EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 10, 2016

В. В. Шпачук

доктор наук з державного управління, доцент

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

V. V. Shpachuk

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF GOVERNMENT ECONOMIC MANAGEMENT

В. В. Коврегін

перший проректор Національного університету цивільного захисту України, к. тен. н., доц., м. Харків

ОБҐРУНТУВАННЯ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ВНЗ І ПОКАЗНИКІВ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

V. V. Kovregin

The first vice-rector, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv, PhD, Associate professor

JUSTIFICATION OF TYPOLOGY OF THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND INDICATORS OF ITS FINANCIAL SECURITY

С. М. Аксюков

кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ

ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

S. M Aksyukov

PhD, assistant professor of administrative law, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

OPTIMIZATION OF THE TAX SYSTEM UKRAINE ON THE PATH TO ECONOMIC DEVELOPMENT

О. І. Білик

к. е. н., доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, НУ «Львівська політехніка», м. Львів

О. В. Новікова

Асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, НУ «Львівська політехніка», м. Львів

ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

O. Bilyk

PhD in Economics docent at National University ‘Lviv Politechnik’, the Department of administrative and financial management, Lviv

A. Novikova

Assistant at National University ‘Lviv Politechnik’, the Department of administrative and financial management, Lviv

JUSTIFICATION WAYS TO OVERCOME CORRUPTION IN THE HEALTH SECTOR

Ю. Ю. Ряховська

кандидат економічних наук,Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна

КОНЦЕПЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ, ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Y. Y. Ryakhovskaya

Ph.D. in Economics SciencesKlasychnyj pryvatnyj universytet, Zaporizhzhia, Ukraine

CONCEPT OF THE ELECTRONIC GOVERNMENT AS A COMPLEX ELEMENT OF THE STATE INNOVATIONAL POLICY

Є. В. Міщук

к. е. н, доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

КЕРІВНИК І ЙОГО РОЛЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

E. Mishcuk

candidate of economic science, associate professor of the accounting, taxation, public management and administration department, National University of Krivoy Rog

THE MANAGER AND HIS ROLE IN ORGANIZING THE ACTIVITIES OF OFFICIALS OF PUBLIC ADMINISTRATION ENTITIES

А. Л. Помаза-Пономаренко

к. держ. упр., провідний науковий співробітник, Національний університет цивільного захисту України

АДМІНІСТРУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД ЯК ФУНКЦІОНАЛИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

A. L. Pomaza-Ponomarenko

PhD in public administration, senior scientific employee, National university of civil protection of Ukraine

ADMINISTRATION AND REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY AS FUNCTIONALS SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

C. М. Кустова

аспірант кафедри філософії, теорії та історії державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України, заслужений юрист України

ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ЯК ПЕРЕДУМОВА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

S. N. Kustova

graduate student of philosophy, theory and history of public administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Honored Lawyer of Ukraine

PUBLIC FUNDING OF POLITICAL PARTIES AS A PREREQUISITE FOR THE DEMOCRATIZATION OF SOCIETY

В. В. Черкаска

к. держ. упр.

ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

V. Cherkaska

PhD Public Administration

PRINCIPLES AND DIRECTIONS OF STATE REGULATION OF THE AGRARIAN SECTOR DEVELOPMENT IN UKRAINE

О. Р. Антонова

к. н. держ. упр., докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

О. R. Antonova

Candidate of Sciences in Public Administration (PhD), doctoral student of Parliamentarism and Political Management Department National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPMENT PROCESSES IN UKRAINE

Т. О. Костюк

к. політ. наук, доцент, доцент кафедри філософії та політології, ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГАЛУЗЕВОГО ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ

Tetiana Kostiuk

PhD in political science, senior lecturer of the Chair of Philosophy and political science, JSC “Higher education institution “Interregional Academy for personnel management”

INTERNATIONAL ACADEMIC MOBILITY: CURRENT AND PERSPECTIVE ISSUES IN THE FIELD AND PUBLIC ADMINISTRATION

Л. М. Акімова

к. е. н., доцент, Національний університет водного господарства та природокористування

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЗАГРОЗ В ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

L. M. Akimova

UTILIZED CHARACTERISTICS OF MAIN THREATS IN ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

В. В. Черняхівська

аспірант  кафедри державного управління філософського факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка м. Київ

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ ГЕНДЕРНОГО ПАРИТЕТУ

V. Chernyahivska

THE HISTORICAL EXPERIENCE OF BECOMING UKRAINIAN MODEL OF GENDER PARITY

О. М. Негрич

аспірант Міжрегіональної академії управління персоналом

  ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Olga Mikhailovna Negrich

post-graduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

THE MAIN PROVISIONS OF THE INFORMATION SUPPORT OF THE PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES’ SYSTEM

І. В. Миколаєць

аспірантка Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Irina Viktorovna Mikolayets

Graduate student of the Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

STATE REGULATION OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES, AS A COMPOSITION OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION

Г. В. Кириченко

аспірант Міжрегіональної Академії управління персоналом

ДО ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

G. Kyrychenko

post-graduate student of Interregional Academy of Personnel Management

THE PROBLEM OF THEORETICAL JUSTIFICATION CONCEPTUAL-CATEGORICAL APPARATUS IN THE SPHERE OF FORMING THE IMAGE OF STATE AUTHORITIES

А. С. Близнюк

к. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ

Andrii Bliznyuk

Ph.D., Ph.D. student of the Interregional Academy of Personnel Management

THE ISSUE OF FORMATION AND FUNCTIONING OF RECRUITMENT CLUSTERS IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету