Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 10, 2015

Ю. Г. Королюк

д. н. держ. упр., доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи та інноваційного розвитку Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, м. Чернівці

ОСОБЛИВОСТІ СЦЕНАРНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ

Yu. Koroliuk

Doctor of Philosophy (Public Administration), associate professor, Deputy Director for scientific and pedagogical work and innovation development of Chernivtsi trade and economics institute of KNTEU, Chernivtsi

PECULIARITIES OF SCENARIO FORECASTING OF BORDER REGIONS SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

В. М. Герзанич

к. е. н., доцент, викладач кафедри економічної теорії, Ужгородський національний університет, м. Ужгород

І. І. Черленяк

д. н. з держ. упр., професор, завідувач кафедри міжнародного бізнесу, логістики та менеджменту Ужгородський національний університет, м. Ужгород

В. М. Бондаренко

к. е. н., старший науковий співробітник, доцент кафедри міжнародного бізнесу, логістики та менеджменту Ужгородський національний університет, м. Ужгород

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

V. M. Herzanych

Ph.D., associate professor, Lecturer of the economic theory Uzhgorod National University, Uzhgorod

I. I. Cherlenyak

Doctor of Public Administration, Professor, Head of International Business, Logistics and Management Uzhhorod National University, Uzhgorod

V. M. Bondarenko

Ph.D., senior researcher, Associate Professor of International Business, Logistics and Management Uzhgorod National University, Uzhgorod

WAYS OF IMPROVING THE LEGAL REGULATION OF FOREIGN INVESTMENTS IN UKRAINE

Д. П. Єфремов

к. е. н., докторант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МІГРАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТА ПРЕВЕНТИВНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

D. P. Iefremov

PhD, doctoral, Kiev National Economic University Named After Vadym Hetman, Kiev

INTELLECTUAL CAPITAL MIGRATION AND PREVENTIVE POLICY OF THE STATE

А. М. Пугач

к. т. н., доцент кафедри сільськогосподарських машин Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ ПО ЗАПРОВАДЖЕННЮ ЗАХОДІВ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОСЛУГАМИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

A. M. Pugach

Candidate of Technical Sciences, reader, reader Dept. of agricultural machinery, Dnepropetrovsk State Agrarian University of Economics

DIRECTIONS OF ACTIVITY OF STATE AUTHORITIES OF UKRAINE ON THE INTRODUCTION OF MEASURES OF MANAGEMENT INFORMATION SERVICES IN THE AGRICULTURAL SECTOR

С. Г. Захарова

к. держ. упр., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ЕКОДИЗАЙН В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЮ СФЕРОЮ УКРАЇНИ

S. G. Zakharova

PhD in Public Administration, assistant professor of tourism and hotel and restaurant business, Classic private university, the city of Zaporizhzhya

ECODESIGN IN THE CONTEXT OF STATE REGULATION OF HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS IN UKRAINE

А. В. Ліпінська

к. п. н., доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності КНУКіМ, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

A. V. Lipinska

Candidate of Pedagogic science, assistant professor of the Records Management and Information Activity  Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT PUBLIC ADMINISTRATION

О. Г. Остапенко

к. ю. н ., доцент, доцент кафедри економічної теорії і права ХНАДУ, м. Харків

Т. М. Барановська

магістр державного управління, здобувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ при Президентові України, перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Харківській області, м. Харків

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ЯК ПЕРВИННИЙ СУБ’ЄКТ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

O. G. Ostapenko

Candidate of Law, associate Professor of the Department of Economic Theory and Law, Kharkiv National Automobile and Highway University, the city of Kharkiv

T. M. Baranovska

Master of Public Administration, Competitor for scientific degree of Regional Administration and Local self-government Department of KRI NAPA, First deputy chief of Main territorial department of justice in Kharkiv region, the city of Kharkiv

TERRITORIAL COMMUNITIES AS THE PRIMARY SUBJECT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AND IMPLEMENTATION OF MUNICIPAL POLICIES

Т. П. Паламарчук

аспірантка, Національна академія державного управління при Президентові України, місто Київ

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ УПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВИ

T. P. Palamarchuk

graduate student, National аcademy рublic аdministration under the President of Ukraine, Kyiv

THE DEVELOPMENT OF MECHANISMS FOR THE INTRODUCTION OF EUROPEAN STANDARDS OF AGRICULTURE: THEORY, PRACTICE, PROSPECTS

А. В. Огілько

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В СУДАХ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

A. Ohilko

PhD student of the National Academy of  Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

E-GOVERNMENT IN THE COURTS AS A MEANS OF FORMING AND EFFICIENCY OF THE JUDICIARY IN UKRAINE

Н. П. Стучинська

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СУБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

N. Stuchinska

graduate student of department of globalistik, eurointegrations and management national safety, National academy of state administration, is at President of Ukraine

CIVIL SOCIETY AS A SUBJECT OF PROVIDING OF ECONOMIC SECURITY

О. О. Новіков

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування Національної академії державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ В УКРАЇНІ

О. О. Novikov

graduate student of Political Analysis and Forecasting Department, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

ANTI-CORRUPTION PUBLIC EXPERTISE FEATURES OF REGULATORY LEGAL ACTS IN UKRAINE

Л. В. Поп’юк

здобувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМИ ПРОЦЕСАМИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

L. V. Popiuk

PhD student of the Department of Regional Administration, local self-government and of city management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kуiv

PERSONNEL MANAGEMENT PROCESSES IN THE CONTEXT OF THE REFORM OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AND TERRITORIAL ORGANIZATION OF POWER IN UKRAINE

Г. В. Ортіна

докторант Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

ВПЛИВ ТЕНДЕНЦІЙ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

G. V. Ortina

doctoral student Academy of Financial Management  Ministry of Finance of Ukraine

INFLUENCE OF GLOBALIZATION TRENDS IN TERMS OF SUPPORT ANTI-CRISIS STRATEGY IN THE PROCESS OF THE REALIZATION OF THE STATE ECONOMICAL POLICY

Ю. Ю. Ряховська

кандидат економічних наук,Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ В КРАЇНІ

Y. Y. Ryakhovskaya

Ph.D. in Economics SciencesKlasychnyj pryvatnyj universytet, Zaporizhzhia, Ukraine

ADVANTAGES AND LACK OF IMPLEMENTATION OF THE ELECTRONIC GOVERNMENT IN THE COUNTRY

А. П. Лелеченко

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри регіонального управління. місцевого самоврядування та управління містом,Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

A. Lelechenko

Candidate of Science in Public Administration, Ph.D. in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Regional Governance, Local Self-Government and Urban Management, The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, city of Kyiv

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AT THE REGIONAL POLICY

Н. С. Піх

аспірантка ПрАТ «Вищий навчальний заклад«Міжрегіональна Академія управління персоналом»

ҐЕНЕЗА НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО ПОНЯТТЯ «ГРОМАДСЬКА (ПУБЛІЧНА) БЕЗПЕКА»

N. S. Pikh

Graduate student at the InterRegional Academy of Personnel Management

GENESIS OF SCIENTIFIC THOUGHT AS FOR THE CONCEPT “PUBLIC SECURITY”

І. В. Мазій

здобувач Хмельницького університету управління та права

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СОЦІАЛЬНІЙ ТА БЕЗПЕКОВІЙ СФЕРІ В СВІТІ ТА УКРАЇНІ

I. Maziy

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

HISTORICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF VOLUNTEER ACTIVITY IN THE SOCIAL AND SECURITY SPHERE IN THE WORLD AND UKRAINE

Ю. С. Вичалківська

здобувач Хмельницького університету управління та права

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Yuliia Vychalkivska

аpplicant of Khmelnytskyi university of management and law

IMPROVEMENT OF PARLIAMENTARY CONTROL MECHANISMS OVER SECTOR OF SECURITY AND DEFENSE OF UKRAINE

С. Є. Гребень

аспірант, ПрАТ «Міжрегіональна  академія управління персоналом»

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НАУКОВИХ УСТАНОВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Svetlana Greben

Postgraduate, JSC "Interregional Academy of Personnel Management"

THE ROLE OF STATE FINANCIAL CONTROL OF SCIENTIFIC INSTITUTIONS IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION

І. В. Ярмолинська

здобувач Хмельницького університету управління та права

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЗАКЛАДІВ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

І. V. Yarmolynska

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

INSTALLATION OF INSTITUTIONS FOR CARE AND EDUCATION OF CHILDREN: HISTORICAL ASPECT


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України