EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 11, 2011

Н. Г. Синицина

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

НОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В УПРАВЛІННІ ОСВІТОЮ

П. І. Гаман

д. держ. упр., доц., Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

МОТИВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ БАР’ЄРІВ

М. П. Сорока

к.е.н., докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Я. Ф. Жовнірчик

доктор державного управління, Національна академії державного управління при Президентові України

ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУСПІЛЬСТВА НА ОСНОВІ УСВІДОМЛЕНОЇ І ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Л. М. Бєлкін

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, директор ТОВ «Газета», Донецька область

СУМНІВНІ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ ЯК РЕЗУЛЬТАТ НЕНАЛЕЖНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (НА ПРИКЛАДІ ВАТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»)

А. В. Поспелов

к.е.н., Харківська національна академія міського господарства

Т. А. Пушкар

к.е.н., Харківська національна академія міського господарства

МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ СУЧАСНОГО МІСТА В ФОРМУВАННІ ГОСПОДАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ РЕГІОНІВ

В. В. Мещеряков

слухач заочної форми навчання, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

О. В. Сидоренко

доцент, кандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ФОРМУВАННЯ ДІЄВОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО БІРЖОВОГО РИНКУ

І. О. Драган

д.держ.упр., с.н.с., ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку»

КOНЦЕПТУАЛЬНI ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕPЖАВНOГO УПPАВЛIННЯ ЖИТЛOВO-КOМУНАЛЬНИМ ГOСПOДАPСТВOМ

О. Ю. Корчміт

аспірант кафедри управління національним господарством Національної академії державного управління При Президентові України

ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІЛІТАРИЗОВАНОГО РЕГІОНУ

І. С. Герасименко

ДЕРЖАВНІ ПРІОРИТЕТИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В КОМПЛЕКСНОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ

І. І. Беца

здобувач, Академія муніципаліьного управління

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У РЕКЛАМНІЙ СФЕРІ

С. С. Добрунов

здобувач, Академія муніципального управління

МЕХАНІЗМИ СПРИЯННЯ ДЕРЖАВОЮ ФОРМУВАННЮ МІЖГАЛУЗЕВИХ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР У СФЕРІ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

А. М. Федорук

аспірант кафедри фінансів Донецького державного університету управління

ДИСПРОПОРЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ЄС

С. М. Двигун

аспірант Академії муніципального управління

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

А. В. Клименко

аспірант Академії муніципального управління

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У ЖИТЛОВІЙ СФЕРІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Р. В. Поворозник

аспірант Академії муніципального управління

РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

Ю. М. Сірий

аспірант Академії муніципального управління

ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ НАДАНЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ ЯК НАПРЯМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

В. В. Федорченко

аспірант Академії муніципального управління

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Г. Л. Рябцев

канд. техн. наук, доцент, докторант Національної академії державного управління при Президентові України

ГРУПИ СПЕЦІАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ – УЧАСНИКИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

А. В. Антонов

к. е. н., докторант Академії муніципального управління (м. Київ)

ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ

В. Д. Барвіненко

здобувач, Академія муніципального управління

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКІВ У УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Д. О. Демченко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

А. І. Бережний

здобувач, Донецький державний університет управління

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

В. В. Фомін

здобувач, Донецький державний університет управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету