Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 1, 2021

DOI: 10.32702/2307-2156.2021.1

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.1

Н. С. Орлова

д. держ. упр., професор, тренер, Регіональний центр підвищення кваліфікації Київської області, м.Київ, Україна

Ю. Л. Мохова

к. держ. упр., доцент магістратури державного управління Центру післядипломної освіти, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ КРАЇНИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

N. Orlova

Doctor of Sciences in Public Administration, Рrofessor, trainer of the Professional Development Center of Kiev Region, Kyiv, Ukraine

I. Mokhova

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Center for Postgraduate Education, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF ENERGY EFFICIENCY OF THE COUNTRY: INTERNATIONAL EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.2

О. О. Карпенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Державний університет інфраструктури та технологій, Київ

О. В. Миронова

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281«Публічне управління та адміністрування», Державний університет інфраструктури та технологій, Київ

ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАЦІЇ ВЛАДИ І СУСПІЛЬСТВА ЯК ВИКЛИК ДЛЯ ДЕРЖАВИ

O. Karpenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management And Public Administration, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

O. Myronova

Master's student of Specialty 281 «Public Administration», State University Of Infrastructure And Technologies, Kyiv

PROBLEMS OF COMMUNICATION BETWEEN GOVERNMENT AND SOCIETY AS A CHALLENGE FOR THE STATE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.3

А. А. Олешко

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

О. В. Ровнягін

студент, Київський національний університет технологій та дизайну

В. Р. Годз

студентка, Київський національний університет технологій та дизайну

УДОСКОНАЛЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ

А. Oleshko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Management and Public Administration Department, Kyiv National University of Technologies and Design

A. Rovnyagin

Student, Kyiv National University of Technologies and Design

V. Godz

Student, Kyiv National University of Technologies and Design

IMPROVING DISTANCE LEARNING IN THE CONTEXT OF PANDEMIC RESTRICTIONS IN HIGHER EDUCATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.4

Л. М. Пилипенко

д. е. н., доцент, директор, Інститут адміністрування та післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

Б. І. Іличок

к. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки,Інститут адміністрування та післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

L. Pylypenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Director of the Institute of Administration and Postgraduate Education Lviv Polytechnic National University

B. Ilychok

Associate Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics,Institute of Administration and Postgraduate Education Lviv Polytechnic National University

FORMATION OF THE CONCEPT OF LAND REFORM IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.5

С. А. Чукут

д. держ. упр., професор, професор кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

О. Р. Шиць

студентка 3 курсу факультету соціології і права, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ В РОЗУМНИХ МІСТАХ: ВИКЛИКИ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

S. Chukut

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Theory and Practice of Management, National technical university of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute»

O. Shyts

Student of the Department of Sociology and Law, National technical university of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute»

ENSURING SOCIAL INCLUSION IN SMART CITIES: CHALLENGES AND CURRENT TRENDS

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.6

Т. М. Лозинська

д. держ. упр., професор, Полтавський державний аграрний університет

Г. А. Аранчій

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування, Полтавський державний аграрний університет

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

T. Lozinskaya

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Head of the Department of Public Administration, Poltava State Agrarian University

H. Aranchiy

Postgraduate student of the Department of Public Administration, Poltava State Agrarian University

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF COOPERATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.7

Л. В. Антонова

д. держ. упр., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

А. В. Антонов

д. держ. упр., доцент, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

ВПЛИВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА УДОСКОНАЛЕННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

L. Antonova

Doctor of Sciences in Public Administration,Professor of the Department of Accounting and Auditing of thePetro Mohyla Black Sea National University

A. Antonov

Doctor of Sciences in Public Administration,Professor of the Department of Economic Security,Public Administration and Management of the State University «Zhytomyr Polytechnic»

THE INFLUENCE OF CIVIL SOCIETY ON IMPROVING THE ELECTORAL PROCESS

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.8

В. В. Євдокимов

д. е. н., професор, Державний університет «Житомирська політехніка»

СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

V. Ievdokymov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Zhytomyr Polytechnic State University

CURRENT STATE OF FINANCIAL SUPPORT OF LAW ENFORCEMENT ACTIVITY

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.30

В. В. Звірич

к. м. н., здобувач кафедри управління та бізнес-адміністрування, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ

V. Zvirych

PhD in Medical Sciences,Сandidate for a degree of the Department of Management and Business Administration, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk

MECHANISM OF PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT IN THE HEALTHCARE SYSTEM: CONCEPTUAL AND CATEGORY APPARATUS

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.31

М. О. Дурман

к. т. н., доцент, заслужений працівник освіти України, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ТА МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

M. Durman

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Honored Worker of Education of Ukraine, Professor of the Department of Public Administration and Local Government, Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine

THE USE OF SOCIO-ECONOMIC MECHANISMS AND METHODS OF STATE REGULATORY POLICY TO STIMULATE THE ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.32

М. В. Макаренко

к. м. н., директор клініки ММ-дентал, здобувач наукового ступеня доктора наук,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ ТА ПОШИРЕННЮ ЕПІДЕМІЙ

M. Makarenko

PhD in Medical Sciences, Director of MM-Dental Clinic,Сandidate for a degree of Doctor of Science, Taras Shevchenko National University of Kyiv

LEGAL BASIS FOR THE ACTIVITIES OF PUBLIC AUTHORITIES TO PREVENT THE EMERGENCE AND SPREAD OF EPIDEMICS

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.33

С. І. Богату

к. м. н., асистент кафедри фармакології та фармакогнозії, Одеський національний медичний університет, магістр публічного управління та адміністрування, лікар-стоматолог

ДОБРОВОЛЬЧИЙ ПІДХІД В СТОМАТОЛОГІЇ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДЯНСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА

S. Bohatu

PhD in Medical Sciences, Assistant of the Department of Pharmacology and Pharmacognosy, Master of Public Administration, dentist

VOLUNTARY APPROACH IN DENTISTRY AS A FORM OF PUBLIC-CIVIL PARTNERSHIP IMPLEMENTATION


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України