Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 10, 2020

DOI: 10.32702/2307-2156.2020.10

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.1

N. Datsii

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of economic theory, intellectual property and public administration, Polissya National University

I. Hubar

Master of specialty "Public management and administration" of the department of economic theory, intellectual property and public administration, Polissya National University

P. Hubar

Master of specialty "Public management and administration" of the department of economic theory, intellectual property and public administration, Polissya National University

EDUCATIONAL MECHANISMS OF LOCAL GOVERNMENT DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Н. В. Дацій

д. держ. упр., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

І. С. Губар

магістр спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

П. М. Губар

магістр спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

ОСВІТНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.2

О. Г. Бондаренко

д. держ. упр., доцент, начальник кафедри оперативного мистецтва оперативно-тактичного факультету, Національна академія Національної гвардії України

Я. О. Бондаренко

студентка факультету консалтингу та міжнародного бізнесу, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця

ДИНАМІКА МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ ТА РОЛЬ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ЇХ ВРЕГУЛЮВАННІ

O. Bondarenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Chief of Operational Art Department, Operational and Tactical Faculty, National Academy of the National Guard of Ukraine

Ya. Bondarenko

Student, Faculty of Consulting and International Business, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

DYNAMICS OF INTERNATIONAL CONFLICTS AND THE ROLE OF STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THEIR SETTLEMENTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.3

Н. В. Васильєва

д. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕМОГРАФІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЯК УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

N. Vasylieva

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management,National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION OF DEMOGRAPHIC PROCESSES AS CONDITION FOR PROVIDING SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.4

С. М. Приліпко

д. держ. упр., доцент, в.о. завідувача кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Н. О. Шевченко

к. е. н., доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності, Уманський національний університет садівництва

МЕХАНІЗМИ СПІВПРАЦІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГО БЕЗПЕЧНИХ ПРОЄКТІВ У СФЕРАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

S. Prylipko

Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor, Acting Head of the Department of Public Administration and Innovation Management, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

N. Shevchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Ecology and Life Safety, Uman national University of Horticulture

MECHANISMS OF COOPERATION BETWEEN PUBLIC AUTHORITIES AND THE PUBLIC REGARDING THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTALLY SAFE PROJECTS IN THE SPHERES OF WATER SUPPLY AND SOLID HOUSEHOLD WASTE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.30

О. Б. Каламан

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики,Одеська національна академія харчових технологій

О. В. Пурцхванідзе

к. філософ. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики,Одеська національна академія харчових технологій

ШЛЯХИ РОЗБУДОВИ МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ В ДІДЖИТАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ

O. Kalaman

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Logistics, Odessa National Academy of Food Technologies

O. Purtskhvanidze

PhD in Philosophy, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Logistics, Odessa National Academy of Food Technologies

WAYS TO BUILD A LOCAL COMMUNITY IN A DIGITALIZED WORLD

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.31

І. М. Дорош

старший викладач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка», м.Львів

О. І. Дорош

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м.Львів

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РОБОТИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

I. Dorosh

Senior Lecturer of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University, Lviv

O. Dorosh

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University, Lviv

THE EVALUATION SYSTEM EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF CIVIL SERVANTS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.32

В. О. Кушнір

к. держ. упр., докторант кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ З ПИТАНЬ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

V. Kushnir

PhD in Public Administration, doctoral student of the Department of strategic communications of the educational and research center of strategic communications in the sphere of national security and defense, National Defence

PROPOSALS FOR IMPROVING THE LEGAL MECHANISM ON STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE ARMED FORCES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.33

Н. М. Махначова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

І. Ю. Семенюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Я. А. Ременюк

здобувач освітнього ступеня «бакалавр», Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

АДАПТАЦІЯ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ БРЕНДИНГУ ТЕРИТОРІЙ ДО УКРАЇНСЬКИХ ЗАПИТІВ

N. Makhnachova

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Management and Administration, VITE KNUTE

I. Semeniuk

PhD in Economics,Senior Lecturer of the Department of Management and Administration, VITE KNUTE

Ya. Remeniuk

Candidate for a bachelors degree, VITE KNUTE

ADAPTATION OF GLOBAL TRENDS IN TERRITORIAL BRANDING TO UKRAINIAN REQUIREMENTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.34

С. Є. Антонова

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

В. І. Корбутяк

к. т. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

МОНІТОРИНГ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ПРОЗОРОСТІ ТА ВІДКРИТОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

S. Antonova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Local Government, National University of Water Management and Nature Resources Use

V. Korbutiak

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Local Government, National University of Water Management and Nature Resources Use

MONITORING COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLES OF TRANSPARENCY AND OPENNESS IN THE ACTIVITIES OF AUTHORITIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.35

К. В. Копняк

старший викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

В. В. Покиньчереда

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ, ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

K. Kopniak

Senior lecturer of the Department of Economic Cybernetics and Information Systems, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

V. Pokynchereda

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION: PROBLEMS OF IMPLEMENTATION, ADVANTAGES AND PROSPECTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.36

Т. С. Яровой

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного адміністрування, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», м. Київ

РОЛЬ ПРОФАЙЛІНГУ В ЛОБІСТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ДЕРЖАВНО УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

T. Yarovoi

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE ROLE OF PROFILING IN LOBBYING: PUBLIC ADMINISTRATION ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.37

І. В. Моргачов

к. е. н., доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Є. І. Овчаренко

д. е. н., професор та завідувач кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Р. В. Овчаренко

д. держ. упр., професор кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Є. А. Івченко

д. е. н., професор кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ

I. Morhachov

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

Ie. Ovcharenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

R. Ovcharenko

Doctor of Science in Public Administration, Professor of the Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

Ye. Ivchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

PREREQUISITES FOR CREATING AND REGULATIONS REGIONAL INVESTMENT FUNDS

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.38

О. М. Ієвлєв

к. т. н., доцент, доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЯК ЧИННИК ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

O. Iyevlyev

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Innovative Education, Institute of Law, Psychology and Innovative Education, National University «Lviv Polytechnic», Ukraine

PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL MOBILITY OF THE TEACHER AS A FACTOR OF QUALITY OF THE EDUCATIONAL PROCESS: THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.100

О. І. Бобровський

аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Україна

ВИКОРИСТАННЯ КІБЕРНЕТИЧНОГО ПІДХОДУ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

O. Bobrovskyi

Postgraduate student of the Department of Public Administration and Local Government, Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Ukraine

USE OF CYBERNETIC APPROACH IN ORGANIZATIONAL MODERNIZATION OF PUBLIC GOVERNMENT BODIES

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.101

Л. О. Польська

аспірант кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

L. Polska

Postgraduate student of the Department of Management and Public Administration, Dnipro State Agrarian and Economic University

FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF STATE SUPPORT FOR THE AGRICULTURAL SECTOR: EUROPEAN EXPERIENCE


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України