EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 10, 2013

В. І. Андріяш

кандидат політичних наук, доцент, докторант кафедри державної служби, Інститут державного управління, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУЧАСНИХ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

V. I. Andriyash

PhD in Political Science, Associate Professor, postdoctoral student at the Department of civil service at the Institute of Public Administration at the Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

CONCEPTUAL MODEL REGULATION OF MODERN PROCESSES ETHNOPOLITICAL

Н. В. Васильєва

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ІНСТРУМЕНТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ І МУНІЦИПАЛЬНИХ ПОСЛУГ В БІЛОРУСІ ТА МОЛДОВІ

N. V. Vasylieva

PhD in Economics, Master of Finance, Associate professor Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Faculty The National Academy of Public Administration of the President of Ukraine

TOOLS REFORM OF STATE AND MUNICIPAL SERVICES IN BELARUS AND MOLDOVA

Н. Є. Іванова

здобувач, Донецький державний університет управління, м. Донецьк

О. В. Балуєва

к. держ. упр., доцент кафедри маркетингу Донецького державного університету управління, м. Донецьк

СИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ

N. Ivanova

Researcher, Donetsk State University of Management, Donetsk

O. V. Balueva

PhD in Public Administration, Associate Professor of Marketing Donetsk State University of Management, Donetsk

THE SYSTEM OF INDICATORS OF FOOD SECURITY UKRAINE: REVIEW AND ANALYSIS

В. Г. Ковальов

к. н. держ. упр., доцент кафедри державної служби та митної справи Академії митної служби України

РЕАЛІЗАЦІЯ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ, ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ

V. G. Kovalyov

Assistant Professor of the Department of Public Service and Customs, Ukrainian Academy of Customs

REALIZATION OF TRANSIT POTENTIAL AS A MECHANISM TO ENSURE TRANSPORT SAFETY

Н. П. Нелезенко

аспірант кафедри управління суспільним розвитком Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

КОРУПЦІЯ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

N. P. Nelezenko

postgraduate student of the department of public development of the National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kiev

CORRUPTION IN POST-INDUSTRIAL SOCIETY

Д. О. Бакай

аспірант, Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», м. Харків

КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ КОНТРОЛЮ У НАФТОГАЗОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

D. O. Bakay

postgraduate, National university “Yaroslav Mudry Academy of Law of Ukraine”, Kharkiv

COORDINATION OF THE ACTIVITIES REALIZED BY STATE AUTHORITIES WHEN PERFORMING CONTROL IN THE OIL-AND-GAS SECTOR OF UKRAINE

М. П. Баран

канд. наук з держ. упр., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ОРГАНІВ ВЛАДИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

M. P. Baran

PhD in Public Administration, Associate Professor, Department of Public Administration and Local-government, Ivano-Frankivsk State Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

INTERACTION OF CIVIL SOCIETY AND STATE AUTHORITIES: CURRENT SITUATION, CHALLENGES, PROSPECTS

Д. А. Баранова

здобувач Академії муніципального управління

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИКА ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄС ТА ІНСТРУМЕНТУ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ

D. A. Baranovа

applicant Academy of Municipal Management

DEVELOPMENT OF STATE FINANCIAL CONTROL IN UKRAINE AS A FACTOR OF INTEGRATION TO  EU  AND TOOL OF OVERCOME ECONOMIC CRISIS

Д. Ю. Юрковський

магістрант кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ – СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

D. Y. Yurkovsky

graduate Department of public administration and management National Academy of public administration the President of Ukraine

EUROPEAN INTEGRATION IS A STRATEGIC PRIORITY OF FOREIGN POLICY OF UKRAINE

Л. О. Шанаєва-Цимбал

Здобувач Академії муніципального управління

ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Liudmyla Shanaieva-Tsymbal

Competitor Academy of Municipal Management

DEFINITIONS AND CONCEPTUAL POINTS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE GOVERNMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету