Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 10, 2013

В. І. Андріяш

кандидат політичних наук, доцент, докторант кафедри державної служби, Інститут державного управління, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУЧАСНИХ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

V. I. Andriyash

PhD in Political Science, Associate Professor, postdoctoral student at the Department of civil service at the Institute of Public Administration at the Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

CONCEPTUAL MODEL REGULATION OF MODERN PROCESSES ETHNOPOLITICAL

Н. В. Васильєва

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ІНСТРУМЕНТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ І МУНІЦИПАЛЬНИХ ПОСЛУГ В БІЛОРУСІ ТА МОЛДОВІ

N. V. Vasylieva

PhD in Economics, Master of Finance, Associate professor Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Faculty The National Academy of Public Administration of the President of Ukraine

TOOLS REFORM OF STATE AND MUNICIPAL SERVICES IN BELARUS AND MOLDOVA

Н. Є. Іванова

здобувач, Донецький державний університет управління, м. Донецьк

О. В. Балуєва

к. держ. упр., доцент кафедри маркетингу Донецького державного університету управління, м. Донецьк

СИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ

N. Ivanova

Researcher, Donetsk State University of Management, Donetsk

O. V. Balueva

PhD in Public Administration, Associate Professor of Marketing Donetsk State University of Management, Donetsk

THE SYSTEM OF INDICATORS OF FOOD SECURITY UKRAINE: REVIEW AND ANALYSIS

В. Г. Ковальов

к. н. держ. упр., доцент кафедри державної служби та митної справи Академії митної служби України

РЕАЛІЗАЦІЯ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ, ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ

V. G. Kovalyov

Assistant Professor of the Department of Public Service and Customs, Ukrainian Academy of Customs

REALIZATION OF TRANSIT POTENTIAL AS A MECHANISM TO ENSURE TRANSPORT SAFETY

Н. П. Нелезенко

аспірант кафедри управління суспільним розвитком Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

КОРУПЦІЯ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

N. P. Nelezenko

postgraduate student of the department of public development of the National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kiev

CORRUPTION IN POST-INDUSTRIAL SOCIETY

Д. О. Бакай

аспірант, Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», м. Харків

КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ КОНТРОЛЮ У НАФТОГАЗОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

D. O. Bakay

postgraduate, National university “Yaroslav Mudry Academy of Law of Ukraine”, Kharkiv

COORDINATION OF THE ACTIVITIES REALIZED BY STATE AUTHORITIES WHEN PERFORMING CONTROL IN THE OIL-AND-GAS SECTOR OF UKRAINE

М. П. Баран

канд. наук з держ. упр., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ОРГАНІВ ВЛАДИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

M. P. Baran

PhD in Public Administration, Associate Professor, Department of Public Administration and Local-government, Ivano-Frankivsk State Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

INTERACTION OF CIVIL SOCIETY AND STATE AUTHORITIES: CURRENT SITUATION, CHALLENGES, PROSPECTS

Д. А. Баранова

здобувач Академії муніципального управління

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИКА ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄС ТА ІНСТРУМЕНТУ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ

D. A. Baranovа

applicant Academy of Municipal Management

DEVELOPMENT OF STATE FINANCIAL CONTROL IN UKRAINE AS A FACTOR OF INTEGRATION TO  EU  AND TOOL OF OVERCOME ECONOMIC CRISIS

Д. Ю. Юрковський

магістрант кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ – СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

D. Y. Yurkovsky

graduate Department of public administration and management National Academy of public administration the President of Ukraine

EUROPEAN INTEGRATION IS A STRATEGIC PRIORITY OF FOREIGN POLICY OF UKRAINE

Л. О. Шанаєва-Цимбал

Здобувач Академії муніципального управління

ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Liudmyla Shanaieva-Tsymbal

Competitor Academy of Municipal Management

DEFINITIONS AND CONCEPTUAL POINTS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE GOVERNMENT


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України