EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 11, 2010

Ю. В. Шпак

кандидат економічних наук, доцент докторант кафедри економічної теорії та історії економіки НАДУ

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНО-БЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

О. Г. Барило

кандидат технічних наук, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України

С. П. Потеряйко

кандидат військових наук, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України

В. О. Тищенко

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

О. О. Бутник

аспірант, РВПС НАН України

АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

О. В. Скидан

д. е. н., доцент, завідувач кафедри організації виробничих та інформаційних систем, Житомирський національний агроекологічний університет

АГРАРНА ПОЛІТИКА ЯК ПРІОРИТЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Р. В. Войтович

доктор наук з державного управління, професор кафедри філософії і методології державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

Т. В. Іванова

к.е.н., проф., Академія муніципального управління

EКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК ДEРЖАВИ

М. І. Росенко

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки і менеджменту, Севастопольський філіал Європейського університету

ЛОБІЗМ І ЙОГО РОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ПАРЛАМЕНТІВ. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОБІСТІВ В ПАРЛАМЕНТІ УКРАЇНИ

Я. І. Федан

НУ «Львівська політехніка», кафедра ППП

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО – ПОЛІТИЧНИХ АСПЕКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НЕПОВНОСПРАВНИХ В УКРАЇНІ

В. Г. Горник

к.держ.упр., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ ТА СТВОРЕННЯ ДОСТАТНЬОГО РІВНЯ ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Т. О. Буренко

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

О. В. Кулеба

здобувач, Академії муніципального управління

ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА

Т. В. Філіпенко

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Донецький державний університет управління

ВАЛЮТНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

А. В. Гіндес

здобувач, Академія муніципального управління

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ ДЕРЖАВИ

М. В. Вишиванюк

кандидат економічних наук, здобувач Академії муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету