Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 10, 2016

В. В. Шпачук

доктор наук з державного управління, доцент

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

V. V. Shpachuk

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF GOVERNMENT ECONOMIC MANAGEMENT

В. В. Коврегін

перший проректор Національного університету цивільного захисту України, к. тен. н., доц., м. Харків

ОБҐРУНТУВАННЯ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ВНЗ І ПОКАЗНИКІВ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

V. V. Kovregin

The first vice-rector, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv, PhD, Associate professor

JUSTIFICATION OF TYPOLOGY OF THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND INDICATORS OF ITS FINANCIAL SECURITY

С. М. Аксюков

кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ

ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

S. M Aksyukov

PhD, assistant professor of administrative law, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

OPTIMIZATION OF THE TAX SYSTEM UKRAINE ON THE PATH TO ECONOMIC DEVELOPMENT

О. І. Білик

к. е. н., доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, НУ «Львівська політехніка», м. Львів

О. В. Новікова

Асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, НУ «Львівська політехніка», м. Львів

ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

O. Bilyk

PhD in Economics docent at National University ‘Lviv Politechnik’, the Department of administrative and financial management, Lviv

A. Novikova

Assistant at National University ‘Lviv Politechnik’, the Department of administrative and financial management, Lviv

JUSTIFICATION WAYS TO OVERCOME CORRUPTION IN THE HEALTH SECTOR

Ю. Ю. Ряховська

кандидат економічних наук,Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна

КОНЦЕПЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ, ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Y. Y. Ryakhovskaya

Ph.D. in Economics SciencesKlasychnyj pryvatnyj universytet, Zaporizhzhia, Ukraine

CONCEPT OF THE ELECTRONIC GOVERNMENT AS A COMPLEX ELEMENT OF THE STATE INNOVATIONAL POLICY

Є. В. Міщук

к. е. н, доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

КЕРІВНИК І ЙОГО РОЛЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

E. Mishcuk

candidate of economic science, associate professor of the accounting, taxation, public management and administration department, National University of Krivoy Rog

THE MANAGER AND HIS ROLE IN ORGANIZING THE ACTIVITIES OF OFFICIALS OF PUBLIC ADMINISTRATION ENTITIES

А. Л. Помаза-Пономаренко

к. держ. упр., провідний науковий співробітник, Національний університет цивільного захисту України

АДМІНІСТРУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД ЯК ФУНКЦІОНАЛИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

A. L. Pomaza-Ponomarenko

PhD in public administration, senior scientific employee, National university of civil protection of Ukraine

ADMINISTRATION AND REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY AS FUNCTIONALS SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

C. М. Кустова

аспірант кафедри філософії, теорії та історії державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України, заслужений юрист України

ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ЯК ПЕРЕДУМОВА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

S. N. Kustova

graduate student of philosophy, theory and history of public administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Honored Lawyer of Ukraine

PUBLIC FUNDING OF POLITICAL PARTIES AS A PREREQUISITE FOR THE DEMOCRATIZATION OF SOCIETY

В. В. Черкаска

к. держ. упр.

ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

V. Cherkaska

PhD Public Administration

PRINCIPLES AND DIRECTIONS OF STATE REGULATION OF THE AGRARIAN SECTOR DEVELOPMENT IN UKRAINE

О. Р. Антонова

к. н. держ. упр., докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

О. R. Antonova

Candidate of Sciences in Public Administration (PhD), doctoral student of Parliamentarism and Political Management Department National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPMENT PROCESSES IN UKRAINE

Т. О. Костюк

к. політ. наук, доцент, доцент кафедри філософії та політології, ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГАЛУЗЕВОГО ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ

Tetiana Kostiuk

PhD in political science, senior lecturer of the Chair of Philosophy and political science, JSC “Higher education institution “Interregional Academy for personnel management”

INTERNATIONAL ACADEMIC MOBILITY: CURRENT AND PERSPECTIVE ISSUES IN THE FIELD AND PUBLIC ADMINISTRATION

Л. М. Акімова

к. е. н., доцент, Національний університет водного господарства та природокористування

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЗАГРОЗ В ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

L. M. Akimova

UTILIZED CHARACTERISTICS OF MAIN THREATS IN ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

В. В. Черняхівська

аспірант  кафедри державного управління філософського факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка м. Київ

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ ГЕНДЕРНОГО ПАРИТЕТУ

V. Chernyahivska

THE HISTORICAL EXPERIENCE OF BECOMING UKRAINIAN MODEL OF GENDER PARITY

О. М. Негрич

аспірант Міжрегіональної академії управління персоналом

  ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Olga Mikhailovna Negrich

post-graduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

THE MAIN PROVISIONS OF THE INFORMATION SUPPORT OF THE PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES’ SYSTEM

І. В. Миколаєць

аспірантка Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Irina Viktorovna Mikolayets

Graduate student of the Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

STATE REGULATION OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES, AS A COMPOSITION OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION

Г. В. Кириченко

аспірант Міжрегіональної Академії управління персоналом

ДО ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

G. Kyrychenko

post-graduate student of Interregional Academy of Personnel Management

THE PROBLEM OF THEORETICAL JUSTIFICATION CONCEPTUAL-CATEGORICAL APPARATUS IN THE SPHERE OF FORMING THE IMAGE OF STATE AUTHORITIES

А. С. Близнюк

к. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ

Andrii Bliznyuk

Ph.D., Ph.D. student of the Interregional Academy of Personnel Management

THE ISSUE OF FORMATION AND FUNCTIONING OF RECRUITMENT CLUSTERS IN UKRAINE

Д. С. Мартишин

кандидат наук з богослов’я, завідувач кафедри українського православ’я та теології,Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

РОЛЬ І МІСЦЕ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

D. S. Martyshyn

candidate sciences in theology, head of the Department of Ukrainian Orthodoxy and Theology,Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE ROLE AND PLACE OF CHRISTIAN VALUES IN THE SYSTEM OF SOCIO-POLITICAL DEVELOPMENT OF MODERN STATE

О. В. Білозір

кандидат юридичних наук,доцент кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Oksana Bilozir

PhD, Associate Professor, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

FORMATION OF NATIONAL SOCIAL-ORIENTED STATE POLICY IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України