EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 10, 2018

DOI: 10.32702/2307-2156.2018.10

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.1

П. І. Гаман

доктор наук з державного управління,доцент, начальник відділу публічного управлінняцивільним захистом науково-дослідного центру заходів цивільного захисту,Українського науково-дослідного інституту цивільним захистом (м. Київ)

АНТИКОРУПЦІЙНА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

P. I. Haman

doctor of sciences in public administration,associate professor, head of public administration civil protection of the research center for civil protection measures,Ukrainian research institute of civil protection (Kyiv)

ANTI-CORRUPTION STATE POLICY: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMEN

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.2

В. В. Шпачук

доктор наук з державного управління,Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

О. І. Дацій

доктор економічних наук,Міжрегіональна академія управління персоналом

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ БАЗИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАЇНИ

V. V. Shpachuk

Doctor of Science in Public Administration,Taurida National University named after V.I. Vernadsky

О. I. Datsiy

Doctor of Economics,Interregional Academy of Personnel Management

PERIODIZATION OF THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF THE LEGAL BASIS OF PUBLIC ADMINISTRATION UKRAINE'S MARINE TRANSPORT

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.20

Г. Г. Пашкова

кандидат наук з державного управління,заступник декана факультету соціально-психологічної освіти та управлінняДніпропетровський державний університет внутрішніх справ

АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

G. G. Pashkova

Ph.D. in Public Administration,Deputy Dean of the Faculty of Social and Psychological Education and ManagementDnipropetrovsk State University of Internal Affairs

ACTUAL TRENDS OF DECENTRALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINIAN PRACTICE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.21

Л. О. Бобко

к. пед. н., доцент кафедри економіки та менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

Л. В. Мариняк

магістр кафедри економіки та менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

L. O. Bobko

Сandidate of Science (Pedagogical), associate professor of the Department Economic and Management, Ivan Franko National University of Lviv

L. V. Maryniak

Master's Degree, Department of Economics and Management,Ivan Franko National University of Lviv

ACTUAL PROBLEMS OF FORMATION OF PERSONNEL POLICY OF THE SYSTEM OF THE STATE SERVICE OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.22

О. В. Марценюк-Розарьонова

к. е. н., доцент кафедри фінансів,банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет

О. А. Озвенчук

магістр, кафедра фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

O. V. Martsenyuk-Rozaronova

Candidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance,Vinnytsia national agrarian University

O. A. Ozventschuk

Master, department of finances, banking and insurance,Vinnytsia national agrarian University

STATE AND PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF NON-MEMBER PENSION INSURANCE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.23

Н. М. Махначова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

Е-ДЕМОКРАТІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЕФЕКТИВНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ

Natalia Makhnachova

Candidate of Economic Sciences,Associated Professor of Management and Administration DepartmentVinnytsia Institute of Trade and Economics KNUTE, Vinnytsia

E-DEMOCRACY AS A INSTRUMENT FOR THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY AND EFFECTIVE PARTNERSHIP IN THE PUBLIC SPHERE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.24

А. В. Вербицька

к. н. держ. упр., доцент кафедри соціальної роботи,Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ПРОЕКТ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ІНТЕГРОВАНА МОДЕЛЬ

A. V. Verbytska

candidate of sciences in public administration, associate professor of the department of social work,Chernihiv National University of Technology

THE PROJECT OF NATIONAL INTERNATIONALIZATION STRATEGY OF UKRAINE: THE INTEGRATED MODEL

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.25

І. Г. Пахомова

к. е. н, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Запорізького національного технічного університету, м Запоріжжя

О. П. Величко

магістрант Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя

ОЦІНКА МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

I. G. Pakhomova

candidate of economic sciences, senior lecturer ofZaporizhzhya National Technical University

O. P. Velichko

master of Zaporizhzhya National Technical University

ANALYSIS OF STATE REGULATION MECHANISM OF THE FINANCIAL MARKET IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.26

Муц Луай Файсал

Кандидат соціологічних наук,Директор центру освітніх послуг для іноземних громадян, Запорізька державна інженерна академія

РОЗВИТОК ВІДНОСИН МІЖ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНАМИ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОЇ ТА СТАЦІОНАРНОЇ МІГРАЦІЇ

Muts Luai Faisal

Candidate of Sociological SciencesDirector of the Center for Educational Services for Foreign Citizens, Zaporizhzhya State Engineering Academy

DEVELOPMENT OF RELATIONS BETWEEN GOVERNMENT BODIES AND CITIZENS IN THE PROCESS OF LABOR AND STATE MIGRATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.27

В. В. Федорчак

кандидат наук з державного управління,докторант Навчально-науково-виробничого центру,Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МОНІТОРИНГОМ РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ

V. V. Fedorchak

PhD in public administration, doctoral candidate of the Educational,Scientific and Production Centre,National University of Civil Defence of Ukraine, Kharkiv

THE RESEARCH OF FEATURES OF PUBLIC ADMINISTRATION CONCERNING MONITORING OF RISKS OF EMERGENCIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.100

Л. І. Ющенко

аспірант кафедри публічного управління та менеджменту організаційЧернігівського національного технологічного університету

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

L. I. Yushchenko

Ph.D. student of the Department of Public Administration and the Management of Organizations, Chernihiv National Technical University

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF INNOVATIONS IMPLEMENTATION MECHANISMS IN PUBLIC AUTHORITIES ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.200

І. О. Дробот

Професор кафедри державного управління Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, д. держ. упр., професор

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ: МАНУІЛОВА К.В. ТРАДИЦІЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ: ВІД РОЗПІЗНАВАННЯ ДО КОНСТРУЮВАННЯ

Ihor Drobot

Professor, Lviv Regional Institute for Public Administration, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine,Doctor of Science in Public Administration, professo

MANUILOVA K.V.“THE TRADITION OF DECENTRALIZATION OF PUBLIC AUTHORITY IN UKRAINE: FROM RECOGNITION TO DESIGN”

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету