Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 10, 2021

DOI: 10.32702/2307-2156.2021.10

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.1

Н. Ю. Подольчак

д. е. н., професор,завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,Національний університет «Львівська політехніка»

Я. В. Левицька

аспірант кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,Національний університет «Львівська політехніка»

ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

N. Podolchak

Doctor of Economic Sciences, Professor,Head of the Department of Administrative and Financial Management, NU "Lviv Polytechnic", Lviv

Ya. Levytska

Postgraduate student of the Department of Administrative and Financial Management,NU "Lviv Polytechnic", Lviv

THE CONCEPT AND STRUCTURE OF CREATIVE INDUSTRIES IN PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.2

О. В. Карпенко

д. держ. упр., доцент, в. о. завідувача кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Ю. В. Карпенко

начальник відділу з питань інформаційних технологій Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я,Міністерство охорони здоров’я України

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ: СМАРТ-ІНФРАСТРУКТУРА, ЦИФРОВІ СИСТЕМИ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ ТА ТРАНСФЕРТИ

O. Karpenko

Doctor of Science in Public Administration,Associate Professor, Chairman of the Department of National Economy and Public Administration, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Y. Karpenko

Head of the Department of Information Technology of the Directorate for the Development of Digital Transformations in Health Care

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A TOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT: SMART INFRASTRUCTURE, DIGITAL BUSINESS ANALYSIS AND TRANSFER SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.3

Т. В. Запорожець

д. держ. упр., професор кафедри національної економіки та публічного управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ

T. Zaporozhets

Doctor of Science in Public Administration,Professor of the Department of National Economy and Public Administration,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

DIGITAL TRANSFORMATIONS OF THE HEALTH CARE SYSTEM IN THE CONTEXT OF REFORM

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.4

В. В. Борщевський

д. е. н., доцент, завідувач кафедри державного управління,Український католицький університет

М. М. Чех

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління,Український католицький університет

І. А. Лапшина

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління,Український католицький університет

РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

V. Borschevsky

Doctor of Economic Sciences, Assosiate Professor,Head of the Department of State Management, Ukrainian Catholic University

M. Chekh

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of State Management, Ukrainian Catholic University

I. Lapshyna

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of State Management, Ukrainian Catholic University

CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM TRANSFORMATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.5

О. В. Виговська

д. мед. н., професор, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб,Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Ю. Ф. Дехтяренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри регіональної політики,Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченко

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ

O. Vygovska

Doctor of Medical Sciences, Professor,Professor of the Department of Pediatric Infectious Diseases in Children,O.O. Bogomolets National Medical University

Yu. Dekhtyarenko

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Regional Policy,Educational and Research Institute of Public Administration and Civil Serviceof Taras Shevchenko National University of Kyiv

ECOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF MODERN UKRAINIAN CITIES

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.30

Т. О. Курбатова

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин, Сумський державний університет

Г. С. Трипольська

к. е. н., старший науковий співробітник сектору прогнозування розвитку ПЕК, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

У. Є. Письменна

д. е. н., старший науковий співробітник сектору прогнозування розвитку ПЕК, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Є. В. Гирченко

аспірант, Сумський державний університет

Я. С. Романюк

аспірант, Сумський державний університет

МЕХАНІЗМ «ЗЕЛЕНИХ» АУКЦІОНІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ: ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ

Т. Kurbatova

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of International Economic Relations, Sumy State University

G. Trypolska

PhD in Economics, Senior Research Fellow of the Department of Sectoral Forecasting and Market Conditions, Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine

U. Pysmenna

Doctor of Economic Sciences, Senior Research Fellow of the Department of Sectoral Forecasting and Market Conditions, Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine

Ye. Hyrchenko

Postgraduate student, Sumy State University

Y. Romaniuk

Postgraduate student, Sumy State University

MECHANISM OF ‘GREEN’ AUCTIONS FOR MANAGEMENT OF RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT: PREREQUISITES FOR IMPLEMENTATION AND PARTICULARITIES OF FUNCTIONING IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.31

К. В. Копняк

старший викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

В. В. Покиньчереда

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

K. Kopniak

Senior Lecturer of the Department of Economic Cybernetics and Information Systems, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

V. Pokynchereda

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

FORMATION OF DIGITAL COMPETENCE OF CIVIL SERVANTS IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.70

О. М. Дузь

аспірант, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВПРОВАДЖЕННЯ ОЦІНКИ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДОГОВОРІВ КЕРОВАНОГО ДОСТУПУ ЯК ІННОВАЦІЙНОГО НАПРЯМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ПРИ НАДАННІ ОНКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

O. Duz

Postgraduate student, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service, Taras Shevchenko National University of Kyiv

INTRODUCTION OF EVALUATION OF MEDICAL TECHNOLOGIES AND CONTROLLED ACCESS AGREEMENTS AS AN INNOVATIVE DIRECTION OF IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY REGARDING THE PROVISION OF MEDICAL CARE FOR ONCOLOGICAL DISEASES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.71

С. В. Вінтоник

здобувач магістратури кафедри управління охороноюздоров’я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика

О. О. Кравченко

к. ю. н., доцент кафедриуправління охороною здоров’я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

S. Vintonуk

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

O. Kravchenko

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF LOCAL EXECUTIVE AUTHORITIES

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.72

Л. Ю. Левченко

здобувач магістратури за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування,Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

З. В. Гбур

д. держ. упр., професор,професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

С. П. Кошова

к. держ. упр., доцент кафедри управління охороною здоров’я та публічного адмініструванняНаціональний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

L. Levchenko

Master's degree in Public Administration of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration,Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of UkraineKyiv, Ukraine

S. Koshova

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASIS AND INSTITUTIONAL PROVISIONS OF EFFECTIVE REGULATION OF CIVIL PROTECTION OF UKRAINE


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України