EnglishНа русском

Зміст журналу № 10, 2017

К. В. Дубич

д. н. з державного управління,професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України , м. Київ

ФАКТОРИ ТІНІЗАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

K. V. Dubych

Doctor of Public Administration, professor of the Department of Public Administration and Administration of the Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine, Kyiv

FACTORS OF TINNIZATION OF THE LABOR MARKET OF UKRAINE

У статті здійснено PESTL-аналіз факторів тінізації ринку праці та зайнятості населення в Україні. Сучасний стан державного регулювання економічних відносин і контроль, здійснюваний на ринку праці уповноваженими державними органами, зумовлюють існування тіньового ринку праці, який створює для окремих економічних агентів можливості  недотримання чинного законодавства, спонукають їх не виконувати або порушувати окремі норми трудового права. Тіньовий ринок праці призводить до виникнення та існування економічних проблем, зокрема суттєвого скорочення обсягів дохідної частини бюджету, частки податкових надходжень. Дослідженням визначено і обґрунтовано фактори тінізації ринку праці та зайнятості населення в Україні і розкрито ключові аспекти які потребують державного регулювання. Тінізація ринку праці та зайнятості населення детермінована низкою факторів, які згрупувані автром  на  зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні) фактори. Обгрунтовано, що зовнішні фактори порівняно з внутрішніми мають більшу значимості, вагомість і пріоритетність з огляду на масштаби їхнього впливу на досліджуване явище. Внутрішні фактори можуть бути обумовлені людським фактором і суб’єктивністю. Тоді як зовнішні фактори, як свідчать результати здійсненого аналізу, навпаки, мають об’єктивний характер і визначається економічною, соціальною політикою, законодавством тощо. Неврахування  вище перерахованих факторів  тінізації ринку праці та зайнятості в розробленні державних механізмів впливу, потенційно містять у собі серйозну загрозу для забезпечення сталого економічного зростання та соціального розвитку країни.
 
The article deals with the PESTL analysis of the factors of shadowing of the labor market and employment in Ukraine. The current state of state regulation of economic relations and control carried out on the labor market by authorized state bodies, predetermine the existence of a shadow labor market, which creates for certain economic agents the possibility of non-compliance with the current legislation, prompts them not to perform or to violate certain norms of labor law. The shadow labor market leads to the emergence and existence of economic problems, in particular a significant reduction in the revenue part of the budget, the share of tax revenues. The research determines and justifies the factors of the shadowing of the labor market and employment in Ukraine and outlines the key aspects that require state regulation. Tiinization of the labor market and employment of the population is determined by a number of factors, which are grouped by auto on external (exogenous) and internal (endogenous) factors. It was substantiated that external factors, in comparison with internal ones, are of greater importance, importance and priority given the scale of their impact on the phenomenon under study. Internal factors can be due to human factor and subjectivity. On the contrary, external factors, as evidenced by the results of the analysis, are objective and are determined by economic, social policy, legislation, etc. Failure to take into account the above-mentioned factors of shadowing of the labor market and employment in the development of state-owned mechanisms of influence potentially poses a serious threat to ensuring sustainable economic growth and social development of the country.

Н. В. Ткаленко

д. т. н., професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів

О. В. Михайловська

к. е. н., доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет

Д. А. Войченко

магістрант, Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів

ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ ЯК СПОСІБ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ «УРЯД-ГРОМАДСЬКІСТЬ»

N. V. Tkalenko

Doctor of Economics, Professor of Public Management and Management of Organization Department, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

O. V. Mykhailovska

PhD (Economic), Associate Professor of Public Management and Management of Organization Department, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

D. A. Voychenko

Graduate student, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

THE ELECTRONIC PETITIONS AS A METHOD OF THE COMMUNICATION INTERACTION IN THE SYSTEM "GOVERNMENT-PUBLIC"

У статті досліджено існуючий стан зворотного зв’язку комунікаційного процесу в системі взаємодії «уряд-громадськість». Проведено аналіз звернень громадян України до влади шляхом подання електронних петицій. Досліджено існуючі відповіді на них та впровадження підписаних петицій у практику публічного управління. Охарактеризовано системи подання електронних петицій на державному та місцевому рівнях. Проведено детальний аналіз структури поданих петицій за територіальними громадами України, а саме: загальна кількість, розподіл по громадам, кількість голосів та тематика звернень. На основі отриманих даних сформовані основні проблемні питання, які найбільше хвилюють громадян України. Визначено основні недоліки даного способу зворотного зв’язку комунікаційної взаємодії в системі «уряд-громадськість» та запропоновано шляхи їх усунення, які спрямовані на підвищення ефективності публічного управління.
 
The existing state of feedback of the communication process is investigated in the article in the system of interaction "government-public". An analysis of the appeals of Ukrainian citizens to government by submitting electronic petitions has been carried out. The existing responses to them and the implementation of signed petitions in practice public management are explored. Systems of submission of electronic petitions are described at the state and local levels. A detailed analysis of the structure of petitions is conducted by territorial communities of Ukraine, namely: total number, distribution by community, number of votes and subject of appeals. On the basis of the received data, the main problem issues are formed those are of great concern to the citizens of Ukraine. The main disadvantages of this method of feedback of communication interaction are determined in the system "government-public ", and ways of their elimination are proposed aimed at increasing the efficiency of public administration.

Ю. В. Козаченко

канд. н. з держ. упр., Перший заступник ДФС у Запорізькій області

МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРЕПОНИ НА ШЛЯХУ ЗМІН В СПІВРОБІТНИЦТВІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В КОНТЕКСТІ ПЕРЕДАЧІ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА РЕСУРСІВ

J. P. Kozachenko

Candidate of Science in Public Administration First deputy of the State fiscal service in Zaporozhye region

POSSIBILITIES AND TRANSFER BETWEEN CHANGES IN COOPERATION IN TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE CONTEXT OF THE TRANSFER OF AUTHORITIES AND RESOURCES

В статті висвітлено питання щодо укрупнення ресурсної бази територіальних громад та їх повноважень за рахунок співробітництва. Підкреслено можливі форми, підходи та ефекти від впровадження співробітництва між територіальними громадами внаслідок передачі одному з суб’єктів співробітництва повноважень та ресурсів. Окреслено основні напрямки співробітництва на локальному рівні та диференційовано підходи за критеріями проектів впровадження територіальним громадами. Зазначено основний інструментарій підтримки розвитку територіальних громад внаслідок передачі повноважень та ресурсів. Відображено, що ефект від конвергенції територіальних громад, може реалізовуватися із застосуванням проектного підходу, окреслюючи розміри, сфери та можливості територіальних громад. Сформовано основні підходи, щодо передачі одному з суб’єктів співробітництва повноважень та ресурсів. Розглянуто основні принципи співробітництва згідно Хартії економічних прав та обов’язків держав. Розкрито форми співробітництво між територіальними громадами при яких можлива передача повноважень та ресурсів одному з суб’єктів співробітництва.
 
The article highlights the consolidation of the resource base of territorial communities and their powers through cooperation. The possible forms, approaches and effects from the implementation of cooperation between territorial communities, as a result of the transfer of powers and resources to one of the subjects of cooperation, are emphasized. The main directions of cooperation at the local level and differentiated approaches to the criteria of implementation projects by territorial communities are outlined. The main instrument for supporting the development of territorial communities as a result of the transfer of powers and resources is outlined. It is shown that the effect of convergence of territorial communities can be realized using the project approach, outlining the size, scope and opportunities of the territorial communities. The basic approaches concerning transfer of powers and resources to one of the subjects of cooperation are formed. The main principles of cooperation under the Charter of Economic Rights and Duties of States are considered. The forms of cooperation between territorial communities are revealed in which the transfer of powers and resources to one of the subjects of cooperation is possible.

Р. С. Яковчук

к. т. н., доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

А. В. Саміло

к. ю. н., старший викладач кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

R. S. Yakovchuk

Candidate of Technical Sciences (Ph. D.), Associate Professor at the Department of Law and Management, Lviv State University of Life Safety, Lviv

A. V. Samijlo

Candidate of Juridical Sciences (Ph. D.), Senior Lecturer at the Department of Law and Management, Lviv State University of Life Safety, Lviv

THEORETICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT AND MAKING MANAGEMENT DECISIONS IN CONDITIONS OF EMERGENCY SITUATIONS

У статті аналізуються підходи до розробки та прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику, з якими можуть зустрічатися при виконанні службових повноважень керівники органів та підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В таких умовах роботи рятувальних підрозділів постає актуальна проблема розробки нових підходів щодо прийняття управлінських рішень при комплексній дії чинників надзвичайних ситуацій, що мають особливий характер та великі ризики. Розглянуто роль, специфічні ознаки, фактори невизначеності ситуації, технологію, методи та етапи прийняття та реалізації управлінських рішень.
Зроблено висновок про те, що опрацювання управлінських рішень у процесі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій потребує удосконалення не тільки завдяки використанню сучасних інформаційних технологій і потужного математичного апарату, а особливо аналізу вітчизняного досвіду ліквідації надзвичайних ситуацій та створення оперативних планів реагування на всіх рівнях системи державного управління.
 
The article analyzes approaches to development and decision making under uncertainty and risk, which may occur in the line of authority and heads of departments of the State Service of Ukraine of Emergencies. In such circumstances, the work of the rescue units presents an urgent problem of developing new approaches to making managerial decisions in the integrated action of emergency factors that have a special character and high risks. The role, specific features, factors of uncertainty of a situation, technology, methods and stages of acceptance and realization of managerial decisions are considered.
It is concluded that the elaboration of management decisions in the process of emergency response needs improvement not only due to the use of modern information technologies and powerful mathematical apparatus, and in particular the analysis of domestic experience of emergency management and the creation of operational response plans at all levels of the public administration system.

  О. М. Гостєва

старший викладач кафедри державної служби та менеджменту освіти, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», Національна академія педагогічних наук України, м. Київ

РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Olena Gosteva

Senior Lecturer Department of Public Service and Educational Management, State Higher Educational Institution «University of Educational Management», National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv

THE ROLE OF CIVIL ASSOCIATIONS IN THE PROCESS OF CIVIL SOCIETY FORMATION IN UKRAINE

Стаття присвячена визначенню ролі громадських організацій в сучасному українському суспільстві. У статті розглядаються основні принципи функціонування громадських об’єднань та проблемам на шляху їх роз­витку у контексті розбудови громадянського суспільства.
 
Clause is devoted to definition of a role of civil associations in a modern Ukrainian society. In clause main principles of functioning of civil societies and to problems on a way of their development to a context of becoming of a civil society are considered.

А. С. Лаврентій

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ІМІДЖУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПІДХОДІВ

A. S. Lavrentii

Post-Graduate Student of the Chair of Public Administration and Public Service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THEORETICAL IDENTIFICATION OF THE IMAGE IN THE CONTEXT OF MODERN RESEARCH APPROACHES

В межах даної статті здійснено теоретичний аналіз процесів ідентифікації іміджу в контексті окремих дослідницьких підходів. Категорія “імідж” розглядається у взаємозв’язку з етичними стандартами державного управління. Встановлено, що виходячи з того, наскільки органи публічної влади дотримуються відповідних параметрів етики професійної поведінки, залежить формування кредиту довіри до них, що є визначальним критерієм позитивного образу їх діяльності.
У контексті державно-управлінського дослідження змісту категорії іміджу важлива роль належить ідентифікації його як цілеспрямованого образу системи державного управління, покликаного здійснювати емоційно-психологічний вплив на споживачів державних послуг. У результаті чого систематизовано основні дослідницькі підходи, які сформувалися в межах сучасної західноєвропейської комунікативної думки. Означено відповідні проблемні аспекти визначення змісту іміджу, методологічні принципи класифікації структурних елементів з’ясування відмінного та тотожного між спорідненими категоріями “імідж”, “образ” та “репутація”, які розкривають його методологічну специфіку. Конкретизовано основні методологічні засади побудови іміджу.
Встановлено, що імідж має відповідний стратегічний характер, тим самим забезпечує високий рівень результативності та ефективності реалізації відповідного соціального проекту.
 
Within the article the theoretical analysis of the processes of image identification in the context of particular research approaches is carried out. The category "image" is considered in conjunction with the ethical standards of public administration. It was established that the formation of credit of trust to public authorities depends on how they adhere to the appropriate parameters of ethics of professional behavior.
In the context of state-management research of the category of image, an important role is played by identifying it as a targeted form of public administration system designed to exert an emotional and psychological impact on public service users. As a result, the main research approaches that emerged within the framework of modern Western communicative thought are systematized. The corresponding problem aspects of determination of image content, methodological principles of finding out the distinct and identical between the related categories “image” and “reputation”, which reveal its methodological specificity, are indicated. The main methodological principles of constructing an image are specified.
It is established that the image has a strategic character, thus ensuring a high level of effectiveness of the implementation of the relevant social project.

  Ю. М. Руденко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РОЛЬ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ

Yu. M. Rudenko

THE ROLE OF PUBLIC CONTROL OVER THE ACTIVITIES OF TAX AUTHORITIES AND THEIR OFFICIALS

У статті охарактеризовано роль та основні особливості здійснення громадського контролю за діяльністю податкових органів та їх посадових осіб. В умовах трансформаційних перетворень в Україні відбуваються значні зміни у держав­ному управлінні й відносинах держави та громадянського суспільства, в яких органи влади виступають як адміністративні структури, що надають послуги, а громадянин – як клієнт, що їх отримує. Запровадження нової парадигми функціонування органів державної виконавчої влади й органів місцевого самоврядування потребує переорієнтації форм і методів їхньої діяльності на задоволення потреб споживача публічних послуг, переосмислення концепції управління су­спільною інформацією та забезпечення надійного зворотного зв’язку з особистістю, громадянином.
 
The article describes the role and main features of the implementation of public control over the activities of tax authorities and their officials. In the context of transformational transformations in Ukraine there are significant changes in the state administration and relations between the state and civil society, in which the authorities act as administrative structures providing services, and the citizen – as the client receiving them. The introduction of a new paradigm for the functioning of state executive bodies and local self-government bodies requires the reorientation of the forms and methods of their activities to meet the needs of the consumer of public services, rethinking the concept of management of general information and ensuring reliable feedback with the individual, the citizen.

І. В. Хребтій

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України

  ВПЛИВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ

I. V. Khrebtiy

postgraduate student public administration and public service of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE INFLUENCE OF DECENTRALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION ON STRATEGIC DEVELOPMENT OF REGIONS: CONCEPTUAL ASPECT

И. В. Хребтий

аспирант кафедры публичного управления и публичной службы Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

ВЛИЯНИЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

У статті досліджені процеси стратегічного розвитку у територіальних громадах та різноманітних формах їх об’єднання.
Забезпечення стратегічного розвитку країни, регіонів, територіальних громад вбачається складним багатоаспектним процесом, оскільки природа стратегії обумовлює ієрархічність рішень, які приймаються та реалізуються в її рамках. У той же час, запровадження децентралізації означає відмову від формування ієрархічної структури стратегічного управління як в державі в цілому, так і в рамках окремих її територій. В розвинених країнах це протиріччя органи влади намагаються вирішити через запровадження багаторівневого публічного управління (multilevel governance).
 
The article investigates the processes of strategic development in territorial communities and various forms of their association.
Ensuring the strategic development of the country, regions, and territorial communities is seen as a complex multidimensional process, as the nature of the strategy determines the hierarchy of decisions that are taken and implemented within its framework. At the same time, the decentralization means the refusal to form a hierarchical structure of strategic management both in the state as a whole and within its separate territories. In developed countries, this is a contradiction that the authorities try to resolve through the introduction of multilevel governance.
 
В статье исследованы процессы стратегического развития территориальных общин и различных форм их объединения.
Обеспечение стратегического развития страны, регионов, территориальных общин это сложный многоаспектный процесс, поскольку природа стратегии обусловливает иерархичность решений, которые принимаются и реализуются в ее рамках. В то же время, введение децентрализации означает отказ от формирования иерархической структуры стратегического управления как в государстве в целом, так и на отдельных территориях. В развитых странах это противоречие органы власти пытаются решить путем внедрения многоуровневого публичного управления (multilevel governance).

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету