Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 10, 2018

DOI: 10.32702/2307-2156.2018.10

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.1

П. І. Гаман

доктор наук з державного управління,доцент, начальник відділу публічного управлінняцивільним захистом науково-дослідного центру заходів цивільного захисту,Українського науково-дослідного інституту цивільним захистом (м. Київ)

АНТИКОРУПЦІЙНА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

P. I. Haman

doctor of sciences in public administration,associate professor, head of public administration civil protection of the research center for civil protection measures,Ukrainian research institute of civil protection (Kyiv)

ANTI-CORRUPTION STATE POLICY: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMEN

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.2

В. В. Шпачук

доктор наук з державного управління,Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

О. І. Дацій

доктор економічних наук,Міжрегіональна академія управління персоналом

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ БАЗИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАЇНИ

V. V. Shpachuk

Doctor of Science in Public Administration,Taurida National University named after V.I. Vernadsky

О. I. Datsiy

Doctor of Economics,Interregional Academy of Personnel Management

PERIODIZATION OF THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF THE LEGAL BASIS OF PUBLIC ADMINISTRATION UKRAINE'S MARINE TRANSPORT

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.20

Г. Г. Пашкова

кандидат наук з державного управління,заступник декана факультету соціально-психологічної освіти та управлінняДніпропетровський державний університет внутрішніх справ

АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

G. G. Pashkova

Ph.D. in Public Administration,Deputy Dean of the Faculty of Social and Psychological Education and ManagementDnipropetrovsk State University of Internal Affairs

ACTUAL TRENDS OF DECENTRALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINIAN PRACTICE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.21

Л. О. Бобко

к. пед. н., доцент кафедри економіки та менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

Л. В. Мариняк

магістр кафедри економіки та менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

L. O. Bobko

Сandidate of Science (Pedagogical), associate professor of the Department Economic and Management, Ivan Franko National University of Lviv

L. V. Maryniak

Master's Degree, Department of Economics and Management,Ivan Franko National University of Lviv

ACTUAL PROBLEMS OF FORMATION OF PERSONNEL POLICY OF THE SYSTEM OF THE STATE SERVICE OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.22

О. В. Марценюк-Розарьонова

к. е. н., доцент кафедри фінансів,банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет

О. А. Озвенчук

магістр, кафедра фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

O. V. Martsenyuk-Rozaronova

Candidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance,Vinnytsia national agrarian University

O. A. Ozventschuk

Master, department of finances, banking and insurance,Vinnytsia national agrarian University

STATE AND PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF NON-MEMBER PENSION INSURANCE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.23

Н. М. Махначова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

Е-ДЕМОКРАТІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЕФЕКТИВНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ

Natalia Makhnachova

Candidate of Economic Sciences,Associated Professor of Management and Administration DepartmentVinnytsia Institute of Trade and Economics KNUTE, Vinnytsia

E-DEMOCRACY AS A INSTRUMENT FOR THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY AND EFFECTIVE PARTNERSHIP IN THE PUBLIC SPHERE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.24

А. В. Вербицька

к. н. держ. упр., доцент кафедри соціальної роботи,Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ПРОЕКТ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ІНТЕГРОВАНА МОДЕЛЬ

A. V. Verbytska

candidate of sciences in public administration, associate professor of the department of social work,Chernihiv National University of Technology

THE PROJECT OF NATIONAL INTERNATIONALIZATION STRATEGY OF UKRAINE: THE INTEGRATED MODEL

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.25

І. Г. Пахомова

к. е. н, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Запорізького національного технічного університету, м Запоріжжя

О. П. Величко

магістрант Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя

ОЦІНКА МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

I. G. Pakhomova

candidate of economic sciences, senior lecturer ofZaporizhzhya National Technical University

O. P. Velichko

master of Zaporizhzhya National Technical University

ANALYSIS OF STATE REGULATION MECHANISM OF THE FINANCIAL MARKET IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.26

Муц Луай Файсал

Кандидат соціологічних наук,Директор центру освітніх послуг для іноземних громадян, Запорізька державна інженерна академія

РОЗВИТОК ВІДНОСИН МІЖ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНАМИ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОЇ ТА СТАЦІОНАРНОЇ МІГРАЦІЇ

Muts Luai Faisal

Candidate of Sociological SciencesDirector of the Center for Educational Services for Foreign Citizens, Zaporizhzhya State Engineering Academy

DEVELOPMENT OF RELATIONS BETWEEN GOVERNMENT BODIES AND CITIZENS IN THE PROCESS OF LABOR AND STATE MIGRATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.27

В. В. Федорчак

кандидат наук з державного управління,докторант Навчально-науково-виробничого центру,Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МОНІТОРИНГОМ РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ

V. V. Fedorchak

PhD in public administration, doctoral candidate of the Educational,Scientific and Production Centre,National University of Civil Defence of Ukraine, Kharkiv

THE RESEARCH OF FEATURES OF PUBLIC ADMINISTRATION CONCERNING MONITORING OF RISKS OF EMERGENCIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.99

В. В. Камінецький

аспірант кафедри публічного адмініструванняМіжрегіональної Академії управління персоналом

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Vitalii Kaminetskyi

The Postgraduate student of the Department of Public Administration,Interregional Academy of Personnel Management

ANALYSIS AND EVALUATION OF TOURIST AND RECREATIONAL POTENTIAL OF ZHYTOMYR OBLAST

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.100

Л. І. Ющенко

аспірант кафедри публічного управління та менеджменту організаційЧернігівського національного технологічного університету

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

L. I. Yushchenko

Ph.D. student of the Department of Public Administration and the Management of Organizations, Chernihiv National Technical University

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF INNOVATIONS IMPLEMENTATION MECHANISMS IN PUBLIC AUTHORITIES ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.101

Д. В. Іванов

здобувач кафедри економічної політики та менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ МЕХАНІЗМІВ ТА СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЙ

D. V. Ivanov

postgraduate student at Economic Policy and Management Department at Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

CONCEPTUAL APPROACHES TO DEFINING CONSTITUENTS OF MECHANISMS AND STATE REGULATION SYSTEM OF TERRITORIES ECONOMIC POTENTIAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.200

І. О. Дробот

Професор кафедри державного управління Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, д. держ. упр., професор

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ: МАНУІЛОВА К.В. ТРАДИЦІЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ: ВІД РОЗПІЗНАВАННЯ ДО КОНСТРУЮВАННЯ

Ihor Drobot

Professor, Lviv Regional Institute for Public Administration, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine,Doctor of Science in Public Administration, professo

MANUILOVA K.V.“THE TRADITION OF DECENTRALIZATION OF PUBLIC AUTHORITY IN UKRAINE: FROM RECOGNITION TO DESIGN”


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України