Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 1, 2019

DOI: 10.32702/2307-2156.2019.1

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.1

А. І. Богданенко

доктор філософії в галузі державного управління, доктор економічних наук, аспірант,Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

A. I. Bogdanenko

Ph.D. in public administration, Doctor of Science in Economics, Post-graduate student,Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE ANALYSIS OF STATE MANAGEMENT OF INVESTMENT PROCESSES AT THE PRESENT STAGE OF REFORMATION OF THE SYSTEM OF SOCIAL HOUSING CONSTRUCTION

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.2

І. М. Грищенко

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів та природокористування України, м. Київ

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Iryna Gryshchenko

Doctor of Public Administration, Professor of the Department of Public Administration and Innovation Management of the Institute of Postgraduate Education of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, city Kyiv

ANALYSIS OF STATE POLICY IN THE FIELD OF RURAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.3

М. В. Андрієнко

доктор наук з державного управління, доцент, начальник центру заходів цивільного захисту, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

А. В. Борисов

начальник науково-інформаційного відділу, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

О. О. Черкасов

молодший науковий співробітник науково-інформаційного відділу, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ: РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

M. V. Andriyenko

doctor of sciences in public administration, associate professor, head of research center of civil protection measures, Ukrainian scientific research institute of civil protection

A. V. Borisov

chief of the informational department, Ukrainian research institute for civil protection

O. O. Cherkasov

junior research fellow, research and information department, Ukrainian research institute of civil protection

REALIZATION OF THE STATE POLICY IN THE FIELD OF CIVIL PROTECTION: REORGANIZATION OF THE CENTRAL BODY OF THE EXECUTIVE AUTHORITY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.4

Н. М. Левченко

д. держ. упр., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Запорізький національний технічний університет

Л. В. Антонова

доктор наук з державного управління, професор,професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

А. В. Антонов

доктор наук з державного управління, доцент,професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адмініструванняЖитомирського державного технологічного університету, м. Житомир, Україна

СЕРВІСНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В ПТНЗ ЗА ПРИНЦИПАМИ ДУАЛЬНОСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ

Natalia Mikhailovna Levchenko

Doctor of Science in Public Administration, Professor,Professor of the Department of Business, Trade and Stock ExchangesZaporizhzhya National Technical University

Liudmyla Volodymyrivna Antonova

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor,Professor of the Department of Accounting and Auditingof the Petro Mohyla Black Sea National University

Andrii Vyacheslavovich Antonov

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor,Professor of Department of Economic Security, Public Administration and Management of the Zhytomyr State Technological University

SERVICE ASSISTANCE OF TRAINING ORGANIZATION IN PTNZ ON DUALITY PRINCIPLES IN THE DECENTRALIZATION OF EDUCATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.20

Є. А. Вилгін

к. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування,Міжрегіональна академія управління персоналом

ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Evgen Vilgin

Ph.D., Associate Professor of the Department of Public AdministrationInterregional Academy of Personnel Management

TOOLS FOR IMPROVING THE RESULTS OF THE REGIONAL INVESTMENT AND BUILDING COMPLEX FUNCTIONING

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.21

А. П. Миколаєць

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного адміністрування,Міжрегіональна академія управління персоналом

МЕХАНІЗМ МІЖСЕКТОРНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

A. P. Mykolaiets

Candidate of science in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

MECHANISM OF INTER-SECTORAL SOCIAL PARTNERSHIP IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.22

М. Г. Орел

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України, Головний вчений секретар наукової установи ГО “Академія національної безпеки”

МІСІЯ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПОРЯДКУ

M. G. Orel

PhD (Public administration), doctoral candidate of the Department of Globalistics, European integration аnd the National security, National Academy of Public Administration,the President of Ukraine, Chief Scientific secretary of the scientificinstitution of the Public organization “Academy of National Security”

MISSION OF SUBJECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF POLITICAL SECURITY FOR THE ENSURING OF SOCIAL STABILITY

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.23

І. І. Самойлова

кандидат наук з державного управління, завідувач навчально-методичного відділуНавчально-наукового центру організації освітнього процесу,Університет державної фіскальної служби України

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

I. Samoilova

PhD (Public Administration), head of the educational-methodical departmentEducation and research center for education management,University of the State Fiscal Service of Ukraine

ANALYSIS OF THE STATE POLICY ON IMPLEMENTATION OF BUDGET DECENTRALIZATION AND EFFECTIVENESS OF BUDGETARY SYSTEM REFORM IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.24

Ю. Л. Мохова

к. наук з держ. упр., доцент магістратури державного управління,Центр післядипломної освіти Донецького національного технічного університету, м. Покровськ

Р. В. Сабадаш

студент магістратури державного управлінняЦентру післядипломної освіти Донецького національного технічного університету, м. Покровськ

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ДЖЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Yu. L. Mokhova

PhD (Public Administration), Associate Professor of Master's Degree of Public Administration, Center for Postgraduate Education of Donetsk National Technical University, Pokrovsk

R. V. Sabadash

student of the Master of Public Administration of the Postgraduate Education Center of Donetsk National Technical University, Pokrovsk

PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM IN THE GOVERNMENT INSTITUTES

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.25

І. А. Гриджук

кандидат наук з державного управління, доцент,Національний університет «Києво-Могилянська академія»

УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

Iryna Hrydzhuk

Philosophiæ doctor, Associate Professor,National University of “Kyiv-Mohyla Academy”

IMPROVEMENT OF THE REGULATORY MECHANISM OF STATE CONTROL IN THE FINANCIAL AND ECONOMIC SECTOR

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.26

І. В. Антипенко

кандидат юридичних наук, докторант кафедри публічної політики та політичної аналітики Національна академія державного управління при Президентові України

ОНТОЛОГІЧНА ОСНОВА ФЕНОМЕНУ РИЗИКУ В СУЧАСНИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДАХ ЗАРУБІЖНОЇ РИЗИКОЛОГІЇ

I. V. Antypenko

PhD in Law, doctoral candidate of the Public Policy and Political Analysis Chair,National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE ONTOLOGICAL BASIS OF THE PHENOMENON OF RISK IN MODERN METHODOLOGICAL APPROACHES OF FOREIGN RISKOLOGY

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.27

І. В. Рейтерович

кандидат політичних наук, доцент,доцент кафедри публічної політики та політичної аналітики,Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ GOVERNMENT RELATIONS

I. V. Reiterovych

PhD in Political Science, Associate Professor of the Public Policy andPolitical Analysis Chair, National Academy forPublic Administration under the President of Ukraine

THE FEATURES OF THE SUBJECT FIELD OF GOVERNMENT RELATIONS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.28

А. С. Близнюк

к. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

ІНСТИТУЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Andrii Bliznyuk

Ph.D., Ph.D. student of the Interregional Academy of Personnel Management

INSTITUTIONAL ORGANIZATIONAL BASES FORMING MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION BY DEVELOPMENT OF RECREATIONAL DEPARTMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.29

В. П. Залізнюк

к. е. н., докторант Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Viktoriia Zalizniuk

Candidate of Economic Sciences, Ph.D. student of Taurian National University named after V.I. Vernadsky

IMPORTATION IN THE SYSTEM OF PROTECTION OF FOOD SECURITY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.30

В. М. Горбик

к. держ. упр., генеральний директор Державного підприємства «Спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Київоблагроліс»

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНІВ: МІЖГАЛУЗЕВІ АСПЕКТИ

Volodymyr M. Horbyk

Candidate of Sciences in Public Administration, Director General of the State Enterprise "Specialized Forest Enterprise" Kievoblagrolis "

DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT OF THE STATE MANAGEMENT MECHANISM OF THE NATURAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF REGIONS: INTERSECTORIAL ASPECTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.31

О. О. Акімов

к. держ. упр., доцент, Заслужений економіст України, начальник відділу правового забезпечення, Національна служба посередництва і примирення

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ТА ПЕРСПЕКТИВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У ФОРМУВАННІ ПАРАДИГМИ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. Akimov

PhD in Public Administration, Associate professor,Honored Economist of Ukraine, Head of the legal department,National Mediation and Conciliation Service

STUDY OF THE ROLE AND PERSPECTIVES OF VOCATIONAL TRAINING OF CIVIL SERVANTS IN THE FORMATION OF THE PARADIGM OF SYSTEMOGENESIS OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.100

С. В. Карпюк

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

СПЕЦИФІКА ЗАГАЛЬНОСВІТОВИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЙОГО ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ

S. V. Karpyuk

postgraduate, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

SPECIFICITY OF GLOBAL AND NATIONAL TRANSFORMATIONAL PROCESSES IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONDITIONS OF ITS POLITICAL MODERNIZATION AND DEMOCRATIZATION


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України