Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 10, 2014

О. І. Васильєва

д. держ. упр., професор, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

Alexandrа Vasilyevа

d. derzh. upr., professor, professor of regional administration, local government and city management of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

AREAS OF APPLICATION OF PPP IN THE SOCIAL SPHERE

Г. А. Дмитренко

доктор економічних наук, професор, Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук

КОНЦЕПЦІЯ КАРДИНАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

G. A. Dmytrenko

Doctor of Economics, Professor

CONCEPT OF CARDINAL DEMOCRATIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE

А. В. Сомик

к. е. н., начальник відділу досліджень грошово-кредитної політики та міжнародних валютно-кредитних відносин, Центр наукових досліджень Національного банку України, м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ РЕЗЕРВНИХ ВИМОГ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Anzhelika Somyk

Ph.D. in Ekonomics, Research Center of National Bank of Ukraine, Monetary Policy and International Foreign Exchange Relationship Research Division,Head of Division, Kiev

IMPROVEMENT OF OBLIGATORY RESERVE REQUIREMENTS AS TOOL OF MONETARY POLICY OF NATIONAL BANK OF UKRAINE

C. В. Онищук

кандидат наук з державного управління, доцент, здобувач кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Національної академії державного управління при Президентові України

УЧАСТЬ ЦЕРКОВ У ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ ЯК ЧИННИК ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

S. V. Onishchuk

candidate of sciences in public administration, associate professor, the applicant of the department of parliamentarism and political management, National academy of public administration under the President of Ukraine

THE PARTICIPATION OF CHURCHES IN THE POLITICAL PROCESS AS A FACTOR OF STATE BUILDING MODERN UKRAINE

О. С. Нагорічна

канд. пед. наук, в. о. директора, Державний науково-дослідний інститут митної справи, м. Хмельницький

І. В. Кикилик

канд. психолог.наук, доцент, головний спеціаліст відділу професійного відбору та іншомовної підготовки Управління спеціалізованої підготовки Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Міністерства доходів і зборів України, м. Хмельницький

РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПОДАТКОВО-МИТНІЙ СФЕРІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Olga Nagorichna

PhD., Pedagogic Science, State Scientific Research Institute of Customs Service

Iryna Kykylyk

PhD., Psychological Sciences, Associate Professor, Deputy Head of Directorate-Head of the Division of Professional Selection and Foreign Language Training

REGULATING SCIENTIFIC ACTIVITIES IN TAX AND CUSTOMS AREA: INTERNATIONAL EXPERIENCE

Т. В. Ратушняк

к. ф.-м. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Національний університет державної податкової служби України

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

T. V. Ratushnyak

Candidate of Physico-mathematical Sciences, Associate professor, The National university of government tax service of Ukraine

MONITORING OF QUALITY OF LIFE IN UKRAINE

В. О. Алексейчук

аспірант, Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів

ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

V. O. Alekseychuk

Postgraduate, Chernihiv State Institute of Economics and Management, Chernihiv

PREDICTION BAKERY PRODUCTION IN UKRAINE USING NEURAL NETWORKS

А. О. Карапетян

аспірант, Донецький державний університет управління, м. Донецьк

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

A. O. Karapetyan

postgraduate student, Donetsk state university of management, Donetsk

WAYS OF IMPROVEMENT OF THE STATE GOVERNANCE FINANCIAL MECHANISM IN HIGHER EDUCATION OF UKRAINE

Ю. С. Горбань

аспірант кафедри  глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ЄС У СФЕРІ ЗМІНИ КЛІМАТУ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ

Yu. S. Gorban

Ph.D. student, department of Globalization, European integration and National security management, National Academy of Public Administration Office of the President of Ukraine, Kyiv

THE IMPLEMENTING EU INSTRUMENTS IN THE FIELD OF CLIMATE CHANGE: GERMAN EXPERIENCE

С. П. Тимофєєв

к. держ. упр., доцент кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв

МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ГРОМАДСЬКУ ДУМКУ

S. P. Tymofeev

PhD in public administration, associate professor of the Department of local government, regional development and policy analysis Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

MECHANISMS OF INTERACTION OF THE AUTHORITIES WITH PUBLIC AS A FACTOR INFLUENCING PUBLIC OPINION

В. В. Клочан

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій та права, Миколаївський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РАЙОННИХ РАД

V. V. Klochan

doctor of economic Sciences, associate Professor, head of Department of management of organizations and law, Mykolayiv national agrarian University

ORGANIZATIONAL BASIS FOR FUNCTIONING OF DISTRICT COUNCILS


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України