EnglishНа русском

Зміст журналу № 1, 2014

М. В. Сіцінська

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

ГРОМАДСЬКА РАДА: ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

M. Sitsinskay

doctoral student in public administration and management National academy of public administration the President of Ukraine

THE PUBLIC COUNCIL: THE PECULIARITIES OF ITS ACTIVITIES IN THE SECTOR OF SECURITY AND DEFENSE OF UKRAINE

У статті розглянуто питання сутності громадських рад та особливості їх діяльності в секторі безпеки і оборони України. Визначені основні заходи забезпечення ефективного функціонування системи громадських рад при складових сектору безпеки і оборони.

In the article the problems of the essence of public councils and peculiarities of their activity in the sectors of security and defense of Ukraine. The basic measures to ensure the effective functioning of the public councils of security sector and defense.

Д. В. Кіслов

кандидат політичних наук, доцент, докторант Національної академії державного управлінняпри Президентові України, доцент кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету м. Київ

ДЕРЖАВНІ ТА ПРОТЕСТНІ КОМУНІКАЦІЇ ПІД ЧАС ПОЛІТИЧНИХ КРИЗ

Denis Kislov

PhD in Political Science, associated professor, student of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, assistant professor of marketing and advertising Kyiv National Trade and Economic University

GOVERNMENT AND COMMUNICATION PROTEST DURING THE POLITICAL CRISIS

У статті розглядаються форми та методи протиборства протестних та державних комунікацій у періоди загострення політичних і соціальних криз у загальноісторичному вимірі та у порівнянні їх з подіями в Україні у листопаді – грудні 2013 року.

The article deals with the forms and methods of warfare of public protest and communications in times of heightened political and social crises in the general historical dimension, as well as their comparison with the events in Ukraine in November - December 2013.

А. Г. Гетьманець

аспірант кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

НАУКОВО–ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ КОНЦЕПЦІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

A. G. Getmanets

aspyrant student in public administration and management National academy of public administration the President of Ukraine

THEORETICAL RESEARCH AND LEGAL FUNDAMENTALS OF PROJECT CONCEPT PUBLIC INVOLVEMENT IN STATE REGULATION OF TELEVISION AND RADIO BROADCASTING

У статті розглянуто актуальні питання щодо розроблення проекту Концепції залучення громадськості до державного регулювання у сфері телебачення і радіомовлення. Наголошено, що попри свою масовість, телерадіомовлення на сучасному етапі практично не виконує своїх основних функцій – інтеграційної, консолідуючої, ідеологічної, виховної, праксеологічної тощо. Обґрунтовано, що проект Концепції залучення громадськості до державного регулювання у сфері телебачення і радіомовлення визначає основні принципи, пріоритетні завдання і механізми забезпечення виконання та реалізації концептуальних заходів у практичній площині. Доведено, що Концепція є основою для розробки конкретних програм, проектів та планів заходів на загальнодержавному та регіональному рівнях.

The article deals with current issues of the Concept of public involvement in state regulation of television and radio. Emphasized that despite its mass, broadcasting at present practically does not perform its basic functions - integration , consolidating , ideological, educational, praxeological more. Proved that the design concept of public involvement in state regulation of television and radio sets basic principles, priorities and mechanisms for enforcement and implementation of conceptual events in a practical way. We prove that the concept is the basis for the development of specific programs, projects and action plans at the national and regional levels.

Ю. І. Ганущак

Здобувач, Львівський Регіональний Інститут Державного Управління Національної Академії Державного Управління

ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА МЕТОДОМ МОДЕЛЬНИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

Y. Y. Hanushchak

Bread-winner, Lviv Regional Institute of State Administration of National Academy of State Administration

MODELING OF INDICATORS OF LOCAL BUDGETS BY THE METHOD OF MODELS` ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL UNITS

Запропоновано методику розрахунку загального обсягу видатків місцевих бюджетів, що беруться до розрахунку трансфертів. Описано метод модельних адміністративно-територіальних одиниць, його застосування для розрахунку фінансових нормативів бюджетної забезпеченості на прикладі середньої освіти.

Methodology of calculation on general amount of expenditures of local budgets, brought into the calculations of grants from State budget is proposed. Method of models` administrative-territorial units and its applications for the budget norms calculation insector of general education is described.

М. П. Месюк

Аспірант кафедри управління суспільним розвитком Національної академії державного управління при Президентові України

МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВЛАДИ ЯК ПЕРЕШКОДА НАЛАГОДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ З ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ В УКРАЇНІ

M. P. Мesyuk

Aspirant of cathedra of management of social development, National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

MANIPULATIVE TECHNIQUES OF POWER AS AN OBSTACLE TO ESTABLISHING COOPERATION WITH CIVIL SOCIETY IN UKRAINE

У статті проаналізовані маніпулятивні технології влади, які є деструктивним фактором у процесі взаємодії влади та громадянського суспільства. Розкрито основні шляхи досягнення суспільного консенсусу.

This article analyzed the manipulative techniques of power that is destructive factor in the interaction between government and civil society. The basic ways of achieving social consensus.

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету