EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 10, 2017

К. В. Дубич

д. н. з державного управління,професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України , м. Київ

ФАКТОРИ ТІНІЗАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

K. V. Dubych

Doctor of Public Administration, professor of the Department of Public Administration and Administration of the Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine, Kyiv

FACTORS OF TINNIZATION OF THE LABOR MARKET OF UKRAINE

Н. В. Ткаленко

д. т. н., професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів

О. В. Михайловська

к. е. н., доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет

Д. А. Войченко

магістрант, Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів

ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ ЯК СПОСІБ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ «УРЯД-ГРОМАДСЬКІСТЬ»

N. V. Tkalenko

Doctor of Economics, Professor of Public Management and Management of Organization Department, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

O. V. Mykhailovska

PhD (Economic), Associate Professor of Public Management and Management of Organization Department, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

D. A. Voychenko

Graduate student, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

THE ELECTRONIC PETITIONS AS A METHOD OF THE COMMUNICATION INTERACTION IN THE SYSTEM "GOVERNMENT-PUBLIC"

Ю. В. Козаченко

канд. н. з держ. упр., Перший заступник ДФС у Запорізькій області

МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРЕПОНИ НА ШЛЯХУ ЗМІН В СПІВРОБІТНИЦТВІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В КОНТЕКСТІ ПЕРЕДАЧІ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА РЕСУРСІВ

J. P. Kozachenko

Candidate of Science in Public Administration First deputy of the State fiscal service in Zaporozhye region

POSSIBILITIES AND TRANSFER BETWEEN CHANGES IN COOPERATION IN TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE CONTEXT OF THE TRANSFER OF AUTHORITIES AND RESOURCES

Р. С. Яковчук

к. т. н., доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

А. В. Саміло

к. ю. н., старший викладач кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

R. S. Yakovchuk

Candidate of Technical Sciences (Ph. D.), Associate Professor at the Department of Law and Management, Lviv State University of Life Safety, Lviv

A. V. Samijlo

Candidate of Juridical Sciences (Ph. D.), Senior Lecturer at the Department of Law and Management, Lviv State University of Life Safety, Lviv

THEORETICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT AND MAKING MANAGEMENT DECISIONS IN CONDITIONS OF EMERGENCY SITUATIONS

  О. М. Гостєва

старший викладач кафедри державної служби та менеджменту освіти, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», Національна академія педагогічних наук України, м. Київ

РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Olena Gosteva

Senior Lecturer Department of Public Service and Educational Management, State Higher Educational Institution «University of Educational Management», National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv

THE ROLE OF CIVIL ASSOCIATIONS IN THE PROCESS OF CIVIL SOCIETY FORMATION IN UKRAINE

К. П. Чорна

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри господарського, трудового права та цивільно-правових дисциплін , Міжрегіональна Академія управління персоналом, Київ

ТРАДИЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У КИЇВСЬКІЙ РУСІ

K. Chorna

PhD. of Law, Associated Professor, Professor of the Department of Business law, labour rights and civil-law disciplines, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

TRADITIONS OF STATE GOVERNANCE IN KIEVAN RUS

  Т. С. Яровой

к. держ. управ., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

СПРОБИ РЕГУЛЮВАННЯ ЛОБІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ

T. S. Yarovoi

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor in the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE ATTEMPTS TO REGULATE LOBBYING IN UKRAINE: REGULATORY CONTEXT

В. П. Залізнюк

к. е. н., докторант Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ

Viktoriia Zalizniuk

Candidate of Economic Sciences, Ph.D. student of  Taurian National University named after V.I. Vernadsky

FOOD SECURITY MECHANISMS IN DEVELOPED COUNTRIES

О. Р. Антонова

к. н. держ. упр., докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту  Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ГРОМАДСЬКІСТЬ У ФОРМУВАННІ І РЕАЛІЗАЦІЇ СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

О. R. Antonova

Candidate of Sciences in Public Administration (PhD), doctoral student of Parliamentarism and Political Management Department National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

LOCAL GOVERNMENTS AND THE PUBLIC IN THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF FAMILY POLICY IN UKRAINE

А. С. Близнюк

к. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Andrii Bliznyuk

Ph.D., Ph.D. student of the Interregional Academy of Personnel Management

MECHANISMS OF THE STATE REGULATION OF THE RECREATION SECTOR DEVELOPMENT: THE STATE AND PROSPECTS OF CHANGES IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHALLENGES AND EUROPEAN STANDARDS

А. С. Лаврентій

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ІМІДЖУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПІДХОДІВ

A. S. Lavrentii

Post-Graduate Student of the Chair of Public Administration and Public Service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THEORETICAL IDENTIFICATION OF THE IMAGE IN THE CONTEXT OF MODERN RESEARCH APPROACHES

  Ю. М. Руденко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РОЛЬ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ

Yu. M. Rudenko

THE ROLE OF PUBLIC CONTROL OVER THE ACTIVITIES OF TAX AUTHORITIES AND THEIR OFFICIALS

І. В. Хребтій

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України

  ВПЛИВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ

I. V. Khrebtiy

postgraduate student public administration and public service of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE INFLUENCE OF DECENTRALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION ON STRATEGIC DEVELOPMENT OF REGIONS: CONCEPTUAL ASPECT

И. В. Хребтий

аспирант кафедры публичного управления и публичной службы Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

ВЛИЯНИЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Д. С. Лаврентій

аспірант, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, ORCID: 0000-0003-3414-6705

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО: КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ АНАЛІЗ

Dmitriy Lavrenty

post-graduate student, Taurida National Vernadsky University

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP: THE CATEGORY-CONCEPTUAL ANALYSIS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету