Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 1, 2020

DOI: 10.32702/2307-2156.2020.1

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.1

В. М. Мороз

д. держ. упр., професор, професор кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім.акад. І.А.Зязюна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ЗМІСТ, ПРИНЦИПИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ

V. Moroz

Doctor of Sciences in Public Administration, Full Professor, Professor of Department of pedagogy and psychology of social systems management, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

INFORMATION RESOURCE AS AN OBJECT OF PUBLIC ADMINISTRATION: CONTENT, PRINCIPLES AND CHARACTERISTICS OF THE SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.2

В. В. Кононенко

д. і. н., доцент кафедри правових наук та філософії,Вінницький державний університет імені Михайла Коцюбинського

С. А. Лапшин

к. і. н., доцент кафедри правових наук та філософії,Вінницький державний університет імені Михайла Коцюбинського

Т. І. Пилипенко

старший викладач кафедри правових наук та філософії,Вінницький державний університет імені Михайла Коцюбинського

ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ

V. Kononenko

Doctor of Historical Sciences,Associate Professor at the Department of Legal Sciences and Philosophy,Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University

S. Lapshyn

PhD in Historical Sciences, Associate Professor at the Department of Legal Sciences and Philosophy,Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University

T. Pylypenko

Senior Lecturer at the Department of Legal Sciences and Philosophy,Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University

STATE-PUBLIC MENEGMENT OF EDUCATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.3

Р. І. Жовновач

д. е. н., професор кафедри економічної теорії,маркетингу та економічної кібернетики,Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

І. В. Ніколаєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії,маркетингу та економічної кібернетики,Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

R. Zhovnovach

Doctor of Economic Sciences, Professor of economic theory,marketing and economic cybernetics of the department

I. Nikolaev

PhD in Economics, Associate Professor of economic theory,marketing and economic cybernetics of the department,Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi

ENVIRONMENTAL RISKS IN THE FORMATION OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC SYSTEM OF METALLURGICAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.4

Л. В. Антонова

д. держ. упр., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

Л. В. Козлова

к. держ. упр., доцент, викладач кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут державного управління Чорноморського національного університету ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕОРІЇ ЛІДЕРСТВА В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

L. Antonova

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Petro Mohyla Black Sea National University

L. Kozlova

PhD in Public Administration, Associate Professor, Lecturer of the Department of Public Administration, Institute of Public Administration of the Black Sea National University

PROFESSIONALIZATION OF CIVIL SERVANTS AND EMPLOYEES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES AS A DIRECTION OF REALIZATION OF THE THEORY OF LEADERSHIP IN PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.29

О. О. Акімов

к. держ. упр., доцент, Заслужений економіст України, начальник відділу правового забезпечення, Національна служба посередництва і примирення

ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМПЕТЕНЦІЙНА СКЛАДОВА ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗМІСТ ТА ДЖЕРЕЛА НАПОВНЕННЯ

O. Akimov

PhD in Public Administration, Associate professor,Honored Economist of Ukraine, Head of the legal department,National Mediation and Conciliation Service

FUNCTIONAL-COMPETENT COMPONENT OF STATE-MANAGEMENT ACTIVITY: CONTENT AND SOURCES OF FILLING

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.30

О. В. Білозір

к. ю. н., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академії Управління персоналом

ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В ОСВІТНЬОМУ АСПЕКТІ

O. Bilozir

PhD in Law, Associate Professor, Department of Public Administration,Interregional Academy of Personnel Management

INSTRUMENTS FOR FORMING STATE SOCIAL POLICY IN EDUCATIONAL ASPECTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.31

С. О. Пермінова

к. пед. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Факультет менеджменту та маркетингу,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститутімені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

ЗМІНА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАРАДИГМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СВІТОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

S. Perminova

PhD in Pedagogical Sciences,Associate Professor at the Department of Management,National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine

CHANGE OF THE NATIONAL PARADIGM OF PUBLIC GOVERNANCE IN THE CONDITIONS OF WORLD TRANSFORMATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.32

Л. А. Мельник

к. держ. упр, головний консультант Управління культурно-мистецького та природно-заповідного фонду, Державне управління справами

CУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ

L. Melnuk

PhD in Public Administration, chief consultant of the Department of cultural, artistic and nature reserve fund, State Administration of Affairs

SUBJECTS OF STATE POLICY IN THE FIELD OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE CHILD

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.33

А. А. Коваль

к. е. н., доцент кафедри менеджментуНавчально-наукового інституту фінансів, банківської справи,Університет державної фіскальної служби України

Д. В. Самченко

здобувач вищої освіти,Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи,Університет державної фіскальної служби України

Н. О. Воробченко

здобувач вищої освіти,Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи,Університет державної фіскальної служби України

ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

А. Koval

PhD in Economics, Associate Professor of ManagementEducational Research Institute of Finance, Banking,University of the State Fiscal Service of Ukraine

D. Samchenko

student, Educational Research Institute of Finance, Banking,University of the State Fiscal Service of Ukraine

N. Vorobchenko

student, Educational Research Institute of Finance, Banking,University of the State Fiscal Service of Ukraine

THE PROBLEM OF STATE ADMINISTRATION IN THE TAX FIELD OF UKRAINE IN THE GLOBALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.34

Л. В. Сергієнко

к. держ. упр., доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

І. В. Новосьолов

магістрант спеціальності «Публічне управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ УРБАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

L. Sergienko

PhD in Public Administration, Assistant Professor of Department of Economic Security, Public Management and AdministrationZhytomyr Polytechnic State University

І. Novosiolov

Master's Degree in «Public Management and Administration», Zhytomyr Polytechnic State University

DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF URBAN CHANGE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.35

Є. В. Коломієць

к. н. з держ. упр., доцент

М. С. Каракай

к. н. з держ. упр., доцент,доцент кафедри Обліку оподаткування та економічної безпеки,Донбаська державна машинобудівна академія

С. В. Касьянюк

к. т. н., доцент, доцент кафедри Економіки підприємства,Донбаська державна машинобудівна академія

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

E. Kolomiets

PhD of Sciences in Public Administration, Associate Professor

M. Karakai

PhD of Sciences in Public Administration, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Taxation and Economic SecurityDonbas state machine-building academy

S. Kasianiuk

PhD of Technical Sciences, Associate Professor,Associate Professor of Department of economy of enterprises,Donbas state machine-building academy

STRUCTURE AND CONTENT OF THE INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.36

О. В. Мотайло

к. мед. н., асистент кафедри оториноларингології,Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

O. Motaylo

PhD in Medical Sciences, Assistant of the Department of Otorhinolaryngology, National Medical University named after O. O. Bogomolets

IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF FUNCTIONING OF THE STATE SYSTEM OF MONITORING ON THE HEALTH OF THE POPULATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.99

Ф. Р. Криничко

здобувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Держаний університет «Житомирська політехніка»

УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

F. Krynychko

Сandidate for a degree of the Department of Economic Security, Public Management And Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

IMPROVING THE ACTIVITIES OF PUBLIC POLICY IMPLEMENTATION PUBLIC HEALTH POLICIES

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.100

О. В. Василенко

здобувач кафедри публічного управління та митного адміністрування,Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

НОСТРИФІКАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЄЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ

O. Vasilenko

applicant, public and customs administration department,University of Customs and Finance, Dnipro

NOSTRIFICATIONAL MECHANISM OF THE INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України