EnglishНа русском

Зміст журналу № 10, 2012

О. І. Васильєва

професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління

О. В. Євсюкова

здобувач кафедри управління муніципальним розвитком Академії муніципального управління, м. Київ

РАДИ ЯК ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ

В статті проаналізовано вплив марксистсько-ленінської доктрини на формування представницьких органів влади в контексті історичного досвіду їх діяльності.
 
В статье проанализировано влияние марксистско-ленинской доктрины на формирование представительских органов власти в контексте исторического опыта их деятельности.
 
The article analyzes the influence of Marxist-Leninist doctrine on the formation of representative governmental organs in the context of the historical experience of their activities. 

О. В. Комаров

Головний інспектор Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Держмитслужби України

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ АДМІНІСТРУВАННЯ РИЗИКІВ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ГАРАНТУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

В статті здійснено спробу осмислення природи та сутності категорії «безпека» (державна/національна), а також визначення ролі адміністрування ризиків в митній галузі для її гарантування шляхом забезпечення зовнішньоекономічного напрямку, що є наразі одним із пріоритетних для держави.

In the article an attempt to comprehension of the nature and essence of the category “security” (state/national) was made, also the definition of the risk management role in the customs sector for its guaranteeing by providing external economic direction, which is one of the priority directions for the state.

Л. Д. Оліфіренко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ВПЛИВ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ НА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ ПРОМИСЛОВОСТІ: ГАЛУЗЕВІ АСПЕКТИ

Стаття присвячена пошуку методів та інструментів формування інституціональної політики держави, які спроможні ефективно впливати на розвиток галузей економіки. Розглядаються релевантні методи формування складових інституціональної політику держави на прикладі розвитку хімічної галузі.
 
The article is devoted to the methods and tools shaping institutional policy are able to influence the development of the economy. There are considered relevant methods of forming components of institutional policy in the case of the chemical industry.

Т. А. Крушельницька

к. е. н., доцент, докторант кафедри управління національним господарством Національної академії державного управління при Президентові України

СУТНІСТЬ СТИЛЮ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ ТА ЧИННИКИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

В статті автор визначає теоретичну сутність стилю державно-управлінської діяльності у податковій системі України та досліджує фактори його формування в умовах впливу міжнародної економічної інтеграції.
 
In this article author determines theoretical essence of style state administrative to activity in the tax system of Ukraine and probes the factors of his forming in the conditions of influence of international economic integration.

Т. Г. Добрівський

здобувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ТА САМОВРЯДНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МАЛОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ МІСТА БОЯРКИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Дається загальна характеристика територіальної громади м. Боярки Київської області. Розглядається соціальний проект як необхідна умова результат-тивного партнерства місцевої влади й громадськості в сучасних умовах.
 
Даётся общая характеристика территориальной общины г. Боярка Киевской области. Рассматривается социальный проект как необходимое условие результативного партнерства местной власти и общественности в современных условиях.
 
General description of territorial company is given Boyarka of the Kiev region. A social project as necessary condition for effective partnership of local power and public in modern terms is examined.

Т. О. Булковський

аспірант Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

У статті розглянуто та теоретично обґрунтовано напрями підвищення якості надання адміністративних послуг органами внутрішніх справ (далі – ОВС). Зокрема, проаналізовано необхідність правового регулювання надання адміністративних послуг, кадрове забезпечення структурних підрозділів та питання оплати вищезгаданих послуг.
 
In the article and theoretically grounded ways to improvement of quality of services provided by the Interior. The report analyzes the necessity of legal regulation of administrative services, staffing divisions and issue payment aforementioned services.

А. Б. Віленський

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

Здійснено обґрунтування та розроблено наукову концепцію оптимізації державного регулювання медичного забезпечення дітей на сучасному етапі розвитку системи охорони здоров’я України. Ключовими положеннями концепції є встановлення принципу особливої уваги якнайкращому забезпеченню інтересів дитини з використанням для цього усіх можливих засобів правового захисту з урахуванням відповідних потребам дитини процедур на всіх рівнях. Головними елементами розробленої концепції є: запровадження стратегічного плану із досягнення найкращого рівня здоров’я дітей на національному та регіональному рівнях; удосконалення законодавчих та нормативно-правових актів у сфері надання медичної допомоги дітям із забезпеченням прав дитини-пацієнта.
 
Carried out studies and developed a scientific conception of optimization of state regulation of medical support of children at the present stage of development of the health system in Ukraine. The Conception is the highest level of health and the prevention of child deaths, and its key provisions - establishing the principle of special attention to the best interests of the child using it for all possible remedies for the appropriate needs of the child procedures at all levels. The main elements of the developed conception of health care children are: implementation of a strategic plan to achieve the best in children"s health at national and regional levels, improve laws and regulations in the field of care for children with ensuring the maximum extent possible the rights of the patient.

І. В. Костенок

к. е. н., доцент, доцент кафедри загального та адміністративного менеджменту Донецького державного університету управління, Заступник директора регіонального центру з інвестицій та розвитку Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, Президент ЗАТ "Технологічний парк "Вуглемаш"

ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ НА МІСЦЯХ ЯК ОДИН З ІНДИКАТОРІВ ІНТЕНСИВНОСТІ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР

У статті окреслюються основні проблеми наукового потрактування громадянської участі, її інституалізації та ролі у сучасних політичних процесах в країні. Наголошується на різниці між демократією участі та електоральною демократією, де перша базується на постійно відтворюваній громадянській активності, а друга обмежується сплесками активності напередодні та під час виборів. З урахуванням означених наукових доробків надано коротку характеристику особливостям української громадянської активності.
 
В статье описываются основные проблемы научной трактовки гражданского участия, ее институализации и роли в современных политических процессах в стране. Делается акцент на разнице между демократией участия и электоральной демократией, где первая базируется на постоянно воспроизводимой гражданской активности, а вторая ограничивается всплесками активности накануне и во время выборов. С учетом указанных научных наработок предоставлено краткую характеристику особенностям украинской гражданской активности.
 
The article describes main problems of scientific interpreting of civic participation, its institutionalization and its role in contemporary political processes in the country. It is stressed on the differences between participatory democracy and electoral democracy, where the first is based on the ever played civic engagement, and the second is limited by bursts of activity before and during the elections. Taking into account the above-mentioned scientific results a brief description of the peculiarities of Ukrainian civic engagement is given.

І. В. Матюрін

здобувач Донецького державного університету управління

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ

В статті визначенні методичні підходи та принципи щодо розрахунку інтегральної оцінки розвитку соціального захисту військовослужбовців із застосуванням методу багатомірної класифікації на основі кластерного аналізу з урахуванням особливостей реформування Збройних сил, правоохоронних органів України.
 
В статье определены методические подходы и принципы по расчету интегральной оценки развития социальной защиты военнослужащих с применением метода многомерной классификации на основе кластерного анализа с учетом особенностей реформирования Вооруженных сил, правоохранительных органов Украины.
 
In the article the methodical approaches and principles for the calculation of integral evaluation of social protection of militarymen with the use of multivariate classification based on cluster analysis in the conditions of the reform of the Armed forces, law-enforcement agenciesof Ukraine have been determined.

А. В. Халецький

кандидат наук з державного управління

ДЕРЖАВНА КОМУНІКАТИВНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Аналізуються проблеми впровадження комунікативних стратегій розвитку взаємодії органів державного управління з громадськістю. Розглянуто переваги застосування інноваційних (віртуальних) технологій у комунікативному процесі органів державної влади.
 
Анализируются проблемы внедрения коммуникативных стратегий развития взаимодействия органов государственного управления с общественностью. Рассматриваются преимущества от использования инновационных (виртуальных) технологий в коммуникативном процессе органов государственной власти.
 
The problems of implementation of communication strategies of interaction of government with the public have been analyzed. The advantages of using innovation (virtual) technologies in the communication process of public authorities have been investigated.

П. С. Покатаєв

кандидат наук з державного управління, Класичний приватний університет

ФОРМУВАННЯ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Досліджено особливості формування коштів місцевих бюджетів шляхом детального аналізу бюджетних надходжень у розрізі їх видів. Встановлено причини зменшення надходження кошт за окремими статтями та запропоновано резерви їх збільшення.
 
The peculiarities of formation of local budgets by detailed analysis of revenue in terms of their species. It causes decrease in revenues for individual items and asked them to increase reserves.
 
Исследованы особенности формирования средств местных бюджетов путем детального анализа бюджетных поступлений в разрезе их видов. Установлены причины уменьшения поступления средства по отдельным статьям и предложены резервы их увеличения.

Г. Д. Волобуєва

здобувач Академії муніципального управління

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З ІНШИМИ СФЕРАМИ РЕГУЛЮВАННЯ

Досліджено різні підходи, принципи та критерії державного регулювання розвитку соціальної сфери. Запропоновано класифікацію соціальних послуг на відповідні рівні. Удосконалено теоретичні засади державної політики розвитку соціальної сфери у взаємозв’язку з іншими сферами регулювання.
 
Different approaches, principles and criteria for state regulation of the social sphere. The classification of social services at the appropriate level. Improved theoretical principles of the state policy of social services in conjunction with other regulatory areas.

Л. Х. Тихончук

здобувач Національного університету водного господарства та природокористування

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ В АСПЕКТІ БІОЕНЕРГЕТИКИ

Виокремлено мотиви до використання альтернативних джерел енергії із сільськогосподарської сировини. Проведено аналіз основ сучасної енергетичної стратегії з використання біологічних джерел енергії в Європі та в Україні. Визначено проблеми та розроблено напрями з удосконалення державної політики розвитку сільськогосподарського комплексу в аспекті біоенергетики.
 
Singled out the motives of the use of alternative energy sources from agricultural raw materials. An analysis of the foundations of modern energy strategy with the use of biological energy sources in Europe and the Ukraine. The problems and developed areas to improve public policy development of agricultural complex in terms of biomass.

О. Г. Якименко

Здобувач Донецького державного університету управління Міністерства освіти і науки України

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

A. Yakymenko

Competitor of the Donetsk State University of the Ministry of Education and Science of Ukraine

MECHANISMS OF GOVERNMENT ECONOMIC SECURITY IN THE INNOVATION OF UKRAINE

А. Г. Якименко

Соискатель Донецкого государственного университета управления Министерства образования и науки Украины

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Визначено особливості реалізації та розкрито сутність механізмів державного управління економічною безпекою в умовах переходу на інноваційний тип розвитку. Систематизовано напрями державного управління економічною безпекою за позитивним світовим досвідом. Здійснено оцінку стану економічної безпеки України, визначено її внутрішні й зовнішні загрози та проаналізовано стратегічні напрями впровадження механізмів державного управління економічною безпекою.

The features of the essence and mechanisms of state control of economic security in the transition to an innovative type of development . Systematized areas of public management of economic security for the world business experience. The estimation of the economic security of Ukraine , to its internal and external threats and analyzes the strategic directions of the implementation mechanisms of state control of economic security .

Определены особенности реализации и раскрыта сущность механизмов государственного управления экономической безопасностью в условиях перехода на инновационный тип развития . Систематизированы направления государственного управления экономической безопасностью по положительному мировому опыту. Осуществлена оценка состояния экономической безопасности Украины, определены ее внутренние и внешние угрозы и проанализированы стратегические направления внедрения механизмов государственного управления экономической безопасностью.

В. Я. Вайсман

здобувач Національного університету водного господарства та природокористування

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ЧИННИКА ЕВОЛЮЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

В статті розкрито особливості державно-приватнеого партнерства, як механізму ефективного управління, модернізації та розвитку соціально важливих сфер життєдіяльності; систематизовано методологічну базу дослідження сфери функціонування державного управління та еволюції державно-приватного партнерства; доведена необхідність використання державно-приватного партнерства як сучасного механізму взаємодії органів державної влади та сфери підприємництва в Україні.

In article features of state-private partnership, as mechanism of effective management, modernization and development of socially important spheres of activity are opened; it is systematized methodological base of research of the sphere of functioning of public administration and evolution of state-private partnership; need of use of state-private partnership as modern mechanism of interaction of public authorities and the business sphere in Ukraine is proved.

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету