EnglishНа русском

Зміст журналу № 10, 2016

В. В. Коврегін

перший проректор Національного університету цивільного захисту України, к. тен. н., доц., м. Харків

ОБҐРУНТУВАННЯ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ВНЗ І ПОКАЗНИКІВ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

V. V. Kovregin

The first vice-rector, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv, PhD, Associate professor

JUSTIFICATION OF TYPOLOGY OF THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND INDICATORS OF ITS FINANCIAL SECURITY

Науково доведено співвідношення і діалектична єдність категорій якість освіти й економічна безпека вищих навчальних закладів. Серед цих закладів виділено 5 груп, основними серед яких є загальнодержавні і регіональні ВНЗ. Систематизовано показники економічної безпеки ВНЗ. Визначено складові циклу управління сферою освіти в Україні, а також такі елементи якості освіти, як якість освітнього процесу, якість підготовки студентів, якість освітньої послуги і якість (стан) економіки освіти як в цілому країни, регіону, так і окремо взятого навчального закладу. Обґрунтовано, що проблеми якості освіти вимагають регулярного моніторингу, оскільки обумовлені вимогами сучасного ринку і зростанням конкуренції між ВНЗ в боротьбі за студента.

The relation and dialectical unity of such categories as quality of education and economic security of higher education institutions are scientifically proven in the paper. Among such institutions the following five groups are distinguished first of all: state (i.e., all-Ukrainian) and regional. It was systematised the indicators of financial security of higher education institutions. The main components of the management cycle of education sector in Ukraine and such elements of quality of education as quality of the educational process, quality of students training, quality of educational services and quality (state) of education economics in whole country, region, or a single educational institution are determined. Current study proves that the education quality issues need regular state and public monitoring, as they are caused by the requirements of today’s market and by increasing competition for students between higher education institutions.

С. М. Аксюков

кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ

ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

S. M Aksyukov

PhD, assistant professor of administrative law, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

OPTIMIZATION OF THE TAX SYSTEM UKRAINE ON THE PATH TO ECONOMIC DEVELOPMENT

У науковій праці представлено авторське бачення шляхів оптимізації податкового законодавства України, що базуються на досвіді провідних країн світу. Здійснено порівняння особливостей функціонування податкових систем у міжнародному просторі. Висвітлено недоліки вітчизняного податкового законодавства. Розглянуто можливі шляхи їх усунення.
 
In scientific work presents the author's vision of optimizing the tax legislation of Ukraine, based on the experience of foreign countries. Comparison of the functioning tax systems in the international space. Deals with the shortcomings of the domestic tax laws. The possible ways to address them.

О. І. Білик

к. е. н., доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, НУ «Львівська політехніка», м. Львів

О. В. Новікова

Асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, НУ «Львівська політехніка», м. Львів

ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

O. Bilyk

PhD in Economics docent at National University ‘Lviv Politechnik’, the Department of administrative and financial management, Lviv

A. Novikova

Assistant at National University ‘Lviv Politechnik’, the Department of administrative and financial management, Lviv

JUSTIFICATION WAYS TO OVERCOME CORRUPTION IN THE HEALTH SECTOR

В статті розкрито суть і особливості корупції у сфері охорони здоров’я. Досліджено витоки корупції у цій галузі, описано першопричини існування в Україні . Авторами  розглянуто чинники, які впливають на розвиток корупційних схем у медичній галузі, подано статистичні дані мотивів і варіантів надання хабарів пацієнтами медичному персоналу. Розглянуто можливість введення обов’язкового виду медичного страхування громадян, а також зміни схем фінансування системи охорони здоров’я. У статті виділено і охарактеризовано рівні корупції у галузі охорони здоров’я, відповідно до яких обгрунтовано причини їхнього виникнення. Авторами запропоновано шляхи подолання тінізації і корупції у сфері охорони здоров’я, починаючи від відносин «лікар- пацієнт», закінчуючи детермінації корупції в сфері охорони здоров’я в корумпованій системі країни загалом.
 
In the article the nature and peculiarities of corruption in the health sector are explored. The origins of corruption in this area are investigated, the root causes of its existence in Ukraine are described. The authors examined the factors that influence the development of corrupt practices in the medical field, statistics motives and options of bribery by patients to medical personnel are presented. The possibility of introducing obligatory types of health insurance and financing schemes of changes in the health system are considered. The article highlights and describes levels of corruption in the health sector, under which the reasons for their occurrence are justified. The authors suggested ways to overcome shadowing and corruption in health care, starting with relationships "Medical worker- patient" and finishing with corruption determination in the health care system in corrupt country in general.

Є. В. Міщук

к. е. н, доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

КЕРІВНИК І ЙОГО РОЛЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

E. Mishcuk

candidate of economic science, associate professor of the accounting, taxation, public management and administration department, National University of Krivoy Rog

THE MANAGER AND HIS ROLE IN ORGANIZING THE ACTIVITIES OF OFFICIALS OF PUBLIC ADMINISTRATION ENTITIES

У статті дістало подальшого розвитку визначення публічної адміністрації. Указано на доцільність розмежування понять «посадові» і «службові» особи та уточнено їх дефініції. Запропоновано керівником публічної адміністрації (або її структурного підрозділу) вважати професіонала, який виконує функції управління, реалізацію яких втілює в ухваленні конкретного управлінського рішення та несе відповідальність за результати діяльності підпорядкованого йому колективу, міра якої залежить від рівня публічної організації чи її структурного підрозділу. Роль керівників публічних адміністрацій розкрито через функції, що вони виконують. Організацію діяльності посадових осіб розглянуто на прикладі Муніципального центру надання адміністративних послуг м. Кривий Ріг.

The article has been further development of the definition of public administration. Indicated on the feasibility of distinction between "official" and "service" of the face and refined their definition. Proposed by the head of the public administration (or its structural unit) consider the professional who performs management functions, the implementation of which is embodied in the adoption of specific management decisions and is responsible for the performance of his subordinate staff, the degree of which depends on the level of a public organization or its structural unit. The role of the heads of public administrations revealed through the functions they perform. Organization of activities of the officials discussed the example of the municipal center of administrative services of the city of Krivoy Rog.

А. Л. Помаза-Пономаренко

к. держ. упр., провідний науковий співробітник, Національний університет цивільного захисту України

АДМІНІСТРУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД ЯК ФУНКЦІОНАЛИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

A. L. Pomaza-Ponomarenko

PhD in public administration, senior scientific employee, National university of civil protection of Ukraine

ADMINISTRATION AND REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY AS FUNCTIONALS SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

Досліджена сфера зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) з позиції особливостей її розвитку. Систематизовано складники державного регулювання цієї сфери, до яких входять мито, податки, кредити, дотації, пільги тощо. Доведено, що розвиток ЗЕД є передумовою безпеки держави, зокрема соціальної й економічної. Вона відображає стабільний розвиток держави та ЗЕД в умовах ризиків і загроз. Запропоновано, удосконалити правове забезпечення державної політики у сфері ЗЕД та соціально-економічної безпеки шляхом його систематизації та доповнення функціоналами. Вони мають забезпечити зміну пріоритетів управлінських функцій – від всеосяжного контролю до виваженої координації та стимулювання. Визначена необхідність щодо впровадження дистанційного контролю у сфері ЗЕД. Установлено, що державна політика України у сфері ЗЕД повинна бути спрямована на покращення системи методів її здійснення.

The area of foreign economic activity from a position of peculiarities of its development was studied. The components of state regulation of this area were systematized, including duties, taxes, grants, benefits, etc. It was proved that development of foreign economic activity is a prerequisite for state security, in particular the social and economic one. It reflects state stable development under the conditions of threats and risks. It was proposed to improve legal groundwork for the state policy in the field of foreign economic activity and social-economic security by its systematization and replenishment of functionals. They have to ensure the priorities change of management functions – from comprehensive control to a balanced coordination and promotion. The necessity of introduction of remote control in the field of foreign economic activity was determined. It was established that the state policy of Ukraine in the field of foreign economic activity has to focus on the improvement of its methods.

C. М. Кустова

аспірант кафедри філософії, теорії та історії державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України, заслужений юрист України

ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ЯК ПЕРЕДУМОВА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

S. N. Kustova

graduate student of philosophy, theory and history of public administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Honored Lawyer of Ukraine

PUBLIC FUNDING OF POLITICAL PARTIES AS A PREREQUISITE FOR THE DEMOCRATIZATION OF SOCIETY

У статті розглянуто проблеми розвитку політичних партій, їх фінансової спроможності. Проаналізовано можливості прямого бюджетного фінансування партій державою та його доцільність. Розглянуто зарубіжний досвід фінансування політичних партій та фінансового контролю за партіями. Акцентується увага на джерелах фінансування політичних партій. Сформульовано визначення дефініцій «фінансування політичної партії» і «державне фінансування політичної партії». Розкрито принципи фінансування політичних партій, рекомендовані Парламентською Асамблеєю Ради Європи та Європейською комісією за демократію через право (Венеційською комісією).
 
The article deals with the problem of development of the political parties, their financial possibilities. Revealed the possibilities of direct government financing of the parties and control for the financing of the parties. Attention is focused on the sources of funding of political parties. Proposed a definition of the “financing of political party” and “public financing of political party”. Disclosed threats of public financing for political parties, that based on the principles recommended by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe and the European Commission for Democracy through low (Venice Commission).
 
В статье рассмотрено проблемы развития политических партий, их финансовой состоятельности. Проанализированы возможности прямого бюджетного финансирования партий государством и его целесообразность. Проанализирован иностранный опыт финансирования политических партий и финансового контроля за партиями. Акцентируется внимание на источниках финансирования политических партий. Сформулировано определение дефиниций «финансирование политической партии» и «государственное финансирование политической партии». Раскрыты принципы финансирования политических партий, рекомендованные Парламентской Ассамблеей Совета Европы и Европейской комиссией за демократию через право (Венецианской комиссией).

В. В. Черкаска

к. держ. упр.

ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

V. Cherkaska

PhD Public Administration

PRINCIPLES AND DIRECTIONS OF STATE REGULATION OF THE AGRARIAN SECTOR DEVELOPMENT IN UKRAINE

Визначено, що аграрний сектор є економічною системою, яка має організаційну, галузеву і територіальну структуру, здійснює пріоритетні напрямки розвитку відповідно до державної економічної політики. Відповідно до цього для аграрного сектору виділені основні напрямки державного регулювання за окремими галузевими ознаками регулювання ринку всіх видів сільськогосподарської продукції; за ознакою взаємодії з навколишнім середовищем: регулювання виробництва, соціальної сфери, відносин з постачальниками, найманими працівниками та тощо; за територіальною ознакою: регулювання виробництва в окремих регіонах, зокрема в регіонах з несприятливими природно-кліматичними та економічними умовами та тощо;  за організаційною ознакою: регулювання положення дрібних сімейних ферм; регулювання положення на ринку великих корпорацій, регулювання діяльності акціонерних товариств, виробничих кооперацій та тощо; за характером фінансових потоків: регулювання цін, доходів, податків, кредиту, інвестицій; за ринковими ознаками: регулювання внутрішнього попиту та пропозиції, експорту та імпорту.
Запропоновано виділити таке явище, як «провали ринку» і визначає об'єктивну необхідність державного регулювання, орієнтованого на коригування ринкового механізму у відповідності з економічними і соціальними пріоритетами. Державне регулювання покликане попереджати і ліквідувати спотворення механізму ринкового саморегулювання і протиріччя, які його супроводжують.
 
Certainly, that an agrarian sector is the economic system, that has an organizational, branch and territorial structure, carries out priority directions of development in accordance with a public economic policy. In accordance with it for agrarian to the sector basic directions of government control are distinguished on the separate branch signs of adjusting of market of all types of agricultural produce; on the sign of co-operating with an environment: adjusting of production, social sphere, relationships with suppliers, hired workers and and others like that; on a territorial sign: adjusting of production in separate regions, in particular in regions with unfavorable natural and climatic and economic terms and and others like that; on an organizational sign: adjusting of position of shallow domestic farms; adjusting of position at the market of large corporations, adjusting of activity of joint-stock companies, productive co-operations and and others like that; by the nature of financial streams : adjusting of prices, profits, taxes, credit, investments; on market signs: adjusting of internal demand and supply, export and import.
It is suggested to distinguish such phenomenon, as "market failures" and determines the objective necessity of government control, market mechanism oriented to adjustment for accordance with economic and social priorities. Government control is called to warn and liquidate distortion of mechanism of market self-regulation and contradictions that accompany him.

В. В. Черняхівська

аспірант  кафедри державного управління філософського факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка м. Київ

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ ГЕНДЕРНОГО ПАРИТЕТУ

V. Chernyahivska

THE HISTORICAL EXPERIENCE OF BECOMING UKRAINIAN MODEL OF GENDER PARITY

Стаття присвячена дослідженню динаміки процесу історичного становлення соціальної і правової рівності між чоловіками та жінками в політичній, державній та самоврядній сфері від минувшини до сьогодення. Розглянуто правове становище жінки в Руській державі, Великому князівстві Литовському, Українській гетьманській державі, українських губерніях Російської імперії та радянській Україні. Наведено періодизацію еволюції української моделі гендерного паритету. Проаналізовано комплекс вжитих заходів, що сприяли настанню позитивних наслідків на шляху досягнення гендерної рівності як у суспільному житті загалом, так і в державному управлінні зокрема. Виявлено чинники які перешкоджали втіленню паритетної демократії між чоловіками та жінками. Вказано на роль християнської ідеології в формуванні суспільної свідомості щодо ролі жінки.
 
The article investigates the dynamics of the process of historical development social and legal equality between men and women in the political, national and local sphere from the past to the present. Considered the legal status of women in the Russian state, the Grand Duchy of Lithuania, Ukrainian Hetman state, ukrainian provinces of the Russian Empire and the Soviet Ukraine. An evolution of periodization models Ukrainian gender parity. The artide analizes complex undertaken activities that contributed to the onset of positive effects on achieving gender equality in public life as a whole and in public administration in particular. The author found factors that impede parity democracy between women and men. Specified the role of Christian ideology in shaping public awareness about the role of women.

О. М. Негрич

аспірант Міжрегіональної академії управління персоналом

  ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Olga Mikhailovna Negrich

post-graduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

THE MAIN PROVISIONS OF THE INFORMATION SUPPORT OF THE PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES’ SYSTEM

Розглянуто вимоги, виконання яких забезпечує належний рівень якості надання адміністративних послуг. Надано характеристику процесу впровадження стандартів надання адміністративних послуг. Визначено засади реалізації контролю повноти та ефективності застосування стандартів адміністративних послуг. Досліджено сутність поняття «адміністративний регламент надання державних послуг». Розглянуто основні питання адміністративної відповідальності суб’єктів, що надають державні послуги.
 
The requirements that ensure the proper level of quality of administrative services are considered. The process of introducing standards for the provision of administrative services has been characterized. The principles for monitoring the completeness and effectiveness of the application of administrative services standards are defined. Research is the essence of the concept of "administrative regulation of provision of public services." The main issues of administrative responsibility of subjects providing public services are considered.

І. В. Миколаєць

аспірантка Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Irina Viktorovna Mikolayets

Graduate student of the Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

STATE REGULATION OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES, AS A COMPOSITION OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION

Зазначено, що у процесі отримання медичної послуги споживач розраховує на результат - здоров'я, а не на саме лікування як процес, хоча результат саме медичної послуги неможливо оцінити до її отримання в зв'язку з особливостями кожної окремої людини і різною реакцією його організму в процесі її надання. Визначено, що медична послуга як дія лише спрямована на досягнення корисного ефекту, оцінюється в процесі надання як корисна, але не обов'язково принесе користь і допомогу, тому було б зручним використовувати слова "корисна мета". У зв'язку з цим послуга могла б бути визначена як "вчинення певних дій (здійснення певної діяльності), спрямованих на досягнення конкретної корисної мети". Також зазначено, що стосовно медичної послуги дана корисна мета (ефект) завжди стосується особистості споживача послуги (втілюється в ньому). Таким чином, категорія послуги, введена чинним законодавством, може бути застосована і до медичної послуги, лише з урахуванням її специфіки. Розглянувши поняття послуги, необхідно дати визначення медичної послуги, як її підвиду і об'єкта, впливу державного регулюванню надання медичних послуг, підприємницьких взаємовідносин на ринку медичних послуг, для подальшої правової регламентації з урахуванням всіх її особливостей.
Запропоновано сучасну Українську систему соціального захисту населення базується, перш за все, на принципах гуманізму і соціальної справедливості, яка ви користуватиметься на досвіді інших країн, а також і адаптації її під соціально-економічні, політичні, географічні та культурні умови України.
 
It is noted that in the process of obtaining medical services the consumer rely on the result - health, and not on the treatment itself as a process, although the result of the medical service itself can not be estimated before receiving it in connection with the peculiarities of each individual and the different reaction of his organism in the process of providing it. It has been determined that the medical service as an action is only aimed at achieving a beneficial effect, is evaluated in the process of providing as useful, but not necessarily useful and helpful, therefore it would be convenient to use the word "useful purpose". In this regard, the service could be defined as "committing certain actions (carrying out certain activities) aimed at achieving a specific useful purpose". It is also noted that in the case of medical services, this useful purpose (effect) always refers to the personality of the consumer of the service (embodied in it). Thus, the category of services introduced by the current legislation can be applied to medical services, only taking into account its specifics. Considering the concept of a service, it is necessary to define the medical service as its subspecies and object, the influence of state regulation of the provision of medical services, business relations in the market of medical services, for further legal regulation, taking into account all its features.
The proposed Ukrainian system of social protection of the population is based, first of all, on the principles of humanism and social justice, which you will use on the experience of other countries, as well as its adaptation to the socio-economic, political, geographical and cultural conditions of Ukraine.

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету