії державного управління при Президентові України

ГРУПИ СПЕЦІАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ – УЧАСНИКИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

А. В. Антонов

к. е. н., докторант Академії муніципального управління (м. Київ)

ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ

В. Д. Барвіненко

здобувач, Академія муніципального управління

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКІВ У УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Д. О. Демченко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

А. І. Бережний

здобувач, Донецький державний університет управління

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

В. В. Фомін

здобувач, Донецький державний університет управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України