Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 1, 2015

К. А. Бабенко

доктор юридичних наук, професор кафедри університетської та професійної освіти, Вищий державний навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри університетської та професійної освіти, Вищий державний навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»

С. Ж. Лазаренко

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри університетської та професійної освіти, Вищий державний навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»

ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

K. A. Babenko

Doctor of Laws, Professor of Department of University and Professional Education, "University of Educational Management" of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

S. J. Lazarenko

Doctor of Laws, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Head of Department of University and Professional Education, "University of Educational Management" of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

PRINCIPLES OF PUBLIC COMMUNICATIVE POLICY FOR PREVENTION AND COMBATING CORRUPTION

Є. Г. Карташов

кандидат філософських наук

ФОРМУВАННЯ НОВИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

E. G. Cartashov

PhD

FORMATION OF NEW METHODOLOGICAL APPROACHES TO IMPLEMENT NATIONAL ENVIRONMENTAL POLICY IN THE REGIONS

О. Ф. Сальнікова

к. т. н., с. н. с., начальник науково-дослідної лабораторії Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

O. F. Salnikova

candidate of engineering sciences, senior researcher, chief of research laboratory of the Central research institute of armament and military technique of Armed Forces of Ukraine, Кyiv

MODERN TRENDS OF PROGRESS OF MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE

Н. А. Сіцінський

магістр права, Європейський університет, м. Фленсбург, Німеччина

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ДОГОВІРНО–ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНІ

Nazariy Sitsinskiy

master of Law, European University, Flensburg, Germany

THE CONCEPTUAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL STRATEGY FOR THE LEGAL REGISTRATION OF THE STATE BORDER OF UKRAINE

М. Л. Бєлкін

кандидат юридичних наук, доцент кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ

Л. М. Бєлкін

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, директор ТОВ «Газета», Донецька область

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК РЕЗУЛЬТАТ НЕНАЛЕЖНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

M. L Belkin

Ph.D., Associate Professor of Business Administration and Project Management, University "University of Economics and Law «KROK», Kyiv

L. M. Belkin

Ph.D., Senior Scientist, Director of «Gazeta Ltd», Donetsk region

PROBLEMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A RESULT OF POOR GOVERNANCE

В. С. Колтун

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ ЯК КОНТЕКСТ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

V. S. Koltun

candidate of science in public administration, docent, Associate Professor of the Department of Regional Government, Local Government and City Administration National Academy of Public Administration by the President of Ukraine

PATTERNS IN ECONOMIC DEVELOPMENT AREAS AS CONTEXT FUNCTIONING OF LOCAL GOVERNMENT

Е. В. Дробко

кандидат наук з державного управління, Національний університет водного господарства та природокористування

ПОБУДОВА ПАРТНЕРСЬКОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНО-КОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ – ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

E. V. Drobko

PhD in Public Administration, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

THE BUILDING OF THE PARTNERSHIP MODEL OF THE RELATIONS BETWEEN THE STATE AND THE CHURCH IN THE UKRAINE — PRACTICAL ASPECTS

Н. В. Москалець

аспірант кафедри управління суспільним розвитком, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КЛАСИФІКАЦІЯ РІЗНОВИДІВ ВЗАЄМОДІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

N. V. Moskalets

Post-graduate student department of social development administration, National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv

CLASSIFICATION OF TYPES OF INTERACTION OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF UKRAINE WITH STATE BODIES IN ENSURING HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS

К. С. Кандагура

к. держ. упр., ст. викладач кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ВЛАДИ З ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

K. S. Kandagura

сandidate governance, senior teacher of department management Kyiv national university of trade and economics

THE MECHANISM OF GOVERNMENT ADMINISTRATION IN POWER RELATIONS WITH CIVIL SOCIETY

С. В. Ведернікова

к. е. н., доктор філософії у галузі економіки, професор Міжрегіональної кадрової Академії, зав. кафедри економіки та підприємництва Міжрегіональна кадрова Академія м. Одеса, Україна

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦТВА БАНКАМИ ТА ДЕРЖАВОЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

S. Vedernіkova

Candidate of Economic Sciences Dr. fіlosofії at the Branch Economy, Prof. Interregional Academy of Personnel, Head. the Department of Economics and Business Interregional Academy of Personnel, Odessa, Ukraine

FINANCIAL SUPPORT BUSINESSES, BANKS AND GOVERNMENT AT THE PRESENT STAGE

І. В. Чаплай

аспірант кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

I. V. Chaplay

aspirant of the Dept. marketing and advertising of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

PUBLIC SERVICES: BASIC APPROACHES TO UNDERSTANDING AND CLASSIFICATION

О. В. Євсюкова

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри історії, теорії держави і права та конституційного права Академії муніципального управління

РЕФОРМУВАННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНІ УКРАЇНИ: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

O. V. Yevsiukova

candidate of science with public administration, associate professor of history, theory of state and law and constitutional law the Academy of municipal administration

THE REFORM OF THE REPRESENTATIVE BODIES OF LOCAL AUTHORITIES IN THE ADMINISTRATIVE DISTRICT OF UKRAINE: POLISH EXPERIENCE AND SUGGESTIONS FOR ITS USE

Л. О. Комісарова

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та практики психолого-педагогічних дисциплін, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ НАВЧАННЯ – ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ

L. О. Komissarova

Ph.D., assistant professor of theory and practice of psycho-pedagogical disciplines Mykolayiv State Agrarian University, Mykolayiv

MANAGEMENT OF INNOVATIVE LEARNING TECHNOLOGIES - THIS REQUIREMENT

Anna Viktorivna Verbytska

candidate of the Department of Marketing, РR-Technologies and Logistics of Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

FORMATION OF PUBLIC POLICIES OF HIGHER EDUCATION IN EUROPEAN UNION COUNTRIES

А. В. Вербицька

здобувач кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

М. В. Кондрашова

к. держ. упр., доцент Академії муніципального управління

СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

Marina V. Kondrashova

PhD in Public Administration., Associate professor of the Academy of Municipal Management

STRATEGIC APPROACH TO THE BUILDING OF THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN UKRAINE

А. В. Кожина

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Академія муніципального управління, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Alla Kozhyna

PhD in Public Administration, Associate Professor of the department of Public Administration and Local Self-Government of the Academy of Municipal Administration, Kyiv

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF PUBLIC PARTICIPATION MECHANISMS AT THE LOCAL LEVEL


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України