Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 10, 2019

DOI: 10.32702/2307-2156.2019.10

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.2

М. І. Іщенко

д. е. н., професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адмініструванняКриворізького національного університету

Є. В. Міщук

к. е. н., доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізького національного університету

А. Ю. Сорочинський

магістрант спеціальності «Публічне управління та адміністрування»,Криворізького національного університету,спеціаліст відділу енергоменеджменту ПРАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»

ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ПРЕВЕНТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

M. I. Ishchenko

Doctor of Economics, Professor, Department of Accounting, Taxation, public management and administrationKryvyi Rih National University

Ie. V. Mishchuk

Ph.D., Associate Professor, Department of Accounting, Taxation, public management and administration,Kryvyi Rih National University

A. Yu. Sorochinsky

Master's Degree in Public management and administration,Kryvyi Rih National University,Energy Management Specialist PJSC «Central Mining and Processing Plant»

LEGAL BASES OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY OF PUBLIC AUTHORITIES IN THE FIELD OF PREVENTIVE ANTI-CRISIS MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.3

Я. Ф. Жовнірчик

д. держ. упр., доцент, начальник відділу документообігу,професор кафедри публічного управління та адміністрування,Національний авіаційний університет

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧИМ СЕКТОРОМ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Ya. ZHovnirchyk

Doctor of Sciences of Public Administration, Associate Professor,Head of the Department of Workflow, Professor of the Department of Public Management and Administration, National Aviation University

PUBLIC MANAGEMENT OF THE AGRO-FOOD SECTOR UNDER CONDITIONS OF ENFORCEMENT OF ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.10

Н. А. Ясинська

д. е. н., доцент, професорДонецького державного університету управління (м. Маріуполь)

Ю. М. Рябоконь

здобувач ОС «магістр», спеціальності «Публічне управління та адміністрування»,Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

В. В. Рябоконь

здобувач ОС «магістр», спеціальності «Публічне управління та адміністрування»,Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДБОРУ КАДРІВ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

N. A. Yasyns'ka

Doctor of Economics, Associate Professor, Donetsk State University of Management, (Maryupol')

Yu. M. Riabokon'

Applicant of Master OS, specialty "Public management and administration",Donetsk state university of management, (Maryupol')

V. V. Riabokon'

Applicant of Master OS, specialty "Public management and administration",Donetsk state university of management, (Maryupol')

IMPROVEMENT OF THE PROCESS SELECTION PROCESS IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE PUBLIC SERVICE OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.11

О. Ю. Стоян

доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри менеджменту Чорноморського національного університету ім. П. Могили

ЛІДЕРСЬКІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ-ЛІДЕРІВ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

A. Stoyan

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Head of the Department of Management of the Petro Mohyla Black Sea National University

LEADERSHIP COMPETENCIES FOR LEADERS IN THE FIELD OF PUBLIC GOVERNANCE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.40

Т. Л. Шестаковська

кандидат економічних наук, старший викладач Чернігівського національного технологічного університету

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

T. L. Shestakovskа

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer,Chernihiv National University of Technology

METHODICAL INSTRUMENTS AND APPLIED ASPECTS OF FORMATION OF THE STATE POLICY OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.41

Л. Б. Круп’як

кандидат економічних наук,доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналуТернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

І. Й. Круп’як

кандидат економічних наук,доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль[||]PhD in Economics, Associate Professor of the chair for Finances after S.І.Iurii,Ternopil National Economic University, Ternopil

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОТИВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ЯК ЧИННИКА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

L. B. Krupiak

Ph.D., associate professor, assistant professor of Management,public government and staffTernopil National Economic University, Ternopil

І. Й. Круп’як

кандидат економічних наук,доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль[||]PhD in Economics, Associate Professor of the chair for Finances after S.І.Iurii,Ternopil National Economic University, Ternopil

PECULIARITIES OF A MOTIVATIONAL STRATEGY IMPLEMENTATION AS A FACTOR OF INCREASING THE EFFICIENCY OF PUBLIC AUTHORITIES FUNCTIONING

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.42

О. І. Сердюк

к. е. н., професор кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії

Л. М. Горбатюк

асистент кафедри підприємництва і права

Б. В. Божко

магістрант за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» Полтавської державної аграрної академії

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ В СИСТЕМУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. I. Serdiuk

L. M. Horbatiuk

B. V. Bozhko

IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE FORMS OF TRAINING IN THE SYSTEM OF INCREASE OF QUALIFICATION OF CIVIL SERVANTS AND OFFICIALS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.43

О. В. Пурцхванідзе

кандидат філософських наук, доцент кафедри менеджмента і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

ПРОБЛЕМА ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ФОКУСІ СИНЕРГЕТИЧНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ

O. Purtskhvanidze

Ph.D., Associate Professor,Associate Professorof the Department of Management and Logistics

THE PROBLEM OF UKRAINIAN LOCAL COMMUNITY IN THE FOCUS OF SYNERGETIC METHODOLOGY

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.44

А. М. Приймак

кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янських і германських мов,Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир

І. М. Приймак

головний спеціаліст відділу регіонального розвитку Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, магістрантка з публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ЖИТЛОВИХ ПРОГРАМ ЯК ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ (НА ПРИКЛАДІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Alla Pryimak

Candidate of Philological Sciences, Assistant professor of the department of slavic and germanic languages, Zhytomyr Ivan Franko State University

Iryna Pryimak

Chief specialist, Regional development department of the Zhytomyr regional state administration, Master Student in public management and administration, Zhytomyr Polytechnic State University

THE IMPLEMENTATION OF STATE HOUSING PROGRAMS AS AN ACTIVE MECHANISM FOR IMPROVEMENT OF STATE HOUSING POLICY (ON THE EXAMPLE OF ZHYTOMYR REGION)

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.45

В. П. Якобчук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет

Л. І. Симоненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет

Ю. В. Баланович

Житомирський національний агроекологічний університет

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

V. P. Yakobchuk

L. I. Symonenko

Yu. V. Balanovych

FORMATION OF PUBLIC WASTE MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.46

О. В. Клименко

головний спеціаліст відділу захисту прав споживачів департаменту страхового регулювання та нагляду Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

НАУКОВІ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОГО РИНКУ

O. V. Klymenko

Principal specialist of the Consumer Protection Department of the Insurance Regulation and Supervision Department of the National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets

SCIENTIFIC AND APPLIED ASPECTS OF STATE REGULATION OF INSURANCE MARKET ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.99

А. В. Дубовик

Міжрегіональна академія управління персоналом

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

A. V. Dubovik

Interregional Academy of Personnel Management

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC AND PROGRAMMING-TARGET MECHANISMS OF STATE REGULATION OF THE REAL ESTATE MARKET

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.100

Н. А. Розмаріцина

аспірант кафедри економічної та фінансової політики,Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

КОНТРОЛЬ ЗА НАДАННЯМ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

N. A. Rozmaritsyna

PhD student of the Department of Economic and Financial Policy,Odessa Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration Office of the President of Ukraine

CONTROL OF PROVIDING OF ADMINISTRATIVE SERVICES IN CONDITIONS OF REFORM OF PUBLIC BODIES

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.101

Р. Є. Рущенко

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування Київського національного торговельно-економічного університету

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В РЕФОРМУВАННІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

R. Rushchenko

postgraduate student, Department of Public Administration,Kyiv National University of Trade and Economics

THEORETICAL PRINCIPLES OF DECENTRALIZATION IN THE REFORM OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.102

Н. В. Сенишин

здобувач кафедри публічного управління та адміністрування Інституту гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу

КОНЦЕПЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В СУЧАСНОМУ ПУБЛІЧНОМУ ВРЯДУВАННІ: КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ АНАЛІЗ

N. V. Senyshyn

Postgraduate Student of Department of Public Administration and Local Government of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

THE CONCEPT OF TERRITORIAL ORGANIZATION OF POWER IN MODERN PUBLIC GOVERNANCE: A CATEGORICAL AND CONCEPTUAL ANALYSIS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.103

І. М. Петрів

аспірант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, Україна

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДОСВІДУ ДЕРЖАВ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

I. Petriv

postgraduate student,Interregional Academy of Personnel Management, Ukraine

IMPROVEMENT OF THE MECHANISMS OF THE STATE GOVERNANCE OF THE CONSTITUTIONAL JUSTICE BODY IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE EXPERIENCE OF THE EAST STATES

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.104

П. В. Лілікович

здобувач Чернігівського національного технологічного університету

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ СЕРВІСНИМИ ЦЕНТРАМИ МВС УКРАЇНИ

P. V. Lilikovich

applicant of Chernihiv National Technological University

WAYS TO ENSURE THE QUALITY OF PROVISION OF ADMINISTRATIVE SERVICES BY SERVICE CENTERS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.105

Л. В. Брич

аспірант кафедри педагогіки та інноваційної освіти, Інститут права, психології та інноваційної освіти Національний університет «Львівська політехніка»

М. Ф. Криштанович

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти, Інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», Україна

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В ЄВРОПІ ТА УКРАЇНІ

L. Brych

PhD student of the Department of Pedagogy and Innovative Education Lviv Polytechnic National University

M. Kryshtanovych

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Pedagogy and Innovative Education, Institute of Law, Psychology and Innovative Education National University "Lviv Polytechnic", Ukraine

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FORMATION OF MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF THE RESOURCE POTENTIAL OF THE STATE EMPLOYEE IN THE WORLD AND UKRAINE


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України