EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 1, 2019

DOI: 10.32702/2307-2156.2019.1

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.1

А. І. Богданенко

доктор філософії в галузі державного управління, доктор економічних наук, аспірант,Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

A. I. Bogdanenko

Ph.D. in public administration, Doctor of Science in Economics, Post-graduate student,Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE ANALYSIS OF STATE MANAGEMENT OF INVESTMENT PROCESSES AT THE PRESENT STAGE OF REFORMATION OF THE SYSTEM OF SOCIAL HOUSING CONSTRUCTION

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.2

І. М. Грищенко

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів та природокористування України, м. Київ

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Iryna Gryshchenko

Doctor of Public Administration, Professor of the Department of Public Administration and Innovation Management of the Institute of Postgraduate Education of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, city Kyiv

ANALYSIS OF STATE POLICY IN THE FIELD OF RURAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.20

Є. А. Вилгін

к. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування,Міжрегіональна академія управління персоналом

ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Evgen Vilgin

Ph.D., Associate Professor of the Department of Public AdministrationInterregional Academy of Personnel Management

TOOLS FOR IMPROVING THE RESULTS OF THE REGIONAL INVESTMENT AND BUILDING COMPLEX FUNCTIONING

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.21

А. П. Миколаєць

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного адміністрування,Міжрегіональна академія управління персоналом

МЕХАНІЗМ МІЖСЕКТОРНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

A. P. Mykolaiets

Candidate of science in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

MECHANISM OF INTER-SECTORAL SOCIAL PARTNERSHIP IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.22

М. Г. Орел

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України, Головний вчений секретар наукової установи ГО “Академія національної безпеки”

МІСІЯ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПОРЯДКУ

M. G. Orel

PhD (Public administration), doctoral candidate of the Department of Globalistics, European integration аnd the National security, National Academy of Public Administration,the President of Ukraine, Chief Scientific secretary of the scientificinstitution of the Public organization “Academy of National Security”

MISSION OF SUBJECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF POLITICAL SECURITY FOR THE ENSURING OF SOCIAL STABILITY

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.23

І. І. Самойлова

кандидат наук з державного управління, завідувач навчально-методичного відділуНавчально-наукового центру організації освітнього процесу,Університет державної фіскальної служби України

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

I. Samoilova

PhD (Public Administration), head of the educational-methodical departmentEducation and research center for education management,University of the State Fiscal Service of Ukraine

ANALYSIS OF THE STATE POLICY ON IMPLEMENTATION OF BUDGET DECENTRALIZATION AND EFFECTIVENESS OF BUDGETARY SYSTEM REFORM IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.24

Ю. Л. Мохова

к. наук з держ. упр., доцент магістратури державного управління,Центр післядипломної освіти Донецького національного технічного університету, м. Покровськ

Р. В. Сабадаш

студент магістратури державного управлінняЦентру післядипломної освіти Донецького національного технічного університету, м. Покровськ

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ДЖЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Yu. L. Mokhova

PhD (Public Administration), Associate Professor of Master's Degree of Public Administration, Center for Postgraduate Education of Donetsk National Technical University, Pokrovsk

R. V. Sabadash

student of the Master of Public Administration of the Postgraduate Education Center of Donetsk National Technical University, Pokrovsk

PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM IN THE GOVERNMENT INSTITUTES

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.25

І. А. Гриджук

кандидат наук з державного управління, доцент,Національний університет «Києво-Могилянська академія»

УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

Iryna Hrydzhuk

Philosophiæ doctor, Associate Professor,National University of “Kyiv-Mohyla Academy”

IMPROVEMENT OF THE REGULATORY MECHANISM OF STATE CONTROL IN THE FINANCIAL AND ECONOMIC SECTOR

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.26

І. В. Антипенко

кандидат юридичних наук, докторант кафедри публічної політики та політичної аналітики Національна академія державного управління при Президентові України

ОНТОЛОГІЧНА ОСНОВА ФЕНОМЕНУ РИЗИКУ В СУЧАСНИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДАХ ЗАРУБІЖНОЇ РИЗИКОЛОГІЇ

I. V. Antypenko

PhD in Law, doctoral candidate of the Public Policy and Political Analysis Chair,National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE ONTOLOGICAL BASIS OF THE PHENOMENON OF RISK IN MODERN METHODOLOGICAL APPROACHES OF FOREIGN RISKOLOGY

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.27

І. В. Рейтерович

кандидат політичних наук, доцент,доцент кафедри публічної політики та політичної аналітики,Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ GOVERNMENT RELATIONS

I. V. Reiterovych

PhD in Political Science, Associate Professor of the Public Policy andPolitical Analysis Chair, National Academy forPublic Administration under the President of Ukraine

THE FEATURES OF THE SUBJECT FIELD OF GOVERNMENT RELATIONS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.28

А. С. Близнюк

к. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

ІНСТИТУЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Andrii Bliznyuk

Ph.D., Ph.D. student of the Interregional Academy of Personnel Management

INSTITUTIONAL ORGANIZATIONAL BASES FORMING MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION BY DEVELOPMENT OF RECREATIONAL DEPARTMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.29

В. П. Залізнюк

к. е. н., докторант Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Viktoriia Zalizniuk

Candidate of Economic Sciences, Ph.D. student of Taurian National University named after V.I. Vernadsky

IMPORTATION IN THE SYSTEM OF PROTECTION OF FOOD SECURITY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.30

В. М. Горбик

к. держ. упр., генеральний директор Державного підприємства «Спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Київоблагроліс»

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНІВ: МІЖГАЛУЗЕВІ АСПЕКТИ

Volodymyr M. Horbyk

Candidate of Sciences in Public Administration, Director General of the State Enterprise "Specialized Forest Enterprise" Kievoblagrolis "

DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT OF THE STATE MANAGEMENT MECHANISM OF THE NATURAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF REGIONS: INTERSECTORIAL ASPECTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.100

С. В. Карпюк

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

СПЕЦИФІКА ЗАГАЛЬНОСВІТОВИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЙОГО ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ

S. V. Karpyuk

postgraduate, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

SPECIFICITY OF GLOBAL AND NATIONAL TRANSFORMATIONAL PROCESSES IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONDITIONS OF ITS POLITICAL MODERNIZATION AND DEMOCRATIZATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету