Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 10, 2017

К. В. Дубич

д. н. з державного управління,професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України , м. Київ

ФАКТОРИ ТІНІЗАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

K. V. Dubych

Doctor of Public Administration, professor of the Department of Public Administration and Administration of the Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine, Kyiv

FACTORS OF TINNIZATION OF THE LABOR MARKET OF UKRAINE

Н. В. Ткаленко

д. т. н., професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів

О. В. Михайловська

к. е. н., доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет

Д. А. Войченко

магістрант, Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів

ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ ЯК СПОСІБ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ «УРЯД-ГРОМАДСЬКІСТЬ»

N. V. Tkalenko

Doctor of Economics, Professor of Public Management and Management of Organization Department, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

O. V. Mykhailovska

PhD (Economic), Associate Professor of Public Management and Management of Organization Department, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

D. A. Voychenko

Graduate student, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

THE ELECTRONIC PETITIONS AS A METHOD OF THE COMMUNICATION INTERACTION IN THE SYSTEM "GOVERNMENT-PUBLIC"

В. В. Нонік

Житомирський державний технологічний університет,проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань

СІНГАПУРСЬКА АНТИКОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Valery Viktorovich Nonik

Zhytomyr State Technological UniversityVice-Rector for Scientific and Pedagogical Work legal and social issues

SINGAPORE ANTI-CORRUPTION HISTORY: EXPERIENCE FOR UKRAINE

Ю. В. Козаченко

канд. н. з держ. упр., Перший заступник ДФС у Запорізькій області

МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРЕПОНИ НА ШЛЯХУ ЗМІН В СПІВРОБІТНИЦТВІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В КОНТЕКСТІ ПЕРЕДАЧІ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА РЕСУРСІВ

J. P. Kozachenko

Candidate of Science in Public Administration First deputy of the State fiscal service in Zaporozhye region

POSSIBILITIES AND TRANSFER BETWEEN CHANGES IN COOPERATION IN TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE CONTEXT OF THE TRANSFER OF AUTHORITIES AND RESOURCES

Р. С. Яковчук

к. т. н., доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

А. В. Саміло

к. ю. н., старший викладач кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

R. S. Yakovchuk

Candidate of Technical Sciences (Ph. D.), Associate Professor at the Department of Law and Management, Lviv State University of Life Safety, Lviv

A. V. Samijlo

Candidate of Juridical Sciences (Ph. D.), Senior Lecturer at the Department of Law and Management, Lviv State University of Life Safety, Lviv

THEORETICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT AND MAKING MANAGEMENT DECISIONS IN CONDITIONS OF EMERGENCY SITUATIONS

О. В. Білозір

Кандидат юридичних наук,доцент кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Oksana Bilozir

PhD, Associate Professor, Department of Public Administration,Interregional Academy of Personnel Management

DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF FORMATION OF NATIONAL SOCIAL ORIENTED STATE POLICY

  О. М. Гостєва

старший викладач кафедри державної служби та менеджменту освіти, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», Національна академія педагогічних наук України, м. Київ

РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Olena Gosteva

Senior Lecturer Department of Public Service and Educational Management, State Higher Educational Institution «University of Educational Management», National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv

THE ROLE OF CIVIL ASSOCIATIONS IN THE PROCESS OF CIVIL SOCIETY FORMATION IN UKRAINE

К. П. Чорна

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри господарського, трудового права та цивільно-правових дисциплін , Міжрегіональна Академія управління персоналом, Київ

ТРАДИЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У КИЇВСЬКІЙ РУСІ

K. Chorna

PhD. of Law, Associated Professor, Professor of the Department of Business law, labour rights and civil-law disciplines, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

TRADITIONS OF STATE GOVERNANCE IN KIEVAN RUS

  Т. С. Яровой

к. держ. управ., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

СПРОБИ РЕГУЛЮВАННЯ ЛОБІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ

T. S. Yarovoi

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor in the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE ATTEMPTS TO REGULATE LOBBYING IN UKRAINE: REGULATORY CONTEXT

В. П. Залізнюк

к. е. н., докторант Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ

Viktoriia Zalizniuk

Candidate of Economic Sciences, Ph.D. student of  Taurian National University named after V.I. Vernadsky

FOOD SECURITY MECHANISMS IN DEVELOPED COUNTRIES

О. Р. Антонова

к. н. держ. упр., докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту  Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ГРОМАДСЬКІСТЬ У ФОРМУВАННІ І РЕАЛІЗАЦІЇ СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

О. R. Antonova

Candidate of Sciences in Public Administration (PhD), doctoral student of Parliamentarism and Political Management Department National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

LOCAL GOVERNMENTS AND THE PUBLIC IN THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF FAMILY POLICY IN UKRAINE

А. С. Близнюк

к. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Andrii Bliznyuk

Ph.D., Ph.D. student of the Interregional Academy of Personnel Management

MECHANISMS OF THE STATE REGULATION OF THE RECREATION SECTOR DEVELOPMENT: THE STATE AND PROSPECTS OF CHANGES IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHALLENGES AND EUROPEAN STANDARDS

Д. С. Мартишин

кандидат наук з богослов’я, завідувач кафедри українського православ’я та теології,Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ПРАВОСЛАВНІ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

D. S. Martyshyn

candidate sciences in theology, head of the Department of Ukrainian Orthodoxy and Theology,Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

ORTHODOX CHURCHES IN UKRAINE: REALITIES AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL SERVICE IN THE CONTEXT OF STATE FORMATION

І. В. Застрожнікова

кандидат наук з державного управління, доцент,Мелітопольський відокремлений підрозділ Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОСВІТИ

I. V. Zastrozhnikova

METHODS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT

О. О. Акімов

к. держ. упр., доцент, Заслужений економіст України, начальник відділу правового забезпечення, Національна служба посередництва і примирення

АНАЛІЗ СИСТЕМОГЕНЕЗУ КОМУНІКАЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. O. Akimov

PhD in Public Administration, Associate professor, Honored Economist of Ukraine, Head of the legal department, National Mediation and Conciliation Service

ANALYSIS OF THE SYSTEM GENESIS OF COMMUNICATION AS A COMPONENT OF GOVERNMENT MANAGEMENT

М. С. Каракай

к. н. з держ. упр., доцент, молодший науковий співробітникДонбаська державна машинобудівна академія

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНИХ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧИХ СТРУКТУР ПРИ ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

M. Karakai

PhD of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Junior Research Fellow Donbas State Engineering Academy

METHODICAL BASES FOR THE DEVELOPMENT OF YOUTH ADVISORY AND CONSULTATIVE STRUCTURES IN LOCAL GOVERNMENT BODIES

В. В. Камінецький

аспірант кафедри публічного адмініструванняМіжрегіональної академії управління персоналом м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ПРОСУВАННЯ РИНКУ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ РЕГІОНУ

V. Kaminetskiy

The Postgraduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

PECULIARITIES OF DEVELOPING THE MARKET PROMOTION SYSTEM OF RESORT AND RECREATION SERVICES IN THE REGION

О. Є. Копанчук

аспірантка навчально-науково-виробничого центруНаціонального університету цивільного захисту України

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

O. Kopanchuk

Graduate student of the educational research and production center of the National University of Civil Protection of Ukraine

CONCEPTUALIZATION OF NATIONAL INTERESTS IN THE SPHERE OF THE INTERNATIONAL RELATIONS

О. В. Арцатбанова

аспірант Донецького державного університету управління (м. Маріуполь)

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ПОБУДОВИ ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

O. V. Artsatbanova

postgraduate student of the Donetsk state University of Management (Mariupol)

COMPARATIVE ANALYSIS OF APPROACHES TO BUILDING ECONOMIC MECHANISMS OF THE FUNCTIONING OF THE HEALTH SYSTEM

А. С. Лаврентій

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ІМІДЖУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПІДХОДІВ

A. S. Lavrentii

Post-Graduate Student of the Chair of Public Administration and Public Service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THEORETICAL IDENTIFICATION OF THE IMAGE IN THE CONTEXT OF MODERN RESEARCH APPROACHES

  Ю. М. Руденко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РОЛЬ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ

Yu. M. Rudenko

THE ROLE OF PUBLIC CONTROL OVER THE ACTIVITIES OF TAX AUTHORITIES AND THEIR OFFICIALS

І. В. Хребтій

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України

  ВПЛИВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ

I. V. Khrebtiy

postgraduate student public administration and public service of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE INFLUENCE OF DECENTRALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION ON STRATEGIC DEVELOPMENT OF REGIONS: CONCEPTUAL ASPECT

И. В. Хребтий

аспирант кафедры публичного управления и публичной службы Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

ВЛИЯНИЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Д. С. Лаврентій

аспірант, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, ORCID: 0000-0003-3414-6705

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО: КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ АНАЛІЗ

Dmitriy Lavrenty

post-graduate student, Taurida National Vernadsky University

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP: THE CATEGORY-CONCEPTUAL ANALYSIS

Х. Н. Мепарішвілі

аспірант Інституту законодавства Верховної Ради України

УЗАГАЛЬНЕННЯ НАУКOВИХ ПІДХOДІВ ЩOДO СПІЛЬНOЇ ПOЛІТИКИ УКРАЇНИ З ЄС ТА УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ

Kh. N. Meparishvili

Postgraduate studentLegislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

GENERALIZATION OF SCIENTIFIC APPROACHES TO THE COMMON POLICY UKRAINE WITH THE EU AND WATER RESOURCES MANAGEMENT

А. Р. Александрович

аспірантка Навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України. м. Харків

СУЧАCНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

A. R. Alexandrovich

researcher of Training Research and Production Center of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

MODERN MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION INNOVATIVE ACTIVITIES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

І. М. Волков

Здобувач Національного університету цивільного захисту України, Харків, Україна

СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТІВ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ

I. Volkov

Postgraduate student of the National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkov, Ukraine

THE ESSENCE AND ROLE OF STATE REGULATION OF SECURITY OF DIPLOMATIC FACILITIES IN UKRAINE IN CRISIS SITUATIONS


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України