Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 1, 2018

М. І. Іщенко

д. е. н., професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЧИСЕЛЬНІСТЮ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН У МІСТІ)

M. Ishchenko

doctor of economics, professor of the department of accounting, taxation, public administration and administration, State University "Krivoy Rog National University"

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF THE ACTIVITIES OF PUBLIC ADMINISTRATIONS (FOR EXAMPLE, THE ISSUE OF CONTROLLING THE NUMBER OF HOMELESS ANIMALS IN THE CITY)

В. С. Колтун

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР У ПРОЦЕСАХ КОНСОЛІДАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

V. S. Koltun

doctor of science in public administration, docent, professor of the Department of Regional Government, Local Government and City Administration National Academy of Public Administration by the President of Ukraine

PUBLIC SPACE IN THE PROCESSES OF CONSOLIDATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES

С. Г. Бугайцов

доктор наук з державного управління, професор, головний науковий співробітник, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, ORCID: 0000-0002-9513-2510

М. В. Андрієнко

доктор наук з державного управління, доцент, начальник центру заходів цивільного захисту, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, ORCID:0000-0002-3239-8936

МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ISO 9001:2008 В УКРАЇНІ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЙОГО У ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

S. G. Bugaytsov

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Chief Researcher, Ukrainian Research Institute of Civil Protection, ORCID: 0000-0002-9513-2510

N. V. Andriyenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Head of the Center for Civil Protection, Ukrainian Research Institute of Civil Protection, ORCID:0000-0002-3239-8936

INTERNATIONAL STANDARD ISO 9001: 2008 IN UKRAINE AND IMPLEMENTATION OF ITS ACTIVITY IN UKRAINE'S CIVIL SERVICE OF EXCITING SITUATIONS

С. Г. Бугайцов

доктор наук по государственному управлению, профессор, главный научный сотрудник, Украинский научно-исследовательский институт гражданской защиты, ORCID: 0000-0002-9513-2510

Н. В. Андриенко

доктор наук по государственному управлению, доцент, начальник центра мероприятий гражданской защиты, Украинский научно-исследовательский институт гражданской защиты, ORCID:0000-0002-3239-8936

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 9001: 2008 В УКРАИНЕ И ВНЕДРЕНИЕ ЕГО В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

М. I. Дяченко

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

А. В. Мовчанюк

к. е. н., старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УМАНСЬКОГО РАЙОНУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

M. I. Diachenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman

A. V. Movchanyuk

Ph.D. in Economics, Senior Lecturer of the Department of Public Administration and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman

THE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES OF THE UMAN DISTRICT IN DECENTRALIZATION CONDITIONS

Л. Ю. Мельник

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

OРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ АГРАРНОЇ СФЕРИ

L. Melnyk

PhD in Economics, associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Uman national University of horticulture, Uman

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF FORMATION OF KNOWLEDGE ECONOMY OF THE AGRARIAN SPHERE

М. В. Коновалова

к. н. з держ. упр., викладач кафедри соціальної політики, НПУ імені М. П. Драгоманова

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ: СВІТОВІ ТРЕНДИ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

M. V. Konovalova

PhD in Public Administration, lecturer at Social Policy Department National Pedagogical Dragomanov University

SOCIAL SECURITY SYSTEM MANAGEMENT: WORLD TRENDS AND UKRAINIAN REALITIES

О. П. Дяченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

О. P. Diachenko

Ph. D. in Economics, associate professor of department of accounting and taxation, Odessa State Agrarian University

BASIC DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF STATE MECHANISMS OF FUNCTIONING OF LOCAL ANTICORRUPTION ORGANS ARE IN UKRAINE

Є. А. Вилгін

к. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Evgen Vilgin

Ph.D., Associate Professor of the Department of Public Administration Interregional Academy of Personnel Management

STATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF CLUSTERIZATION OF THE REGIONAL INVESTMENT AND BUILDING COMPLEX

Е. А. Вилгин

к. гос. упр., доцент кафедры публичного администрирования, Межрегиональная академия управления персоналом

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКСА

Л. А. Мельник

к. держ. упр, заступник начальника відділу конкурсного відбору здобувачів вищої освіти, Національна академія державного управління при Президентові України

МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В УКРАЇНІ: ФОРМИ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

L. A. Melnuk

the candidate of sciences in public administration, Deputy Head of the Department of Competitive Selection of Higher Education Institutes, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

INTERREGIONAL COOPERATION IN UKRAINE: FORMS AND PRIORITY DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

Н. В. Філіпова

к. е. н., доцент кафедри ПУМО, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

Д. О. Войченко

Директор ТОВ «ЧАС-XXІ»

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

N. V. Filipova

c. e. s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological university

D. O. Voychenko

«Chas XXI» Ltd. director

FORMATION OF CIVIL SOCIETY IN UKRAINE

І. Я. Зима

канд. мед. наук, Рівненська обласна клінічна лікарня, Головний лікар

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА ОСНОВІ ОПИТУВАННЯ ЕКСПЕРТІВ

I. Zyma

PhD of Medical Sciences, Rivne Regional Clinical Hospital, Head doctor

DETERMINATION OF DIRECTIONS FOR THE REFORMATION OF THE HEALTH DEVELOPMENT MANAGEMENT BASED ON EXPERTS EXAMINATION

Н. А. Кваша

аспірант Міжрегіональної академії управління персоналом

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Natalia Kvasha

postgraduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

MODERN METHODS OF EVALUATING SCIENTIFIC POTENTIAL

М. Г. Шклярук

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СТРУКТУРА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СИСТЕМІ ДЕМОКРАТИЧНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

M. Shkliaruk

Ph.D student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE STRUCTURE OF STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE SYSTEM OF DEMOCRATIC PUBLIC ADMINISTRATION

І. М. Дорош

асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

О. І. Дорош

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА УСТАНОВАХ

I. M. Dorosh

assistant of Department of Administrative and Financial Management, National University «Lviv Polytechnic», Lviv

O. I. Dorosh

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of Foreign Economic and Customs Activities, National University «Lviv Polytechnic», Lviv

LEGAL PRINCIPLES OF REGULATION OF STRESS SITUATIONS IN STATE ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України