Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 1, 2022

DOI: 10.32702/2307-2156.2022.1

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.1

М. О. Дурман

д. держ. упр., професор, заслужений працівник освіти України, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

О. Л. Дурман

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

Я. М. Лінецька

аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування,Херсонський національний технічній університет, м. Херсон, Україна

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМАТИКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

M. Durman

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Honored Worker of Education of Ukraine, Professor of the Department of Public Administration and Local Government, Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine

O. Durman

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Local Government, Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine

Ya. Linetska

Postgraduate student of the Department of Public Administration and Local Government, Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine

SCIENCE FRAGMENTATION OF THE PROBLEMATICS IN THE IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES AT THE PUBLIC ADMNISTRATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.2

З. В. Гбур

д. держ. упр., професор,професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Full Professor, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN INFORMATION SECURITY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.3

І. О. Драган

д. держ. упр., професор,завідувач кафедри національної безпеки, публічного управління та адміністрування,Державний університет «Житомирська політехніка»

Ю. В. Шпак

д. держ. упр., доцент, професор кафедри національної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

I. Dragan

Doctor of Science in Public Administration,Professor, Head of the Department of National Security, Public Administration and Management,Zhytomyr Polytechnic State University

Yu. Shpak

Doctor of Science in Public Administration,Associate Professor, Professor of the Department of National Security, Public Administration and Management, Zhytomyr Polytechnic State University

CONSTITUTIONAL BASES OF DEVELOPMENT OF THE MECHANISM OF STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.30

О. В. Аксьонова

к. е. н., доцент кафедри управління і адміністрування,Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

А. М. Волківська

к. е. н., доцент, заступник директора з науково-методичної роботи,Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

О. М. Яценко

д. е. н, професор, професор кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу,ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

А. А. Завгородній

магістрант кафедри управління і адміністрування,Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

O. Aksonova

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Management and Administration,Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

А. Volkivska

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director for Scientific and Methodological Work, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP ", Zhytomyr

O. Yatsenko

Doctor of Economic Sciences, Professor,Kyiv National Economic University Named After Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor,Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissya National University

А. Zavhorodni

Master's student of the Department of Management and Administration,Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

THEORETICAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF PERSONNEL POLICY IN STATE AUTHORITIES AND LOCAL SELF-GOVERNMENТ

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.31

О. І. Платонов

к. е. н., докторант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом

СТАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОМПОНЕНТУ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ

O. Platonov

PhD in Economics, Doctoral candidate of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

STATUS OF IMPLEMENTATION OF THE MULTIMODAL TRANSPORT COMPONENT OF THE ASSOCIATION AGREEMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.32

В. М. Логвиненко

к. філос. н., доцент, доцент кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В СФЕРІ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ТА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

V. M. Lohvynenko

PhD in Philosophy, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social Work, Management and Social Sciences, Lviv State University of Life Safety

SOCIAL POLICY IN STATE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.33

Н. В. Федірко

к. е. н., доцент кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Ю. В. Олексійчук

магістрант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У ЗАПОБІГАННІ ПОЛІТИЧНІЙ КОРУПЦІЇ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

N. Fedirko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of National Economy and Public Administration, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Y. Oleksiichuk

Master's student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

EFFECTIVENESS OF FINANCIAL CONTROL IN PREVENTING POLITICAL CORRUPTION IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.34

С. Є. Антонова

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

Г. Ф. Мартинюк

к. пед. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

А. Л. Шинкарук

к. політ. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

А. В. Бондар

магістр за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, Національний університет водного господарства та природокористування

ДОСЛІДЖЕННЯ СПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

S. Antonova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Local Government,National University of Water Management and Nature Resources Use

G. Martyniuk

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Public Administration and Local Government,National University of Water Management and Nature Resources Use

A. Shinkaruk

PhD in Political Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Local Government, National University of Water Management and Nature Resources Use

A. Bondar

Master's degree of Public Administration,National University of Water Management and Nature Resources Use

RESEARCH ON THE PERCEPTION OF CORRUPTION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.35

Н. М. Махначова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Я. А. Ременюк

здобувач ОС «магістр», Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

УСВІДОМЛЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: КРОС-КУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД (БЕЛЬГІЯ, ВІРМЕНІЯ, УКРАЇНА)

N. Makhnachova

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Management and Administration, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

Ya. Remeniuk

Master's student,Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

AWARENESS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: CROSS-CULTURAL APPROACH (BELGIUM, ARMENIA, UKRAINE)

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.36

С. С. Кравцов

к. держ. упр., доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

А. А. Тертична

студентка 2 курсу факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

"ПОДОРОЖ ДРУГИМ МІСТОМ" ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

S. Kravtsov

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Tourism and Recreation, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

A. Tertychna

2nd year student of the Faculty of restaurant-hotel and tourism business,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

SECOND CITY TRAVEL AS A PERSPECTIVE WAY OF THE TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.37

Н. О. Васюк

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

М. Г. Кузюк

лікар-офтальмолог вищої категорії, завідувач приймального відділення, Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока»

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (E-HELTH) ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of National Economy and Public Administration, National Economic University named after Vadym Hetman

M. Kuziuk

Highest category ophthalmologist, Head of the Emergency Department, Kyiv Clinical Ophthalmology Hospital Eye Microsurgery Center

INTRODUCTION OF THE ELECTRONIC HEALTH CARE SYSTEM (E-HEALTH) AS AN IMPORTANT DIRECTION OF TRANSFORMATION OF THE MEDICAL FIELD

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.38

О. І. Яременко

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського

Я. О. Страхніцький

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування,Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЕРЖАВИ

O. I. Yaremenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration,Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynsky State Pedagogical University

Y. О. Strakhnitskyi

Graduate student of the Department of Public AdministrationVinnytsia Mykhailo Kotsiubynsky State Pedagogical University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF ENSURING THE SYSTEM OF PROTECTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURE OF THE STATE

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.39

Т. П. Савонік

викладач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін,Нововолинський навчально-науковий інститутт економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету

ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

T. Savonik

Lecturer of the Department of Fundamental and Special Disciplines,Novovolynsk Educational and Scientific Institute of Economics and Management, Western Ukrainian National University

PECULIARITIES OF BUDGET PLANNING OF FOREIGN COUNTRIES AND PROSPECTS OF THEIR IMPLEMENTATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.70

Р. В. Сіреньок

аспірант третього року навчання кафедри глобальної та національної безпеки, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕРЕЖЕВИХ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

R. Sirenok

Postgraduate student of the Department of Global and National Security, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

INTRODUCTION OF MODERN NETWORK MARKETING TECHNOLOGIES IN PUBLIC ADMINISTRATION


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України